Podmínky užívání

Podmínky užívání webových stránek Siemens

1.1 Užívání této internetové stránky patřící společnosti Siemens Aktiengesellschaft a/nebo jejím dceřiným společnostem (dále jen "Siemens" a "internetová doména Siemens"), se řídí těmito podmínkami. Tyto podmínky mohou být doplňovány, upravovány nebo nahrazovány jinými podmínkami. Přihlášením se nebo, pokud přihlášení není vyžadováno, otevřením a používáním internetové domény Siemens akceptuje uživatel internetové domény Siemens tyto podmínky v jejich aktuálním znění.
 

1.2 V případě internetových nabídek určených podnikatelům nebo orgánům veřejné moci budou tyto subjekty zastoupeny uživatelem, u kterého se předpokládá, že má příslušná oprávnění, zmocnění a znalosti a jedná v souladu s nimi.


1.3 Pokud uživatel používá tuto internetovou doménu Siemens jako obchodní zákazník, tak se předpokládá, že jedná v rozsahu činnosti svého podnikání a v rozsahu svého oprávnění statutárního zástupce či zaměstnance, nebo jedná jako zákazník zastupující příslušný orgán veřejné moci.

2.1 Internetová doména Siemens obsahuje informace a software a v některých případech i příslušnou dokumentaci, kterou si lze prohlížet a stáhnout
 

2.2 Siemens může kdykoli ukončit provoz celé nebo části internetové domény Siemens. Kvůli povaze sítě internet a počítačových systémů, nenese společnost Siemens odpovědnost za to, že internetová doména Siemens nebude k dispozici. 

3.1 Některé stránky webu Siemens a na dalších námi provozovaných doménách mohou být chráněny heslem. V zájmu bezpečnosti a zabezpečení obchodních transakcí budou mít k těmto stránkám přístup pouze registrovaní uživatelé. Siemens si vyhrazuje právo odmítnout registraci uživatele. Siemens si dále vyhrazuje právo zavést povinnost registrace i pro některé domény, které byly předtím volně přístupné. Siemens je oprávněn kdykoliv bez udání důvodů zablokovat uživateli přístup do části chráněné heslem zablokováním uživatelského konta (definovaného níže), a to zejména pokud uživatel:

 • při registraci vyplní nepravdivé údaje;
 • poruší tyto podmínky nebo zanedbá své povinnosti související s uživatelským kontem;
 • při přístupu na internetovou doménu Siemens nebo při jejím používání uživatel poruší platné zákony; nebo
 • delší dobu nepoužívá internetovou doménu Siemens.

3.2 Při registraci je uživatel povinen uvést přesné a pravdivé informace a v případě, že později dojde ke změně těchto informací, aktualizovat je (v maximální možné míře online) co nejdříve. Uživatel musí zajistit, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá společnosti Siemens, byla vždy aktuální, a aby ho na této adrese bylo možné kontaktovat.

3.3 Po zaregistrování dostane uživatel přístupový kód, sestávající z identifikačního čísla uživatele a hesla (dále jen "uživatelské konto"). Při prvním přihlášení je uživatel povinen změnit heslo poskytnuté společností Siemens na jiné heslo, které zná jen on sám. Uživatelské konto umožňuje uživateli prohlížet si nebo měnit již zadané údaje uživatele, resp. zrušit souhlas se zpracováním údajů.
 

3.4 Uživatel musí zajistit, aby jeho uživatelské konto nebylo přístupné jiným osobám a odpovídá za všechny transakce a ostatní činnosti provedené pomocí svého uživatelského konta. Po skončení práce s online systémem je uživatel povinen se z internetových domén chráněných heslem odhlásit. Pokud se uživatel dozví, že dochází ke zneužívání jeho uživatelského konta jinou osobou, musí o tom okamžitě písemně (případně e-mailem) informovat Siemens.
 

3.5 Po přijetí oznámení uvedeného v odstavci 3.4 Siemens zablokuje přístup do částí chráněných heslem pro dané uživatelské konto. Přístup bude takovému uživateli obnoven pouze na základě jeho žádosti zaslané společnosti Siemens, nebo po nové registraci.
 

3.6 Uživatel může kdykoliv písemně požádat o zrušení registrace, za podmínky, že vymazání jeho uživateského konta nenaruší řádné plnění smluvních závazků. V takovém případě Siemens odstraní všechny údaje o uživateli, jakož i jiné uložené osobní údaje uživatele, a to bezodkladně.

4.1 Používání informací, softwaru a dokumentace přístupné na internetové doméně Siemens nebo jejím prostřednictvím se řídí těmito podmínkami, nebo, v případě aktualizace informací, softwaru nebo dokumentace, platnými licenčními podmínkami, které byly dohodnuty se společností Siemens. Samostatně dohodnuté licenční podmínky, např. pro stahování softwaru, budou nadřazeny těmto podmínkám.

4.2 Siemens uděluje uživateli nevýhradní a nepřenosnou licenci, kterou není možné poskytovat dále, na využívání informací, softwaru a dokumentace přístupných uživateli prostřednictvím internetové domény Siemens v dohodnutém rozsahu, nebo, pokud takový rozsah nebyl dohodnut, v takovém rozsahu, v jakém Siemens pro daný účel uzná za vhodné.

4.3 Software bude k dispozici bezplatně v objektovém kódu. Uživatelé nebudou mít nárok na zpřístupnění zdrojového kódu. To se netýká zdrojového kódu volně šiřitelného softwaru (open source), jehož licenční podmínky budou nadřazeny těmto podmínkám v případě přenosu takového softwaru, a které vyžadují zpřístupnění tohoto zdrojového kódu. V tomto případě Siemens zdrojový kód zpřístupní výměnou za úhradu nákladů.

4.4 Informace, software a dokumentaci uživatel nesmí za žádných okolností dát k dispozici jiným osobám stranám, a stejně tak je nesmí jiným osobám půjčovat nebo jinak zpřístupnit. Pokud to výslovně nedovoluje platný zákon, uživatel nesmí software nebo dokumentaci žádným způsobem upravovat a zároveň nesmí zpětně analyzovat ani překládat nebo oddělovat části softwaru. Uživatel si smí vyhotovit jednu záložní kopii softwaru, pokud je to potřebané pro zajištění jeho dalšího používání v souladu s těmito podmínkami.

4.5 Informace, software a dokumentace jsou chráněny jak autorským právem, tak i mezinárodními úmluvami o autorském právu a ostatními zákony a úmluvami vztahujícími se na duševní vlastnictví. Uživatel je povinen tyto zákony dodržovat, a především neupravovat, neskrývat nebo neodstraňovat žádné alfanumerické kódy, značky a upozornění o autorských právech z informací, softwaru nebo dokumentace, nebo z jejich kopií.

5.1 Bez ohledu na ustanovení čl. 4 těchto podmínek, obsah internetové domény Siemens není možné měnit, kopírovat, reprodukovat, prodávat, pronajímat, používat, nahrazovat nebo jinak používat bez předchozího písemného souhlasu Siemens.

5.2 S výjimkou práva na užívání a jiných práv výslovně udělených v těchto podmínkách, nejsou uživateli udělována žádná jiná práva, a povinnost udělit taková práva není ani žádným způsobem v těchto podmínkách zakotvena. Veškerá patentová práva a licence jsou výslovně vyloučeny.

5.3 Společnost Siemens může bezplatně využívat všechny nápady nebo návrhy uložené uživateli na internetovou doménu Siemens pro další vývoj, zlepšování a prodej svých výrobků.

6.1 Při přístupu na internetovou doménu Siemens a při jejím užívání, uživatel nesmí:

 • poškozovat jiné osoby, zejména nezletilé, nebo poškozovat jejich osobnostní práva;
 • způsobem používání porušovat zásady etiky;
 • porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva;
 • předávat data obsahující viry, trojské koně nebo jiné programy, které by mohly poškozovat údaje;
 • přenášet, ukládat nebo odevzdávat hypertextové odkazy nebo obsah, ke kterým nevlastní práva, zejména v případech,
 • kdy tytoodkazy nebo jejich obsah porušují povinnost utajení informací nebo jsou v rozporu se zákonem; nebo
 • rozesílat reklamu nebo nevyžádané e-maily (tzv. "spam") nebo falešná upozornění o virech, závadách nebo podobné
 • materiály, nebo žádat o účast v loteriích, řetězových dopisech, pyramidových hrách apod.
6.2 Siemens může kdykoliv odepřít přístup k internetové doméně Siemens, a to zejména v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v těchto podmínkách.

7.1 Internetová doména Siemens může obsahovat hypertextové odkazy na internetové stránky jiných osob. Siemens neodpovídá za obsah takových internetových stránek a nevyjadřuje se o nich a jejich obsahu, ani je nepropaguje jako své vlastní, protože nemá možnost ovlivňovat informace nacházející se na nich a neodpovídá za obsah a informace, které jsou na nich prezentovány, ani neodpovídá za výrobky či služby objednané uživatelem prostřednictvím takových internetových stránek, nebo za splnění povinnost takové jiné osoby vůči uživateli. Uživatel používá takové stránky na vlastní riziko.

8.1 Pokud jsou jakékoli informace, software nebo dokumentace zpřístupněny bezplatně, je jakákoliv odpovědnost za problémy s vlastnickými právy nebo kvalitou těchto informací, softwaru nebo dokumentace, hlavně ve vztahu k jejich správnosti, absenci závad, nároků nebo práv třetích stran nebo ve vztahu k úplnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel, vyloučena, kromě případů úmyslného nebo podvodného jednání.

8.2 Informace na internetové doméně Siemens mohou obsahovat specifikace nebo obecné popisy týkající se technických možností jednotlivých výrobků, které nemusí být v některých zemích nebo případech dostupné (např. následkem změny výrobku). Požadované vlastnosti výrobků budou proto vždy dodatečně specifikovány při prodeji výrobků.

8.3 Siemens nenese žádnou odpovědnost za doporučení a rady na internetové doméně Siemens, které se nevztahují k výrobkům nebo službám Siemens, zejména za výrobky či služby nabízené jinými osobami (včetně zaměstnanců Siemens jako fyzických osob) prostřednictvím internetové domény Siemens.

8.4 Siemens dále nenese žádnou odpovědnost za informace poskytnuté jinými osobami a umístěné na internetové doméně Siemens.

9.1 Odpovědnost Siemens bude určována v souladu s ustanoveními čl. 8 těchto podmínek. Jakákoliv jiná odpovědnost Siemens je vyloučena, pokud nevyplývá z právního předpisu. Výše náhrady škody v případě porušení povinnosit Siemens je omezena částkou přiměřenou pro danou smlouvu nebo předvídatelnou částkou nebo výší ceny daného výrobku nebo služby, ledaže právní předpis stanoví jinak.

9.2 I když se Siemens snaží zamezit výskytu virů na internetové doméně Siemens, nemůže zaručit, že se tam skutečně žádné viry nevyskytnou. Uživatel je povinen, v zájmu vlastní ochrany, přijmout vhodná bezpečnostní opatření a před převzetím jakékoliv informace, softwaru nebo dokumentace musí použít antivirový program.

10.1 Vývoz některých informací, softwaru a dokumentace může, např. na základě jejich povahy nebo zamýšleného použití nebo destinace, vyžadovat zvláštní povolení. Uživatel musí striktně dodržovat všechna vývozní omezení týkající se informací, softwaru a dokumentace, zejména předpisy platné v rámci EU, jednotlivých členských zemích EU a USA. Siemens bude označovat informace, software a dokumentaci v souladu s kontrolními vývozními seznamy EU a obchodním kontrolním seznamem USA, a v souladu s platnými zákony.
 

10.2 Uživatel bude povinen především kontrolovat, zda:

 • informace, software a dokumentace nebudou používány pro účely vztahující se k výzbroji, jaderným technologiímnebo zbraním;
 • některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu US Denied Persons List (DPL) nedostávají zboží, software nebo technologii pocházející z USA;
 • některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu US Warning List, US Entity List nebo US Specially Designated National List nedostávají výrobky pocházející z USA bez příslušné licence; a
 • výrobky nedostávají některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List či Terrorists List of the EU;
 • dodávky nesměřují vojenským adresátům;
 • jsou dodržována upozornění a pokyny příslušných úřadů.

Přístup k softwaru, dokumentaci a informacím na internetové doméně Siemens bude umožněn pouze, pokud je v souladu s výše uvedenými podmínkami a zárukami. Pokud uživatel nevyhovuje uvedeným kritériím, Siemens nebude povinna poskytovat mu příslušné plnění.
 

10.3 Na požádání musí společnost Siemens informovat uživatele o příslušných ustanoveních smlouvy a dalších informacích.

11.1 Přihlášením se, nebo pokud přihlášení není vyžadováno, otevřením a používáním internetové domény Siemens uživatel uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Siemens s.r.o., se sídlem Siemensova 1, Praha 13 - Stodůlky. Shromažďování, používání a zpracování osobních údajů na internetové doméně Siemens probíhá v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a Zásadami ochrany osobních údajů platnými pro internetovou doménu Siemens.

12.1 V případě sporu týkajícího se používání internetové domény Siemens bude místně příslušný soud bude určen v souladu se zákony České republiky.

12.2 Jednotlivé stránky internetové domény Siemens jsou provozovány a spravovány společností Siemens. Siemens neručí za to, že informace, software a/nebo dokumentace na internetových stránkách Siemens jsou vhodné nebo dostupné k zobrazení nebo převzetí v každé zemi. Přístup k informacím, softwaru a/nebo dokumentaci nacházejícím se na internetové doméně Siemens ze zemí, ve kterých je takový obsah nezákonný, je zakázán. V takovém případě, pokud uživatel chce vstoupit do obchodního vztahu se Siemens, musí kontaktovat zástupce Siemens pro danou zemi a konkrétní oblast.

12.3 Používání této internetové domény Siemens a všechny spory týkající se těchto podmínek, nebo vznikající v souvislosti s těmito podmínkami, se řídí právními předpisy České republiky a budou řešeny v souladu s právními předpisy České republiky. Zároveň je vyloučeno použití úmluvy OSN o smlouvách týkajících se mezinárodního prodeje zboží (CISG) z 11. dubna 1980.