Дигитални решения за фармацевтичната промишленост

Какви технологии предлага единствената в Европа експериментална инсталация за Индустрия 4.0 в лабораторията „LivingLab“ на територията на Siemens City във Виена.

В търсенето на нови лекарства фармацевтичната индустрия е изправена пред огромни предизвикателства. Цифровизацията по цялата производствена верига помага на бранша да доставя лекарствата от лабораторията до хората по-бързо.

 

За да демонстрира различните подходи и възможности, Siemens разполага с изследователска лаборатория на територията на Siemens City във Виена. Там всичко се върти около фармацията, хра- нително-вкусовата и химическата промишленост.

 

Централно място в лабораторията заема единствената в цяла Европа експериментална инсталация за Индустрия 4.0, в която заедно с клиентите в условия, близки до реалните, могат да се тестват стратегически идеи и да се доразвият за пускане в производството. В „LivingLab“ се търсят решения за трите основни проблема пред фармацевтичната индустрия: гъвкавост, скъсяване на времето за пускане на лекарствата на пазара и ефективност.

Ключови области на разработки в "LivingLab"

Надеждна система за ефективно управление на производството и по-бърза безхартиена обработка на документацията

Решение на Siemens за електронни записи на партидите оптимизира обработката на документи и позволява напълно безхартиено производство във всички етапи.

Дигитални двойници на производствени процеси и продукти

Цялостни производствени процеси и продукти се разработват, тестват и оптимизират преди окончателното им пускане на пазара във виртуалния свят – бъдещите продукти се създават и симулират като софтуерни модели.

Измерване на всичко, което има значение

Контролно-измервателното оборудване на Siemens предлага решения за безпрепятствено взаимодействие на системите за автоматизация и управление. Портфолиото на SITRANS допринася за повишаване ефективността на предприятията и качеството на продукцията.

Интегрирано управление на производствените съоръжения през целия им жизнен цикъл – от инженеринга до експлоатацията

Международната конкуренция, огромните разходи, недостигът на време, повишаването на производителността и качеството – за да изпълняват проектите си ефективно и икономично, производителите могат да разчитат на цялостно и последователно управление на производствените съоръжения.

Индустриална кибербезопасност

За да се осигури цялостна защита на промишлените предприятия срещу външни и вътрешни кибератаки, е не- обходим подход, обхващащ едновре- менно всички нива – от оперативното до полевото, от контрола на достъпа до защитата на авторските права.

Интелигентен контрол върху състоянието на машините Престоите в производството могат да се предотвратят още преди да са настъпи- ли. Ако по всяко време знаете какво е състоянието на Вашите машини, имате неоспоримо предимство. За откриване на възможни повреди на ранен етап Siemens предлага периферни и базирани на облак решения, които освен това помагат за по-доброто планиране на ремонтните дейности.

SIMIT – платформа за симулации в сферата на автоматизацията

За по-бързото пускане на продукти на пазара и за постигане на по-високо ка- чество от съществено значение днес са интегрираните инженерни работни процеси, както и кратките срокове за преоборудване и пускане в експлоата- ция на нови или модифицирани компо- ненти на производствени системи. Платформата за симулация SIMIT позволява цялостно тестване на приложенията за автоматизация и осигурява реална среда за обучение на машинните оператори преди пуска в експлоатация.

Лабораторна информационна система: Opcenter RD&L Типичните оперативни дейности

(управление на данни за проекти, раз- работване на формули, управление на тестове и опити и разработване на производствени процеси) изискват ре- дица интегрирани първокласни ком- поненти – от отделни устройства до системи за управление на лаборато- рии. Именно тук се появява Opcenter RD&L – модулно разширяема и гъвкава платформа за оптимизиране и упра- вление на всички продуктови данни.

Мониторинг и анализ на процесите

Системата за управление на технологични процеси PCS 7 е основата за повишаване на качеството в производството. В комбинация със системите за автоматизация и периферни устройства тя контролира всички производствени процеси. Високоефективната система за управление допринася за повишаване експлоатационната ефективност на производствените съоръжения.

Усъвършенстване на технологичните процеси със SIMATIC SIPAT

Съкращаване на времето за пускане на пазара е от решаващо значение за компаниите от фармацевтичната индустрия. Технологията за анализ на процесите (PAT) позволява производство, което осигурява желаното качество на продукта от първия път.

Мониторингът върху качеството на продукта в реално време помага да се избегнат дефектни партиди при производството на лекарства.

Персонализирано производство на лекарства

Бъдещето на фармацевтичната грижа е в персонализираните лекарства, които са съобразени с генома на малки групи пациенти или дори само на един пациент. Разработването на персонализирани терапии обаче е особено предизвикателство – не само от научна гледна точка, но по отношение на производствените разходи и времето. Благодарение на цифровите решения на Siemens дори малки партиди могат да се произвеждат икономично и да се пускат на пазара в най-кратки срокове.