Gebruiksvoorwaarden

1.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website die ter beschikking wordt gesteld door Siemens Aktiengesellschaft en/of zijn dochterondernemingen (‘Siemens’), de ‘Website van Siemens’. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast, gewijzigd of vervangen door andere algemene voorwaarden, bv. voor de aankoop van producten en diensten. Door in te loggen of, indien dat niet vereist is, door de website van Siemens te openen of te gebruiken, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden in hun op dat ogenblik geldige versie.

 

1.2. In geval van webaanbiedingen gericht op firma’s of overheidsbedrijven worden deze firma’s of bedrijven vertegenwoordigd door de gebruiker en moet men ervan uitgaan dat de gebruiker beschikt over de nodige kennis en dienovereenkomstig handelt.

 

1.3. Indien de gebruiker de Website van Siemens gebruikt als zakelijke klant, d.w.z. als hij niet handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen, of als overheidsklant, dan is § 312i lid 1 zin 1 nr. 1 - 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

2.1. Deze Website van Siemens bevat specifieke informatie en software, alsmede verwante documentatie die, in voorkomend geval, kan worden bekeken of gedownload.

 

2.2. Siemens kan de werking van de Website van Siemens te allen tijde geheel of gedeeltelijk stopzetten. Gezien de aard van het internet en de computersystemen kan Siemens de permanente beschikbaarheid van de Website van Siemens niet garanderen.

3.1. Een aantal pagina’s van de Website van Siemens zijn mogelijk beveiligd met een wachtwoord. Met het oog op de veiligheid en de geheimhouding van de bedrijfstransacties krijgen alleen geregistreerde Gebruikers toegang tot voornoemde pagina’s. Siemens behoudt zich het recht voor om elke Gebruiker de registratie te ontzeggen. Siemens behoudt zich in het bijzonder het recht voor om bepaalde sites, die vroeger vrij toegankelijk waren, te onderwerpen aan een registratieprocedure. Siemens heeft het recht om te allen tijde en zonder enige verplichting om de redenen te vermelden, de Gebruiker het toegangsrecht tot de met een wachtwoord beveiligde delen te ontzeggen door zijn Gebruikersgegevens (zoals hierna gedefinieerd) te weigeren, in het bijzonder wanneer de Gebruiker:

 • valse gegevens gebruikt met het oog op de registratie;
 • deze Gebruiksvoorwaarden schendt of zijn zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot de Gebruikersgegevens niet nakomt;
 • toepasselijke wetten schendt bij de toegang tot of het gebruik van de Website van Siemens; of
 • de Website van Siemens een langere periode niet heeft gebruikt.

 

3.2. De Gebruiker moet bij de registratie juiste informatie verstrekken en indien dergelijke informatie na verloop van tijd wijzigt, moet de Gebruiker die informatie onmiddellijk bijwerken (indien mogelijk online). De Gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn e-mailadres, zoals meegedeeld aan Siemens, op elk moment up-to-date is en dat de Gebruiker op dat adres gecontacteerd kan worden.

 

3.3. Bij de registratie ontvangt de Gebruiker een toegangscode, die bestaat uit een Gebruikersnaam en een wachtwoord (‘Gebruikersgegevens’). De Gebruiker moet het wachtwoord dat hij van Siemens ontving zodra hij zich een eerste keer heeft aangemeld onmiddellijk veranderen in een wachtwoord dat alleen gekend is door de Gebruiker. Met de Gebruikersgegevens kan de Gebruiker zijn gegevens raadplegen of wijzigen of, indien van toepassing, zijn toestemming voor de gegevensverwerking intrekken.

 

3.4. De Gebruiker moet erop toezien dat de Gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is aansprakelijk voor alle verrichtingen en andere activiteiten die worden uitgevoerd met zijn Gebruikersgegevens. Aan het einde van elke onlinesessie moet de Gebruiker zich afmelden op de websites die met een wachtwoord beveiligd zijn. Indien en in zoverre de Gebruiker zich ervan bewust wordt dat derden zijn Gebruikersgegevens misbruiken, moet de Gebruiker Siemens daar onmiddellijk schriftelijk of, in voorkomend geval, via e-mail, van op de hoogte brengen.

 

3.5. Na ontvangst van de melding uit artikel 3.4 zal Siemens de toegang tot de met een wachtwoord beveiligde delen ontzeggen voor deze Gebruikersgegevens. De Gebruiker kan pas opnieuw toegang krijgen nadat hij Siemens erom vraagt of na een nieuwe registratie.

 

3.6. De Gebruiker kan op elk moment schriftelijk verzoeken om zijn registratie te schrappen, op voorwaarde dat die schrapping de behoorlijke uitwerking van een contractuele relatie niet schendt. In dat geval zal Siemens alle Gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonsgegevens van de Gebruiker verwijderen zodra deze gegevens niet langer nodig zijn.

4.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van informatie, software en documentatie die ter beschikking worden gesteld op of via deze Website van Siemens. In het geval van updates van informatie, software of documentatie zijn de geldende licentievoorwaarden van toepassing die voordien met Siemens zijn overeengekomen. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden, bv. voor het downloaden van software, hebben voorrang op deze Gebruiksvoorwaarden.

 

4.2. Siemens verleent de Gebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, die niet in sublicentie mag worden gegeven, om de informatie, software en documentatie die ter beschikking worden gesteld van de Gebruiker op of via de Website van Siemens te gebruiken zoals overeengekomen, of bij gebrek aan dergelijke overeenkomst, voor het doel dat door Siemens wordt beoogd.

 

4.3. De software wordt kosteloos ter beschikking gesteld in objectcode. Er bestaat geen recht op het ter beschikking stellen van de broncode. Dit geldt niet voor de broncode van opensourcesoftware, waarvan de licentievoorwaarden voorrang hebben op deze Gebruiksvoorwaarden in het geval van een overdracht van opensourcesoftware en waarbij de broncode ter beschikking moet worden gesteld. In dergelijke gevallen zal Siemens de broncode ter beschikking stellen in ruil voor de betaling van de kosten.

 

4.4. De Gebruiker mag de informatie, software en documentatie op geen enkel moment verspreiden aan derden, noch ze verhuren of ze op een andere manier ter beschikking stellen. Tenzij dit is toegestaan door het dwingend recht, mag de Gebruiker de software of de documentatie niet wijzigen, de software niet demonteren, reverse-engineeren of decompileren, noch een deel ervan afscheiden. De Gebruiker mag indien nodig één back-up maken van de software om verder gebruik ervan in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden veilig te stellen.

 

4.5. De informatie, software en documentatie zijn beschermd door het auteursrecht en door internationale verdragen inzake het auteursrecht en andere wetten en verdragen met betrekking tot de intellectuele eigendom. De Gebruiker moet dergelijke wetten naleven en mag in het bijzonder geen alfanumerieke code, markeringen of auteursrechtvermeldingen wijzigen, verbergen of verwijderen in de informatie, software of documentatie of in de kopieën daarvan.

 

4.6. Dit heeft geen invloed op §§ 69a en seq. van de Duitse wet betreffende het auteursrecht.

5.1. Niettegenstaande de bijzondere bepalingen in § 4 van deze Gebruiksvoorwaarden mogen informatie, merknamen en andere inhoud van de Website van Siemens niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of op een andere manier gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Siemens.

 

5.2. Met uitzondering van de gebruiksrechten en andere rechten die hierin uitdrukkelijk worden toegekend, worden geen andere rechten toegekend aan de Gebruiker, noch wordt een verplichting geïmpliceerd om toekomstige rechten te verlenen. Alle patentrechten en licenties worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

5.3. Siemens mag alle ideeën of voorstellen voor de ontwikkeling, de verbetering en de verkoop van zijn producten die een Gebruiker opslaat op de Websites van Siemens kosteloos gebruiken.

6.1. Bij het inloggen op of gebruiken van de Website van Siemens mag de Gebruiker

 • geen inbreuk plegen op de openbare zedelijkheid door de manier waarop hij de website gebruikt;
 • geen intellectueel-eigendomsrecht of een ander eigendomsrecht schenden;
 • geen inhoud die virussen bevat, een zogenaamd Trojaans paard, noch andere programma’s die de gegevens kunnen beschadigen uploaden;
 • geen hyperlinks of inhoud doorgeven, opslaan of uploaden waarop de Gebruiker geen recht heeft, met name indien dergelijke hyperlinks of inhoud in strijd zijn met geheimhoudingsverplichtingen of indien ze onwettig zijn; of
 • geen reclame of ongevraagde e-mails (zogenaamde ‘spam’) of onjuiste meldingen van virussen, defecten of soortgelijk materiaal verspreiden en de Gebruiker mag niet vragen of verzoeken om deel te nemen aan een loterij, sneeuwbalsysteem, kettingbrief, piramidespel of soortgelijke activiteit.

 

6.2. Siemens kan de toegang tot de Website van Siemens te allen tijde weigeren, met name indien de Gebruiker de verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

De Website van Siemens kan hyperlinks naar de websites van derden bevatten. Siemens is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en doet geen aanbevelingen of uitspraken over die websites of de inhoud ervan, aangezien Siemens geen controle uitoefent over de informatie op die websites en Siemens niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daarop wordt verstrekt. Het risico bij het gebruik van dergelijke websites ligt volledig bij de Gebruiker.

8.1. In zoverre de informatie, software of documentatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld, wordt elke aansprakelijkheid voor gebreken op het vlak van de kwaliteit of de eigendomstitel van de informatie, software en documentatie, vooral met betrekking tot de juistheid of afwezigheid van defecten of het niet-bestaan van claims of rechten van derden of met betrekking tot de volledigheid en/of geschiktheid voor het doel, uitgesloten, behalve in gevallen van opzettelijke fouten of fraude.

 

8.2. De informatie op de Website van Siemens bevat mogelijk specificaties of algemene beschrijvingen met betrekking tot de technische mogelijkheden van afzonderlijke producten die in bepaalde gevallen misschien niet beschikbaar zijn (bv. omwille van productwijzigingen). De vereiste prestaties van het product zullen daarom in wederzijds overleg worden overeengekomen op het ogenblik van de aankoop.

9.1. De aansprakelijkheid van Siemens voor fouten met betrekking tot de kwaliteit en de eigendomstitel wordt bepaald in overeenstemming met de bepalingen van § 8 van deze Gebruiksvoorwaarden. Elke bijkomende aansprakelijkheid van Siemens wordt uitgesloten, behalve indien deze bij wet vereist is, bv. in overeenstemming met de wet op de productaansprakelijkheid of in gevallen van opzettelijke fouten, grove nalatigheid, persoonlijke letsels of overlijden, verzuim om te voldoen aan gewaarborgde kenmerken, frauduleus verbergen van gebreken of in geval van inbreuken op de fundamentele contractuele verplichtingen. De schadevergoeding in geval van inbreuken op fundamentele contractuele verplichtingen is beperkt tot de contractspecifieke voorzienbare schade indien er geen sprake is van opzettelijke fouten of grove nalatigheid.

 

9.2. Hoewel Siemens alles in het werk stelt om de Website van Siemens vrij te houden van virussen en malware, kan Siemens niet garanderen dat de website geen virussen bevat. De Gebruiker moet, voor zijn eigen veiligheid, de nodige stappen ondernemen om gepaste veiligheidsmaatregelen te garanderen en moet een virusscanner gebruiken voordat hij informatie, software of documentatie downloadt.

 

9.3. §§ 9.1 en 9.2 beogen of impliceren geen wijzigingen aan de bewijslast ten nadele van de Gebruiker.

10.1. Indien de Gebruiker informatie, software en documentatie die ter beschikking wordt gesteld door Siemens overdraagt aan derden, moet de Gebruiker alle toepasselijke nationale en internationale voorschriften inzake de controle van de (weder)uitvoer naleven. Bij elke doorgifte moet de Gebruiker de voorschriften inzake de controle van de (weder)uitvoer van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika naleven.

 

 10.2. Voorafgaand aan elke overdracht aan een derde moet de Gebruiker met behulp van passende maatregelen vooral controleren en garanderen dat:

 • er geen inbreuken worden gepleegd op een embargo dat door de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en/of de Verenigde Naties door dergelijke overdracht of door het ter beschikking stellen van andere economische middelen voor de informatie, software en documentatie die door Siemens worden verstrekt, rekening houdend ook met de beperkingen op de binnenlandse handel en de verbodsbepalingen op het omzeilen van die embargo’s;
 • dergelijke informatie, software en documentatie die door Siemens worden verstrekt niet bestemd zijn voor gebruik in het kader van bewapening, nucleaire technologie of kernwapens, indien en voor zover dat gebruik onderhevig is aan verbodsbepalingen of vergunningen, tenzij de nodige vergunning werd verleend;
 • rekening wordt gehouden met de bepalingen van alle toepasselijke zwarte lijsten van de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de handel met entiteiten, personen en organisaties die in die lijsten zijn opgenomen.

   

10.3. Indien dit nodig is om de autoriteiten of Siemens in staat te stellen uitvoercontroles uit te voeren, zal de Gebruiker, op verzoek van Siemens, Siemens onmiddellijk alle informatie verstrekken met betrekking tot de specifieke eindgebruiker, de specifieke bestemming en het specifieke beoogde gebruik van door Siemens geleverde informatie, software en documentatie, evenals enige bestaande uitvoerbeperkingen.

 

10.4. De Gebruiker zal Siemens vrijwaren en schadeloos stellen voor alle vorderingen, procedures, acties, boetes, verliezen, kosten en beschadigingen die ontstaan uit of in verband met de niet-naleving van voorschriften inzake de uitvoercontrole door de Gebruiker, en de Gebruiker zal Siemens vergoeden voor alle verliezen en kosten die daaruit voortvloeien, behalve indien dergelijke inbreuk niet te wijten is aan de schuld van de Gebruiker. Deze bepaling houdt geen wijziging van de bewijslast in.

 

10.5. De verplichting van Siemens om een overeenkomst uit te voeren is onderworpen aan de voorwaarde dat de uitvoering niet wordt verhinderd door nationale of internationale voorschriften inzake buitenlandse handel en douane of eventuele embargo’s of andere sancties.

Siemens zal bij de verzameling, het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker van de Website van Siemens de toepasselijke wetten op de bescherming van persoonsgegevens en het Privacybeleid van Siemens naleven. Dat beleid kunt u raadplegen op de Website van Siemens en/of op www.siemens.com.

12.1. Elke aanvullende overeenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd.

 

12.2. De rechtbank van München is de bevoegde rechtbank indien de Gebruiker een handelaar is volgens de bepalingen van het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch).

 

12.3. De afzonderlijke pagina’s van de Website van Siemens worden geëxploiteerd en beheerd door Siemens Aktiengesellschaft en/of haar dochterondernemingen. De pagina’s voldoen aan de wetgeving die van toepassing is in het land waar de verantwoordelijke onderneming gevestigd is. Siemens spreekt zich niet uit over het feit of de informatie, software en/of documentatie op de Website van Siemens al dan niet geschikt of beschikbaar is om te raadplegen of te downloaden buiten Duitsland. Indien Gebruikers inloggen op de Website van Siemens in een ander land, zijn uitsluitend zij aansprakelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. De toegang tot de informatie, software en/of documentatie op de Website van Siemens vanuit landen waar dergelijke inhoud illegaal is, is verboden. In dit geval en indien de Gebruiker zaken wil doen met Siemens, moet de Gebruiker de vertegenwoordiger van Siemens voor het land in kwestie contacteren voor landspecifieke activiteiten.

 

12.4. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan – en alle geschillen met betrekking tot of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden of hun onderwerp worden beslecht in overeenstemming met – het Duitse recht, met uitzondering van de collisieregels. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11 april 1980 wordt uitgesloten.