Когато прецизността е закон: сграден мениджмънт във фармацията

Фармацията е една от най-строго регулираните индустрии поради спецификата  на произвежданите продукти и работата с опасни субстанции в определени случаи. В среда, в която дори минимални отклонения от нормите могат да причинят щети в огромни мащаби, прецизното управление на условията и оборудването в работните помещения е задължително. 

 

Една от водещите  системи, които се грижат за непрекъснатото поддържане на изискваните условия за работа, е платформата за сграден мениджмънт. В днешната статия ще ви разкажем къде тя намира приложение във фармацевтичната индустрия.

Обработка и съхраняване на суровини

Набавянето на ключовите суровини е основополагащ процес на фармацевтичното производство. Задачата се усложнява от факта, че част от суровините са регулирани и потенциално опасни субстанции. Друга част са чувствителни материали, чието създаване или размножаване (в случая с биологичните материали) изисква много специфични условия. На трето, но съвсем не последно място, остава въпросът със съхранението на всички суровини в  подходяща за тях среда . За да видим как това се случва успешно, нека дадем един пример. 

 

От няколко години в Република Северна Македония функционира успешно завод за отглеждане на канабис за медицински цели, след като това бе позволено със закон през 2016 г. Като всеки фармацевтичен продукт, медицинският канабис изисква създаване на специална среда с определени параметри по отношение на светлината, вентилацията и поддържането на задължителен диапазон на температурни стойности в оранжериите, както и в лабораториите, в които се изследва, обработва и съхранява продуктът. Необходимите условия се постигат  чрез система за сграден мениджмънт на Siemens Desigo CC. С нея се следят и поддържат нивата на въглеродния диоксид (CO2), влажността и температурата в оранжериите. Специално внимание е обърнато и на  управлението на осветлението, което също е от първостепенна важност за растежа на растенията. 

Работа в критична среда

Процесите по изследване, обработване и складиране на фармацевтичните продукти се извършват в т.нар. „критична среда“, част от която са и  „чистите помещения“.  Изискванията обикновено включват поддържането на различна степен на налягане в работните помещения, прецизното измерване на температура и влажност със сертифицирани сензори, както и дългосрочното архивиране на данни.

Съвременният начин за поддържане на тези условия е решението Critical Environment Technology (CET) на Siemens в комбинация със системата за сграден мениджмънт (BMS) Desigo CC. CET включва широк набор от уреди и сензори, които прецизно измерват, контролират и регулират въздушните потоци и налягането в индивидуалните помещения. Те успешно се интегрират в системата за сграден мениджмънт, която автоматизирано следи работата на всички уреди и инсталации в сградата и осигурява както безкомпромисното гарантиране  на необходимите условия, така и на оптимални нива на разходите. Не на последно място, BMS системата е гаранция за незабавно алармиране при проблем или авария, така че щетите и времето за реакция да бъдат сведени до минимум.

Системата CET е приложима за помещения като химически лаборатории, чисти стаи, операционни зали, изолационни помещения, пациентски стаи, производствени зали, складове и др. Тя позволява изключително прецизни настройки и контрол в зависимост от изискванията на отделните помещения и зони. 

Сигурност и контрол на достъпа

Работата в критична среда изисква и строг  контрол на достъпа, който най-често обхваща стотици и дори хиляди служители на различни нива. Интелигентният начин това да се случи е чрез автоматизирана система за контрол на достъпа като SiPass Integrated, свързана към BMS системата Desigo CC. Системата позволява организирането на многобройни нива и зони на достъп, както и създаването на аларми за до 1000 различни събития и автоматичното им приоритизиране. Предвидени са функции като защита от двойно използване на една и съща карта за достъп и сравняване на броя на влизанията и излизанията  от дадена зона. По този начин успешно може да бъде отчетен и броят на служителите в определена част от сградата. Системата за контрол на достъп може да бъде свързана и със системи за управление на работното време, ако такива се използват. 

 

Свързаността с платформата за сграден мениджмънт помага за постигането на цялостен мониторинг и контрол на работата в сградата. 

Оптимизиране на разходите

Строгите нормативни изисквания към работата във фармацевтичната индустрия и 24-часовият режим на работа на уредите в критичните зони неизбежно са причина за големи разходи. И тъй като намаляване на мощностите и компромиси с представянето не са допустими, единственият начин за редуциране  на разходите е оптимизиране на работата. 

 

Платформата за сграден мениджмънт е гръбнакът на сградата – свързващото звено между всички  системи. Нейната роля е ключова – да следи и събира непрекъснато информацията за работата на интегрираните в нея  системи, да я анализира, да открива потенциални проблеми  и не на последно място – да създава възможности за оптимизиране н. А те са многобройни, например:

- поддържане на икономични режими на работа на уредите в зоните, в които това е допустимо (напр. stand-by режим в операционни зали, временно празни складови помещения, нощен режим в оранжерии и др.);

- автоматично пренасочване на излишната енергия към зони, изискващи моментна повишена мощност;

- динамично производство на собствена енергия според нуждите на сградата.

 

BMS системата Desigo CC е съвременна платформа с възможност за отдалечен облачен достъп, която позволява гъвкаво управление и навременна реакция при потенциални опасности и кризи. По този начин се постигат и спестявания на разходи за поддръжка на сградните системи и прекъсвания на дейността.