Условия за ползване

1.1 Всяко ползване на настоящия уебсайт на Сименс АД и/или филиалите му ("Сименс"), "Уебсайт на Сименс", е предмет на тези Условия за ползване. Настоящите Условия за ползванe могат да бъдат променяни, преработвани или заменяни с други условия за ползване, напр. за покупка на продукти и услуги. С регистрацията ви в уебсайта на Сименс, или ако не е необходима регистрация, с влизането ви в сайта или при ползването му, тези Условия се приемат в актуалната му към момента версия.

 

1.2 В случаите на уеб предложения, адресирани до дружества или държавни предприятия, тези дружества или предприятия се представляват от Потребителя, като следва да се предположи, че той притежава необходимите познания и действа съгласно тях.

 

1.3 В случай че Потребителят използва този уебсайт на Сименс в качеството си на бизнес клиент, т.е. не действа с цели, различни от тези на търговската му, стопанска или професионална дейност, или в качеството на административен клиент, не се прилага § 312е, алинея 1, изречение 1, № 1-3 на Гражданския кодекс на Германия.

2.1 Настоящият уебсайт на Сименс съдържа специфична информация и софтуер, както и, в зависимост от случая, свързана документация за преглед или изтегляне.

2.2 Сименс може да прекратява напълно или частично функционирането на уебсайта на Сименс по всяко време. Поради естеството на интернет и компютърните системи, Сименс не може да поеме никаква отговорност за непрекъсната достъпност на уебсайта на Сименс.

3.1 Някои страници на уебсайта на Сименс може да са защитени с парола. В интерес на безопасността и сигурността на бизнес сделките, единствено регистрирани Потребители имат право на достъп до тези страници. Сименс си запазва правото да откаже регистрация на който и да е Потребител. Сименс изрично запазва правото си да определя като изискващи регистрация сайтове, до които преди това достъпът е бил свободен. Сименс има право, по всяко време и без задължение за даване на обяснения, да откаже на Потребителя достъп до зона, защитена с парола, като блокира Потребителските му данни (както е посочено по-долу), особено в случай че Потребителят

·         Използва неверни данни за целите на регистрацията;

·         Нарушава настоящите Условия за ползване или не изпълнява задължението си за грижа по отношение на Потребителските данни;

·         Нарушава който и да е приложим закон при достъпа си до уебсайта на Сименс и използването му; или

·         Не е използвал уебсайта на Сименс през дълъг период от време.

 
3.2 За да се регистрира Потребителят дава точна информация, като в случай на промяна на тази информация с течение на времето, я актуализира (доколкото е възможно в реално време) без прекомерна забава. Потребителят осигурява електронен адрес, който е актуален по всяко време така, като е подаден на Сименс, като и адрес за връзка с Потребителя..

3.3 При регистрация Потребителят получава код за достъп, който се състои от идентификационния код на Потребителя и парола ("Потребителски данни"). При първия си достъп Потребителят незабавно сменя паролата, получена от Сименс с парола, която е известна единствено на него. Потребителските данни позволяват на Потребителя да преглежда или да променя данните си или, когато е приложимо, да оттегля съгласието си за обработка на тези данни.

3.4 Потребителят осигурява недостъпността на Потребителските си данни за трети лица, като носи отговорност за всички сделки и други дейности, извършени чрез Потребителските му данни. В края на всяка сесия в реално време, Потребителят излиза от уебсайтовете, защитени с парола. В случай че и до степента в която на Потребителя стане известно, че трети лица злоупотребяват с Потребителските му данни, Потребителят писмено или, в зависимост от случая, по електронната поща уведомява Сименс за това без прекомерна забава.

3.5 След получаване на известието по алинея 3.4, Сименс ще откаже достъп на съответните Потребителски данни до зоната, защитена с парола. Достъпът за Потребителя ще бъде възможен единствено при заявка до Сименс от страна на Потребителя или при нова регистрация.

3.6 Потребителят може по всяко време да поиска писмено прекратяване на регистрацията си при положение, че изтриването на тези данни няма да доведе до нарушения в правилното изпълнение на договорни отношения. В такива случаи Сименс ще заличи всички потребителски данни и други съхранявани данни, позволяващи идентификацията на Потребителя в момента, в който съответните данни станат ненужни.

4.1 Използването на каквато и да е информация, софтуер и документация, станали достъпни в или посредством уебсайта на Сименс е предмет на настоящите Условия за ползване или, в случай на актуализиране на информация, софтуер или документация, предмет на приложимите условия за лицензиране, предварително договорени със Сименс. Отделно договорените условия за лицензиране, напр. за изтегляне на софтуер, имат предимство пред настоящите Условия за ползване.

4.2 Сименс дава на Потребителя неизключителен и неподлежащ на прехвърляне лиценз, който не може да бъде предоставян като вторичен лиценз, за използване на информацията, софтуера и документацията, станали достъпни на Потребителя в или посредством уебсайта на Сименс в договорената степен или, при липсата на такова споразумение, в степен, отговаряща на целите на Сименс при предоставянето на същите.

4.3 Софтуерът се предоставя безплатно в обектно-ориентиран код. Не съществува право на предоставяне на изходния код. Това не се отнася за изходен код, свързан със софтуер с отворен код, при който лицензионните условия имат предимство пред настоящите Условия за ползване в случай на прехвърляне на софтуер с отворен код и които условия изискват предоставянето на изходния код. В такива случаи Сименс предоставя изходния код срещу заплащане на разходите.

4.4 Потребителят не може по никое време да разпространява, отдава под наем или по друг начин да предоставя на трети лица информацията, софтуера и документацията. Освен ако това не е позволено по императивните разпоредби на закона, Потребителят не може да променя софтуера или документацията, нито да деасамблира, прилага обратно инженерство, декомпилира софтуера или разделя  части от него. При необходимост Потребителят може да създаде едно резервно копие на софтуера, за да обезпечи по-нататъшното му ползване съгласно настоящите Условия за ползване.

4.5 Информацията, софтуера и документацията са защитени по закони за авторските права, по международни спогодби за авторските права, както и по други закони и споразумения, свързани с интелектуалната собственост. Потребителят спазва тези закони, като по-конкретно, не променя, скрива или отстранява никакви буквено-числови кодове, означения или съобщения относно авторски права нито от информацията, нито от софтуера или документацията, като и от никое копие на гореизброените.

4.6 Настоящото не засяга §§ 69a и сл. от Закона за авторското право на Германия.

5.1 Независимо от конкретните разпоредби в § 4 от настоящите Условия за ползване, информацията, търговските марки и останалото съдържание на уебсайта на Сименс не могат да бъдат променяни, копирани, възпроизвеждани, продавани, отдавани под наем, използвани, допълвани или употребявани по какъвто и да е друг начин без предварителното писмено съгласие на Сименс.

5.2 С изключение на правата за ползване и останалите права, дадени изрично с настоящите Условия за ползване, Потребителят на получава никакви други права, като от страна на Сименс не съществува задължение, изискващо даването на допълнителни права. Изрично се изключват всички патентни права и лицензи. 

5.3 Сименс може да използва безплатно всякакви идеи и предложения, съхранени от Потребителите в уебсайта на Сименс във връзка с развиването, подобряването и продажбата на продуктите му.

6.1 При посещаването или използването на уебсайта на Сименс, Потребителят няма

·         Да причинява вреда на други лица, особено непълнолетни, или да нарушава личните им права;

·         Да нарушава обществения морал чрез начина си на ползване на сайта;

·         Да нарушава никакви права на интелектуална или друга собственост;

·         Да поставя каквото и да е съдържание, съдържащо вируси, така наречените Троянски коне, или други програми, които биха могли да навредят на данните;

·         Да предава, съхранява или поставя хипервръзки или съдържание, на които потребителят няма право, особено в случаите, когато такива хипервръзки или съдържание са в нарушение на задължения за поверителност или незаконни; или

·         Да разпространява реклами или нежелана поща (така наречения "спам"), или неточни предупреждения за вируси, дефекти или подобен материал, като Потребителят не моли за и не заявява участие в никакви лотарии, писма с "лавинообразен ефект", верижни писма, пирамидални игри или подобни дейности.

 
6.2 Сименс може да откаже достъп до уебсайта на Сименс по всяко време, особено ако Потребителят наруши което и да е от задълженията си, произтичащи от настоящите Условия за ползване.

Уебсайтът на Сименс може да съдържа хипервръзки към уебстраници на трети лица. Сименс не носи отговорност за съдържанието на такива уебстраници, не дава декларации относно такива уебстраници или съдържанието им, както и не ги подкрепя като свои собствени, тъй като Сименс не контролира информацията в такива уебсайтове и не е отговорно за съдържанието и информацията, включени в тях. Използването на такива уебсайтове е единствено за риск на Потребителя.

8.1 Доколкото която и да е информация, софтуер или документация са предоставени безплатно, се изключва всякаква отговорност за дефекти по отношение на качеството или грешки в наименованията особено във връзка с точността или отсъствието на грешки и дефекти, или отсъствието на претенции или права на трети лица, или във връзка с пълнотата и/или целесъобразността, с изключение на случаите, включващи недобросъвестно поведение или измама.

8.2 Информацията в уебсайта на Сименс може да съдържа спецификации или общи описания, свързани с техническите възможности на отделни продукти, които може да не са налични в определени случаи (напр. поради промени в продуктите). Следователно желаното качество на даден продукт във всички случаи се договаря в момента на покупката.

9.1 Отговорността на Сименс за грешки и дефекти по отношение на изписването и качеството се определя съгласно разпоредбите на § 8 от настоящите Условия за ползване. Изключва се всякаква допълнителна отговорност от страна на Сименс освен изискуемата по закон, напр. по Закона за отговорността на производителя или в случай на недобросъвестно поведение, груба небрежност, телесна повреда или смърт, неспазване на гарантираните характеристики, злоумишлено премълчаване на факти или в случай на неизпълнение на основни договорни задължения. Щетите в случай на неспазване на основни договорни задължения се свеждат до обичайните за договорите, предвидими щети, освен ако не са налице недобросъвестно поведение или груба небрежност.

9.2  Въпреки че Сименс полага всички усилия за предпазването на уебсайта на Сименс от вируси, Сименс не може да гарантира, че той е свободен от вируси. Потребителят, за целите на собствената си защита, предприема всички необходими действия за осигуряването на подходящите мерки за сигурност, като  използва антивирусна програма преди да изтегли каквато и да е информация, софтуер или документация.

9.3  §§ 9.1 и 9.2 не целят и не предполагат никакви промени по отношение на задължението за доказване в ущърб на потребителя.

10.1 Изнасянето на определена информация, софтуер или документация може, напр. поради естеството си, възнамеряваната употреба или крайно местоназначение, да подлежи на оторизация. Потребителят спазва строго нормативните разпоредби за изнасяне на информация, софтуер и документация, особено тези на ЕС, както и на отделните страни-членки на ЕС и САЩ. Сименс категоризира информацията, софтуера и документацията в съответствие със списъците за контрол върху износа на Германия и ЕС и Списъка за контрол върху търговията на САЩ.

10.2 Потребителят проверява и удостоверява, че

·         Информацията, софтуерът и документацията не се използват за цели, свързани с въоръжения, ядрена технология или оръжия;

·         Никое предприятие или лице, включено в Списък за отказ на лица на САЩ (DPL) не получава стоки, софтуер или технологии с произход от САЩ;

·         Никое предприятие или лице, посочено в Предупредителния списък на САЩ, Същински списък или Специално обозначен регистър на САЩ  не получава стоки с произход от САЩ без лиценз; и

·         Никое предприятие или лице, посочено в Специално обозначения списък на тероризма, Списък на чуждестранните терористични организации, Специално обозначения глобален списък на тероризма или Списък на терористите на ЕС не получава стоки;

·         Не се снабдяват военни получатели на стоки;

·         Се съблюдават предварителните предупредителни указания на съответните власти в Германия.

 
Достъпът до софтуера, документацията и информацията в уебсайта на Сименс се осигурява единствено, ако е съобразен с горепосочените проверки и гаранции. Когато Потребителят не се съобразява с изброеното по-горе, Сименс не се задължава на изпълнение.

10.3 При поискване, Сименс информира Потребителя за съответните лица за контакт за получаване на допълнителна информация.

При обработка, употреба и обработване на данни, позволяващи идентификация на Потребителя на уебсайта на Сименс, Сименс спазва приложимите закони за защита на поверителността на данните и политиката на уебсайта на Сименс по отношение на защитата на поверителността на данните, която е на разположение чрез хипервръзка в уебсайта на Сименс и/или www.siemens.com.

12.1  Всяко допълнително споразумение задължително се извършва в писмена форма.

12.2  Ако Потребителят е търговец по смисъла на Търговския кодекс на Германия, компетентният съд е съответния съд в Мюнхен.

12.3  Отделните страници на уебсайта на Сименс се създават и администрират от Сименс АД и/или неговите филиали. Страниците са съобразени с приложимото право в държавата, където се намира седалището на отговорното дружество. Сименс не декларира, че информацията, софтуера и/или документацията в уебсайта на Сименс са подходящи или на разположение за преглед или изтегляне в райони извън тази държава. Ако Потребителите посещават уебсайта на Сименс от място извън границите на съответната държава, те носят изключителната отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Забранява се достъп до информацията, софтуера и/или документацията в уебсайта на Сименс в държави, където подобно съдържание е незаконно. В случай че и когато Потребител иска да работи със Сименс, Потребителят трябва да се свърже с представителя на Сименс в съответната държава за реализиране на определена дейност в държавата.

12.4 Настоящите Условия за ползване са предмет на законoдателството на Германия, като всички спорове, произтичащи от или във връзка с тези Условия за ползване или техния предмет се разрешават в съответствие с тях, с изключение на правилата за конфликт на закони. Изключва се прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международни продажби на стоки (CISG) на 11 април 1980 г.