Опазването на ресурсите e инвестиция в бъдещето

Siemens използва ресурсите отговорно, в много случаи надхвърляйки изискванията, регламентирани от закона, като по този начин компанията гарантира по-висока защита на климата, запазване на ресурсите и избягване създаването на депа за отпадъци. 
Въведение

Опазване на околната среда - повече от четири десетилетия опит

Опазването на природата е тема с традиции в Siemens още от 1971 г. Интелигентното управление на опазването на околната среда е част от управлението на офиси и производствени съоръжения на Siemens по цял свят и вече е утвърден стандарт. Компанията използва технологично напреднали и иновативни решения, за да минимизира негативното влияние от своите операции. В същото време използването на най-подходящите и скъпи сурови материали дават възможност за осигуряването на устойчива конкурентоспособност.

Програма „Да служим на природата“

Siemens насърчава чувството на отговорност и автономност сред служителите и клиентите си. Консумацията на вода и енергия, както и генерирането на отпадъци и емисии засяга всички отдели на компанията. Затова в програмата „Да служим на природата“  компанията е дефинирала цели и дейности, които да ограничат негативния ефект върху природата във всички локации, в които присъства. Това е сериозен принос към опазването на ресурсите и околната среда, като в същото време увеличава добавената стойност и ползите за клиентите на компанията. 

Цели на Siemens за минимизиране на ефекта от дейностите на компанията върху околната среда до 2020 г.

Умно управление на отпадъците

Siemens e отдадена на идеята да запази ресурсите и материалите възможно най-дълго време и да спре да участва в създаването на депа за отпадъци. Компанията използва повторно, регенерира и рециклира продукти, запазвайки по устойчив начин ресурсите на планетата и затваря цикъла на използване на материалите. За целта Siemens прилага бизнес модели като възстановяване, енергийно договаряне и 3D принтиране.

0 %

е общият процент на рециклиране на Siemens. Така ние с гордост надхвърляме нормата на законовите изисквания.

Нулеви отпадъци от депата в Нюкасъл

0 %

от всички отпадъци от завода на Siemens в Нюкасъл се използват отново.

Отговорно управление на водите

Да защитим нашата синя планета

Всяка година милиони хора по света са засегнати от наводнения, а над 1 милиард души понастоящем живеят в райони с лошо водоснабдяване. Тези цифри нарастват. Siemens се фокусира върху активното управление на водите в настоящето и бъдещето. Изменението на климата изисква управление на риска в бъдеще. Във всичките ни локации гарантираме, че нашата продукция има възможно най-малко отрицателно въздействие върху местните водни ресурси.
Иновациите играят важна роля за постигане на устойчиво управление на водните ресурси.
OECD Environmental Outlook to 2050, from 2012
Ефективен контрол на емисиите

Дишай лесно: нашият принос за чист въздух

Според Световната здравна организация все повече жители в градовете са изложени на риск от увеличаване на замърсяването на въздуха. А емисиите не са ограничени само до CO2; други промишлени емисии също имат екологичен ефект. Следователно контролирането на летливите органични съединения и озоноразрушаващите вещества е също толкова важно, колкото и намаляването на CO2 по програмата на Siemens. Освен това продуктите на Siemens дават ценен принос за по-доброто качество на въздуха.

Умните градове: срещу замърсяването на въздуха

Емисиите на замърсители на въздуха са намалели в много части на Европа, но излагането на вреден въздух остава предизвикателство!
Европейска агенция по околната среда, 2015
Устойчиво управление на енергията

Енергийната ефективност има значение

Енергията, производена от изкопаеми горива, допринася за замърсяването на околната среда, причинено от емисиите на CO2, прахови частици и азотни оксиди. Нашата цел е да използваме енергията по екологичен начин. Ето защо работим със собствени системи за енергийно управление и непрекъснато прилагаме мерки за енергийна ефективност. През последните две години на 328 места са приложени в практика 577 плана за ефективно намаляване на енергийните разходи и емисии. По този начин ние можем да повишим икономическата стойност и да дадем принос за постигането на целта на Siemens - да има неутрален въглероден отпечатък до 2030 г. Освен това, ние предлагаме вътрешни решения на нашите клиенти, като по този начин допринасяме значително за опазването на околната среда.