compliance

Бизнесът на Siemens е чист бизнес

Етичният бизнес е топприоритет за Siemens. По тази причина Глобалният юридически отдел и този по Етичен бизнес са под директна супервизия на главния изпълнителен директор на Siemens Джо Кезер. 
Siemens Integrity Initiative – годишен доклад 2020

Siemens Integrity Initiative – годишен доклад 2020

Годишният доклад 2020 подчертава резултатите от първия, втория и третия кръг на финансиране

Въведение

Етичен бизнес и почтеност вървят ръка за ръка

Siemens демонстрира нулева толерантност към корупцията, нарушаване принципите на честна конкуренция и други нарушения на закона и ако се появяват такива, компанията предприема незабавни коригиращи действия. Но етичният бизнес е много повече от спазването на законите и регулациите, описани в Siemens Business Conduct Guidelines. Той e в основата на всички решения и действия и е ключов за интегритета на бизнеса. Убеждението на компанията, което се прилага в глобален аспект и на всички нива в организацията е, че само чистият бизнес е бизнес на Siemens. За да се противопостави на корупцията и нарушаване на правилата на лоялна конкуренция, Compliance отделът защитава компанията от измами и пране на пари, както и защитава личните данни. Siemens членува и е активна и в международни организации, насърчаващи отговорните бизнес практики.

Системата за етичен бизнес на Siemens 

Системата за етичен бизнес на Siemens е съвременна система от мерки, които гарантират, че бизнесите на компанията се изпълняват винаги в съответствие със законите и с вътрешните принципи и правила. като в този процес е изключително важно и отговорното поведение на служителите.

Системата е разделена на три нива на действие: предотвратяване, откриване и реагиране (реакция). Превантивните мерки включват управление на риска по отношение на етичния бизнес, насоки и процедури, както и тренинги и консултиране на служителите. Комуникационни канали като системата „Кажете ни“, омбудсман, както и вътрешни разследвания са задължителни за идентифицирането и решаването на нарушения. Отговорността, която всички мениджъри носят по отношение на етичния бизнес, обединява трите принципа. 

Ние трябва да трансформираме гръбнака на нашите икономики, от индустрия към инфраструктура, от транспорт към здравеопазване – и технологията може да помогне. По-интензивното сътрудничество в рамките на екосистемите ще бъде от съществено значение за справяне с предизвикателствата на нашия бързопроменящ се свят
Роланд Буш, президент и главен изпълнителен директор на Siemens AG
Основопопалагащи принципи

Правила за бизнес поведение на Siemens

Нулева толерантност към нарушения

Правила на поведение за бизнес партньори

Siemens изисква от своите доставчици и бизнес партньори с посредническа функция също да спазват правилата на поведение, в основата на които са 10-те принципи на Глобалния договор на ООН. Той изисква спазването на законодателството и антикорупционните практики на Siemens, в това число и разпоредбите против антиконкурентните практики и конфликтите на интереси. Чрез систематичното провеждане на одити Siemens идентифицира потенциалните рискове във веригата на доставки и си партнира със своите бизнес партньори, за да гарантира, че те също спазват правилата за поведение на Siemens.

Подбор и мониторинг на нашите бизнес партньори

При определени обстоятелства Siemens може да бъде държан юридически отговорен за действията на своите бизнес партньори. Ние се противопоставяме на този риск, като възприемаме цялостен подход при избора на нашите партньори, като ги задължаваме договорно да се придържат към нашия Кодекс за поведение и да следят текущото сътрудничество. Този процес обхваща целия жизнен цикъл на бизнес партньорството. Нашият задължителен инструмент за спазване на бизнес партньори в цялата страна подпомага изпълнението на процеса и осигурява документиране на съответната информация и дейности. Ние систематично използваме потенциала на големите данни, използвайки таблизи и анализи, за да подобрим управлението на риска и мониторинга на нашите бизнес-партньорски взаимоотношения.

Интегриране на етичните правила в бизнес процесите

Интегрирането на етичните правила в нашите бизнес процеси изигра решаваща роля за създаването на ефективна система за съответствие, а ключов аспект на това е обучението на нашите клиенти за принципите на съответствие.

Пример за това се случи през 2018 г. на Hannover Messe, най-важният търговски панаир в света. Там дивизиите Digital Factory и Process Industries and Drives представиха на своите клиенти новата игра “Compliance included ...”. Когато става въпрос за съответствие, това е всичко, за което говори Siemens: чист бизнес, винаги и навсякъде.

Принципи и изисквания към доставчиците на Siemens

Етичен кодекс

“Tell Us” и омбудсманът на Siemens

Канали за докладване на нарушения

Надеждните канали за докладване за вътрешни и външни заинтересовани страни и защитата на вътрешните сигнализиращи лица от санкции спомагат да е възможно да се докладва ясно и изчерпателно за нарушение. В Siemens предлагаме различни канали за докладване на вътрешни и външни сигнализиращи лица, за да ни информират за възможни нарушения на етичния бизнес. Системата за отчитане "Tell Us" осигурява сигурен канал за докладване на тази информация 24 часа в денонощието: онлайн или по телефона, анонимно, ако е необходимо, и на няколко езика.

Етичен бизнес 2020 в цифри

През фискалната година 2020 г. 332 предполагаеми нарушения на етичния бизнес са предизвикали допълнително разследване. Същата година дисциплинарните мерки за нарушения възлизат на 188. Специална директива защитава служителите на Siemens, които добросъвестно съобщават за неправомерно поведение и доколкото им е известно.

Омбудсманът на Siemens

В допълнение към "Tell Us" Siemens предлага още един канал за съобщаване за нарушения на етичния бизнес: омбудсманът. Андрес фон Мариаси от мюнхенската адвокатска кантора von Máriássy dr. Von Stetten е назначен за външен омбудсман на компанията. Служителите и трети страни могат поверително и анонимно да се доверят на този безпристрастен професионалист, ако забележат неправилни бизнес практики в компанията.

Link to "Tell us" and the ombudsperson

Siemens reporting channels

Колективни действия

Инициатива за почтеност на Siemens

Инициативата за почтеност на Siemens подкрепя организациите и проектите, които се борят с корупцията и измамите чрез колективно действие, както и образованието и обучението с цел насърчаване на чистия пазар и лоялната конкуренция. Като част от всеобхватни споразумения между Световната банка и Siemens AG през юли 2009 г. и между Европейската инвестиционна банка и Siemens AG през март 2013 г., инициативата на Siemens за почтеност подкрепя проекти, които имат ясен фокус върху бизнеса и могат да демонстрират обективни и измерими резултати с потенциал за разширяване и възпроизвеждане в бъдеще.

Финансиране на няколко транша за 15 години

Siemens се ангажира да финансира организации и проекти, които се борят с корупцията и измамите чрез инициативите за колективно действие, както и чрез образованието и обучението в няколко транша на финансиране в продължение на 15 години. След първите три кръга общо 85 проекта в над 50 държави бяха внимателно подбрани, а финансирането бе увеличено до близо 120 милиона щатски долара.