Nějvětší bateriové úložiště v ČR

SIESTORAGE pro energetický zdroj C-Energy přináší celou řadu funkcionalit, zejména zvýšení flexibility stávajících generátorů elektřiny vedoucí k dalšímu posílení schopnosti zajistit příznivé ceny energií.
Seznamte se s možnostmi systému SIESTORAGE

Stáhnout brožuru (AJ)

Řešení pro energetický zdroj C-Energy

Úložiště má garantovaný výkon 4 MW a využitelnou minimální kapacitu ve výši 2,5 MWh po dobu 10 let. Je postavené na technologii SIESTORAGE (Siemens Energy Storage) od společnosti Siemens. Zahrnuje řídicí systémy, Li-Ion bateriové články, rozvaděče, střídače/měniče, transformátory, napájení vlastní spotřeby a další pomocné systémy. Celé akumulační zařízení je umístěno ve venkovním prostředí ve třech kontejnerech, toto řešení usnadňuje přepravu a instalaci na místě.

Funkcionality přinášené projektem

Na zdroji C-Energy Planá jsou instalovány čtyři plynové motory a parní turbína TG3, které mají rychlost změny výkonu omezenou svými technickými možnostmi. Bateriový systém akumulace energie lze využít ke zvýšení trendu změny výkonu nad maximální technické limity nyní instalovaného technologického zařízení. V praxi lze tuto vlastnost využít k rychlému vyrovnávání bilance v elektrizační soustavě – buď v rámci lokální distribuční soustavy pro vyrovnávání prudkého nárůstu nebo úbytku spotřeby subjektů připojených v soustavě, nebo pro rychlé dodání regulační energie v rámci obchodování se silovou elektřinou či pro rozšíření regulačního rozsahu v rámci poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s.

Výroba elektřiny ve fotovoltaické elektrárně (FVE) o výkonu 520 kWp, která byla vybudována na jinak nevyužitelných pozemcích v areálu energetického zdroje, má jistá úskalí jednak v obtížnějším plánování vyráběného výkonu FVE a také v tom, že aktuálně vyráběný výkon nelze snadno okamžitě regulovat samotným zařízením, respektive je žádoucí využívat maximálně výkon vyráběný ve FVE i v době, kdy tento výkon může znamenat určité vícenáklady. V podmínkách zdroje C-Energy Planá je potřebné neustále vyrovnávat vlastní spotřebu, spotřebu subjektů připojených v LDS a vlastní výrobou elektřiny tak, aby nebyla překročena hodnota rezervované kapacity v místě přetoku mezi lokální distribuční soustavou a nadřazenou regionální distribuční soustavou.

Při startu ze tmy zdroje C-Energy Planá je po baterii požadováno, aby poskytovala energii po dobu nezbytně nutnou k najetí jednoho z plynových motorů. Následně plynový motor převezme veškerou zátěž a baterie přejde, spolu s plynovým motorem, do ostrovního provozu. 

Úložiště zajistí vyšší kvalitu elektřiny dodávané do lokální distribuční sítě. V elektrizační soustavě běžně dochází ke krátkodobým (< 1 s) výpadkům dodávek činného výkonu v jedné nebo více fázích a také ke krátkodobým přepětím nebo podpětím. SIESTORAGE je schopný tyto stavy detekovat a v režimu, který nazýváme „Podpora LDS“, je úložiště schopné dle předem definovaných charakteristik uvolnit příslušné množství činného nebo jalového výkonu. Každý z takových jevů objevujících se v síti má jinou intenzitu a charakter a spotřebiče zákazníků zapojených k síti na ně mohou reagovat s různou mírou citlivosti. Úložiště bude schopné tyto jevy alespoň částečně kompenzovat.

Měniče instalované v rámci systému akumulace energie budou schopné dodávek napříč kvadranty P-Q diagramu, budou tedy schopné realizovat dodávky i odběry jak činného, tak jalového výkonu. Tato vlastnost přispěje k pokrytí poptávky po vyrovnávání bilance jalového výkonu v rámci nadřazené distribuční sítě provozovatele E.ON Distribuce, a.s., jakmile k tomu bude existující legislativa.

„Instalace baterií v energetickém zdroji C-Energy je typickou ukázkou toho, jak mohou moderní technologie pronikat do tradičních oblastí průmyslu. Napojení baterií na fosilní zdroj výroby energie je poměrně novou myšlenkou, přináší však řadu výhod a věřím, že se toto technické řešení brzy uplatní i v dalších zdrojích v České republice.“ 
Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR, slavnostní uvedení bateriového úložiště do provozu, 20. září 2019

Základní technické informace

  • Vybíjecí i nabíjecí činný výkon bateriového systému akumulace elektřiny je 4 MW a jalový výkon 4 MVAr induktivního i kapacitního charakteru. 
  • Kapacita je 2,5 MWh garantovaná po dobu 10 let.
  • Minimální garantovaná účinnost 84 % a garantovaný počet cyklů 6 500 cyklů.
  • Baterie je založená na technologii Li-Ion, kdy tyto články se vyznačují zanedbatelným samovybíjením. Li-Ion baterie v současné době představují nejvhodnější, dostatečně vyzkoušenou technologii z hlediska poměru cena/výkon.

Li-Ion baterie – ideální poměr ceny a výkonu

Mezi výhody řešení SIESTORAGE s Li-Ion technologií patří:

• rychlý čas odezvy na změny v distribučních a přenosových sítích,
• zaručená kvalita elektrické energie,
• flexibilní a modulární design pro mnoho případů použití,
• zvýšená spolehlivost díky zjednodušení architektury systému,
• vysoká celková účinnost 85 %.

Kontakt SIESTORAGE

Martin Panáč, martin.panac@siemens.com Siemens, s.r.o.