Elektromagnetická kompatibilita v rozvaděčích 

Elektromagnetické rušení je příčinou velké části výpadků a odstávek strojů, zařízení a někdy i celé technologie. Dodržením základních požadavků elektromagnetické kompatibility (EMC) pro výrobu rozvaděčů lze těmto výpadkům jednoduše zamezit již ve stádiu návrhu. 

Referenční manuál – EMC v praxi

Stáhnout referenční manuál

Důležité informace

Elektromagnetická kompatibilita v praxi

Negativní jevy související s elektromagnetickou kompatibilitou opakovaně narušují správný chod strojů a někdy i celých závodů – přes sporadické chyby a malé výpadky až po zničení samotného stroje nebo výrobní linky. Správný návrh a konstrukce může těmto výpadkům předcházet.

Výroba rozvaděčů splňující požadavky na EMC

Na příkladu měniče SINAMICS G120 vám v instruktážním videu ukážeme, jak sestavit rozvaděč splňující všechny požadavky směrnice EMC. K podrobnému popisu jednotlivých kroků obdržíte i užitečné praktické tipy, například jak se vyhnout chybám při sestavení systému. 

 

Přečtěte si více o SINAMICS G120

Základní pojmy

Směrnice upravuje správné fungování zařízení. Termín zařízení se zde vztahuje k jednomu individuálnímu přístroji nebo k podobným pevně stojícím instalacím.

 • Definice „přístroje“ dle směrnice EMC
  „přístrojem“ se rozumí hotový přístroj nebo sestava přístrojů dodávaná na trh jako samostatný funkční celek určený pro koncového uživatele, který může být zdrojem elektromagnetického rušení nebo na jehož provoz může mít elektromagnetické rušení vliv.

 • Definice „pevné instalace“ dle směrnice EMC
  „pevnou instalací“ se rozumí určitá sestava několika druhů přístrojů, případně prostředků, jež jsou zkompletovány, instalovány a určeny k trvalému používání na předem daném místě.

Rozsah působnosti směrnice EMC se nevztahuje na bezpečnost a rizika zařízení, např. na rádiové systémy a koncová telekomunikační zařízení (na něž se vztahuje směrnice R&TTE/RED 2014/53/EU) a výrobky, součásti a zařízení letecké techniky uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008.

Co by měli brát výrobci rozvaděčů v potaz?

Zařízení musí být navržena a vyrobena tak, aby se zajistilo, že:

 • Elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhne úroveň, za níž rádiová a telekomunikační zařízení nebo jiná zařízení nejsou schopna fungovat v souladu s určeným použitím.

 • Dosahují úrovně odolnosti vůči elektromagnetickému rušení očekávanému při jejich provozu v souladu s určeným použitím, která jim umožňuje fungovat bez nepřijatelného zhoršení provozu. 

   

Směrnice EMC, přloha I. ustanovuje tyto požadavky:

 

Požadavky na ochranu:

 • Omezení emisí elektromagnetického rušení – dostatečný stupeň odolnosti
 • Návrh a výroba je v souladu s nejnovějšími požadavky

Zvláštní požadavky na pevné instalace:

 • Pevná instalace musí být instalována dle zásad správné technické praxe a s ohledem na údaje o určeném použití

 • Odpovědná osoba musí uchovávat potřebnou dokumentaci po dobu provozování pevné instalace pro potřeby kontroly ze strany úřadů

Postup při analýze

V rámci nové směrnice EMC musí výrobci vyhodnotit elektromagnetickou kompatibilitu přístroje na základě elektromagnetických jevů a zajistit naplnění všech požadavků směrnice. Doklady o elektromagnetické kompatibilitě čerpané ze zkušebních protokolů založených na testech EMC nebo potvrzení odborným posudkem již nejsou dostačující.

 

K provedení analýzy rizik v rámci působnosti směrnice nabízí Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) návod CENELEC 32. Ten vám poslouží jako spolehlivý průvodce analýzou pro zařízení nízkého napětí.

Změny v zákoně

Nová směrnice EMC 2014/30/ES neobsahuje žádné technické změny ve srovnání s předchozí směrnicí EMC 2004/108/ES, jejíž platnost skončila 20. dubna 2016. Podobně jako u všech směrnic NLF, důležité změny se týkají zejména jasnějšího vyhrazení hospodářských subjektů, označení zařízení a dokumentace.

EMC – elektromagnetická kompatibilita pro SINAMICS

Stáhněte si brožuru

Bezpečné projektování

Bezpečnost vždy na prvním místě už od začátku projektu

Věnujte pozornost elektromagnetické kompatibilitě už od začátku vašeho projektu. Využijte našich praktických tipů. Zajistíte si tak kompatibilitu vaší systémové konstrukce v souladu s nejaktuálnějšími směrnicemi a normami.

Referenční manuál o EMC v praxi

Stáhnout referenční manuál