Data Privacy bij Siemens

Oktober 2019

 

De bescherming van de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens is voor Siemens van groot belang. Daarom verwerkt Siemens (zie voor meer informatie over de onderneming onderstaande “Bedrijfsinformatie”) persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving betreffende data privacy en data security.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens, doel van de verwerking en rechtsgrond 

 

Wanneer u websites, applicaties of onlinetools van Siemens bezoekt (hierna het ‘onlineaanbod van Siemens’), kan Siemens de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

 • persoonsgegevens die u actief en vrijwillig via het onlineaanbod van Siemens hebt verstrekt (bv. bij de registratie, als u contact met ons opneemt met een vraag, of bij deelname aan een enquête enz.), zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie verstrekt in het kader van een verzoek om ondersteuning, het plaatsen van opmerkingen of berichten op een forum enz.; en 
 • informatie die automatisch naar ons wordt verzonden door uw webbrowser of toestel, zoals uw IP-adres, type toestel, type browser, doorverwijzende site, door u bezochte sites tijdens uw bezoek en de datum en het tijdstip van elk verzoek van een bezoeker.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • om diensten en functies van het onlineaanbod van Siemens te verstrekken en uw gebruik van het onlineaanbod van Siemens te beheren; 
 • om uw identiteit te verifiëren (als u geregistreerd bent voor het onlineaanbod van Siemens);
 • om uw specifieke verzoeken te beantwoorden en af te handelen; 
 • om u marketinginformatie te sturen of om contact met u op te nemen in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken, zoals verder uitgelegd in artikel 3; en
 • voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor het handhaven van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden, het instellen of in stand houden van een rechtsvordering of verdediging, voor de preventie van fraude of andere illegale activiteiten, zoals aanvallen op de IT-systemen van Siemens. 

Google Maps

 

Om u bepaalde locatiegebaseerde functies te kunnen aanbieden, maakt het onlineaanbod van Siemens mogelijk gebruik van ‘Google Maps’ (bv. om u een routebeschrijving naar uw lokale contactpunt van Siemens te verstrekken). Wanneer u Google Maps gebruikt binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, verwerkt Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, of anders Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (allebei ‘Google’ genoemd) uw persoonsgegevens. Het gaat onder meer om het IP-adres van uw toestel en uw locatiegegevens. Locatiegegevens kunnen alleen worden verwerkt als u toestemming hebt gegeven om uw locatiegegevens te raadplegen of als u uw locatiegegevens actief hebt verstrekt bij het onlineaanbod van Siemens.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot Google Maps is Google; de privacyverklaring van Google is terug te vinden op https://www.google.com/policies/privacy

 

 

Links naar andere websites

 

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op het onlineaanbod van Siemens en niet op andere websites of applicaties die door derden worden beheerd. We kunnen links naar andere websites en applicaties verstrekken waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn. Siemens is niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures van die andere websites of applicaties.

Mobiele applicaties
Sommige applicaties van Siemens die u op uw mobiele toestel kunt downloaden (‘mobiele apps’) hebben hun eigen privacyverklaring. Deze privacyverklaringen worden ter beschikking gesteld in de App Store voordat u de mobiele app downloadt en zijn ook terug te vinden in de mobiele applicatie zelf. De privacyverklaringen voor de mobiele apps van Siemens publiceren we ook hier.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens, doel van de verwerking en rechtsgrond

 

In het kader van de zakelijke relatie met Siemens kan Siemens de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken voor contactpersonen bij huidige en toekomstige klanten, leveranciers, verkopers en partners (hierna elk afzonderlijk ‘zakenpartner’ genoemd):  

 • contactgegevens, zoals voor- en achternaam, professioneel adres, professioneel telefoonnummer, professioneel gsm-nummer, professioneel faxnummer en professioneel e-mailadres; 
 • betaalgegevens, zoals gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van betalingen en voor fraudepreventie, waaronder krediet-/betaalkaartnummers, beveiligingscodes en andere verwante facturatiegegevens; 
 • overige informatie die noodzakelijkerwijs wordt verwerkt in het kader van een project of contractuele relatie met Siemens of die vrijwillig wordt verstrekt door de zakenpartner, zoals persoonsgegevens die verband houden met geplaatste bestellingen, verrichte betalingen, verzoeken en projectmijlpalen; 
 • persoonsgegevens die afkomstig zijn van openbaar toegankelijke bronnen, databanken omtrent persoonlijke integriteit en kredietinstellingen; en
 • indien wettelijk vereist om na te gaan of een zakenpartner voldoet aan de wettelijke eisen: geboortedatum, identificatienummers, identiteitskaarten en informatie over relevante en belangrijke rechtszaken of andere juridische procedures waarin een zakenpartner verwikkeld is.

Siemens kan de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken: 

 • Communiceren met zakenpartners over producten, diensten en projecten van Siemens of zakenpartners, bv. door te reageren op vragen of verzoeken of door technische informatie over aangekochte producten aan u te verstrekken;
 • Plannen, uitvoeren en beheren van de (contractuele) relatie met zakenpartners, bv. door het verrichten van transacties en bestellingen van producten en diensten, het verwerken van betalingen, het uitvoeren van activiteiten in het kader van de boekhouding, financiële controles, facturering en betalingsinning, het regelen van verzendingen en leveringen, het mogelijk maken van herstellingen en het leveren van ondersteunende diensten;
 • Beheren en uitvoeren van klantenonderzoek, marketingcampagnes, marktanalyses, sweepstakes, wedstrijden of andere promotieactiviteiten en -evenementen;
 • Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken en direct marketing zoals verder toegelicht in artikel 3;
 • Handhaven en beschermen van de veiligheid van onze producten, diensten en websites, voorkomen en opsporen van veiligheidsrisico’s, fraude of andere criminele of kwaadwillige activiteiten; 
 • Toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen (zoals archiveringsverplichtingen), uitvoercontrole- en douaneverplichtingen, verplichtingen om na te gaan of een zakenpartner voldoet aan de wettelijke eisen (om witteboordencriminaliteit of witwaspraktijken te voorkomen), en Siemens-beleidsprocedures of sectorstandaarden; en. 
 • Beslechten van geschillen, het uitvoeren van onze contractuele afspraken en het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Indien en voor zover toegestaan uit hoofde van de toepasselijke wetgeving kan Siemens uw contactgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden (bv. uitnodigingen voor handelsbeurzen, nieuwsbrieven) en om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren, in elk geval ook per e-mail. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw contactgegevens voor deze doeleinden door te schrijven naar contact@siemens.com of door gebruik te maken van het opt-outmechanisme in de respectieve communicatie die u hebt ontvangen.

Siemens kan uw persoonsgegevens doorgeven aan:

 

 • andere ondernemingen van Siemens of derden (bv. verkooppartners of leveranciers), in het kader van uw gebruik van het onlineaanbod van Siemens of onze zakelijke relatie met u;
 • derden die IT-diensten verlenen aan Siemens en die dergelijke gegevens alleen verwerken voor die diensten (bv. hosting of IT-onderhoud en ondersteuningsdiensten); en/of
 • derden om de wettelijke verplichtingen na te komen of om rechten of rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bv. voor rechtbanken of in arbitrageprocedures, aan wetshandhavingsinstanties en toezichthouders, aan advocaten en adviseurs).

 

Persoonsgegevens die door u worden gepubliceerd op het onlineaanbod van Siemens (zoals in chatrooms of op fora) zijn mogelijk wereldwijd toegankelijk voor andere geregistreerde gebruikers van het onlineaanbod van Siemens. 

Tenzij anders aangegeven op het moment dat uw persoonsgegevens zijn verzameld (bv. in een formulier dat u hebt ingevuld) wissen we uw persoonsgegevens als het niet langer nodig is om de persoonsgegevens te bewaren (i) voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt, of (ii) wij niet meer wettelijk verplicht zijn tot verdere bewaring van de persoonsgegevens (bv. op grond van de bewaarplicht van de belasting- of handelswetgeving).

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens door Siemens, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment voor de toekomst in te trekken, d.w.z. als u uw toestemming intrekt, laat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking onverlet. Als de toestemming is ingetrokken, mag Siemens de persoonsgegevens uitsluitend verder verwerken indien er een andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat.

Op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving hebt u mogelijk de volgende rechten:

 • Recht om van Siemens uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens;
 • Recht om van Siemens rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Recht om uw persoonsgegevens te laten wissen door Siemens;
 • Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Siemens te beperken;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid van de persoonsgegevens die u actief hebt verstrekt; en
 • Recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens..

De Siemens-organisatie inzake data privacy biedt ondersteuning betreffende alle vragen, opmerkingen, aandachtspunten of klachten die verband houden met bescherming van persoonsgegevens, of in het geval u bepaalde rechten betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen. De Siemens-organisatie inzake bescherming van persoonsgegevens is bereikbaar via: dataprotection@siemens.com

 

De Siemens-organisatie inzake data privacy zal zich altijd tot het uiterste inspannen om door u ingebrachte vragen of klachten af te handelen. Naast het contacteren van de Siemens-organisatie inzake data privacy kunt u uw vraag of klacht te allen tijde ook voorleggen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

Dit artikel vormt een aanvulling op artikelen 1 tot en met 8 en verstrekt u meer informatie over wat er gebeurt als de Siemens-onderneming die uw persoonsgegevens verwerkt gevestigd is in de Europese Economische Ruimte.

 

Rechtsgrond voor de verwerking

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt Siemens om u informatie te verstrekken over de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Siemens is dat dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 

 • zodat Siemens zijn rechten kan uitoefenen en verplichtingen kan nakomen in het kader van overeenkomsten die we met u sluiten (artikel 6, lid 1, onder b) van de Algemene verordening gegevensbescherming),
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Siemens (artikel 6, lid 1, onder c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), en/of
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Siemens (artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).  Doorgaans is het gerechtvaardigde belang van Siemens met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens de doeltreffende uitvoering of het doeltreffende beheer van onze zakelijke relatie met u en/of uw gebruik van het onlineaanbod van Siemens.

 

In bepaalde gevallen kunnen we vragen of u instemt met het desbetreffende gebruik van uw persoonsgegevens. In die gevallen is de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens (naast of in de plaats van voornoemde rechtsgronden) mogelijk dat u er toestemming voor hebt gegeven (artikel 6, lid 1, onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Internationale gegevensdoorgiften

 

De ontvangers aan wie Siemens uw persoonsgegevens doorgeeft bevinden zich soms in landen waar de toepasselijke wetgeving niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau biedt als de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

In die gevallen neemt Siemens maatregelen om passende en geschikte waarborgen te implementeren voor de bescherming van uw persoonsgegevens.  Meer bepaald:

 • Wij delen uw persoonsgegevens enkel met Siemens-ondernemingen in die landen indien ze de bindende bedrijfsvoorschriften van Siemens voor de bescherming van persoonsgegevens hebben geïmplementeerd. Meer informatie over de bindende bedrijfsvoorschriften van Siemens vindt u hier.
 • Wij geven persoonsgegevens enkel door aan externe ontvangers in die landen indien de ontvanger (i) de standaardcontractbepalingen van de EU met Siemens heeft gesloten, (ii) de bindende bedrijfsvoorschriften in zijn organisatie heeft geïmplementeerd of (iii) in het geval van ontvangers in de VS, de ontvanger is gecertificeerd op grond van het Privacyschild. U kunt meer informatie opvragen over de ingevoerde waarborgen bij de specifieke doorgiften door contact op te nemen met dataprotection@siemens.com.

 

Uw bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

 

Bij problemen en verzoeken omtrent gegevensbescherming vragen we u om contact op te nemen met de gegevensbeschermingsorganisatie van Siemens (dataprotection@siemens.com). De gegevensbeschermingsorganisatie van Siemens zal zich altijd naar beste vermogen inspannen om alle verzoeken of klachten die u bij haar onder de aandacht brengt, te behandelen en te verhelpen. Behalve contact opnemen met de gegevensbeschermingsorganisatie van Siemens hebt u te allen tijde het recht de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit te benaderen met uw verzoek of klacht.

 

U kunt de lijst en contactgegevens van de lokale gegevensbeschermingsautoriteiten hier terugvinden.