Декларация на Siemens за поверителност на данните

юни 2020

 

Ние (което означава конкретната компания, идентифицирана на тази страница като оператор на този уебсайт) вярваме, че защитата на сигурността и неприкосновеността на вашите лични данни е важна. Настоящата Декларация за поверителност обяснява как събираме, съхраняваме, използваме, разкриваме и прехвърляме (наричан по-долу „обработка“) вашите лични данни. Личните данни, които събираме за вас, зависят от контекста на взаимодействието ви с нас, продуктите. услугите и функциите, които използвате, вашето местоположение и приложимото законодателство.

Категории обработвани лични данни и цел на обработката

Когато посещавате нашите уебсайтове или използвате нашите приложения или онлайн услуги (всичко от категорията "Siemens Online Offering"), ние обработваме информация, която сте предоставили активно и доброволно за себе си или която е генерирана от нас във връзка с използването на онлайн офертите, и включва следните категории лични данни:

• Вашата информация за контакт, включително име, електронен адрес, телефонен номер;

• допълнителни лични данни, които предоставяте, като попълвате формуляри в нашите онлайн предложения;

• Информация, предоставена като част от заявка за поддръжка, проучване, коментар или публикация на форума; и

• Информация за вашето взаимодействие с Online Offering, включително вашето устройство и идентификатор на потребителя, информация за вашата операционна система, сайтове и услуги, достъпвани по време на посещението, дата и час на всяка посетителска заявка.

Ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

• Предоставяне на услугите и функциите на Online Offering, което включва създаване и администриране на вашия онлайн акаунт, актуализиране, отстраняване на проблеми, предоставяне на поддръжка, както и подобряване и развитие на нашите онлайн предложения;

• за да отчетем използването на Online Offering;

• за да проверим вашата самоличност;

• за да отговарим и да изпълним вашите искания или инструкции;

• за да обработим вашата поръчка или да ви осигурим достъп до конкретна информация или оферти;

• за да ви ​​свържем с информация и оферти относно нашите продукти и услуги, да ви изпратим допълнителна маркетингова информация или да се свържем с вас в рамките на проучвания на удовлетвореността на клиентите, както е обяснено в раздел 3; и

• доколкото е разбираемо и необходимо за изпълнение на условията на Online Offering, за установяване или запазване на правен иск или защита, за предотвратяване на измами или други незаконни дейности, включително атаки върху нашите системи за информационни технологии.

Онлайн предложения, предоставени от вашата организация

Нашите онлайн предложения (Online Offerings) могат да ви бъдат предоставени за ползване от организацията, към която принадлежите, като наши бизнес клиенти. Ако вашата организация ви предоставя достъп до Online Offering, нашата обработка на лични данни, предоставени от или събрани от вас или вашата организация във връзка със съдържанието на Online Offering, се извършва под ръководството на вашата организация и подлежи на споразумение за обработка на данни между вашата организация и нас. В такъв случай вашата организация е отговорна за всички лични данни, съдържащи се в това съдържание, и вие трябва да насочвате всякакви въпроси за това как личните данни, съдържащи се в това съдържание, се използват към вашата организация.

Връзки към други уебсайтове

Настоящата Декларация за поверителност се отнася само за Online Offerings, които водят до нея, а не към други уебсайтове или приложения на нашите самостоятелни дружества, които имат своя Декларация за поверителност или които се управляват от трети страни. Настоящата Декларация за поверителност също не се прилага в ситуации, в които обработваме информация само от името на нашите бизнес партньори, например когато действаме като уебхостинг или облачен доставчик. Можем да предоставим връзки към други уебсайтове и приложения, които смятаме, че могат да представляват интерес за вас. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива други уебсайтове или приложения.

Категории обработвани лични данни и цел на обработването

В контекста на бизнес отношенията с нас, ние можем да обработваме следните категории лични данни на потребители и лица за контакт на (бъдещи) клиенти, доставчици и партньори (всеки „бизнес партньор“):

• информация за контакт, като пълно име, длъжност, служебен адрес, служебен телефон, служебен номер на мобилен телефон, номер на факс и работен електронен адрес;

• данни за плащане, като данни, необходими за обработка на плащания и предотвратяване на измами, включително номера на кредитни/дебитни карти, номера на кодове за сигурност и друга свързана информация за плащане;

• допълнителна информация, която непременно се обработва в рамките на проект или договорни отношения с нас или доброволно е предоставена от бизнес партньора, като лични данни, свързани с направени поръчки, плащания, заявки и основни етапи на проекта;

• Лични данни, събрани от публично достъпни ресурси, бази данни и кредитни агенции; и

• Ако законово се изисква за проверки за съответствие на бизнес партньорите: дата на раждане, лични номера, лични карти и информация за съответните и значими съдебни спорове или други съдебни производства срещу бизнес партньори.

Ние можем да обработваме личните данни за следните цели:

• Комуникация с бизнес партньори за нашите продукти, услуги и проекти, напр. като отговаряте на запитвания или заявки, или ви предоставяме информация за закупени продукти;

• Планиране, осъществяване и управление на (договорните) отношения с бизнес партньорите; например чрез извършване на транзакции и поръчки на продукти или услуги, обработка на плащания, извършване на счетоводни, одитни дейности, фактуриране, подреждане на пратки и доставки, извършване на ремонти и предоставяне на услуги за поддръжка;

• Администриране и извършване на анализ на пазара, лотария, състезания или други клиентски дейности или събития;

• Да ви свържем с информация и оферти относно нашите продукти и услуги, изпращайки ви допълнителни маркетингови съобщения и провеждайки проучвания на удовлетвореността на клиентите, както е обяснено в раздел 3;

• Поддържане и защита на сигурността на нашите продукти, услуги и уебсайтове, предотвратяване и откриване на заплахи за сигурността, измами или други престъпни или злонамерени дейности;

• Гарантиране на спазването на законовите задължения (като например задължения за водене на записи), контрола на износа и митниците, задълженията за проверка на съответствието на бизнес партньорите (за предотвратяване на престъпления с цел пране на пари) и нашите политики или индустриални стандарти; и

• Решаване на спорове, прилагане на нашите договорни споразумения и установяване, упражняване или защита на правни искове.

Където и както е разрешено съгласно приложимото законодателство, ние можем да обработваме вашата информация за контакт за целите на директния маркетинг (напр. Покани за търговски изложения, бюлетини с допълнителна информация и оферти относно нашите продукти и услуги) и да извършваме проучвания за удовлетворяване на клиентите, също и от e емайл. Можете да възразите срещу обработването на вашите данни за контакт за тези цели по всяко време, като пишете на contact(at)siemens.com или като използвате механизма за отказ, предоставен в съответната комуникация, която сте получили.

Можем да прехвърлим вашите лични данни на:

• други свързани дружества или трети страни - напр. търговски партньори или доставчици - във връзка с използването на онлайн офертите или с нашите бизнес отношения с вас;

• трети страни, които ни предоставят ИТ услуги и обработват такива данни само за целите на такива услуги (например, хостинг или ИТ поддръжка); и

• трети страни във връзка със спазването на законовите задължения или установяването, упражняването или защитата на права или искове (например за съдебни и арбитражни производства, пред правоприлагащи органи и регулатори, адвокати и консултанти).

Личните данни, публикувани от вас в Online Offerings (като чат стаи или форуми), могат да бъдат достъпни в глобален мащаб за други регистрирани потребители на съответните Online Offerings.

Освен ако не е посочено друго по време на събирането на вашите лични данни (напр. във формуляр, попълнен от вас), ние заличаваме вашите лични данни, ако запазването на тези лични данни вече не е необходимо (i) за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин, или (ii) за спазване на законови задължения (като задължения за съхранение съгласно данъчното или търговското законодателство).

Законите за защита на данните в юрисдикцията, в която пребивавате, могат да ви дадат конкретни права във връзка с вашите лични данни. По-специално и при спазване на законовите изисквания може да имате право на

• Получите от нас потвърждение за това дали личните данни, засягащи вас, се обработват или не, и когато това е така, достъп до личните данни;

• Получите от нас корекцията на неточни лични данни, касаещи вас;

• Получите от нас изтриването на вашите лични данни;

• Получите от нас ограничение за обработка на вашите лични данни;

• Преносимост на личните данни, които сте предоставили активно; и;

• Възразите по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, на по-нататъшна обработка на лични данни, които се отнасят до вас.

За да защитим вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване, загуба, използване или промяна и срещу неправомерно разкриване или достъп, ние използваме подходящи физически, технически и организационни мерки за сигурност.

Нашата организация за защита на данните предоставя подкрепа при всякакви въпроси, коментари, притеснения или оплаквания, свързани с поверителността на данните, или в случай, че искате да упражнявате някое от вашите права, свързани с поверителността на данните. С Организацията за поверителност на данните (Data Privacy Organization) може да се свържете на адрес: dataprotection@siemens.com

Организацията за поверителност на данните (Data Privacy Organization) винаги ще положи разумни усилия, за да адресира и разрешава всички искания или оплаквания, които представяте на вниманието й. Освен че се свързвате с Организацията за поверителност на данните (Data Privacy Organization), винаги имате право да се обърнете към компетентния орган за защита на данните с вашето искане или оплакване.

Този раздел се прилага и ви предоставя допълнителна информация, ако личните ви данни се обработват от някоя от нашите компании, разположени в Европейската икономическа зона.

 

Контролер на данни

Конкретната компания, идентифицирана на тази страница като оператор на този уебсайт, е администраторът на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните за дейностите по обработка (General Data Protection Regulation), описани в настоящата Декларация за поверителност.

В хода на нашите бизнес отношения с вас можем да споделяме информация за контакти на бизнес партньори със свързани компании на Siemens. Ние и тези компании на Siemens сме отговорни заедно за правилната защита на вашите лични данни (член 26 от Общия регламент за защита на данните). За да ви позволим ефективно да упражнявате правата си на субект на данни в контекста на това съвместно контролиране, ние сключихме споразумение с тези компании на Siemens, което ви предоставя правото да упражнявате централно вашите права на субект на данни съгласно раздел 6 от настоящата Декларация за поверителност срещу Siemens Aktiengesellschaft, Германия.

За да упражните правата си, можете да се свържете с: dataprotection@siemens.com

 

Правно основание на обработката

Общият регламент за защита на данните (GDPR) изисква от нас да ви предоставим информация относно правното основие на обработката на вашите лични данни.

Правното основание за обработката на нашите данни за вас е, че такава обработка е необходима за целите на

• упражняване на нашите права и изпълнение на задълженията по всеки договор, който сключим с вас (член 6, параграф 1, буква b). Общ регламент за защита на данните) („Изпълнение на договора“);

• спазване на нашите правни задължения (член 6, параграф 1, буква с) Общ регламент за защита на данните) („Спазване на правните задължения“); и/или

• законни интереси, преследвани от нас (член 6, параграф 1, буква f) Общ регламент за защита на данните) („Легитимен интерес“). Като цяло законният интерес, преследван от нас във връзка с използването на личните ви данни, е ефективното изпълнение или управление на (i) използването на онлайн офертите и/или (ii) нашите бизнес отношения с вас. Когато в таблицата по-долу е посочено, че ние разчитаме на законните си интереси за дадена цел, ние сме на мнение, че законните ни интереси не се отменят от вашите интереси и права или свободи, предвид (i) редовните прегледи и свързаната с тях документация от обработката на дейности, описани тук, (ii) защитата на вашите лични данни от нашите процеси за поверителност на данните, включително нашите Обвързващи корпоративни правила (Binding Corporate Rules) за защита на личните данни, (iii) прозрачността, която предоставяме относно дейността по обработка, и (iv) правата, които вие иматe във връзка с обработващата дейност. Ако искате да получите допълнителна информация относно този подход за тестване за балансиране, моля, свържете се с нашата организация за поверителност на данните на адрес: dataprotection(at)siemens.com

В някои случаи може да ви попитаме дали сте съгласни с използването на вашите лични данни. В такива случаи правното основание за обработването на тези данни за вас може (в допълнение или вместо това) да бъде да сте дали съгласие (член 6, параграф 1, буква а) Общ регламент за защита на данните) („Съгласие“).

 

Обработка на лични данни в контекста на Online Offerings - цел и правна основа

 

За да предоставим услугите и функциите на онлайн предлагането, което включва създаване и администриране на вашия онлайн акаунт, актуализиране, осигуряване и отстраняване на проблеми, предоставяне на поддръжка, както и подобряване и развитие на нашите онлайн предложения

Изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква b) Общ регламент за защита на данните)

Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква е) GDPR)

За да фактурирамефактурирате използването на Online Offerings

Изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква b) Общ регламент за защита на данните)

Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква f) GDPR

За да потвърдите самоличността си

Изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква b) GDPR)

Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква f) GDPR)

За да отговорим и да изпълним вашите искания или инструкции

Изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква b) GDPR)

Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква f) GDPR)

За да обработим вашата поръчка или да ви осигурим достъп до конкретна информация или оферти

Изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква b) GDPR)

Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква f) GDPR)

За да ви изпратим маркетингова информация или да се свържем с вас в контекста на проучвания на удовлетвореността на клиентите, както е обяснено по-подробно в раздел 3

Съгласие, ако е доброволно предоставено (член 6, параграф 1, буква b) GDPR)

Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква f) GDPR)

Както е разумно необходимо за изпълнение на условията на Online Offering, за установяване или запазване на правен иск или защита, за предотвратяване на измами или други незаконни дейности, включително атаки срещу нашите системи за информационни технологии

Спазване на правните задължения (член 6, параграф 1, буква c) GDPR

Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква f) GDPR)

Обработка на лични данни, свързани с вашите бизнес отношения с нас - цел и правно основание

Комуникация с бизнес партньори за нашите продукти, услуги и проекти, напр. като отговаряте на запитвания или заявки или ви предоставяме техническа информация за закупени продукти

Изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква b) GDPR)

Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква f) GDPR)

Планиране, изпълнение и управление на (договорните) отношения с бизнес партньорите; например чрез извършване на транзакции и поръчки на продукти или услуги, обработка на плащания, извършване на счетоводство, одити, фактуриране и дейности по събиране, уреждане на пратки и доставки, улесняване на ремонти и предоставяне на услуги за поддръжка;

Изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква b) GDPR)

Спазване на правните задължения (член 6, параграф 1, буква c) GDPR)

Администриране и извършване на анализ на пазара, лотарии, конкурси или други дейности или събития на клиенти;

Съгласие, ако е доброволно предоставено (член 6, параграф 1, буква f) GDPR)

Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква f) GDPR)

Провеждане на проучвания на удовлетвореността на клиентите и дейности за директен маркетинг, както е обяснено по-долу в раздел 3;

Съгласие, ако е доброволно предоставено (член 6, параграф 1, буква f) GDPR)

Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква f) GDPR)

Поддържане и защита на сигурността на нашите продукти, услуги и уебсайтове, предотвратяване и откриване на заплахи за сигурността, измами или други престъпни или злонамерени дейности;

Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква f) GDPR)

Гарантиране на спазването на законовите задължения (като задължения за водене на отчетност), контрол на износа и митниците, задължения за проверка на бизнес партньорите (за предотвратяване на престъпления с пране на пари или пране на пари) и нашите политики или индустриални стандарти; и

Спазване на правните задължения (член 6, параграф 1, буква c) GDPR)

Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква f) GDPR)

Решаване на спорове, прилагане на нашите договорни споразумения и за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Спазване на правните задължения (член 6, параграф 1, буква c) GDPR)

Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква f) GDPR)

 

Международни трансфери на данни

 

В случай, че прехвърляме вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство, ние гарантираме, че вашите данни са защитени по начин, който е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR). Следователно и ако това се изисква от приложимото законодателство, ние предприемаме следните мерки:

Ние споделяме вашите лични данни със свързани дружества извън Европейското икономическо пространство, само ако те са приложили нашите Обвързващи корпоративни правила („BCR“) за защита на личните данни. Допълнителна информация за BCR можете да намерите тук.

• Прехвърляме лични данни на външни получатели извън Европейското икономическо пространство, само ако получателят е (i) е сключил с нас Стандартните договорни клаузи на ЕС или (ii) е приложил Обвързващи корпоративни правила в своята организация. Можете да поискате допълнителна информация за защитните мерки, въведени във връзка с конкретни трансфери, като се свържете с dataprotection@siemens.com.

 

Вашият компетентен орган за защита на данните

 

В случай на притеснения и искания, свързани с поверителността на данните, ние ви препоръчваме да се свържете с нашата Организация за поверителност на данни на dataprotection@siemens.com. Освен че се свързвате с Организацията за поверителност на данните, винаги имате право да се обърнете към компетентния орган за защита на данните с вашето искане или оплакване.

Списък и данни за контакт на местните органи за защита на данните са достъпни тук.

Ако сте жител на САЩ, моля, обърнете внимание на следното:

 

Не проследявай

 

Понастоящем нашите онлайн предложения не разпознават и не отговарят на сигналите на браузъра „Не проследявай“. За повече информация относно „Не проследявайте“, моля, посетете страницата за поддръжка на браузъра си.

 

Употреба от деца

 

Тази онлайн оферта не е насочена към деца под тринадесет години. Няма да събираме съзнателно лични данни от деца на възраст под тринадесет години, без да настояваме те да търсят предварително съгласие на родителите, ако това се изисква от приложимото законодателство. Ние ще използваме или разкриваме лични данни за дете само до степента, разрешена от закона, за да търсим съгласието на родителите, в съответствие с местните закони и разпоредби или да защитим дете.

 

Права на държавата

 

В зависимост от щата, в който пребивавате, може да имате специални права по отношение на вашите лични данни. За информация относно някое от тези права, моля кликнете тук.