Siemens NV
Maatschappelijke zetel :
Guido Gezellestraat 123,
B-1654 Beersel (Huizingen)
België
    
B.T.W.: 0404.284.716
RPR: 0404284716 Brussel
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Bankrekeningen: BNP Paribas Fortis BE52 2100 0409 8809 (BIC: GEBABEBB); Deutsche Bank BE70 8260 0046 6425 (BIC: DEUTBEBE)

Verantwoordelijke uitgever: 
Katrien Valkiers
Communications and Government Affairs
webmaster.be@siemens.com
    
Raad Van Bestuur:
Siemens NV
Nicolas Petrovic
Gedelegeerd Bestuurder
Peter Bichara
Christoph Geiger
Bestuurders

Kennisgeving inzake data privacy bij Siemens

De bescherming van de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens is voor Siemens van groot belang. Daarom verwerkt Siemens (zie voor meer informatie over de onderneming onderstaande “Bedrijfsinformatie”) persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving betreffende data privacy en data security.

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens, doel van de verwerking en rechtsgrond 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u gebruik maakt van websites, applicaties of online tools van Siemens (hierna aangeduid als het "Siemens online serviceaanbod") verwerkt Siemens mogelijk de volgende u betreffende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die u actief en vrijwillig verstrekt via het Siemens online serviceaanbod (bijv. bij registratie, als u contact met ons opneemt met een vraag, of bij deelname aan een enquête, enz.), waaronder naam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie verstrekt in het kader van een verzoek om ondersteuning, het plaatsen van opmerkingen of berichten op een forum, enz.; en 
 • Informatie die automatisch naar ons wordt verzonden door uw webbrowser of apparaat, zoals uw IP-adres, type apparaat, type browser, doorverwijzende site, door u bezochte sites, en de datum en het tijdstip van een afzonderlijk verzoek van een bezoeker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Voor het verstrekken van diensten en functies van het Siemens online serviceaanbod en het beheren van uw gebruik van het Siemens online serviceaanbod. 
 • Voor het verifiëren van uw identiteit (als u geregistreerd bent bij het Siemens online serviceaanbod);
 • Voor het beantwoorden en afhandelen van uw specifieke verzoeken; 
 • Om u marketinginformatie te sturen of om contact met u op te nemen in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken, zoals verder uitgelegd in hoofdstuk 3; en
 • Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk, voor het handhaven van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden, het vaststellen of instandhouden van een juridische vordering of verdediging, ter voorkoming van fraude of andere wederrechtelijke activiteiten, waaronder aanvallen op de IT-systemen van Siemens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.  Tenzij u anders heeft aangegeven op het moment dat de gegevens werden verzameld, is de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens gelegen in het feit dat: 

 • U uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Artikel 6, lid 1a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming);
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (Artikel 6, lid 1b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming); of
 • De verwerking overigens noodzakelijk is voor de efficiënte uitvoering of het beheer van uw gebruik van het Siemens online serviceaanbod (Artikel 6, lid 1f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn gerechtigd tot het gebruik van cookies binnen het Siemens online serviceaanbod. In ons Cookiebeleid vindt u informatie over het gebruik van cookies door Siemens. In het Cookiebeleid is ook beschreven hoe u cookies kunt blokkeren en bezwaar kunt maken tegen het gebruik van cookies en de verwerking van gegevens die door cookies worden verzameld.

 

Google Maps
Om u bepaalde locatiegebaseerde functies aan te bieden, kunnen sommige Siemens Online-aanbiedingen "Google Maps" gebruiken (bijv. om u een routebeschrijving naar uw lokale Siemens-contactpunt te laten krijgen). Wanneer u Google Maps gebruikt, verwerkt Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") persoonlijke gegevens, waaronder onder meer het IP-adres van uw apparaat en uw locatie. Locatiegegevens kunnen alleen worden verwerkt als u toestemming hebt gegeven voor toegang tot, of uw locatiegegevens actief heeft verstrekt binnen het relevante Siemens Online Aanbod.
De gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met Google Maps is Google; de privacyverklaring van Google is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links naar andere websites

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op het Siemens online serviceaanbod en niet op andere websites of applicaties die door derden worden geëxploiteerd. Mogelijk bieden wij links aan naar andere websites en applicaties die naar onze mening voor u interessant kunnen zijn. Siemens is niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures van dergelijke andere websites of applicaties.

Mobiele applicaties
Sommige toepassingen van Siemens die u naar uw mobiele apparaat kunt downloaden ("Mobiele apps") hebben hun eigen privacykennisgevingen. Deze privacykennisgevingen worden u ter beschikking gesteld in de respectieve App Store voordat u de mobiele app downloadt en binnen de respectieve mobiele applicatie zelf. De privacykennisgevingen voor mobiele apps van Siemens worden hier ook gepubliceerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens, doel van de verwerking en rechtsgrond

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van de zakelijke relatie met Siemens mag Siemens de volgende categorieën persoonsgegevens van contactpersonen bij huidige en toekomstige  klanten, leveranciers, verkopers en partners (hierna elk afzonderlijk aangeduid als "zakenrelatie") verwerken:  

 • Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, werkadres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk mobiel telefoonnummer, zakelijk faxnummer en zakelijk e-mailadres; 
 • Betalingsgegevens, zoals gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude, waaronder creditcard- en bankpasnummers, veiligheidscodes en overige verwante factureringsgegevens; 
 • Overige informatie die noodzakelijkerwijs wordt verwerkt in een project of in het kader van een overeenkomst met Siemens of vrijwillig wordt verstrekt door de zakenrelatie, zoals persoonsgegevens die verband houden met geplaatste bestellingen, uitgevoerde betalingen, verzoeken en projectmijlpalen; 
 • Persoonsgegevens afkomstig van openbaar beschikbare bronnen, databanken omtrent persoonlijke integriteit en kredietregistratiebureaus; en
 • Indien wettelijk vereist voor de controle of een zakenrelatie voldoet aan de wettelijke eisen: geboortedatum, ID-nummers, identiteitspassen en informatie over relevante en belangrijke rechtszaken of andere juridische procedures waar een zakenrelatie in verwikkeld is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemens kan de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken: 

 • Communiceren met zakenrelaties over producten, diensten en projecten van Siemens of zakenrelaties, bijv. door te reageren op vragen of verzoeken of door technische informatie over afgenomen producten aan u te verstrekken;
 • Plannen, uitvoeren en beheren van de relatie (op grond van een overeenkomst) met Handelpartners, bijv. door tenuitvoerlegging van transacties en bestellingen van producten en diensten, verwerking van betalingen, uitvoering van activiteiten in het kader van de boekhouding, financiële controle, facturering en betalingsontvangst, regelen van verzendingen en leveringen, mogelijk maken van reparaties en leveren van ondersteunende diensten;
 • Beheer en uitvoering van klantenonderzoeken, marketingcampagnes, marktanalyses, loterijen, wedstrijden en andere promotieactiviteiten of -evenementen;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken en direct marketing-activiteiten zoals nader toegelicht in hoofdstuk 3;
 • Handhaven en beschermen van de veiligheid van onze producten, diensten en websites, voorkomen en opsporen van veiligheidsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillende activiteiten; 
 • Zorgen voor naleving van wettelijke verplichtingen (zoals archiveringsplicht), exportcontrole en douaneverplichtingen, verplichtingen betreffende de controle of een zakenrelatie voldoet aan wettelijke eisen (ter voorkoming van witteboordencriminaliteit of witwaspraktijken), en Siemens-beleidsprocedures of in de bedrijfstak geldende standaarden. 
 • Het beslechten van geschillen, het ten uitvoer leggen van onze contractuele afspraken en voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

 

 

 

 

 

 

 

 

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om bovenstaande doelen te verwezenlijken. Tenzij u anders heeft aangegeven op het moment dat de gegevens werden verzameld, is de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens gelegen in het feit dat:

 • U uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Artikel 6, lid 1a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming);
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u (Artikel 6, lid 1b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming); of
 • De verwerking overigens noodzakelijk is voor de efficiënte uitvoering of het beheer van onze zakelijke relatie met u (Artikel 6, lid 1f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming);

 

 

 

 

Waar en zoals toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, kan Siemens uw contactgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden (bijv. Uitnodigingen voor beurzen, nieuwsbrieven) en om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren, in elk geval ook per e-mail. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw contactgegevens voor deze doeleinden door te schrijven naar contact@siemens.com of door gebruik te maken van het opt-outmechanisme in de respectieve communicatie die u hebt ontvangen.

 

 

 

 

Siemens kan persoonsgegevens doorgeven aan andere Siemens-ondernemingen of aan derden (vb.: sales-partners of leveranciers, ...), maar uitsluitend indien en voor zover als een dergelijke doorgifte vereist is voor de bovengenoemde doeleinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien wettelijk toegestaan, kan Siemens persoonsgegevens verstrekken aan rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, toezichthouders of advocaten, indien dit noodzakelijk is voor naleving van wetgeving of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemens maakt gebruik van dienstverleners (zogenoemde gegevensverwerkers), zoals hosting- of IT-onderhouddienstverleners, die uitsluitend handelen in opdracht van Siemens en contractueel verplicht zijn te handelen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangers van persoonsgegevens bevinden zich mogelijk in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("derde landen"), waar de wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming waarborgt als in het land van de betreffende persoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dergelijke gevallen neemt Siemens maatregelen om op andere wijze passende en geschikte waarborgen in te bouwen ter bescherming van persoonsgegevens. 

 • We delen persoonsgegevens uitsluitend met Siemens-ondernemingen in derde landen, als zij de bindende bedrijfsvoorschriften van Siemens ("Siemens Binding Corporate Rules" / "BCR") ter bescherming van persoonsgegevens hebben geïmplementeerd. Meer informatie over de Siemens BCR vindt u hier.
 • We geven uw gegevens uitsluitend door aan externe ontvangers in derde landen indien de desbetreffende ontvanger (i) de EU-standaardcontractbepalingen met Siemens is aangegaan, (ii) de Binding Corporate Rules in zijn organisatie heeft geïmplementeerd, of (iii) – in het geval van ontvangers in de VS – de ontvanger gecertificeerd is op grond van het Privacy Shield. Betrokkenen mogen verzoeken om nadere informatie en om kopieën van de waarborgen; hiertoe kunnen zij contact opnemen met Siemens. 

 

 

 

 

Persoonsgegevens die door u worden gepubliceerd binnen het Siemens online serviceaanbod (bijv. in chat rooms of op forums) zijn mogelijke wereldwijd toegankelijk voor andere geregistreerde gebruikers van het desbetreffende Siemens online serviceaanbod. 

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op het moment dat de persoonsgegevens zijn verzameld (bijv. door middel van een door u bevestigd toestemmingsformulier) wissen wij persoonsgegevens, indien bewaring van de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt, en wij niet meer wettelijk verplicht zijn tot verdere bewaring van persoonsgegevens (bijv. op grond van belasting- of handelswetgeving).

In het geval u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens door Siemens, mag u op elk moment deze toestemming met toekomstige werking intrekken, dat wil zeggen als u uw toestemming intrekt, laat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming onverlet. In het geval de toestemming is ingetrokken, mag Siemens de persoonsgegevens uitsluitend verder verwerken, indien er een andere rechtsgrond voor verwerking is.

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u - mits aan de betreffende wettelijke voorwaarden is voldaan - mogelijk recht om:

 • Van Siemens bevestiging te verkrijgen of uw persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, toegang tot deze persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Van Siemens rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Van Siemens wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen; 
 • Van Siemens beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen; 
 • Te verlangen dat de persoonsgegevens die u actief hebt verstrekt in een overdraagbaar formaat zijn opgesteld; en
 • Bezwaar te maken, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens.

 

 

 

 

De Siemens-organisatie inzake data privacy biedt ondersteuning betreffende alle vragen, opmerkingen, aandachtspunten of klachten die verband houden met bescherming van persoonsgegevens, of in het geval u bepaalde rechten betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen. De Siemens-organisatie inzake bescherming van persoonsgegevens is bereikbaar via: dataprotection@siemens.com

 

 

 

 

 

De Siemens-organisatie inzake data privacy zal zich altijd tot het uiterste inspannen om door u ingebrachte vragen of klachten af te handelen. Naast het contacteren van de Siemens-organisatie inzake data privacy kunt u uw vraag of klacht te allen tijde ook voorleggen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Siemens Cookie Notice

This Cookie Notice applies to the present website operated by the Siemens company referred to under “Corporate Information.”

Status: August 2016

When you visit Siemens websites, information is stored on your terminal device in the form of a "cookie." Cookies are small files that are stored on your terminal device and save certain settings and data to exchange with our websites via your browser.

For example, cookies enable us to tailor a website to better match your interests or to store your password so that you do not have to re-enter it every time. As a general rule, we never collect personal data via cookies, unless you have given us your express permission to do so.

If you do not want us to recognize your terminal device, please configure your Internet browser to erase all cookies from your device, to block all cookies or to receive a warning before a cookie is stored. You will find brief instructions on how to do this below.

Please note that certain functions of our website may no longer work, or not correctly, without cookies.

Types of cookies

Cookies can be assigned to four categories, depending on their function and intended purpose: absolutely necessary cookies, performance cookies, functional cookies, and cookies for marketing purposes.

Absolutely necessary cookies
are needed for you to navigate within Siemens websites and operate basic website functions, such as the issuance of anonymous Session IDs for bundling several related queries to a server.

Performance cookies
collect information on the usage of our websites, including for example the Internet browsers and operating systems used, the domain name of the website which you previously visited, the number of visits, average duration of visit, and pages called up.

These cookies do not store any information that would make it possible to personally identify the user. The information collected with the aid of these cookies is aggregated and is therefore anonymous. Performance cookies serve the purpose of improving the user friendliness of a website and therefore enhancing the user’s experience. You can block the use of such cookies by creating an exclusion cookie (see “managing cookies” below).

Functional cookies
enable a website to store information the user has already entered (such as user ID, language selection, or the user’s location), in order to offer improved, personalized functions to the user. Functional cookies are also used to enable requested functions such as playing videos and to make a user’s decision to block or disable a certain function (e.g. web analysis) - “opt-out cookies”.

Cookies for marketing purposes
are used to offer more relevant content to users, based on their specific interests. They are also used to limit the display frequency of an ad and to measure and control the effectiveness of advertising campaigns. They register whether users have visited a website or not, and which contents were used. This information may possibly also be shared with third parties, such as advertisers, for example. These cookies are often linked to the functions of third-party websites. You can block the use of such cookies by creating an opt-out cookie (see “Managing cookies” below).

Oracle Marketing Cloud (Eloqua)
If you provided us with your consent to do so we may be collecting and analyzing data resulting from your visits to our websites. To revoke your consent, please click here. Click here to view your current status and change your choice concerning this data collection.  


Managing cookies:
Please note: Not all of the cookies mentioned below will necessarily be used when you browse our website using a mobile terminal device.

Performance cookies: Adobe Analytics
We use Adobe Analytics on our website for the purpose of constantly improving the website and/or detecting errors. For this purpose, Adobe Analytics anonymously stores and analyzes various kinds of data, including the visited website and the website’s metadata, websites that link to Siemens, the time of the visit, and the browser used.

Please click here to prevent Adobe Analytics from aggregating and analyzing the data collected from your visit to this website. By doing this, you will create a so-called exclusion cookie in your browser. It contains no personal data, but technically enables Adobe Analytics to permanently recognize your preference.

If you delete this exclusion cookie or if you change your computer or web browser, you will need to create the exclusion cookie again.Cookies for marketing purposes.

Cookies for marketing purposes

Adobe Target
We use Adobe Target to provide content that is specifically tailored to the interests of users. For this purpose, Adobe Target analyzes anonymized information about your previous visits to our website.

Please click here to prevent Adobe Target from aggregating and analyzing the data collected from your visit of this website. By doing this, you will create a so-called exclusion cookie in your browser. It contains no personal data, but technically enables Adobe/Siemens to permanently recognize your Preference.

Adobe Media Optimizer
We sometimes run online advertisement campaigns that display advertisements (“ads”) to you based on your likely interests. We may learn your likely interests based on your use of our websites and applications, or from other companies and websites that we work with to help us understand your likely interests. These types of ads are often called “online behavioral advertising.” We use Adobe Media Optimizer (“AMO”) to display our ads on websites across the Internet. For this purpose several cookies will be set in your browser allowing both AMO and so-called ad exchanges to recognize your terminal device based on anonymous identifiers and to thus show you ads tailored to your likely interests. Please click here to prevent AMO from aggregating and analyzing the data collected from your visit of this website (web viewing data) and serving you tailored ads shown on other websites based on your activity on our websites and online services. If you opt out, you may still see our ads on other companies’ websites, but they will not be specifically tailored to you based on your activity on our websites and online services. In addition you may also opt out from the collection of web viewing data for interest-based advertising by some or all of the companies participating in the Digital Advertising Alliance on the Digital Advertising Alliance Consumer Choice page.

Xaxis
We permit the company Xaxis (a division of GroupM Competence Center GmbH, Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf), to place cookies on our websites that collect information on usage-based online advertising; this is also known as “targeting.”

For this purpose, Xaxis collects and stores anonymized data on our website. The cookie stored on your computer collects information about your activities on the websites you have visited (e.g., surfing behavior, sub-pages visited, ad banners clicked, etc.). Based on this data, Xaxis generates profiles that do cannot be used for personal identification, meaning that you as the user cannot be personally identified; in particular, the IP address you use is not stored.

Your computer is then identified for ad delivery purposes and assigned to a target group. This information makes it possible to display advertising that is more relevant to you on the websites of other providers.

You will find additional information on the technology used on our website and on data privacy at the following link: http://www.xaxis.com/page/privacy-policy
You can always block the future collection and storage of data by creating an exclusion cookie.


How can I deactivate cookies?
In the following you will find a summary of links that provide detailed information on the deactivation of cookies in commonly used browsers.

    Mozilla Firefox
    Internet Explorer
    Google Chrome
    Safari

If you have any further questions about our Cookie Notice, please click on “Contact” to send us your questions and suggestions.

This Cookie Notice is updated from time to time. You will find the date of the latest update at the top of this page.

Alle benamingen, logo's en andere tekens die in de siemens.be website voorkomen zijn merken en/of handelsnamen die behoren tot Siemens en zijn wettelijk beschermd. Elk gebruik ervan is verboden zonder de schriftelijke toelating van Siemens.

Deze site, alsmede alle bestanddelen ervan zoals de teksten de lay-out, de foto's enzovoort, zijn zowel een werk dat door het auteursrecht is beschermd, als een databank waarop Siemens auteursrechten alsmede rechten van de producent van de databank bezit. Elke vorm van exploitatie ervan, zoals kopiëren, wijzigen, vertalen enzovoort, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk is verboden zonder de schriftelijke toelating van Siemens.

Siemens heeft deze site met de grootste zorg opgericht en ontworpen. Ze kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuiste informatie. Siemens kan de meegedeelde informatie ten alle tijden wijzigen zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving.

Siemens doet zijn uiterste best op technisch niveau om virussen te vermijden. De website van Siemens bevat links naar andere websites. Siemens kan in geen geval aansprakelijk zijn voor de virussen op deze andere websites.

Deze voorwaarden vullen de andere voorwaarden van Siemens die u op deze site kan vinden aan. Deze voorwaarden kunnen door Siemens steeds gewijzigd en/of vervolledigd worden zonder voorafgaandelijk kennisgeving.

Digitale handtekening

De digitale handtekening is - zoals de naam zelf al aangeeft - een elektronische handtekening met dezelfde functie als een handgeschreven handtekening. In het dagelijkse leven is het ondertekenen van documenten of contracten een betrouwbare en algemeen aanvaarde procedure. Vandaag worden echter steeds meer bedrijfstransacties uitgevoerd via openbare netwerken. Dit met het oog op het verhogen van de efficiëntie van de zakelijke processen tussen partners. Aangezien we onze partners niet langer noodzakelijk in levenden lijve ontmoeten, dient de vereiste integriteit, authenticiteit en betrouwbaarheid digitaal geïmplementeerd te worden.

Zo is het met de digitale handtekening mogelijk bij te houden wie op welk ogenblik welk document heeft ondertekend. Zo wordt bovendien verzekerd dat er na ondertekening van het document geen wijzigingen meer mogelijk zijn.

Voor al onze documenten die digitaal ondertekend en voor externe communicatie gebruikt worden (offertes, orders,...), zal PDF/A als standaard gehanteerd worden. PDF/A is een specifieke variant van het PDF-formaat die archivering op lange termijn en digitale handtekeningen ondersteunt.
Overzicht van het ondertekeningproces

Het generieke proces voor de ondertekening van een document is als volgt:

    Een MS Word-, MS Excel-, MS PowerPoint-document wordt geconverteerd naar PDF/A-formaat.

    Het PDF/A-document kan met behulp van een intern digitaal ondertekeningproces ondertekend worden.

    Het ondertekende document wordt vervolgens naar de contractpartner gezonden.

Adobe PDF/A als standaard

Een belangrijk kenmerk van informatietechnologie is de neiging zeer snel te evolueren. Om de blijvende leesbaarheid van elektronische documenten te verzekeren (met inbegrip van digitale handtekeningen), is het noodzakelijk het juiste bestandsformaat te gebruiken. Het bestand mag geen verborgen informatie bevatten (opmerkingen, verwijderde of onzichtbare blokken, enz.) en moet alle informatie bevatten vereist voor de reproductie van de inhoud op een scherm of op papier, ongeacht het platform (lettertypes, kleuren,...). Enkel ASCII, TIFF en PDF/A zijn aanvaardbare bestandsformaten voor externe communicatie bij gebruik van digitale handtekeningen.
Public Key Infrastructure (PKI) van Siemens

De basis voor onze digitale handtekeningen wordt gevormd door de certificaten voor gebruikersverificatie (authentificatie), verstrekt via de PKI van Siemens. Het Siemens Trust Centre levert diensten voor het gebruik van de Public Key Infrastructure (PKI). Het Siemens Issuing Certificate Authority verstrekt het gebruikerscertificaat vereist voor de digitale ondertekening van documenten.
Alle Siemens-medewerkers beschikken over een Corporate ID-Card (SmartCard) met hun digitale certificaat. In deze SmartCard is een versleutelingschip geïntegreerd die met een bepaalde PIN-code beveiligd is en door de medewerker zelf beheerd wordt.
Hoe Siemens PKI-handtekeningen in Adobe Reader valideren?

Klik hier voor een gedetailleerde beschrijving van de te volgen procedure voor de controle & validatie van Siemens PKI-handtekeningen op een andere dan Siemens-pc's.