sustainability

Устойчивост във веригата на доставки 

Почтеността е в основата на предприемаческото поведение и формира основите на устойчивостта в работата. 
Водещи принципи

Възползвайте се от възможностите, минимизирайте рисковете, живейте с нашите ценности

Устойчивостта е водещ принцип за Siemens, който присъства в ежедневната дейност на компанията и осигурява дългосрочен растеж. Почтеността и устойчивостта са тясно свързани с основните ценности на компанията, а именно – съвършенство, иновативност и отговорност. Чрез устойчиво развитие компанията дава своя принос към по-справедлива глобална икономика и осигурява енергийно-ефективни и трайни продукти и решения за своите клиенти.

Устойчивост във веригата на доставки

Устойчивостта във веригата на доставки се основава на холистичен подход, който обединява 3 стъпки: Превенция – Идентифициране – Отговор, с фокус върху минимизиране на рисковете. Принципите за бизнес поведение за доставчиците и бизнес партньорите на компанията се базират основно на принципите на Глобалния договор на ООН и Международната организация на труда, залегнали и в Правилата за бизнес поведение, които касаят всички служители. 

Устойчивостта изисква тясно сътрудничество с нашите доставчици.

Правила за бизнес поведение на Siemens

Принципите в Правилата за бизнес поведение, които партньорите на компанията и трети страни са задължени да спазват, са следните:

 • Спазване на законодателството
 • Забрана на корупция и подкупи
 • Честна конкуренция, спазване на антитръстовите закони и права на интелектуална собственост
 • Конфликт на интереси
 • Зачитане на човешките права и тези на служителите
 • Забрана за детски труд
 • Здравословни и безопасни условия на труд за служителите
 • Опазване на околната среда
 • Прозрачност във веригата на доставки
 • Конфликтни минерали 
Веднага след като компанията прехвърли част от риска за своя имидж, корпоративната социална отговорност и въздействието върху околната среда на другиго, тя трябва да се заеме с управлението на веригата за доставки като един от най-належащите си проблеми, свързани с устойчивостта.
д-р Клаус Щаубитцер, Chief Procurement Officer
Прозрачност и осведоменост

Информираност за риска в нашата верига за доставки

Siemens въведе система от взаимосвързани процеси и инструменти, за да осигури пълна прозрачност на разходите ни. Информираността за риска в Управлението на веригата за доставки в Siemens следва три стъпки: Определяне на рискове и категории за устойчивост; Идентифициране на съответните доставчици; Разработване и прилагане на необходимите процедури за възлагане на обществени поръчки за покриване на тези рискове, например чрез провеждане на одити на място.

Рисковите категории могат да включват конкретни доставчици

 • базирани в държави с по-висок риск
 • предоставяне на продукти, предмет на „Ясен източник на минерали (RMS)“
 • предоставяне на продукти или услуги с висок CO2 отпечатък
 • предоставяне на продукти, попадащи под законодателството на REACH/RoHS
 • попадащи под общите аспекти на качеството на доставчика (включително теми за устойчивост)
 • работи в строителния бизнес ("изпълнители") или в Техническата безопасност - опасни товари
Процедури за анализ на риска

Потенциални опасности във Веригата на доставки

Нашата компания работи с около 90 000 доставчици в около 150 страни. През финансовата 2017 г. компанията закупи стоки и услуги на стойност приблизително 42 млрд. евро. Тази цифра е равна на около половината от общите ни приходи. При такава голяма и географски разпръсната мрежа от доставчици Siemens не може да поддържа същото ниво на надзор за всеки доставчик. Например, не би било възможно да се извършват одити на място навсякъде. Вместо това сме установили процедури за анализ на риска за всяка от определените рискови групи, за да идентифицираме систематично потенциалните опасности във веригата за доставки. Използвайки тези процеси за разпознаване на риска, ние идентифицираме конкретните доставчици, които искаме да открием чрез нашите модули.

Модули за откриване - Мониторинг на спазването на принципите на Правилника за поведение и последствията от неспазване

Последици от неспазването

Ако нашите самооценки или одити разкрият нарушения на изискванията, те трябва да бъдат отстранени от въпросните доставчици в рамките на разумен период от време. Освен последващите одити, извършени от нашите външни одиторски партньори, отговорните звена за поръчки и участващите доставчици се договарят директно за коригиращите действия, определени по време на нашите одити. Ние си запазваме правото да прекратим връзката с доставчика в случай на сериозни нарушения.

По-нататъшно разширяване на нашите ценности във веригите за доставки

Комуникация с доставчици и разширяване на нашите ценности във веригите за доставкиНие твърдо вярваме, че нашите принципи за устойчивост са най-ефективни, когато се прилагат доброволно въз основа на лично убеждение. Ключовите елементи тук са разширяване на възможностите на нашите доставчици и увеличаване на знанията за устойчивостта. Подкрепяме нашите доставчици чрез брошури „Устойчивост във веригата на доставки“ и „Правила за бизнес поведение“ и ги насърчаваме да приложат тези ценности и изисквания за устойчивост в своята собствена верига за доставки, за да създадат мрежа от взаимодействия и бизнес отношения. изградени върху доверие.

Ясен произход на минералите

Responsible Minerals Sourcing

Responsible Minerals Sourcing е процес, насочен към предотвратяване на разпространението на конфликтни минерали в нашата верига за доставки. Процесът не се ограничава само до доставчиците от първи ред, а отчита цялата верига на доставки, чак до съответните суровини (минерали).