Brandveiligheid garanderen, ook via een connectie met de cloud ?

Een branddetectiesysteem moet niet alleen compliant zijn, maar ook zo veel mogelijk beschikbaar. Kan een laag digitalisering, onder de vorm van een cloudverbinding soelaas brengen om de facility manager hierbij te ondersteunen?

14-11-2022

 

De omgeving waarvoor facility managers verantwoordelijk zijn, verandert. Gebouwen worden almaar slimmer, met almaar meer digitaal verbonden processen en systemen. Die leveren continue stromen aan data op, waarmee de gebouwprestaties voortdurend kunnen worden opgevolgd.

Technologische systemen in gebouwen zorgen voor verhoogde efficiëntie en betrouwbaardheid. Maar ze vragen ook meer opvolging. Gebouwenbeheerders krijgen bijgevolg steeds meer verantwoordelijkheden. Daardoor dreigen ze overbelast te raken en houden ze mogelijk minder budget én tijd over om aan de vereisten inzake brandveiligheid te voldoen. Waardoor taken al eens uitgesteld of vergeten worden, en de veiligheid en betrouwbaarheid van cruciale technieken zoals het brandveiligheidssysteem in het gedrang komen.

Hoe blijft u dan de brandveiligheid verzekeren?

Wel, ook brandbeveiliging volgt stilaan de trend van de digitalisering. Een deel van de oplossing zou dus wel eens een connectie met de cloud kunnen zijn. Als er problemen zijn met het branddetectiesysteem, komt het er natuurlijk op aan om die issues zo snel mogelijk te verhelpen. Als we het brandbeveiligingssysteem, net als andere gebouwentechnologie, met de cloud verbinden, kunnen die issues sneller en accurater in de kiem gesmoord worden.

Er vertrekt dan ook een continu stroom van data via het brandcontrolepaneel naar een softwareplatform, waarop experts het branddetectiesysteem mee monitoren, helpen bij het bediening ervan, en issues helpen oplossen. Wat maken digitalisering en de connectie met de cloud vandaag al concreet mogelijk? We geven u alvast wat inzichten in de mogelijke voordelen.

 

“Een cloudconnectie biedt de facility manager een digitale assistent, die zich mee over de brandbeveiliging kan ontfermen”  

Vincent Bodson – Portfolio Manager Fire

Issues op afstand genezen en voorkomen

Om te beginnen, kan monitoring vanop afstand vandaag al verzekeren dat alle branddetectoren correct blijven werken, met de juiste documentatie om die werking te bewijzen. Op die manier brengen omgevings- en andere externe risicofactoren de prestaties van het brandveiligheidssysteem niet in gevaar. 

Maar de mogelijkheden beperken zich niet tot monitoring op afstand. De cloudverbinding laat vandaag ook al toe dat experts op afstand operationeel ondersteunen, issues helpen diagnosticeren … of fouten proactief oplossen, vooraleer die in systeemstoringen, bedrijfsonderbrekingen of veiligheidsproblemen resulteren. 

Natuurlijk, de randapparatuur moet ook geregeld getest worden. Als brandmelders geconnecteerd zijn met de cloud, kunnen die testen regelmatiger en deels op afstand plaatsvinden, zonder dat de gebruikers van het gebouw hun dagelijkse activiteiten onnodig moeten onderbreken. De resultaten worden dan automatisch geanalyseerd en in rapporten gegoten. Komen er issues aan het licht, dan genereren die automatisch tickets, die de facility manager kan (laten) opvolgen en verhelpen.

Storingen vergen mogelijk wel nog testen ter plaatse. Maar ook dan kan een connectie met de cloud het werk van de technicus vergemakkelijken. Via de cloud is het immers mogelijk om het branddetectiesysteem vooraf te diagnosticeren. Waarna de technicus het probleem doeltreffender ter plaatse kan verhelpen.

Snel en makkelijk toegang tot de juiste kennis

Ook voor de bediening en het onderhoud kan een connectie tussen het branddetectiesysteem en de cloud haar nut bewijzen. Bijvoorbeeld doordat gebouwenbeheerders aanbevolen acties gesuggereerd krijgen, zodat ze snel weten wat ze moeten doen bij een incident. 

Of doordat het systeem de conditie van de branddetectoren monitort, zoals de vervuilingsgraad, en daarover dan rapporteert aan de facility managers, met ook aanbevelingen voor preventieve vervanging van apparatuur. 

Daarnaast slaat het geconnecteerde branddetectiesysteem alle details van alle gebeurtenissen en activiteiten van het brandmeldpaneel automatisch in een logboek op. Steeds beschikbaar, zowel voor de experts op afstand, als voor on-site-operatoren. Zo beschikken zij over alle nodige kennis om de juiste acties te ondernemen en zich voor te bereiden op audits en inspecties.

Daarnaast moet de facility manager natuurlijk onverminderd kunnen rekenen op de expertise van het servicepersoneel, ter plaatse en op afstand. En zelf de nodige acties blijven ondernemen om aan de brandveiligheidsvoorschriften te voldoen. De connectie met de cloud en de digitalisering bieden hem bijkomende zekerheid. Een extra garantie dat het brandbeveiligingssysteem goed onderhouden is en betrouwbaar werkt, voor optimale bedrijfscontinuïteit. Ook als de verantwoordelijkheden van de facility manager verder blijven toenemen. Dankzij de combinatie van menselijke expertise en data-analyse in de cloud.

En wat brengt de toekomst?

Nog meer op afstand verbonden slimme brandveiligheids-apparatuur, zoals sprinklers en gasbestrijdingssystemen, waardoor straks nog meer inzichten beschikbaar zijn over de status van de brandbeveiligingsinfrastructuur, en installaties die nog efficiënter presteren, voor maximale systeembeschikbaarheid. 

Want nog meer verbonden brandbeveiligingsinstallaties betekent nog meer data. Gegevens die voortdurend in de cloud geanalyseerd worden, om de prestaties van het systeem te monitoren. Wat de experten op afstand dan weer toelaat om optimalisaties voor te stellen, aangepast aan de strategische bedrijfsplannen van de gebruiker van het gebouw.

Ook zal digitalisering nog meer predictief onderhoud toelaten, op basis van algoritmes van artificiële intelligentie van de realtime conditie van het brandbeveiligingssysteem. De mogelijkheden om abnormale situaties vroegtijdig op te sporen en storingen te verhelpen met weinig inspanning en minimale bedrijfsonderbreking, zullen alleen maar toenemen. Zo kunnen we belangrijke systeemactiva preventief onderhouden, de veiligheid ten volle garanderen en dure vervangingen vermijden.

Zoekt u een partner die uw branddetectiesysteem en randapparatuur challenget en u meer kan vertellen over deze toekomstige trends? Reken dan op Siemens, al sinds jaar en dag een prominente partner in technologie voor brandveiligheid.

Reken op ons om u te introduceren in dergelijke digitale brandveiligheidsdiensten, die nog meer inzetten op verbinding met de cloud, data-analyse in die cloud en menselijke expertise van specialisten en servicepersoneel. Dat alles om gebouwbeheerders te helpen aan veiligheidsvoorschriften te voldoen, de impact van externe risicofactoren te minimaliseren, snel te beslissen op basis van realtime gegevens en maximale bedrijfscontinuïteit te verzekeren. Veel van wat u hier las, is vandaag al mogelijk. En de brandbeveiliging van de toekomst, die maakt Siemens elke dag verder waar.

Siemens was trouwens een van de eerste organisaties wereldwijd om een internationaal geldig Information Security Management System te implementeren volgens ISO/IEC27001, waarmee het remote- en digitale brandbeveiligingsdiensten kan bieden. Via een technologieplatform in de cloud, dat regelmatig geauditeerd wordt, om zeker te zijn dat het doeltreffender beschermt en continu verbetert. Zo wordt een volledig aanbod voor end-to-end dienstverlening mogelijk.

Gebrand om meer te weten over Smart Protection van Siemens?

Surf vandaag nog naar www.siemens.com/firesafety

Contacteer ons voor meer informatie 

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte: alles wat u moet weten over elektrificatie, automatisering en digitalisering.