Desigo CC

Кога и как да проектираме BMS системата в нова сграда за максимална ефективност на инвестицията?

Системата за сграден мениджмънт е на практика задължителна предпоставка за ефективност на инвестицията в нови сгради. Независимо дали става въпрос за офис сграда, мултифункционален комплекс, индустриално или логистично съоръжение,  BMS (Building Management System) системата е необходимо условие за ефективното управление на сградата през целия ѝ жизнен цикъл. В днешната статия ще ви споделим дългогодишния опит на нашите специалисти по темата кога и как трябва да се проектира една BMS система, така че да извлечем максимални ползи от нея.

Планиране на BMS системата

В идеалния случай, планирането и проектирането на BMS системата трябва да започне в ранните етапи на проектиране на сградата – на ниво работен проект. Системата за сграден мениджмънт трябва да се планира заедно с останалите основни специалности като ОВК, електрически инсталации и др. Макар проектът за BMS система да не е задължително административно изискване за издаване на разрешение на строеж, изготвянето му в тази фаза на проектирането е изцяло в интерес на инвеститора. 

Защо това е така?

BMS системата по своята същност е свързващото звено между всички основни системи на сградата, включително електрически инсталации, ОВК съоръжения, сигурност и контрол на достъп, пожарна безопасност и др. Именно по този начин тя помага за ефективното управление на ресурсите и безпрепятственото функциониране на сградата. Изграждането на правилните връзки между сградните системи и BMS е предпоставка за нейното правилно функциониране и разгръщането на всички нейни възможности. Тя е и звеното, което в бъдеще ще осигури поглед върху цялостното функциониране на сградата.

Изграждането на система за сграден мениджмънт и съответните интеграции е свързано и с определено оборудване и технически характеристики на елементите от останалите сградни системи. Автономното проектиране на всяка отделна система, без оглед на бъдещата BMS система, е предпоставка за избор на несъответстващо оборудване и впоследствие нужда от замяната или адаптирането му. Изготвянето на концепция, обхват и функционалности на  BMS системата в най-ранен етап и съобразяването на останалите системи с нея намалява рисковете от дублиране на оборудване или допълнителни разходи за напасване на системите.

От друга страна, проектирането на BMS система при готови проекти и започнал строеж е свързано с множество трудности и винаги излиза далеч по-скъпо. Най-често това са разходи за допълнително оборудване, контролери, замяна на съществуващи уреди. Процесът се усложнява още повече, ако тези дейности трябва да се извършват във вече обитавана сграда. 

Към кого да се обърнем за проектиране на BMS система

Инвеститорът би следвало да се консултира с архитекта по повод изграждането на BMS система и да изиска нейното проектиране още в начален етап.

В идеалния случай системата трябва да се проектира от независим проектант – специалист по автоматизация. Именно независимият проектант може да помогне най-успешно в избора на подходящата BMS система за конкретния проект, познавайки добре характеристиките и структурата на предлаганите на пазара BMS системи. По този начин се защитава интереса на инвеститора, който получава цялостна система, съгласно неговите изисквания и необходими функционалности, които ще подпомогнат експлоатирането на сградата.

В голяма част от случаите, BMS системата се проектира и изгражда от някоя от фирмите подизпълнители по проекта (обикновено системни интегратори или изпълнителите на ОВК и електро частта), след като вече е избран основния изпълнител по проекта. Недостатъкът на този вариант е, че проектирането започва късно, а системите, с които работят компаниите изпълнители, може да не са най-подходящите за конкретния случай. Въпреки това, при започване на проектиране на възможно най-ранен етап, системата може да бъде ефективна. 

За какво да внимаваме

Вероятно най-важният момент в проектирането на BMS система е координацията. Тя е свързващото звено между останалите сградни системи, затова и те трябва да бъдат проектирани така, че да могат  да се интегрират в нея. Непрекъснатата координирана работа между проектантите по различните части е от ключово значение в този момент.

BMS системата на Siemens DESIGO CC е платформа от последно поколение, осигуряваща лесен и удобен контрол, визуализация в реално време и успешна координация на всички сградни системи от едно място. Тя е проектирана за непрекъснато обновяване, което осигурява отлична киберзащита и надеждност за десетилетия напред.

Научете повече за DESIGO CC от сайта на Siemens Bulgaria: https://new.siemens.com/bg/bg/products/buildings/sistemi-za-sgradna-avtomatizacia/desigo.html

Кога и как да мигрираме към нова BMS система – научете от тази статия