BMS

Ползи от системата за сграден мениджмънт за инвеститор на сграда (Защо ми е това?)

от Александър Стоянов, ръководител направление Интелигентна инфраструктура

Как да извлечем максимална стойност от инвестицията в сграда? Как да вдъхнем нов потенциал в съществуващите сгради и да ги превърнем от тежък актив с големи разходи за поддръжка в инвестиция с добавена стойност за десетилетия напред? Какво правим, когато наличните сгради рязко загубят част от функциите си и се превръщат в тежест, вместо в доходоносна инвестиция?

Средният жизнен цикъл на една сграда е около 50 години, а около 80 % от разходите в този период възникват по време на нейната експлоатация (останалите 20 % са за проектирането и изграждането). Оперативните разходи са около 70 % от всички. А делът на разходите за електроенергия сумарно е около 30 %. Средството, с което имаме възможност да контролираме всички тези разходи, е системата за сграден мениджмънт.

Ето няколко посоки, в които системата за сграден мениджмънт работи в полза на инвеститора.

Надеждност и сигурност

Стабилността и дългосрочната безаварийна работа на всички сградни системи заедно е гаранция за спестяване на редица разходи в бъдеще. Това включва разходи за ремонти и обновления, разход на време и пропуснати ползи за бизнесите, използващи сградата. Системата за сграден мениджмънт дава възможност за цялостен и непрекъснат мониторинг и управление на всички свързани с нея сградни инсталации и навременно откриване на аварии, дефицити и т.н. А това пести време и усилия за привеждането на въпросните системи в оптимално състояние, като запазва комфорта и предотвратява потенциални оплаквания на наемателите. 

Ефективно управление на разходите

Със системата за сграден мениджмънт следим успешно както ефикасността на работещите сградни системи, така и ефективността и разходваните ресурси. Благодарение на съвременните софтуери, можем да оптимизираме оперативните разходи максимално. Дори когато голяма част от сметките се поемат от наемателите, наличието на ефективна система за сграден мениджмънт е предпоставка за по-висока стойност на сградата. А това означава по-добра доходност, повече наематели и по-добри и дългосрочни отношения с тях.

Създадени според индивидуалните нужди

Системите за сграден мениджмънт са индивидуално адаптирани към нуждите и особеностите на всяка отделна сграда. Абсолютно ясно е, че нуждите на производствена сграда, болница, логистичен център и търговски център се различават значително. И макар всички те да имат нужда от електрозахранване, ОВК, контрол на достъпа, наблюдение и сигурност и т.н., тези инсталации силно се различават, както и работните режими, в които трябва да оперират за максимална ефективност. Системите за сграден мениджмънт се планират внимателно от специалисти с дългогодишен опит, така че да отговарят максимално на конкретните изисквания. И тяхната роля е именно в това – да осигурят максимално ефективна работа на всички останали налични системи, съобразно изискванията и стандартите в конкретния случай. 

Гъвкавост и инвестиция в бъдещето

Наличието на съвременна и гъвкава система за сграден мениджмънт е възможност за нейното адаптиране към бъдещите изисквания на пазара и потребителите, а оттам и за удължаване на живота на сградата. Съвременните системи на SIEMENS предлагат облачна свързаност, , отворени са към нововъведения, работят с всички индустриални стандарти и се развиват непрекъснато. Те позволяват добавяне на функционалности, модули и връзки с трети страни. Това гарантира приемственост и интеграция на всички налични сградни системи и ефективното им наблюдение и управление. А оттам и по-добра надеждност, сигурност и предвидимост в управлението на настоящите и бъдещи разходи.