Název společnosti:                                                 Siemens Mobility, s.r.o.

Sídlo:                                                                        Siemensova 2715/1

                                                                                  155 00  Praha 13

Identifikační číslo:                                                  06931995

Zápis v obchodním rejstříku:                                Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 291574

 

Kontakt:                                                                   Siemens Mobility, s.r.o.

                                                                                  Siemensova 1

                                                                                  155 00  Praha 13

                                                                                  info-imo.cz@siemens.com

Oznámení o ochraně soukromí

Zajištění ochrany a bezpečí vašich osobních údajů je pro Siemens velmi důležité. Proto Siemens (další informace o obchodní společnosti naleznete v části „Informace o společnosti“) spravuje a zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a bezpečnost informací.
 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul 

Když navštívíte Siemens internetové stránky, aplikace nebo online nástroje (označovaných souhrnně jako webová prezentace či “Siemens Online Offering”), Siemens může zpracovávat následující osobní údaje: 

 • Osobní údaje, které aktivně a dobrovolně poskytnete prostřednictvím webové prezentace (např. při registraci, při účasti v průzkumech nebo když nás kontaktujete se svými dotazy) a které zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, další informace zaslané jako součást žádosti o podporu, komentáře na fórech, vaše příspěvky; a 
 • Informace, které nám jsou automaticky zasílané vaším prohlížečem nebo zařízeními, jako jsou IP adresa, typ zařízení, typ prohlížeče, odkazující stránka a stránky prohlížené během vaší návštěvy, datum a čas každého požadavku webu. 

Vaše osobní údaje Siemens zpracovává pro následující účely: 

 • K poskytnutí služeb webové prezentace a ke správě vašeho používání webové prezentace;
 • K ověření vaší totožnosti (jste-li registrovaní k Siemens Online Offering);
 • K reakci na vaše specifické požadavky;
 • V nezbytně nutné míře k dodržování příslušných podmínek použití, k zachování právních nároků nebo jejich obrany, k zabránění podvodů a dalším protiprávním činnostem, včetně útoků na informační systémy společnosti Siemens.  

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uvedených cílů. Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování osobních údajů: 

 • Váš výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů (čl. 6, odst.1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
 • Zpracování je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu s vámi (čl. 6, odst.1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů;
 • Zpracování je jinak nezbytné pro efektivní výkon a správu vašeho používání webové prezentace (čl. 6, odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);

Cookies

V rámci webové prezentace můžeme využívat cookies. Informace o použití cookies v rámci Siemens můžete nalézt na záložce Cookies. Cookie Policy obsahuje také informace o tom jak zablokovat a zamítnout používání cookie souborů a zpracování dat shromážděných prostřednictvím cookies.

Odkazy na jiné webové stránky

Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje pouze na webovou prezentaci Siemens Online Offerings a nikoli na další webové stránky a aplikace spravované třetími stranami. Můžeme poskytovat odkazy na jiné webové stránky a aplikace, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Siemens nenese odpovědnost za  ochranu soukromí na těchto stránkách a aplikacích. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul 

V souvislosti s obchodním vztahem mezi vámi a společností Siemens může Siemens zpracovávat následující kategorie osobních údajů současných a budoucích kontaktních osob našich zákazníků, dodavatelů, prodejců a partnerů (označovaných souhrnně jako “obchodní partneři”): 

 • Kontaktní údaje, např. jméno a příjmení, pracovní adresa, pracovní telefonní číslo, pracovní fax a emailová adresa; 
 • Platební data, např. data nezbytná k provedení platby a k předcházení podvodům, včetně čísla kreditní/ debetní karty, bezpečnostních kódů a dalších relevantních fakturačních údajů;  
 • Další informace nezbytně zpracovávané v rámci projektu nebo smluvního vztahu se společností Siemens nebo dobrovolně poskytnuté obchodním partnerem, např. osobní data související s uzavřenou objednávkou, provedenými platbami, požadavky a projektovými milníky;  
 • Osobní data shromážděná z veřejně dostupných zdrojů, od ratingových a úvěrových společností; a
 • A je-li to zákonem vyžadováno, pro prověření obchodních partnerů: datum narození, identifikační čísla, osobní doklady a informace o významných relevantních soudních řízeních a sporech s daným obchodním partnerem.

Vaše osobní údaje Siemens zpracovává pro následující účely: 

 • Komunikace s obchodními partnery o produktech, službách a projektech Siemens či obchodních partnerů, např, odpovědi na dotazy a žádosti nebo posktnutí technických podrobností o zakoupených produktech;
 • Plánování, plnění a správa smluvních vztahů s obchodními partnery, např. provádění transakcí a objednávek produktů nebo služeb, zpracování plateb, provádění účetnictví, auditu, účtování a inkasních činností, zajištění zásilek a dodávek, usnadnění oprav a poskytování podpůrných služeb;
 • Správa a provádění zákaznických průzkumů, marketingových kampaní, analýz trhu, loterií, soutěží nebo jiných propagačních akcí či aktivit;
 • Zachování a ochrana bezpečnosti našich produktů, služeb a webových stránek, předcházení a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo jiných trestných či škodlivých činností;
 • Zajištění souladu s právními povinnostmi (např. povinnostmi vedení záznamů), exportní kontrolou a celními záležitostmi, povinnostmi prověřování obchodních partnerů (pro zabránění trestným činům a praní špinavých peněz) a politikou společnosti Siemens nebo průmyslovým standardům; a
 • Řešení sporů, prosazování smluvních ujednání a uplatňování či obrana právních nároků.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uvedených cílů. Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování osobních údajů: 

 • Váš výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů (čl. 6, odst.1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
 • Zpracování je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu s vámi (čl. 6, odst.1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
 • Zpracování je jinak nezbytné pro efektivní výkon a správu vzájemného obchodního vztahu (čl. 6, odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);

Siemens je oprávněn předávat osobní data jiným Siemens společnostem a třetím stranám, ale pouze v takovém případě a v rozsahu jaký je nezbytný pro výše uvedené účely. 

Pokud je to povoleno zákonem, Siemens může předat osobní údaje soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům a právním poradcům, je-li to nezbytné pro dodržování zákonů nebo pro výkon či obranu právních nároků společnosti Siemens. 

Poskytovatelé služeb společnosti Siemens (tzv. zpracovatelé), např. hosting a IT správa, jednají pouze na základě pokynů společnosti Siemens a jsou smluvně vázáni k jednání v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. 

Příjemci vašich osobních údajů mohou mít případně sídlo v zemích mimo Evropský hospodářský prostor („třetí země“), v nichž platné právní předpisy nenabízí stejnou míru ochranu údajů jako právní předpisy vaší domovské země.

V těchto případech společnost Siemens přijme všechny nezbytné opatření k zajištění dostatečných a vhodných záruk ochrany osobních údajů relevantními prostředky, zejména:

 • Vaše osobní údaje sdílíme se společnostmi Siemens v třetích zemích pouze tehdy, pokud tyto společnosti zavedly Závazná podniková pravidla Siemens („BCR“) pro ochranu osobních údajů. Další informace o BCR Siemens najdete zde.
 • Vaše osobní údaje předáváme externím příjemcům v třetích zemích pouze v případech, kdy příslušný příjemce (i) uzavřel se společností Siemens Standardní smluvní doložky EU, (ii) zavedl ve své organizaci Závazná podniková pravidla nebo (iii) – v případě příjemců z USA – je certifikován dle Úmluvy o ochraně soukromí (tzv. Privacy Shield). Dotčené osoby mohou požádat o podrobnější informace a záruky konktaktováním společnosti Siemens.

Osobní údaje vámi zveřejněné na Siemens Online Offerings (jako jsou chatovací prostory a fóra) mohou být celosvětově přístupné všem registrovaným uživatelům dané webové prezentace.  

Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů (např. v rámci poskytnutí souhlasu) výslovně uvedeno jinak, vaše osobní údaje vymažeme, pokud jejich další uchovávání není nutné v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pro dodržení zákonných povinností k uchovávání plynoucích z platných právních předpisů (např. daňové a obchodní právo).

Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním některých svých osobních údajů společností Siemens, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností, tj. odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, k němuž na základě souhlasu došlo před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je vámi udělený souhlas.

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům:

 • Získat od společnost Siemens informaci, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům; 
 • Opravení nepřesných osobních údajů týkající se vaší osoby, které společnost Siemens zpracovává;
 • Vymazání nebo anonymizace osobních dat společností Siemens;
 • Omezení zpracovávání vašich osobních údajů společností Siemens;
 • Přenositelnost vašich osobních dat, které jste společnosti aktivně poskytli; a
 • Vznést námitky proti zpracovávání osobních údajů, které se týkají vaší osoby, z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací.

Data Privacy organizace společnosti Siemens poskytuje podporu v souvislosti s dotazy, připomínkami, obavami nebo stížnostmi ohledně ochrany osobních údajů nebo v případě, že si přejete uplatnit některé ze svých práv souvisejících s ochranou soukromí. Siemens Data Privacy organizaci můžete kontaktovat na e mailu: dataprotection@siemens.com

Siemens Data Privacy organizace vždy učiní vše, aby vyřešila a popř. napravila všechny nedostatky uvedené v žádosti nebo stížnosti, které nám předložíte. Kromě toho máte vždy právo obrátit se se svou žádostí nebo stížností na příslušný orgán pro ochranu osobních údajů. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Oznámení společnosti Siemens o použití cookies

Toto oznámení o použití cookies se vztahuje na webové stránky, na nichž se právě nacházíte a které provozuje společnost skupiny Siemens jmenovaná v oddílu „informace o společnosti“.

Stav k: srpnu 2016

Když navštívíte internetové stránky společnosti Siemens, jsou na vašem koncovém zařízení uloženy informace v podobě souboru cookie. Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do nichž se ukládají určitá nastavení a data, která si vyměňujete s našimi stránkami prostřednictvím svého prohlížeče.

Cookies nám tak například umožňují přizpůsobit naše stránky vašim zájmům nebo si uložit vaše heslo, abyste jej nemuseli pokaždé zadávat znovu. Obecně platí, že prostřednictvím cookies nikdy nezískáváme vaše osobní údaje, pokud nám k tomu neposkytnete výslovný souhlas.

Pokud nechcete, abychom vaše koncové zařízení mohli rozpoznat, nastavte prosím ve svém prohlížeči, aby mazal všechny soubory cookies, blokoval je nebo vás upozornil, než bude nový soubor cookie uložen. Stručné pokyny k tomu, jak to udělat, naleznete níže.

Upozorňujeme ale, že některé funkce našich stránek bez technologie cookies mohou přestat fungovat nebo mohou fungovat nesprávně.

Typy cookies

Soubory cookies se řadí do čtyř kategorií podle své funkce a zamýšleného účelu: zcela nezbytné cookies, měřicí cookies, funkční cookies a cookies pro marketingové účely.

Zcela nezbytné cookies
jsou potřebné k navigaci na stránkách Siemens a k provozování jejich základních funkcí, jako je například vydávání anonymních ID jednotlivých relací, které slouží pro sdružování souvisejících dotazů na server.

Měřicí cookies
sbírají informace o tom, jak jsou naše stránky využívány – tedy například jaké internetové prohlížeče a operační systémy návštěvníci používají, doménové jméno serveru, z nějž na naše stránky přišli, počet návštěv, jejich průměrná délka a prohlížené stránky.

V těchto souborech cookies nejsou uložené žádné informace, na jejichž základě by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Získané informace jsou agregované a proto i anonymní. Účelem měřicích cookies je zlepšit přínosnost našich stránek pro uživatele a s tím i jejich funkčnost. Tyto cookies můžete zablokovat tím, že vytvoříte tzv. „blokovací cookie“ (viz oddíl „správa cookies“ níže).

Funkční cookies
umožňují webovým stránkám ukládat informace, které uživatel už zadal (jako je ID uživatele a zvolený jazyk nebo region), s cílem nabídnout lepší a personalizovanější funkce. Funkční cookies se také používají pro některé funkce dostupné na vyžádání, např. přehrávání videí, a pro ukládání informace o tom, že se uživatel rozhodl konkrétní funkce (např. webové analýzy) zablokovat – tzv. „odhlašovací cookies“.

Cookies pro marketingové účely
se používají k tomu, abychom uživatelům mohli nabídnout relevantnější obsah vycházející z jejich konkrétních zájmů. Také slouží k omezení toho, s jakou frekvencí se zobrazují konkrétní reklamy, a k měření a úpravě účinnosti reklamních kampaní. Zaznamenávají, jestli uživatel stránku navštívil nebo ne, a jaký obsah si prohlédl. Tyto informace je možné sdílet i se třetími stranami, například se zadavateli reklamy. Cookies tohoto typu jsou často propojeny s funkcemi stránek třetích stran. Tyto cookies můžete zablokovat tím, že vytvoříte tzv. „odhlašovací cookie“ (viz oddíl „správa cookies“ níže).

Správa cookies:
Upozornění: Při prohlížení našich webových stránek z mobilních zařízení nemusí být nutně použity všechny z cookies uvedených níže.

Měřicí cookies: Adobe Analytics
Na našich stránkách používáme systém Adobe Analytics, abychom mohli průběžně zlepšovat jejich funkčnost a odhalovat chyby. Za tímto účelem Adobe Analytics anonymně ukládá a analyzuje různá data, mezi něž patří údaje o navštívených stránkách a jejich metadatech, o stránkách, které odkazují na web Siemens, čase návštěvy a použitém prohlížeči.

Pokud chcete zabránit tomu, aby systém Adobe Analytics agregoval a analyzoval data z vaší návštěvy našich stránek, klikněte prosím sem. Tím vytvoříte ve svém prohlížeči tzv. „blokovací cookie“. Tento trvale uložený soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje, ale umožňuje systému Adobe Analytics, aby si zapamatoval vaše preference.

Pokud tuto blokovací cookie smažete nebo navštívíte stránky z jiného počítače či webového prohlížeče, budete muset tento soubor cookie vytvořit znovu.

Cookies pro marketingové účely

Adobe Target

Systém Adobe Target používáme k tomu, abychom uživatelům nabídli obsah přizpůsobený jejich zájmům. Za tímto účelem Adobe Target analyzuje anonymizované informace o vašich předchozích návštěvách našich stránek.

Pokud chcete zabránit tomu, aby systém Adobe Target agregoval a analyzoval data z vaší návštěvy našich stránek, klikněte prosím sem. Tím vytvoříte ve svém prohlížeči tzv. „blokovací cookie“. Tento trvale uložený soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje, ale umožňuje firmám Adobe / Siemens, aby si zapamatovaly vaše preference.

Adobe Media Optimizer
Čas od času realizujeme online reklamní kampaně, v nichž se vám zobrazují reklamy, které odpovídají vašim pravděpodobným zájmům. To, jaké máte pravděpodobně zájmy, zjišťujeme na základě toho, jak využíváte naše stránky a aplikace, či od jiných společností a stránek, s nimiž spolupracujeme. Tento typ reklam se často nazývá „online behaviorální reklama“. Pro zobrazování našich reklam na stránkách na internetu používáme systém Adobe Media Optimizer („AMO“). Za tímto účelem ve vašem prohlížeči ukládáme několik souborů cookie, které umožňují AMO a provozovatelům výměnných reklam rozpoznat na základě anonymních identifikátorů vaše koncové zařízení a ukazovat vám reklamy, které nejpravděpodobněji odpovídají vašim zájmům. Pokud chcete zabránit tomu, aby systém AMO agregoval a analyzoval data z vaší návštěvy našich stránek a ukazoval vám na jiných stránkách reklamy, jež budou na těchto datech založené, klikněte prosím sem. Pokud se odhlásíte, může se vám naše reklama na jiných stránkách dále zobrazovat, ale nebude přizpůsobena vaší aktivitě na našich stránkách a v našich online službách. U společností, které jsou součástí sdružení Digital Advertising Alliance, navíc máte možnost se ze sběru dat o prohlížení internetových stránek odhlásit, a to na stránkách Digital Advertising Alliance Consumer Choice.

Xaxis
Společnost Xaxis (divize firmy GroupM Competence Center GmbH, Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf) od nás získala svolení umísťovat na naše webové stránky své soubory cookies, které sbírají informace o využívání online reklamy. Tomuto systému se někdy říká „cílení“ nebo „targeting“.

Za tímto účelem firma Xaxis z našich stránek sbírá a ukládá si anonymizovaná data. Soubor cookie uložený na vašem počítači sbírá informace o vašich aktivitách na stránkách, které jste navštívili (např. vaše chování při surfování internetu, navštívené podstránky, bannery, na které jste klikli atd.). Na základě těchto dat firma Xaxis generuje profily, které nelze použít pro osobní identifikaci, což znamená, že jako uživatel nejste nijak rozpoznatelní. Zejména se neukládá IP adresa vašeho zařízení.

Váš počítač je identifikován pro účely nabízení reklamy a přiřazen k určité cílové skupině. Na základě těchto informací je možné zobrazovat na stránkách jiných poskytovatelů reklamu, která pro vás bude relevantnější.

Další informace o technologiích používaných na našich stránkách a o ochraně osobních údajů naleznete na následujícím odkazu: http://www.xaxis.com/page/privacy-policy
Sběru a ukládání dat můžete do budoucna kdykoliv zabránit vytvořením tzv. blokovací cookie.


Oracle Eloqua
Je nástroj sbírající na našem webu data o procházení a ukládající data, která vkládáte do vyplňovaných formulářů.

BrightCove
Je nástroj použávaný za účelem zjištění sledovaných videí prostřednictvím BrightCove Playeru, který náš web využívá.

Google Analytics
Je analytický nástroj společnosti Google zaznamenávající pohyb, návštěvu a Vaše chování na našem webu.

Facebook Connect / Facebook Pixel
Je nástroj používaný za za účelem možnosti propojení našeho webu a nástroje pro přihlášenému k Vašemu účtu na sociální síti Facebook.
Facebook pixel pak zajišťuje měření, analytiku a zjišťování pohybu po našem webu za účelem cílení relevantního obsahu

AppNexus
Je americká mezinárodní firma zajišťující platmormu pro programatickou online reklamu. Na našem webu prostřednictvím cookies sbírá data o stránkách, které si prohlížíte.

Crimtan
Pro kvalitnější doporučení vhodného obsahu používáme technologie společnosti Crimtan z Velké Británie (více informací na https://www.crimtan.com/privacy). Z tohoto behaviorálního cílení můžete vystoupit odhlášením na URL https://www.crimtan.com/cookie-opt-out.

DoubleClick
Je technologie spadající pod nadnárodní společnost Google. Na našem webu je používána pro sběr relevantního obsahu a následného cílení vhodného obsahu.

Hotjar
Je nástroj pro sledování chování a pohybu na našem webu. Prostřednictvím nasbíraných dat dále pomáha analytovat a optimalizovat vhodný obsah, který by Vás mohl zajímat

Mixpanel
Je nástroj sledující chování a analytická pomůcka pro zjištění pohybu po našem webu a následné doporučování vhodného obsahu

[m]PLATFORM
Je technologie společnosti GroupM’s zajišťující analýzu a chování pohybu po našem webu a následnou analýzu prohlíženého obsahu a nabízení vhodného obsahu, který by Vás mohl

zajímat.

Smartlook
Je technologie založená na a využívající technologii Google Search a zajišťující kontextuálně nabízený obsah

Jak lze cookies vypnout?
Na následujících odkazech naleznete podrobné informace k tomu, jak deaktivovat cookies v nejčastěji používaných prohlížečích.

    Mozilla Firefox
    Internet Explorer
    Google Chrome
    Safari

Pokud máte nějaké další dotazy k našemu oznámení o použití cookies, klikněte prosím na „
Kontakt“ a své otázky nebo návrhy nám pošlete.

Toto oznámení o použití cookies průběžně aktualizujeme. Datum poslední aktualizace naleznete v horní části této stránky.

1.1 Užívání této internetové stránky patřící společnosti Siemens Aktiengesellschaft a/nebo jejím dceřiným společnostem (dále jen "Siemens" a "internetová doména Siemens"), se řídí těmito podmínkami. Tyto podmínky mohou být doplňovány, upravovány nebo nahrazovány jinými podmínkami. Přihlášením se nebo, pokud přihlášení není vyžadováno, otevřením a používáním internetové domény Siemens akceptuje uživatel internetové domény Siemens tyto podmínky v jejich aktuálním znění.

1.2 V případě internetových nabídek určených podnikatelům nebo orgánům veřejné moci budou tyto subjekty zastoupeny uživatelem, u kterého se předpokládá, že má příslušná oprávnění, zmocnění a znalosti a jedná v souladu s nimi.

1.3 Pokud uživatel používá tuto internetovou doménu Siemens jako obchodní zákazník, tak se předpokládá, že jedná v rozsahu činnosti svého podnikání a v rozsahu svého oprávnění statutárního zástupce či zaměstnance, nebo jedná jako zákazník zastupující příslušný orgán veřejné moci.

2.1 Internetová doména Siemens obsahuje informace a software a v některých případech i příslušnou dokumentaci, kterou si lze prohlížet a stáhnout

2.2 Siemens může kdykoli ukončit provoz celé nebo části internetové domény Siemens. Kvůli povaze sítě internet a počítačových systémů, nenese společnost Siemens odpovědnost za to, že internetová doména Siemens nebude k dispozici. 

3.1 Některé stránky internetové domény Siemens mohou být chráněny heslem. V zájmu bezpečnosti a zabezpečení obchodních transakcí budou mít k těmto stránkám přístup pouze registrovaní uživatelé. Siemens si vyhrazuje právo odmítnout registraci uživatele. Siemens si dále vyhrazuje právo zavést povinnost registrace i pro některé domény, které byly předtím volně přístupné. Siemens je oprávněn kdykoliv bez udání důvodů zablokovat uživateli přístup do části chráněné heslem zablokováním uživatelského konta (definovaného níže), a to zejména pokud uživatel:

·        při registraci vyplní nepravdivé údaje;

·        poruší tyto podmínky nebo zanedbá své povinnosti související s uživatelským kontem;

·        při přístupu na internetovou doménu Siemens nebo při jejím používání uživatel poruší platné zákony; nebo

·        delší dobu nepoužívá internetovou doménu Siemens.

3.2 Při registraci je uživatel povinen uvést přesné a pravdivé informace a v případě, že později dojde ke změně těchto informací, aktualizovat je (v maximální možné míře online) co nejdříve. Uživatel musí zajistit, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá společnosti Siemens, byla vždy aktuální, a aby ho na této adrese bylo možné kontaktovat.

3.3 Po zaregistrování dostane uživatel přístupový kód, sestávající z identifikačního čísla uživatele a hesla (dále jen "uživatelské konto"). Při prvním přihlášení je uživatel povinen změnit heslo poskytnuté společností Siemens na jiné heslo, které zná jen on sám. Uživatelské konto umožňuje uživateli prohlížet si nebo měnit již zadané údaje uživatele, resp. zrušit souhlas se zpracováním údajů.

3.4 Uživatel musí zajistit, aby jeho uživatelské konto nebylo přístupné jiným osobám a odpovídá za všechny transakce a ostatní činnosti provedené pomocí svého uživatelského konta. Po skončení práce s online systémem je uživatel povinen se z internetových domén chráněných heslem odhlásit. Pokud se uživatel dozví, že dochází ke zneužívání jeho uživatelského konta jinou osobou, musí o tom okamžitě písemně (případně e-mailem) informovat Siemens.

3.5 Po přijetí oznámení uvedeného v odstavci 3.4 Siemens zablokuje přístup do částí chráněných heslem pro dané uživatelské konto. Přístup bude takovému uživateli obnoven pouze na základě jeho žádosti zaslané společnosti Siemens, nebo po nové registraci.

3.6 Uživatel může kdykoliv písemně požádat o zrušení registrace, za podmínky, že vymazání jeho uživateského konta nenaruší řádné plnění smluvních závazků. V takovém případě Siemens odstraní všechny údaje o uživateli, jakož i jiné uložené osobní údaje uživatele, a to bezodkladně.

4.1 Používání informací, softwaru a dokumentace přístupné na internetové doméně Siemens nebo jejím prostřednictvím se řídí těmito podmínkami, nebo, v případě aktualizace informací, softwaru nebo dokumentace, platnými licenčními podmínkami, které byly dohodnuty se společností Siemens. Samostatně dohodnuté licenční podmínky, např. pro stahování softwaru, budou nadřazeny těmto podmínkám.

4.2 Siemens uděluje uživateli nevýhradní a nepřenosnou licenci, kterou není možné poskytovat dále, na využívání informací, softwaru a dokumentace přístupných uživateli prostřednictvím internetové domény Siemens v dohodnutém rozsahu, nebo, pokud takový rozsah nebyl dohodnut, v takovém rozsahu, v jakém Siemens pro daný účel uzná za vhodné.

4.3 Software bude k dispozici bezplatně v objektovém kódu. Uživatelé nebudou mít nárok na zpřístupnění zdrojového kódu. To se netýká zdrojového kódu volně šiřitelného softwaru (open source), jehož licenční podmínky budou nadřazeny těmto podmínkám v případě přenosu takového softwaru, a které vyžadují zpřístupnění tohoto zdrojového kódu. V tomto případě Siemens zdrojový kód zpřístupní výměnou za úhradu nákladů.

4.4 Informace, software a dokumentaci uživatel nesmí za žádných okolností dát k dispozici jiným osobám stranám, a stejně tak je nesmí jiným osobám půjčovat nebo jinak zpřístupnit. Pokud to výslovně nedovoluje platný zákon, uživatel nesmí software nebo dokumentaci žádným způsobem upravovat a zároveň nesmí zpětně analyzovat ani překládat nebo oddělovat části softwaru. Uživatel si smí vyhotovit jednu záložní kopii softwaru, pokud je to potřebané pro zajištění jeho dalšího používání v souladu s těmito podmínkami.

4.5 Informace, software a dokumentace jsou chráněny jak autorským právem, tak i mezinárodními úmluvami o autorském právu a ostatními zákony a úmluvami vztahujícími se na duševní vlastnictví. Uživatel je povinen tyto zákony dodržovat, a především neupravovat, neskrývat nebo neodstraňovat žádné alfanumerické kódy, značky a upozornění o autorských právech z informací, softwaru nebo dokumentace, nebo z jejich kopií.

5.1 Bez ohledu na ustanovení čl. 4 těchto podmínek, obsah internetové domény Siemens není možné měnit, kopírovat, reprodukovat, prodávat, pronajímat, používat, nahrazovat nebo jinak používat bez předchozího písemného souhlasu Siemens.

5.2 S výjimkou práva na užívání a jiných práv výslovně udělených v těchto podmínkách, nejsou uživateli udělována žádná jiná práva, a povinnost udělit taková práva není ani žádným způsobem v těchto podmínkách zakotvena. Veškerá patentová práva a licence jsou výslovně vyloučeny.

5.3 Společnost Siemens může bezplatně využívat všechny nápady nebo návrhy uložené uživateli na internetovou doménu Siemens pro další vývoj, zlepšování a prodej svých výrobků.

6.1 Při přístupu na internetovou doménu Siemens a při jejím užívání, uživatel nesmí:

·        poškozovat jiné osoby, zejména nezletilé, nebo poškozovat jejich osobnostní práva;

·        způsobem používání porušovat zásady etiky;

·        porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva;

·        předávat data obsahující viry, trojské koně nebo jiné programy, které by mohly poškozovat údaje;

·        přenášet, ukládat nebo odevzdávat hypertextové odkazy nebo obsah, ke kterým nevlastní práva, zejména v případech, kdy tyto odkazy nebo jejich obsah porušují povinnost utajení informací nebo jsou v rozporu se zákonem; nebo

·        rozesílat reklamu nebo nevyžádané e-maily (tzv. "spam") nebo falešná upozornění o virech, závadách nebo podobné materiály, nebo žádat o účast v loteriích, řetězových dopisech, pyramidových hrách apod.

6.2 Siemens může kdykoliv odepřít přístup k internetové doméně Siemens, a to zejména v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v těchto podmínkách.

7.1 Internetová doména Siemens může obsahovat hypertextové odkazy na internetové stránky jiných osob. Siemens neodpovídá za obsah takových internetových stránek a nevyjadřuje se o nich a jejich obsahu, ani je nepropaguje jako své vlastní, protože nemá možnost ovlivňovat informace nacházející se na nich a neodpovídá za obsah a informace, které jsou na nich prezentovány, ani neodpovídá za výrobky či služby objednané uživatelem prostřednictvím takových internetových stránek, nebo za splnění povinnost takové jiné osoby vůči uživateli. Uživatel používá takové stránky na vlastní riziko.

8.1 Pokud jsou jakékoli informace, software nebo dokumentace zpřístupněny bezplatně, je jakákoliv odpovědnost za problémy s vlastnickými právy nebo kvalitou těchto informací, softwaru nebo dokumentace, hlavně ve vztahu k jejich správnosti, absenci závad, nároků nebo práv třetích stran nebo ve vztahu k úplnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel, vyloučena, kromě případů úmyslného nebo podvodného jednání.

8.2 Informace na internetové doméně Siemens mohou obsahovat specifikace nebo obecné popisy týkající se technických možností jednotlivých výrobků, které nemusí být v některých zemích nebo případech dostupné (např. následkem změny výrobku). Požadované vlastnosti výrobků budou proto vždy dodatečně specifikovány při prodeji výrobků.

8.3 Siemens nenese žádnou odpovědnost za doporučení a rady na internetové doméně Siemens, které se nevztahují k výrobkům nebo službám Siemens, zejména za výrobky či služby nabízené jinými osobami (včetně zaměstnanců Siemens jako fyzických osob) prostřednictvím internetové domény Siemens.

8.4 Siemens dále nenese žádnou odpovědnost za informace poskytnuté jinými osobami a umístěné na internetové doméně Siemens.

9.1 Odpovědnost Siemens bude určována v souladu s ustanoveními čl. 8 těchto podmínek. Jakákoliv jiná odpovědnost Siemens je vyloučena, pokud nevyplývá z právního předpisu. Výše náhrady škody v případě porušení povinnosit Siemens je omezena částkou přiměřenou pro danou smlouvu nebo předvídatelnou částkou nebo výší ceny daného výrobku nebo služby, ledaže právní předpis stanoví jinak.

9.2 I když se Siemens snaží zamezit výskytu virů na internetové doméně Siemens, nemůže zaručit, že se tam skutečně žádné viry nevyskytnou. Uživatel je povinen, v zájmu vlastní ochrany, přijmout vhodná bezpečnostní opatření a před převzetím jakékoliv informace, softwaru nebo dokumentace musí použít antivirový program.

10.1 Vývoz některých informací, softwaru a dokumentace může, např. na základě jejich povahy nebo zamýšleného použití nebo destinace, vyžadovat zvláštní povolení. Uživatel musí striktně dodržovat všechna vývozní omezení týkající se informací, softwaru a dokumentace, zejména předpisy platné v rámci EU, jednotlivých členských zemích EU a USA. Siemens bude označovat informace, software a dokumentaci v souladu s kontrolními vývozními seznamy EU a obchodním kontrolním seznamem USA, a v souladu s platnými zákony.

10.2 Uživatel bude povinen především kontrolovat, zda:

 • informace, software a dokumentace nebudou používány pro účely vztahující se k výzbroji, jaderným technologiímnebo zbraním;

 • některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu US Denied Persons List (DPL) nedostávají zboží, software nebo technologii pocházející z USA;

 • některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu US Warning List, US Entity List nebo US Specially Designated National List nedostávají výrobky pocházející z USA bez příslušné licence; a

 • výrobky nedostávají některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List či Terrorists List of the EU;

 • dodávky nesměřují vojenským adresátům;

 • jsou dodržována upozornění a pokyny příslušných úřadů.

Přístup k softwaru, dokumentaci a informacím na internetové doméně Siemens bude umožněn pouze, pokud je v souladu s výše uvedenými podmínkami a zárukami. Pokud uživatel nevyhovuje uvedeným kritériím, Siemens nebude povinna poskytovat mu příslušné plnění.

10.3 Na požádání musí společnost Siemens informovat uživatele o příslušných ustanoveních smlouvy a dalších informacích.

11.1 Přihlášením se, nebo pokud přihlášení není vyžadováno, otevřením a používáním internetové domény Siemens uživatel uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Siemens s.r.o., se sídlem Siemensova 1, Praha 13 - Stodůlky. Shromažďování, používání a zpracování osobních údajů na internetové doméně Siemens probíhá v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a Zásadami ochrany osobních údajů platnými pro internetovou doménu Siemens.

12.1 V případě sporu týkajícího se používání internetové domény Siemens bude místně příslušný soud bude určen v souladu se zákony České republiky.

12.2 Jednotlivé stránky internetové domény Siemens jsou provozovány a spravovány společností Siemens. Siemens neručí za to, že informace, software a/nebo dokumentace na internetových stránkách Siemens jsou vhodné nebo dostupné k zobrazení nebo převzetí v každé zemi. Přístup k informacím, softwaru a/nebo dokumentaci nacházejícím se na internetové doméně Siemens ze zemí, ve kterých je takový obsah nezákonný, je zakázán. V takovém případě, pokud uživatel chce vstoupit do obchodního vztahu se Siemens, musí kontaktovat zástupce Siemens pro danou zemi a konkrétní oblast.

12.3 Používání této internetové domény Siemens a všechny spory týkající se těchto podmínek, nebo vznikající v souvislosti s těmito podmínkami, se řídí právními předpisy České republiky a budou řešeny v souladu s právními předpisy České republiky. Zároveň je vyloučeno použití úmluvy OSN o smlouvách týkajících se mezinárodního prodeje zboží (CISG) z 11. dubna 1980.

Siemens poskytuje digitální certifikáty zaměstnancům, obchodním partnerům a webovým stránkám Siemens (tzv. digitální ID) podle ustanovení

"Public Key Infrastructure Disclosure Statement"

Následující níže uvedené dokumenty (v anglickém jazyce) Siemens Public Key Infrastructure (”PKI”) lze na vyžádání získat na kontaktní adrese uvedené v „Public Key Infrastructure Disclosure Statement“.

 • Certification Practice Statement ("CPS")” z:
  - Siemens Business Services Root Certification Authority ("SBS");
  - Siemens Issuing Certification Authority(ies) (“CA(s)”)

 • “Certificate Policy ("CP")” pro
  - interní “Siemens Community” ("CP 1") a
  - externí “Known Business Partner Community” ("CP 2")

 • “Acronyms and Definitions for CPS and CP”

 • Vzorová smlouva “Certificate Usage and Electronic Transaction Agreement with Known Business Partner for Siemens Issuing CA-Issued Certificates” (s povinnostmi pro uživatele obou smluvních stran, které se spoléhají jak na držitele certifikátu Siemens (“Subscriber”), tak i na certifikáty Siemens („Relying Party“)).

 • Vzorová smlouva „Relying Party Agreement“ (s povinnostmi pro uživatele obchodního partnera, kteří spoléhají na certifikáty Siemens (pouze Relying Party, žádný Subscriber)).

 • Další použitelné politiky, včetně politik pro prvotní vytvoření Siemens Issuing CA's "CA001" a "CA001 (2002)".

Klausule o vyloučení a omezení odpovědnosti

Pokud není v aplikovatelné dohodě s Authorized Relying Party nebo s některým Subscriberem uvedeno jinak, je vyloučena odpovědnost za věcné a právní nedostatky a je vyloučena jakákoliv odpovědnost Siemens Issuing CA(s) ohledně funkčnosti, vytvoření, použití, platnosti, nebo správnosti certifikátů Siemens včetně v certifikátu Siemens uvedené identity osoby nebo jejího zmocnění zastupovat Siemens, - s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

Certifikáty Siemens Certification Authorities

Siemens poskytuje následující certifikáty Siemens Issuin (CA)s ke stažení _

platí od 17. 06. 2003 do 17. 06. 2015
otisk certifikátu:
(SHA-1) 206F 31ED 2722 6154 4710 CD19 4B34 6A48 207B 53EB

platné od 19.12.2007 do 19.12.2019
otisk certifikátu:
(SHA-1) 7C 7D FA 93 0D 08 41 62 4A 73 64 60 C3 7A 48 1A E1 8A 3A

platné od 25.05.2006 do 24.05.2012
otisk certifikátu:
(SHA-1) 3298 536D 7B46 CCE4 F5FB 9E6D 8153 F773 0539 1005

platné od 15.05.2008 do 15.05.2014
otisk certifikátu:
(SHA-1) C1 3F C2 AA 2C 2B D2 DC 82 CA F6 E1 E9 EE B8 2E B7 BD E0 F3

platné od 19.12.2007 do 19.12.2013
otisk certifikátu:
(SHA-1) 77 7E DD 2F 21 90 3C B1 3D 37 A5 79 EF 53 0A 4D F9 4C 4A 33

platné od 09.06.2009 do 09.06.2015
otisk certifikátu:
(SHA-1) 9D 17 93 15 09 DE A2 2C B9 1E 99 9F E5 46 E5 D6 CF 29 2D 37

platné od 17.01.2011 do 17.01.2023
otisk certifikátu:
(SHA-1) ‎f9 5b e7 8f e9 4b cf 14 d5 b8 4f 33 7e ec 67 c0 c9 d8 36 5d

platné od 17.01.2011 do 17.01.2017
otisk certifikátu:
(SHA-1) ‎58 21 b3 3d b7 a1 55 58 bb 2e 7a 42 d6 59 dc 32 10 a8 59 e7

platné od 17.01.2011 do 17.01.2017
otisk certifikátu:
(SHA-1) ‎d6 db e9 c6 b7 f7 21 04 3d 57 c0 09 da c5 eb 01 31 ef 7a 3c

platné od 17.01.2011 do 17.01.2017
otisk certifikátu:
(SHA-1) ‎a8 e1 3e b1 51 38 72 8b 2d 97 7d 15 d3 b9 05 cf 5b 43 a3 c3

platné od 17.01.2011 do 17.01.2017
otisk certifikátu:
(SHA-1) ‎c6 3b 90 76 d5 ec 1a a5 b9 b0 2e d2 d9 c4 7d 9d 84 74 2e 30

Kromě toho budou všechny potřebné certifikáty nabízeny v balíčku.

obsahuje

Siemens Business Services Trust Center Root-CA V1.1.1
Siemens Root CA for Special Purposes
Siemens Issuing CA Class EE
Siemens Issuing CA Class EE Auth
Siemens Issuing CA Class EE Enc
Siemens Issuing CA Class Internet
Siemens Issuing CA Class MP
Siemens Issuing CA Class CS
Siemens Trust Center Root-CA V2.0
Siemens Issuing CA EE Auth 2011
Siemens Issuing CA EE Enc 2011
Siemens Issuing CA Multipurpose 2011
Siemens Issuing CA Medium Strength Authentication 2011

Možnosti importu certifikátů Siemens Certification Authorities naleznete v návodech k příslušným aplikacím (Web-Browser, E-Mail Client, atd.).

Seznamy blokovaných certifikátů

Siemens poskytuje níže uvedené seznamy blokovaných certifikátů („Certification Revocation Lists, CRL(s)“) ke stažení

Stažení CRL(s) (z každého zdroje) je podmíněno souhlasem s
"Siemens Public Key Infrastructure Disclosure Statement"

Veřejný seznam certifikátů

Siemens provozuje veřejný seznam adresářů („Certificate Repository“), ve kterém jsou uložený certifikáty Siemens PKI. Veřejný seznam certifikátů je k dispozici na internetu s cílem umožnit výměnu bezpečných emailů se Siemensem.

Použití certifikátů Siemens (včetně stažení z veřejného seznam certifikátů) je podmíněno souhlasem s
"Siemens Public Key Infrastructure Disclosure Statement".

Veřejný seznam certifikátů nabízí Online vyhledávač  k certifikátům Siemens. Aby bylo možné získávat certifikáty ze seznamu, musí být tento konfigurován jako seznam LDAP v použitém programu pro šifrování emailů.

V následujících dokumentech naleznete uživatelské návody k šifrování emailů se Siemensem v Outlooku s detailním postupem, jak se toto děje v Outlooku pomocí integrované šifrovací funkce.

Přístup

Název domény

IP adresa

Port

Základ vyhledávání

Siemens

cl.siemens.com

194.138.20.37

389

O=Trustcenter

Autentifikace s PKI Siemens

Certifikáty PGP v seznamu certifikátů:

Seznam certifikátů obsahuje také certifikáty Siemens PGP. Lze jej používat se všemi PGP programy, které podporují LDAP.

European Bridge CA

Siemens je členem European Bridge CA.

European Bridge CA provozuje virtuální adresářovou službu. Pomocí této služby lze získat certifikáty účastníků z různých firem. Za tímto účelem jsou LDAP dotazy z Bridge CA přesměrovány na adresářové služby zapojených organizací. Veřejný seznam certifikátů Siemens PKI lze takto dotazovat.

European Bridge CA poskytuje Online vyhledávač certifikátů. Zde naleznete také všechny certifikáty Siemens, pokud zadáte kompletní a kvalifikovanou emailovou adresu. Aby bylo možné použít seznam Bridge CA, musí být tento konfigurován jako seznam LDAP v použitém programu pro šifrování email

Přístup

Název domény

IP adresa

Port

Základ vyhledávání

EBCA

dir.ebca.de

92.51.158.6

389

o=ebcaRelated Links