Декларация на Siemens за поверителност на данните

октомври 2019

 

Защитата на сигурността и неприкосновеността на Вашите лични данни e важна за Siemens. Затова Siemens (за допълнителни данни за компанията, моля, вижте  секция "Корпоративна информация") обработва личните данни в съответствие с приложимите закони за защита и сигурност на данните. 

Категории обработвани лични данни, цел на обработката и правно основание

Когато посещавате уеб сайтове, приложения или онлайн инструменти на Siemens (всичко от категорията "Siemens Online Offering"), Siemens може да обработва следните лични данни за Вас: 

·         Лични данни, които активно и доброволно предоставяте чрез Siemens Online Offering (напр. при регистрация, контакт с нас при Вашите запитвания, участие в проучвания и др.), включително име, електронен адрес, телефонен номер, информация, подадена като част от искане за помощ, коментари или публикации във форуми и др .; и 

·         Информация, която автоматично се изпраща до нас чрез уеб браузъра или устройството Ви, като например Вашия IP адрес, тип устройство, тип на браузъра, препращащ сайт, сайтове, достъпвани по време на посещението, дата и час на всяка посетителска заявка.

Ние обработваме вашите лични данни за следните цели: 

·         Да предоставяме услугите и функциите на Siemens Online Offering и да администрираме начина, по който използвате Siemens Online Offering; 

·         Да потвърдим Вашата самоличност (ако сте се регистрирали в Siemens Online Offering); 

·         Да отговаряме и изпълняваме Ваши конкретни искания; 

·         Да ви изпращаме маркетингова информация или да се свързваме с вас в рамките на проучвания за клиентска удовлетвореност, както е обяснено по-нататък в Раздел 3; и

·         Доколкото това е разумно и необходимо, за да бъде наложено спазването на приложимите условия за ползване, за установяване или запазване на правна претенция или защита, предотвратяване на измами или други незаконни дейности, включително атаки срещу информационните системи на Siemens. 

Обработването на Вашите лични данни е необходимо за постигане на горепосочените цели. Освен ако в момента на събирането им не е посочено друго, нашето правно основание за обработването на лични данни е, че: 

·         Вие сте дали своето изрично съгласие за обработване на личните Ви данни (член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните; 

·         Обработването е необходимо за изпълнение на договорни отношения с Вас (член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните); или 

·         Обработването е необходимо за ефективното изпълнение или управление на използването от Ваша страна на Siemens Online Offerings (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните. 

Бисквитки 

Siemens  може да използва "бисквитки" в рамките на Siemens Online Offering.  Можете да намерите информация за използването на "бисквитки" от Siemens в нашата Политика за използване на “бисквитки”. Политиката за използване на "бисквитки" също така предоставя информация за това как да се блокира и отхвърля използването на "бисквитки" и обработката на данните, събирани от "бисквитките". 

 

Google Maps

 

За да ви предложим определени функции, базирани на местоположението, някои онлайн предложения на Siemens (Siemens Online Offerings) може да използват Google Maps (напр. за да получавате упътвания до местния офис на Siemens). Когато използвате Google Maps, тогава Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) ще обработва лични данни, които могат да включват, наред с другото, IP адрес на устройството ви и местоположението ви. Данните за местоположението могат да бъдат обработвани само ако сте дали разрешение за достъп или активно сте предоставили данните за местоположението си в съответните онлайн предложения на Siemens.

Администраторът на данни, отговорен за обработката на личните ви данни във връзка с Google Maps, е Google; Информацията за поверителност на Google може да бъде намерена на адрес https://www.google.com/policies/privacy.

 

Връзки към други уебсайтове

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни се отнася само за онлайн предложенията на Siemens (Siemens Online Offerings), но не и за други уебсайтове или приложения, управлявани от трети страни. Може да предоставяме връзки към други уебсайтове и приложения, за които смятаме, че представляват интерес за Вас. Siemens не носи отговорност за практиките за поверителност на такива други уебсайтове или приложения.

 

Мобилни приложения

 

Някои приложения на Siemens, които можете да изтеглите на мобилното си устройство („Мобилни приложения“), имат свои собствени уведомления за поверителност (Privacy Notice). Тези уведомления за поверителност са достъпни в съответния App Store, преди да изтеглите мобилното приложения и в рамките на съответното мобилно приложение. Съобщенията за поверителност на мобилните приложения на Siemens също са публикувани тук.

Категории обработвани лични данни, цел на обработката и правно основание 

В контекста на бизнес отношенията със Siemens, Siemens може да обработва следните категории лични данни на лица за контакт от страна на нашите потенциални клиенти, доставчици и партньори (всеки от категорията "Бизнес партньор"):  

·         Контактна информация като пълно име, работен адрес, работен телефонен номер, работен номер на мобилен телефон, работен факс номер и работен имейл адрес; 

·         Данни за плащания като например данни, необходими за обработка на плащания и предотвратяване на измами, включително номера на кредитни / дебитни карти, номера на кодове за сигурност и друга, свързана с тях информация за фактуриране; 

·         Допълнителна информация,  обработвана по необходимост в рамките на проект или договорни взаимоотношения със Siemens или доброволно предоставена от бизнес партньора, като например лични данни, свързани с подадени поръчки, извършени плащания, заявки и важни задачи по проекта; 

·         Лични данни, събрани от публично достъпни ресурси, бази данни за бизнес етика и кредитни агенции; и 

·         Ако се изискват по закон във връзка с проучвания за бизнес етика (комплайънс) на бизнес партньори: дата на раждане, идентификационни номера, лични карти и информация за съответни и значими съдебни дела или други съдебни производства срещу бизнес партньори. 

Siemens има право да обработва лични данни за следните цели: 

·         Комуникация с бизнес партньори за продукти, услуги и проекти на Siemens или бизнес партньори на компанията, напр. като отговор на запитвания или искания, или при предоставяне на техническа информация за закупувани продукти; 

·         Планиране, изпълнение и управление на (договорни) взаимоотношения с бизнес партньори; например при извършване на сделки и поръчки на продукти или услуги, обработка на плащания, извършване на счетоводни, одиторски, фактуриращи и колекторски дейности, организиране на пратки и доставки, улесняване на ремонти и предоставяне на услуги за поддръжка; 

·         Администриране и извършване на клиентски проучвания, маркетингови кампании, пазарни анализи, лотарии, съревнования или други промоционални дейности или събития; 

·         Провеждане на проучвания за клиентска удовлетвореност и дейности за директен маркетинг, както е обяснено в Раздел 3;

·         Поддържане и защита на сигурността на нашите продукти, услуги и уеб сайтове, предотвратяване и откриване на заплахи за сигурността, измами или други престъпни или злонамерени дейности; 

·         Гарантиране на спазването на правните задължения (като например задълженията за водене на отчетност), експортен контрол и спазване на митническото законодателство, задълженията за проверки във връзка с комплайънс на бизнес партньорите (за предотвратяване на престъпленията от „бели якички” или пране на пари) и политиките на Siemens или индустриалните стандарти; и 

·         Решаване на спорове, прилагане на нашите договорни споразумения и създаване, упражняване или защита от правни искове. 

Обработването на лични данни е необходимо за постигане на гореспоменатите цели. Освен ако в момента на събирането не е посочено друго, нашето правно основание за обработка на личните данни е, че: 

·          Вие сте дали своето изрично съгласие за обработването на личните ви данни (член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните; 

·          Обработването е необходимо за изпълнение на договорните отношения с Вас (член 6 (1) (б) от Общия регламент за защита на данните); или 

 Обработването е необходимо за ефективното изпълнение или управление на нашите бизнес отношения с Вас (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните.

Когато и както е разрешено от приложимото законодателство, Siemens може да обработва Вашата контактна информация за директни маркетингови цели (например покани за търговски изложения, бюлетини) и да извършва проучвания за клиентска удовлетвореност, включително и по електронна поща. Можете да възразите срещу обработката на вашите контактни данни за тези цели по всяко време, като пишете на contact@siemens.com или като използвате механизма за отказ, предоставен в съответното съобщение, което сте получили.

Siemens има право да предоставя лични данни на други компании на Siemens или на трети страни - напр. търговски партньори или доставчици, но само ако и доколкото това предоставяне е необходимо за целите, посочени по-горе. 

Ако е законово позволено, Siemens може да предоставя лични данни на съдилища, правоприлагащи органи, регулатори или адвокати, ако това е необходимо, за да се съобрази със закона или за учредяването, упражняването или защитата от правни искове. Siemens може да предоставя лични данни на трети страни във връзка със спазването на законовите задължения или установяване, упражняване или защита на права или искове (например за съдебни и арбитражни производства, за правоприлагащи органи и регулатори, за адвокати и консултанти).

Siemens ангажира доставчици на услуги (т.нар. Обработващи личните данни), като хостинг или доставчици на услуги за IT поддръжка, които действат само по указания  на Siemens и са договорно задължени да действат в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. 

Получателите на лични данни могат да се намират в страни извън Европейското икономическо пространство ("трети страни"), в които приложимите закони не предлагат същото ниво на защита на данните като законите на държавата на съответното лице. 

В такива случаи Siemens предприема мерки за прилагане на подходящи и адекватни гаранции за защита на личните данни с други средства. 

·         Ние споделяме лични данни с компании на Siemens в трети страни, само ако те са въвели задължителните корпоративни правила ("BCR") на Siemens  за защита на личните данни. Допълнителна информация за BCR можете да намерите тук

·         Ние предоставяме лични данни на външни получатели в трети страни, само ако съответният получател (i) е сключил Стандартните договорни клаузи на ЕС (EU Standard Contractual Clauses) със Siemens, (ii) е въвел задължителни корпоративни правила в своята организация или (iii) - в случай на получатели от САЩ - получателят е сертифициран по Privacy Shield. Засегнатите лица могат да поискат допълнителна информация и копия на предпазните мерки, като се свържат с Siemens (dataprotection@siemens.com). 

Личните данни, публикувани от Вас в Siemens Online Offerings (като чат стаи или форуми), могат да бъдат глобално достъпени от друг регистриран потребител на съответния Siemens Online Offering. 

Освен ако изрично не е посочено друго по време на събирането на лични данни (например чрез приет от Вас формуляр за съгласие), ние изтриваме лични данни, ако запазването на личните данни вече не е необходимо за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин, и законови изисквания по приложимото право (като данъчно или търговско право) не ни задължават да продължим да съхраняваме личните данни.  

Ако сте заявили съгласието си за обработването на определени лични данни от Siemens, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещ ефект на действие, т.е. оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди това оттегляне. В случай на оттегляне на съгласието Siemens може да продължи да обработва личните данни само когато има друго правно основание за това. 

Съгласно приложимия закон за защита на личните данни може - при спазване на съответните правни изисквания - да имате право да: 

·         Получите от Siemens потвърждение дали личните данни, отнасящи се до Вас, се обработват, и ако това е така, на достъп до тези лични данни; 

·         Получите от Siemens поправка на неточни лични данни, отнасящи се до Вас; 

·         Получите от Siemens изтриване на Вашите лични данни; 

·         Получите от Siemens ограничения за обработката на Вашите лични данни; 

·         Преносимост на лични данни, които сте предоставили активно; и 

·         Отказ на основания, свързани с конкретна ситуация, от обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.  

Допълнителна информация и обяснения, свързани с правата, описани по-горе, са достъпни на уебсайта на Европейската комисия „Права на гражданите“.

Siemens Data Protection Organization предоставя подкрепа по отношение на всички свързани с неприкосновеността на личните данни въпроси, коментари, притеснения или оплаквания, или в случай, че желаете да упражните някое от правата, свързани с неприкосновеността на личните ви данни. Можете  да се свържете със  Siemens Data Protection Organization  на имейл адрес: dataprotection@siemens.com

Siemens Data Protection Organization винаги ще прави всичко възможно, за да отговори и да разреши всички искания или оплаквания, насочени към нея. Освен да се свържете със Siemens Data Protection Organization, винаги имате право да се обърнете към компетентния орган за защита на данните по повод Вашата молба или жалба.

 

A list and contact details of local data protection authorities is available here.