Дуално обучение и учене през целия живот 

Винаги крачка напред и в синхрон с новите тенденции. От 1891 г. досега компанията постига значителни успехи в областта на дуалното обучение и ученето през целия живот, като заема водещи позиции в областта на знанието и иновациите. 
Въведение

Образование

В основата на политиката на Siemens за образованието е залегнало убеждението, че всеки има право на достъп до образование и този принцип ръководи всички действия на компанията. Чрез различни програми Siemens подкрепя професионалното развитие на служителите си, в това число и на такива в неравностойно социално положение, студенти със слаби оценки или с мигрантски произход. Съществуват и специални квоти за служители с увреждания. Осъзнавайки значимостта и силата на знанията и за да продължава да бъде световен лидер, компанията непрекъснато адаптира политиката си на образование спрямо най-актуалните технологични тенденции и иновации. Все по-приоритетна става дигитализацията, в която Siemens е сред водещите компании. Затова професионалното обучение започва да е все по-ориентирано към новите тенденции, с идеята да отговори на стандартите на дигитализацията.

Siemens България

Образованието е сред водещите приоритети в дългосрочната социално-отговорна политика и на Siemens България. Компанията следва своя мащабна и комплексна стратегия както в подкрепа обучението на служителите, така и за насърчаване и подпомагане качеството и нивото на образование на младите хора в страната.

За служителите си Siemens България предлага редица възможности за професионални обучения, които са начин за развитие, усъвършенстване и израстване. Компанията предоставя опции за разнообразни обучения, разполага и със собствен глобален портал за обучения както по основни бизнес теми като мениджмънт, лидерски умения, финанси и др., така и профилирани технически и продуктови обучения.

Сред приоритетите за Siemens България е подкрепата на висшето образование, като  стратегията на компанията следва и се съобразява с най-актуалните тенденции и проблеми в страната. Сред акцентите са повишаване нивото на образование и преодоляване липсата на тясна връзка между образованието и реалния бизнес.

За да бъде максимално ефективна и полезна в реализацията на тази своя цел, Siemens България има изградено дългосрочно партньорство както с най-големите технически университети в страната, така и със средни професионални училища. Голяма част от партньорските проекти се реализират като част от програмата „Siemens Automation Cooperates with Education” на оперативно направление Дигитална индустрия на Siemens България,  която компанията инициира именно за да бъде от полза и да съдейства за образованието на студенти с технически профил.

Сред водещите висшите учебни заведения, с които Siemens България работи в тясно сътрудничество, са ТУ-София, ТУ-Варна, РУ „Ангел Кънчев“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, „Асен Златаров“ – Бургас, ТУ – Габрово.

Дългогодишното и ползотворно партньорство с висшите училища обхваща различни аспекти и включва както осигуряване на съвременни технологии, които допринасят пряко за повишаване качеството на подготовката на студентите, така и за създаване на тясна връзка между университетската катедра и реалната бизнес практика. 

Сред водещите проекти на Siemens България в подкрепа на висшето образование са: 

Технически университет – София:

 • Оборудване на лаборатория “Промишлени системи за управление” към Катедра „Системи и Управление“, Факултет „Автоматика”, 2014 г.
 • Интегрираните в лабораторията технологии на Siemens включват мощни контролери Simatic S7-1500 – CPU 1513-1 PN, цифрови и аналогови входно-изходни модули за тях, софтуер Step7 Professional за настройка и програмиране на контролерите и софтуер WinCC Advanced - за визуализация на технологични процеси. Чрез това оборудване студентите придобиват знания, адекватни на реалните нужди на бизнеса.
 • Множество други съвместни проекти

Технически университет – Варна:

 • Оборудване с технологии на Siemens на лаборатория по проектиране на системи за автоматизация към катедра  „Автоматизация на производството“, 2014 г. Предоставеното оборудване включва индустриални контролерни конфигурации Simatic S7-1500 и софтуери за тяхното програмно обезпечаване - Step7 Professional и WinCC Advanced – за визуализация на технологични процеси. Технологиите са с висока производителност и удобство за работа, чрез които студентите имат повече практически възможности по време на тяхното обучение. 
 • Участие в изпитната комисия на специалността -"Siemens PLC технологии за управление"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
 • Откриване на модерна студентска лаборатория „Индустриални контролери и комуникации”, оборудвана с технологии на Siemens, и на зала „Вернер фон Сименс“, 2011 г.
 • Лабораторията се използва  както за повишаване квалификацията на инженери от практиката, така и за изследователска дейност.
 • Дарение на системи Siemens за пожароизвестяване за новооткрития „Канев Център“ в РУ „Ангел Кънчев“, 2013 г.
 • Откриване на „Център по промишлени контролери“ във Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ и старт на обучението по дисциплината „Промишлени контролери“, 1993 г.

Университет „Асен Златаров“, Бургас

 • Оборудване на модерна лаборатория с индустриална техника по програмата 'Siemens Automation Cooperates with Education’, която подпомага повишаването на квалификацията в областта на системите за автоматизация, 2013 г.
 • Лабораторията е оборудвана с 5 работни места, всяко от които е снабдено с индустриален контролер от серията Simatic S7-1200, 6-инчов дисплей HMI Basic Touch, сензорна кутия за управление на температурен процес и развоен софтуер - TIA Portal v11. Лабораторията позволява провеждането на учебни занятия на студенти както в областта на дискретната автоматизация, така и за демонстриране на алгоритмите за управление на непрекъснат технологичен процес.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

 • Оборудване на лаборатория „Програмиране на Siemens контролери”, 2016 г.
  Дарението е част от програмата на направление Дигитализирано производство „Siemens Automation Cooperates with Education”.
 • За новата лаборатория оперативно направление Дигитални индустрии предостави индустриална техника за оборудването на 6 работни места. Всяко от тях разполага с индустриален контролер от серията Simatic S7-1200, 7-инчов дисплей, специализирани лабораторни модули и развоен софтуер - TIA Portal v13 SP1.                                                                                             

Технически университет – Габрово 

 • Оборудванe с технологии на Siemens на една от първите учебни зали - „Лаборатория по средства за автоматизация – Siemens“, в катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“ през 2004 г.
 • През годините технологиите в учебната зала периодично се допълват и обновяват, като  последното им актуализиране е през 2018 г. с 6 нови комплекта SIMATIC S7-1200 и HMI панели в рамките на програмата „Siemens Automation Cooperates with Education“.

Освен тясното сътрудничество с висшите учебни заведения, Siemens България все по-активно подава ръка и на средното образование.

В началото на 2019 г. Siemens България, в партньорство със ЗММ-Сливен, оборудва със свои технологии учебен кабинет и нова компютърна зала в Професионална гимназия по механотехника в гр. Сливен. Технологиите, които Siemens предостави, са система за управление SINUMERIK 828D и  специализиран софтуер на Siemens за обучение за работа с управления на металорежещи машини - SINUTRAIN. Компанията съдейства и за обучението на преподаватели от гимназията за работа със софтуера. Инициативата е в подкрепа на дуалното обучениe, чиято цел е да повиши квалификацията на учениците с цел усвояването на практически умения и създаване на предпоставки за  този начин да се подпомогне тяхната успешна реализация на пазара на труда в бъдеще.

През годините Siemens България подкрепя отбори от математически гимназии от София и страната за участието им в международни олимпиади.

В допълнение на трайните и дългосрочни партньорства на Siemens България с водещите технически университети, компанията непрекъснато търси нови възможности за разширяване на сътрудничеството си с тях, както и присъединяването на нови учебни заведения към мрежата от партньорски заведения. 

Europeans@Siemens

Инженерен стаж в Siemens Германия

Всяка година Siemens кани около 30 обещаващи млади таланти в Германия, като спонсорира тяхното дуално професионално обучение (техници в електротехниката/електрониката или мехатрониката). След успешно завършване на стажа те се връщат в родните си страни и започват кариерата си в местен офис на Siemens. Програмата вече е разширена и за кандидати от Африка.
Участниците общуват на всички езици, но са се научили да говорят немски толкова добре, че са положили изпити с добри оценки!
Христос Пабитис, преподавател по електроника
Ангажимент към компанията

Учене през целия живот за служителите на Siemens

Нашата образователна програма не се ограничава само до обучение на следващото поколение. Служителите се радват на широка гама от възможности за обучение. Особено в този бързо променящ се пазар на труда всеки трябва да бъде свободен да развива своите интереси и умения. Само чрез предоставяне на тези възможности компаниите ще могат да запазят дългосрочно таланти си. Our education program is not limited to training the next generation. Our employees also enjoy a wide range of training opportunities. Especially in this fast-changing job market, everyone should be free to develop their interests and skills. Only by providing these options will a company be able to retain its talents long term.

Ние насърчаваме служителите да развиват своите компетенции и квалификации. През фискалната 2018 година инвестирахме около 280 милиона евро в допълнително образование (без пътни разходи), което се равнява на около 745 евро на служител. Ефективното изграждане на компетенции - гарантирано за всички наши служители - е специално предназначено за дейностите на Siemens. Тъй като смятаме, че обучението през целия живот е част от развитието на човешките ресурси и от нашата корпоративна култура, то е безплатно за служителите.

За да се осигури широко портфолио, Siemens има няколко инициативи. "Siemens Learning Campus" предлага обучения за всички служители и ги подкрепя в изграждането на техните компетенции. Лидерите получават подкрепа за развитието на своите екипи; отговорните за цялото бизнес звено получават подкрепа за стратегически стъпки и реорганизация. Програмата "Siemens Leadership Excellence" е насочена към настоящи и бъдещи ръководители, а отделните бизнес звена споделят знания за технологии и продукти.

E-Learning е неразделна част от учебната стратегия на Siemens, за да се гарантира, че всички служители имат достъп до най-новите знания по всяко време. Електронните книги, видеозаписи, интерактивни сесии и обширни курсове с учебни пътеки могат да се използват винаги и навсякъде, осигурявайки максимална гъвкавост в развитието на индивидуалните компетенции. Повече от 10 000 възможности за обучение са достъпни специално за Siemens и в сътрудничество с външни партньори като CrossKnowledge, Pluralsight и Boookboon.

 

Нашите служители могат също така да публикуват свои видеоклипове на вътрешна видео платформа, за да споделят знания с колеги от цял свят. Вътрешна социална медийна платформа също така подкрепя глобалния обмен на знания и мрежи в компанията.

Програмите Siemens Core Learning са основен елемент от развитието на уменията на нашите служители. Те са насочени към специализирани функции в Siemens (напр. Продажби, Управление на проекти, Покупки, Изследвания & Развитие или Производство), както и на теми, които са във фокуса на вниманието на компанията и имат голямо значение за успеха на бизнеса. Иновативните методи гарантират бързо обучение на отделния служител. Понастоящем 50 учебни програми са стандартизирани по цял свят и предоставят достъп до знания, които са от решаващо значение за успеха. Придобитите квалификации са международно сравними и разкриват възможности за кариерно развитие.