Znáte potřebné mezinárodní normy a směrnice?

S

0
 • národními výbory je Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) přední organizací pro zpracování a publikaci norem v elektrotechnické oblasti. Mimo to má mnoho dalších zemí po celém světě své vlastní, národní verzi těchto norem.

V Evropě i ve světě

Vždy aktuální informace díky společnosti Siemens

Stejně tak jako se neustále rozvíjejí technologie, i příslušné normy se pravidelně aktualizují a upravují, aby držely krok s technologickými inovacemi. Na konci roku 2016 byla zveřejněna revidovaná verze normy IEC 60204-1 (Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů) a nové směrnice EU byly zakomponovány do národních legislativ. Odborníci Siemens vám vždy poradí v případě nového vývoje v oblasti norem a jeho dopadu na vaše každodenní aktivity.

Využijte výhod podpory v oblasti IEC:

 • Široké certifikované portfolio produktů a systémů

 • Strukturovaná znalost norem a směrnic

 • Nástroje a data, které šetří váš čas

První pohled na směrnice

IEC normy definují celosvětový standard

Normy IEC jsou implementovány ve dvou třetinách všech zemí. Inženýři a výrobci strojů, kteří vyrábí rozvaděče v souladu s IEC normami si mohou být jisti, že uspokojí požadavky trhu ve většině zemí.

Důležité normy IEC

Vymezení norem IEC 60204-1 a IEC 61439-1/2

Německá komise pro elektrické, elektronické a informační technologie DIN a VDE (DKE), zveřejnila prohlášení, ve kterém vysvětluje, která norma by měla být pro návrh a výrobu rozvaděčů považována za nejdůležitější. Učinila tak z důvodu neustále rostoucí nejistoty na trhu.

 

V průběhu výroby rozvaděčů pro strojní zařízení musí být dodržovány mnohé normy. Norma IEC 60204-1 je v tomto procesu relevantní normou, avšak elektrická bezpečnost rozvaděčů je zodpovědností každého výrobce.

 

Z tohoto důvodu vždy doporučujeme provedení analýzy rizik. Na evropském trhu je dokonce analýza rizik předepsána příslušnými směrnicemi. Jsou-li během analýzy rizik identifikována další rizika, která podle názoru výrobce nejsou pokryta normou IEC 60204-1 nebo IEC 61439-1/-2, a je-li to nutné, mohou být použity jiné normy pro referenci při procesu návrhu. DKE (Německá komise pro elektrotechniku, elektroniku a informační technologie) vydala v tomto ohledu také další doporučení.

IEC 60204-1

Základní bezpečnostní požadavky normy IEC 60204-1 „Elektrické vybavení stroje – část 1: Obecné požadavky na elektrické vybavení stroje” jsou důležitým standardem pro pro rozvaděče jako součást stroje.

 

Rozsah normy IEC 60204-1:

 • Platí pro použití elektrického a elektronického zařízení a jejich systémů ve strojích
 • Působí již od zapojení elektronického vybavení stroje
 • Platí pro rozvaděče s napětím do 1000 V AC nebo 1500 V DC

IEC 61439-1/2

IEC 61439 je normou pro rozváděče nízkého napětí a po přechodném odobí má výhradní platnost od roku 2014. Části 1 a 2 stanoví bezpečnostní požadavky na sestavy elektrických rozvaděčů nízkého napětí, které mohou být také důležité pro rozváděče jako součást strojního zařízení.

Požadavky v Evropském hospodářském prostoru (EHP) 

Směrnice EU stanovují požadavky na výrobky, které platí po celé Evropě. Výrobky uváděné na trh v Evropském hospodářském prostoru musí naplňovat cíle ochrany platné směrnice nebo směrnic.

 

Základními směrnicemi upravující rozvaděče pro stroje jsou směrnice o elektrických zařízení 2014/35/EU a směrnice EMC 2014/30/EU. Směrnice se odkazují na harmonizované normy EN, které jsou ve většině případů vypůjčeny z norem IEC.

Bez označení CE se prodeje nehnou

Označení CE je legálně předepsané označení pro všechny výrobky, které splňují směrnice EU, a je tedy v podstatě „technickým pasem“ pro produkty prodávané v rámci Evropského hospodářského prostoru. Prohlášení o shodě EU je základem pro označení CE výrobku: je to prohlášení výrobce, že výrobek, který je uveden na trh, splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti všech příslušných evropských směrnic, tj. že je v souladu s předepsanými směrnicemi.

 

Značka CE musí být aplikována přímo na výrobek. Pokud toto není možné z technických důvodů, může být pro označení CE použito také balení a/nebo průvodní dokumentace (návod k použití, záruční list).

20. duben 2016: Do platnosti vstoupilo osm nových směrnic EU

Od roku 2008 jsou směrnice EU standardizovány jako součást nového legislativního rámce (NLF). Dne 20. dubna 2016 byly nové verze celkem osmi směrnic EU transponovány do národní legislativy členských zemí EU, včetně směrnic o elektrických zařízení, EMC a ATEX.

 • Průvodní dokumentace musí být k dispozici v jazyce srozumitelném místním orgánům a uživatelům.
 • Dokumentace musí obsahovat analýzu rizik a její vyhodnocení.
 • Poštovní adresa musí být uvedena na samotném výrobku nebo, není-li to možné, na obalu nebo v přiložené dokumentaci.
 • Hospodářské subjekty a jejich povinnosti musí být jasně definované: výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, distributoři.
 • Mimo to musí být jasně vymezené i tyto činnosti:

    - zpřístupnění výrobku na trh,

    - marketing,

    - posouzení shody,

    - odstoupení od prodeje,

    - stáhnutí z trhu.

Směrnice o elektrických zařízení stanovuje následující bezpečnostní pravidla:

 

Obecné podmínky

 • Na elektrickém zařízení nebo, pokud to není možné, v přiloženém dokladu, musí být uvedeny základní údaje a pokyny, jejichž znalost a dodržování zajistí, aby elektrické zařízení bylo užíváno bezpečně a k účelu, pro který bylo vyrobeno.
 • Elektrické zařízení a jeho součásti musí být provedeny tak, aby mohly být bezpečně a správně smontovány a připojeny.
 • Elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby byla zajištěna ochrana před nebezpečími uvedenými v bodech 2 a 3, pokud bude používáno pro účely, ke kterým je určeno, a řádně udržováno.

Ochrana před nebezpečími, která mohou být způsobena elektrickým zařízením

 

V souladu s obecnými podmínkami musí být technická opatření stanovena tak, aby: 

 • Osoby a domácí zvířata byly přiměřeně chráněny před nebezpečím fyzického poranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno přímým dotykem nebo nepřímo.
 • Nevznikaly teploty, elektrické oblouky nebo záření, které by mohly být nebezpečné.
 • Osoby, domácí zvířata a majetek byly přiměřeně chráněny před nebezpečími neelektrického charakteru, která by podle zkušenosti mohla být elektrickým zařízením způsobena;
 • Izolace odpovídala předvídatelným podmínkám.

 

Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrické zařízení

 

V souladu s obecnými podmínkami musí být stanovena opatření technické povahy, která zajistí, aby elektrické zařízení:

 • Odpovídalo předpokládaným podmínkám mechanického namáhání tak, aby nedošlo k ohrožení osob, domácích zvířat a majetku.
 • Bylo za předpokládaných podmínek okolního prostředí odolné vůči působení jiných než mechanických vlivů tak, aby nedošlo k ohrožení osob, domácích zvířat a majetku.
 • Za předvídatelných podmínek přetížení neohrožovalo osoby, domácí zvířata a majetek

      

Důležité EU směrnice pro rozvaděčové systémy a stroje

Určit správnou, relevantní směrnici je nezbytně nutné při každém projektu. Tato směrnice bude mít vliv na použitou normu, náklady a úsilí požadované pro získání prohlášení o shodě a náležité dokumentace.

 

Následující EU směrnice mohou mít význam pro rozvaděčové systémy a stroje:

Návrh rozvaděčů v souladu s normami

Bezpečné, efektivní a praktické vyhodnocení teploty v rozvaděči v souladu s platnými normami je velkou výzvou při konstrukci a výrobě rozvaděčů. Právní a normativní požadavky je třeba nejen brát v úvahu, je ale také nutné přiložit ověření oteplení k technické dokumentaci jako součást posouzení rizika. Totéž platí pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Zkratová odolnost rozvaděčů

Ochrana před zkratem a zkratová odolnost jsou základními parametry pro konstrukci bezpečného rozvaděče. Proto musí být předpokládaný minimální a maximální zkratový proud na přívodních svorkách stroje (efektivní hodnota RMS v kA) odsouhlasena zákazníkem i výrobcem stroje.

SIMARIS design – návrhový a výpočtový software

S návrhovým softwarem SIMARIS sestavíte výpočet elektrické napájecí sítě, včetně výpočtu zkratových proudů v různých místech instalace, založeného na reálných produktech a s minimálním počtem vstupů – od výpočtu na straně vysokého napětí až po nízkonapěťové koncové zásuvky. Kromě výpočtu elektrické sítě, software také automaticky navrhne vhodné jistící a spínací prvky, vypočítá úbytky napětí na kabelech, energetickou bilanci a zobrazí vypínací charakteristiky jistících prvků.

Norma IEC 60204-1 (Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů), neuvádí způsob stanovení velikosti zkratového proudu, pouze uvádí že:

 • Jmenovitá zkratová vypínací schopnost musí být přinejmenším rovná předpokládanému poruchovému proudu v místě instalace.

Poznámka:

Pokud zkratový proud přiváděný do přístroje jistícího proti nadproudům může zahrnovat jiné přídavné proudy než proudy z elektrického napájení (například z motorů, z kompenzačních kondenzátorů), je nutné tyto proudy brát v úvahu.

 

 • Kabeláž musí být chráněna tak, aby jakýkoliv zkratový proud protékající kabelem byl přerušen dříve, než vodič dosáhne maximální dovolené teploty

Pomocí nástroje SIMARIS curves můžete rychle a snadno:

 • Zobrazit vypínací charakteristiky
 • Určit velikost omezeného proudu jistícího zařízení v závislosti na efektivní hodnotě předpokládaného zkratového proudu.
 • Zobrazit Joulův integrál (I2t)

 

Ověření zkratové odolnosti dle IEC 61439-1 může být provedeno následovně:

 • Srovnáním s referenčním návrhem (kontrolní seznam nebo výpočet)

Rozvaděče, které jsou vyjmuty z ověřování zkratové odolnosti

Ověřování zkratové odolnosti se nevyžaduje v těchto případech:

 

 • Rozvaděče, které mají jmenovitý krátkodobý výdržný proud nebo jmenovitý podmíněný zkratový proud nepřesahující 10kA (jmenovitá hodnota).
 • Rozvaděče, chráněné zařízeními omezujícími proud, jejichž omezený proud nepřesahuje 17 kA s maximálním dovoleným předpokládaným zkratovým proudem na svorkách přívodního obvodu rozvaděče.
 • Pomocné obvody rozvaděčů, které mají být připojeny k transformátorům, jejichž jmenovitý výkon nepřesahuje 10 kVA pro jmenovité sekundární napětí minimálně 110 V, nebo 1,6 kVA pro jmenovité sekundární napětí menší než 110 V, a jejichž impedance nakrátko není menší než 4 %.

Kompletní dokumentace založená na zkušenostech

Obě Mezinárodní normy a evropská směrnice obsahují pravidla týkající se rozsahu dokumentace. Přinášíme vám všeobecný přehled těch nejdůležitějších požadavků a naše nástroje zajišťují jejich snadnou a rychlou implementaci.

Informace pro nastavení, provoz, údržbu a připojení napájení elektrického vybavení stroje musí být dodány společně se strojním zařízením v potřebném rozsahu dle normy. Informace musí být poskytnuty v dohodnutém jazyce.

 

Dokumentace určená pro zákazníka musí zahrnovat následující prvky:

 • Hlavní dokument s komplexním popisem zařízení a seznamem doplňkové dokumentace (pokud je poskytnut více než jeden dokument)
 • Identifikace elektrického zařízení
 • Informace o instalaci a montáži (popis instalace a montáže, jmenovité hodnoty, doplňující požadavky, atd.)
 • Instrukce o připojení k ochrannému obvodu
 • Informace o fungování a provozu (konstrukce el. zařízení, programování, konfigurace, opětné spuštění, sled činností)
 • Informace o údržbě elektrického zařízení (četnost a metoda, el. schémata, nástroje, náhradní díly, atd.)
 • Informace o manipulaci, dopravě a skladování
 • Informace pro patřičné rozebrání a manipulaci se součástkami

Dle normy IEC 61439-1 musí technická dokumentace obsahovat charakteristiky rozhraní rozvaděče, pro zajištění kompatibility pro připojení do el. sítě.

 

Patří mezi ně následující:

 • Jmenovité napětí rozvaděče (Un), jmenovité napětí obvodu rozvaděče (Ue), jmenovité izolační napětí (Ui), jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
 • Jmenovité hodnoty proudu (InA, Inc, Ipk, Icw, Icc)
 • Součinitel soudobosti (RDF) pro celý rozvaděč nebo pro skupiny obvodů
 • Jmenovitý kmitočet (fn)
 • Úroveň znečištění, stupeň ochrany (kód IP)
 • Typy uzemnění soustavy, pro kterou je rozvaděč určen
 • Třídění elektromagnetické kompatibility (EMC)
 • Druh zařízení jistícího (jistících) před zkratem
 • Opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem
 • Celkové rozměry, hmotnost atd.

 

Dokumentace pro zákazníka dle IEC 61439-1/2 obsahuje také:

 • Značení pro identifikaci zařízení v rozvaděči
 • Uvnitř rozvaděče musí být možné identifikovat jednotlivé obvody a jejich ochranná zařízení. Veškerá použitá označení musí být identická s těmi, která byla použita na schématech zapojeni.
 • Pokyny pro manipulaci, instalaci, provoz a údržbu

Technická dokumentace musí být napsána v jazyce, který je v dané zemi snadno srozumitelný. Výrobci po dobu 10 let od uvedení elektrického zařízení na trh uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zajišťují, že těmto orgánům může být na požádání předložena technická dokumentace.

 

Technická dokumentace musí obsahovat alespoň tyto prvky:

 • Celkový popis elektrického zařízení
 • Koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.
 • Popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování elektrického zařízení
 • Seznam harmonizovaných norem a popis opatření přijatých pro splnění bezpečnostních požadavků
 • Výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení atd.
 • Protokoly o zkouškách
 • Patřičná analýza a posouzení rizik 
 • Prohlášení o shodě

      

Analýza rizik a její vyhodnocení

Součástí postupu posuzování shody je patřičná analýza a posouzení rizik. Provedení této analýzy je nezbytně nutné společně s analýzou rizik, která může být případně provedena v rámci směrnice o bezpečnosti strojních zařízeních.

 

Při posuzování musí být také zohledněny „předvídatelné“ provozní poruchy.

 

K provedení analýzy rizik v rámci působnosti směrnice nabízí Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) příručku CENELEC 32 jako průvodce pro posuzování rizik souvisejících s bezpečností a snižováním rizik pro zařízení nízkého napětí.

Výkonné nástroje pro efektivní zpracování dokumentace

Pro vytvoření plnohodnotné dokumentace je třeba provést mnoho malých kroků. Vyhledání správných dokumentů, zjištění potřebných informací a jejich implementace je často časově náročným a složitým úkolem. Naše nástroje vám umožňují zpracovávat dokumentaci souběžně s projekčními pracemi.

 

 

Praktické nástroje včetně dokumentace

 

Naše nástroje pomáhají nejen s výběrem produktů, dimenzováním a rozvržením vašeho rozvaděče: výstupy v nejrůznějších formátech a automaticky generované reporty mohou být použity jako podklad nebo součást vaší dokumentace. Vyzkoušejte například:

 • SIMARIS therm pro prokázání max. teploty v rozvaděči
 • SIMARIS curves pro zobrazení vypínacích a omezovacích charakteristik

Velkou část dat potřebných pro přípravu a zpracování dokumentace v souladu s normami a směrnicemi lze stáhnout pomocí programu CAx Download Manager. Jednoduše zadejte objednací kódy Siemens výrobků z vašeho seznamu materiálu a během několika málo kliknutí získáte všechna dostupná data v jednom balíčku:

 • Certifikáty (například prohlášení shodě)
 • Datové listy
 • Manuály
 • Charakteristiky
 • Návody k obsluze a příručky

Více informací

Změny pro systémy pohonů

Směrnice IEC 60204-1 přináší změny pro systémy řízení pohonů

Nové vydání IEC 60204-1, které je používáno jako reference pro elektrickou bezpečnost strojních a průmyslových rozvaděčů obsahuje také technické změny pro aplikace, které zahrnují systémy řízení pohonů, např. pro bezpečné zastavení pohonů. Zjistěte, jak jsou tyto změny uplatňovány v praxi v našem průvodci.