Zapojení budov do služeb výkonové rovnováhy 

Dekarbonizace, iniciativa Green Deal a balíček Fit for 55 představují klíčové výzvy pro zvládnutí globální klimatické změny a udržitelnosti. Jedná se o celospolečenskou změnu, jejíž důležitou součástí je transformace energetiky a distribuční soustavy zahrnující mimo jiné významné zapojení obnovitelných zdrojů, úložišť energie a elektromobility. V této změně sehrají významnou roli budovy, které díky digitalizaci, datovému propojení a chytrým řídicím systémům mohou poskytnout distribučním sítím potřebnou flexibilitu. 

Potřebné navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů s sebou přináší decentralizaci, růst volatility a nepredikovatelnosti produkce energie, která je v současnosti stabilní a dobře řiditelná.  

 

Budovy již nebudou pouze pasivním spotřebičem elektrické energie, které se ve stávající distribuční soustavě v podstatě definují  rezervovaným příkonem a jako „blackbox”, jehož potenciál nelze využít. Stanou se aktivním prvkem (assetem) distribuční soustavy. S různým portfoliem energetických zdrojů (např. fotovoltaiky, tepelná čerpadla), a využitím řízené akumulace a spotřeby budou díky digitalizaci a chytrým řídicím systémům poskytovat trendy o spotřebě a výrobě energie. S tímto potenciálem pak bude možné predikovat budoucí potřebu energie ze sítě, a především bude  umožněno budově aktivně spolupracovat s distribuční soustavou v rámci tolik potřebné flexibility distribuční sítě.

Klíčová změna pravidel 

Na konci roku 2020 došlo k zásadní úpravě Pravidel provozování přenosové soustavy (dále jen Kodex PS) a to zejména v části II. Tato změna otevírá možnosti uplatnění nových, nebo již aplikovaných technologií v segmentech automatizace budov a součinnost s dodavateli na trhu služeb výkonové rovnováhy.  Tyto změny byly schváleny Energetickým regulačním úřadem a oficiálně vstoupily v platnost 1. 1 2021. Mezi jednoznačně nejvýznamnější změny na obchodovaném trhu se službami výkonové rovnováhy (SVR) patří zavedení integrovaného agregátora, další využití technologií bateriových úložišť a systémů akumulace energie, konkrétně v režimu stand-alone. Významnou změnou je také snížení kodexových minim pro poskytování výše uvedených služeb z původních 3 a 10 MW potřebného minimálního výkonu na hranici 1 MW. Tato hranice již dává prostor k reálným úvahám o zapojení chytrých budov a komplexů řízených moderními technologiemi.  

Energetika se postupně mění v bezemisní a decentralizovanou a ČEPS se na tuto změnu intenzivně připravuje, mimo jiné v oblasti řízení soustavy. Nová úprava Kodexu PS přispěje k rozšíření portfolia dodavatelů služeb výkonové rovnováhy, což by mělo mít do budoucna pozitivní dopad i na spotřebitele elektřiny
říká Pavel Šolc, člen představenstva ČEPS, a. s., pověřený řízením úseku Energetický obchod a dispečink.

Nová verze Kodexu PS obsahuje také několik úprav s účinností od 1. 4. 2022. Tyto změny se týkají především zavedení standardních produktů SVR, ale možnost zapojit také nové zdroje, které lze získávat z prostření instalované báze chytrých budov a jejich moderním přístupem k hospodaření s energiemi. Společnost Siemens se aktivně podílí na projektech zapojení nových technologií do poskytování SVR a společně s agregátory, kteří již na trhu působí připravuje dlouhodobé testy v rámci vlastních inovačních projektů v oblasti technologií budov.

 

Ideálním způsobem, jak budovy do SVR zapojit je inovativní využití možností moderního řídicího systému Desigo CC.

Budovy představují přibližně 40 % světové spotřeby energií a lidé tráví uvnitř budov naprostou většinu svého času. Na jednu stranu je tedy nutné hledat způsoby, jak vytvářet v budovách komfortní prostředí pro jejich uživatele, a na druhé straně zajistit energeticky co nejefektivnější provoz. Obrovskou výzvou je tak dosažení požadovaného komfortu při maximálně efektivním provozu celé budovy. Pro dosažení optimálního stavu je nutné jednak vhodně navrhnout technická zařízení budov pro vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a stínění, a jednak je nutné tyto technologie řídit, monitorovat, vyhodnocovat regulační algoritmy a neustále je optimalizovat. Řídící systémy Desigo a nadstavbový systém Desigo CC nabízí řešení, které poskytuje ty správné HW a i SW prostředky na každé úrovni, klíčových instalovaných prvků v objektech, přes automatizační a řídicí úroveň, až po cloudová řešení. Optimalizací a efektivním přístupem k řízení energetických výkonů lze zhodnotit výkonové rezervy právě ve službách SVR. 

Možnosti využití technologií budov a systému energetické regulace již společnost Siemens úspěšně aplikovala v roce 2018 na svém pilotním projektu v obchodním centru Sello ve Finsku. Více o tomto projektu a způsobu zapojení systému Desigo CC Vám přineseme v některém z dalších newsletterů v příštím roce. 

Kontaktní osoba

Petr Krejčíř

Head of RSS REU

petr.krejcir@siemens.com