Inženýrské a poradenské služby

Odborné poradenské služby Siemens

Siemens Engineering & Consulting je zkušený a známý dodavatel řešení a technologií v oblasti výrobních procesů pro farmaceutický a chemický průmysl. Nabízíme služby pro počáteční fáze životního cyklu chemických závodů a laboratoří. Jako zákazník využijete náš komplexní přístup, znalosti a odborné metody založené na dlouhodobých zkušenostech. Naše služby nabízíme po celém světě! Kdekoli nás potřebujete.

Nabídka služeb

Životní cyklus - koncepční návrhProjekty v chemickém a farmaceutickém průmyslu - ať se jedná o výstavbu nových závodů nebo o změny ve stávajících zařízeních - vyžadují pečlivou přípravu, aby bylo možné zajistit jejich úspěšnou a zároveň ekonomicky hospodárnou realizaci. Během první fáze životního cyklu je naším cílem vytvořit technicky proveditelný a ekonomický koncept zařízení. Ten představuje základ pro další investiční rozhodování i pro následnou dokumentaci souborného řešení (Basic Engineering). Kromě prvotní bilance a rozvržení objemu a spotřeby energie a materiálu provádíme odhad nákladů s přesností od -20 % do + 50 %.

• Studie proveditelnosti

• Rozšíření

Životní cyklus - návrh procesů

Naši procesní inženýři a chemici vám pomohou s vývojem a výběrem vhodných procesů a naleznou optimální řešení pro každou fázi výroby. Díky našim znalostem a zkušenostem v oblasti simulace a řízení procesů, návrhu přístrojů a experimentálnímu průzkumu získáváte optimální návrh procesů.

• Pilotní jednotky

• Simulace procesů

• Balíček služeb v oblasti návrhu procesů

Životní cyklus - Basic Engineering a FEED

Váš úspěch je založen na kvalifikovaném předběžném plánování. Výstupy z koncepčního návrhu pro vás převedeme do plánu konkrétního projektu, takže získáte základ pro jeho úspěšnou realizaci.

Nabízíme vám základní balíček pro návrh souborného technologického řešení, jehož součástí je i časový rámec realizace projektu či odhady nákladů s přesností od -15 % do +30 %. Vytvoříme tím základ pro navazující prováděcí dokumentaci (Detail Engineering) nebo počáteční inženýrské a projektové studie (FEED).
 

• Basic Engineering & FEED

• Owner's Engineering - inženýrská činnost pro zákazníka

• COMOS – PID – EIC

Životní cyklus – Detail Engineering

Po dokončení dokumentace souborného řešení bude do prováděcího plánu začleněn návrh zařízení a výstupy z povolovacích řízení. Zajistíme pro vás všechny potřebné služby plánování pro úspěšné spuštění vašeho zařízení.

• Owner's Engineering - inženýrská činnost pro zákazníka

• Integrované inženýrské služby/Comos

Životní cyklus – výstavba & spuštění

Potřebná podpora, kterou vám hned od samého počátku poskytneme, usnadní bezproblémový a včasný přechod od fáze plánování k montáži. Nabízíme vám pomoc ve všech oblastech spojených s montáží a instalací, od sledování dat a reportingu, až po dokončení montáží a zprovoznění zařízení.

• Projektové řízení

Životní cyklus – provoz & zlepšování

Procesy se mění - je třeba navyšovat kapacitu, plnit nové regulační požadavky, mění se ceny surovin, energií a likvidace odpadů, jednotlivé přístroje postupně ztrácejí požadovaný výkon.

Díky našim dlouholetým zkušenostem s odstraňováním problémů a podrobným znalostem vašich procesů dokážeme nalézt jejich slabiny a nabídnout účinná opatření k jejich řešení.

Bezpečnost procesů

Poradenství v oblasti procesů – nabízíme pomoc již ve fázi koncepčního návrhu i v případě následných dotazů

Poradenství v oblasti bezpečnosti

Naším společným cílem je bezpečný provoz závodů

 

U nových staveb i při změnách ve stávajících zařízeních:

 

Náš interdisciplinární tým zkušených chemiků a inženýrů navrhne bezpečné řešení pro vaše procesy.

 

Naši akreditovaní specialisté vám jsou k dispozici i pro případ posouzení vašeho bezpečnostního konceptu v souladu s § 29b spolkového zákona o kontrole emisí

 

Na jaké oblasti se specializujeme?

 • Bezpečnostní koncepty, analýzy nebezpečnosti a provozovatelnosti (HAZOP), PAAG, klasifikace SIL
 • Koncepce ochrany proti výbuchu

Funkční bezpečnost

Nabízíme standardizované procesy pro rychlejší a bezpečnější realizaci projektu a zprovoznění. Standardizované směrnice v oblasti projektování a verifikační šablony pomohou zabránit chybám již od samého počátku. Nabízíme:


 • Řízení a posouzení funkční bezpečnosti a audity
 • Plánování a tvorbu plánu pro bezpečný životní cyklus (SLC -Safety Life Cycle Plan)
 • Posouzení rizik a bezpečnosti
 • Přiřazení bezpečnostních funkcí k úrovním ochrany
 • Specifikace bezpečnostních požadavků (SRS)
 • Verifikace a validace (např. verifikace SIL, audit HW/SW)
 • Plánování testů
 • Školení
 • Posouzení funkční bezpečnosti

Výpočet úrovně bezpečnosti

Navrhneme vám bezpečnostní vybavení podle charakteristiky zabezpečení procesů a látek. Bezpečnostní požadavky jsou zohledněny ve všech plánech, návrzích a havarijních scénářích. Součástí návrhu je vždy odhad možných důsledků bezpečnostních incidentů.

 

Pomůžeme vám najít optimální řešení pro bezpečný provoz vašich zařízení v souladu s předpisy. K tomu využíváme celou řadu metod a postupů, od jednoduchého výpočtu průtoku až po dynamický výpočet vícefázových systémů (např. metodou DIERS).

 • Přístroje pro mechanickou bezpečnost
 • Hodnocení důsledků bezpečnostních incidentů
 • Výpočty disperze
 • Scénáře vypouštění
 • Výpočty průtoku
 • Dynamická simulace
 • Strojní a potrubní systémy

Mezinárodní podpora & software

Siemens vám nabízí mezinárodní síť specialistů, kteří vám poradí a pomohou vyřešit otázky v oblasti bezpečnostní techniky po celém světě

Naši kolegové rovněž vyvinuli speciální softwarové nástroje:

 • PS Pressure Protection Manager PSPPM
 • PS Asset Integrity Manager PSAIM
 • PS Change Manager PSCM
 • Oil & Gas Manager
 • Ultra Pipe
 • ...a mnoho dalších

Více informací najdete v odkaze nebo nás kontaktujte.

 

https://new.siemens.com/us/en/products/process-safety-consulting.html

Bezpečné laboratorní služby

Tepelná stabilita

Znalosti o tepelné stabilitě látek nebo směsí jsou obecně v chemických závodech zcela nepostradatelné. U látky, která nebyla testovaná, může dojít ke zhoršení kvality, což vede k nepředvídatelným rizikům během výroby, skladování a přepravy, zejména při vyšších teplotách. Aby se těmto rizikům zabránilo, provádí se nejen krátkodobý screening malých vzorků, ale i rozsáhlé testy, které poskytnou mnohem přesnější informace o tepelném chování vzorku. Pro každou fázi manipulace s novými i zavedenými látkami nabízíme vhodné testy a posouzení jejich tepelné stability.

Zamýšlené a nezamýšlené reakce

Pro bezpečnostní posouzení procesu je nezbytné znát nejen požadované reakce, ale i odchylky od plánovaného stavu.

Odchylkou se rozumí například nesprávné dávkování nebo teplotní odchylky. K určení potřebných dat (např. adiabatického vzestupu teploty nebo rychlosti růstu tlaku) jsou vhodné kalorimetrické metody. V závislosti na aktuální situaci se provádí buď izotermicky nebo adiabaticky.

Hořlavé kapaliny a plyny

Při manipulaci s hořlavými kapalinami a plyny hraje nezastupitelnou a klíčovou roli ochrana proti výbuchu. Při řešení nejrůznějších otázek je nezbytné brát v úvahu celou řadu parametrů. Například zda a kdy je možné očekávat výbušnou atmosféru. A pokud nastane potenciálně výbušná atmosféra, je třeba odstranit možné zdroje vznícení. Nabízíme komplexní metody měření pro atmosférické stavy i specifické procesní podmínky (např. uzavřené systémy, systémy pod tlakem, v případě změny koncentrace kyslíku). Na základě těchto metod a dalších údajů pro vás a společně s vámi vytvoříme koncepce ochrany proti výbuchu.

Rozvířený a usazený prach

Vzhledem k mimořádně velkému povrchu a mísení se vzduchem může rozvířený prach reagovat výbušně, pokud je vystaven zdroji vznícení. Rozvířený prach může být součástí řady procesních fází, například při plnění nebo mikronaci. 

V naší zkušební laboratoři vám pomůžeme zjistit, zda váš produkt může být při kontaktu s prachem výbušný. Na základě dalších měření dokážeme stanovit data týkající se potenciálu výbuchu prachu. Všechny tyto kroky jsou nezbytné pro zavádění a návrh účelných preventivních opatření. 

Pevné látky však představují riziko nejen v podobě rozvířeného prachu, ale i jako usazeniny. Usazený prach se může samovolně vznítit nebo zahřát. Závisí to mj. na velikosti usazeniny. Pro spolehlivé posouzení každého konkrétního případu používáme izoperibolické i adiabatické testy.

Fyzikálně-chemická data

Fyzikálně-chemické informace jsou základem účinné výroby hned z několika důvodů. Patří sem například údaje o bodu vznícení nebo tepelné stabilitě (viz záložky "Hořlavé kapaliny a plyny" a "Tepelná stabilita") i základní informace o bodu varu, relativní hustotě, viskozitě, rozpustitelnosti ve vodě apod. Všechna tato data lze využít při posuzování a návrhu bezpečnostních opatření a výrobních procesů i pro regulační účely.

Dokážeme pro vás stanovit celou řadu fyzikálně-chemických dat bez ohledu na účel, pro který je potřebujete. Rádi vám také poradíme, v jakých dalších oblastech můžete tyto informace využít.

Regulační otázky

Firmy mají povinnost poskytovat pro regulační účely celou řadu informací. Jejich druh a povahu určuje nejen příslušný regulační rámec, ale závisí i na konkrétním produktu (např. na celkovém nákladu či každoročním objemu v tunách). Na rozdíl od toxikologických klasifikací však nelze většinu fyzikálně-chemických dat přímo odvodit z individuálních komponent produktu. Proto bývá obvykle nezbytné tyto údaje zjistit experimentálně. Tato experimentální stanovení nabízíme mj. v oblasti:

 

 • Klasifikace nebezpečného zboží pro všechny druhy dopravy (silniční, železniční, vodní vnitrozemská, námořní a letecká nákladní doprava) podle mezinárodních doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí
 • Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS) (mezinárodní systém pro nebezpečné látky)
 • Nařízení CLP pro klasifikaci nebezpečných látek v rámci Evropské unie
 • Nařízení REACH pro registraci látek v Evropské unii
 • Regulace biocidů

Procesně-technická laboratoř

Reference

Kontaktní údaje

Vždy vám rádi pomůžeme

Chcete optimalizovat strategie údržby nebo rozšířit provoz svého zařízení? Rádi byste zlepšili výkon nebo snížili provozní náklady? Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli.