Diverzita

Ve společnosti Siemens usilujeme o to, abychom zlepšovali každodenní život našich zákazníků, zaměstnanců i celé společnosti.

Úspěšná firma je taková, která je otevřená pro každého

Naše úsilí se zaměřuje i na oblast diverzity, rovného přístupu a inkluze. Diverzita odráží rozmanitost komunit, v nichž působíme. Rovný přístup znamená, že každý má stejné příležitosti a záruku spravedlivého zacházení. Inkluze je způsob, jímž aktivně posilujeme hlas každého jednotlivce. Kultura sounáležitosti posiluje pozici našich lidí a pomáhá nacházet příležitosti pro růst každého z nich. Sounáležitost nám umožňuje vytvářet technologie, které mají smysl.

Ačkoli rozmanitost a inkluze mohou pro různé lidi v různých kulturách znamenat různé věci, potřeba sounáležitosti je univerzální. Naším posláním je vytvářet takové prostředí, ve kterém se všichni zaměstnanci cítí být jeho součástí.
Natalia Oropeza, Chief Cybersecurity and Chief Diversity Officer, Siemens AG

Naše pracoviště jsou inkluzivní

Podporujeme naši komunitu LGBTQIA+ i její stoupence. Pracujeme na tom, aby se u nás každý cítil přijímaný, oceňovaný, v bezpečí a mohl být sám sebou.

Prosazujeme rovnost

Ženy hrají ve společnosti Siemens klíčovou roli již od jejích počátků a pro náš úspěch jsou zásadní i dnes. Prosazujeme rovnost žen a mužů a chceme dosáhnout posílení postavení žen, a to nejen v naší organizaci, ale i ve společnosti. V rámci  každoroční Ceny Wernera von Siemense udělujeme ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce.

Bojujeme proti rasové diskriminaci

Ve společnosti Siemens věříme, že máme povinnost postavit se nespravedlnosti a nerovnosti. Zavázali jsme se podporovat naše zaměstnance z řad etnických menšin tím, že se vzděláváme, nasloucháme si, chováme se k sobě s respektem a odstraňujeme diskriminaci ve všech jejích formách.

"Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě."
- Martin Luther King Jr.

Ability@Siemens: podporujeme zaměstnávání osob s hendikepem

Začlenění osob se zdravotním postižením pro nás znamená víc než bezbariérové prostory. Každý den pracujeme na odstraňování viditelných i neviditelných bariér a prosazujeme kulturu inkluze, informovanosti a porozumění. Tím podporujeme a posilujeme naši komunitu kolegů se zdravotním postižením.

Siemens podporuje #PurpleLightUp - celosvětové hnutí, které upozorňuje na ekonomický přínos 386 milionů zdravotně postižených zaměstnanců na celém světě. Pravidelně oslavujeme Mezinárodní den osob se zdravotním postižením (IDPD), který OSN každoročně slaví 3. prosince.

Pestrá mozaika nejrůznějších kultur

Stejně jako komunity, ve kterých působíme, je i Siemens pestrou mozaikou různých etnik a kultur. Kulturní rozmanitost podporuje inovace, kreativitu a růst. Různorodost a odlišnost kultur našich zaměstnanců oslavujeme v rámci Světového dne kulturní rozmanitosti.