Pravidla pro udílení grantů

Základní pravidla projektu

 • V regionálních kolech bude společnost Siemens (dále jen „společnost Siemens“) s.r.o. udělovat částku 2x ročně, a to ve výši určené pro daný region.
 • Motto projektu Siemens Fond pomoci zní: „Podporujeme charitativní projekty na pomoc těm, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné životní situace a nemohou si pomoci sami.“
 • Finanční dar od společnosti Siemens bude poskytnut na nákup hmotného materiálu. Finanční dar může být poskytnut i na nákup služeb rozvíjejících kvalitu, případně potenciál smluvních pracovníků organizace (např. pomocí konzultací, vzdělávání pracovníků, účastí na seminářích, konferencích atd.). Nelze jej ale poskytnout na povinné vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb. Projekt musí být realizován do 6 měsíců od udělení finančního daru, jinak je žadatel povinen dar vrátit.

Kdo může žádat o finanční dar

 • Žadatel musí být výhradně právnická osoba registrovaná v České republice (obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, nadace, nadační fond nebo církevní právnická osoba) a působící na území České republiky.
 • Žadatel musí existovat a provozovat svoji činnost minimálně dva roky před podáním žádosti.
 • Žadatel musí mít prokazatelné zdroje na financování svého provozu na období minimálně jednoho roku od podání žádosti.
 • Pro přihlášení do regionálních kol musí žadatel poslat příslušný formulář a zaslat jej e-mailem na adresu pro příslušné regionální kolo.
 • Na žadatele nesmí být prohlášen konkurz, nesmí být v likvidaci, ani na něj nesměl být zamítnut v období posledních 6 měsíců návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, pravdivost čehož je žadatel povinen společnosti Siemens prokázat.
 • V případě žádosti příspěvkové organizace musejí tyto doložit zajištění financování požadovaného projektu minimálně 50 % z jiných, či vlastních zdrojů.

Komise

 • Komise vybere projekty, kterým bude udělen finanční dar.
 • Rozhodnutí komise je konečné a nelze se proti němu odvolat ani jej zvrátit.
 • Společnost Siemens není povinna zdůvodňovat zamítnutí žádosti o finanční dar.
 • Poskytnutí finančního daru nelze právně vymáhat.
 • Společnost Siemens má právo změnit podmínky v průběhu projektu (s uvedením data účinnosti).

Podání žádosti

 • Žadatelé budou vyrozuměni o rozhodnutí poroty do dvou měsíců od doručení žádosti do společnosti Siemens.
 • Žadatel, který obdrží finanční dar, již nesmí se stejným projektem opětovně žádat o další finanční dar.
 • Žadatel, jemuž byl přiznán grant, nesmí podat novou žádost se stejným projektem dříve než za 1 rok.

Podmínky pro žadatele, jejichž projekt byl vybrán komisí pro poskytnutí finančního daru

 • Společnost Siemens bude e-mailem kontaktovat zástupce organizace, jejíž projekt byl vybrán komisí.
 • Úspěšný žadatel je povinen uzavřít smlouvu se společností Siemens (vzorová smlouva je umístěna na konci této stránky). Pokud není oběma stranami dohodnuto jinak, neuzavře-li úspěšný žadatel smlouvu do 3 měsíců od písemného oznámení o přidělení finančního daru, pohlíží se na něj, jako by jeho žádost byla zamítnuta.
 • Úspěšný žadatel smí použít finanční dar pouze ke sjednanému účelu.
 • Úspěšný žadatel nesmí převést finanční dar na třetí osobu.
 • Úspěšný žadatel je povinen do 9 měsíců od převedení částky na účet dodat závěrečnou zprávu/písemnou zpětnou vazbu o projektu, která musí obsahovat:
 • doklad o úhradě materiálu či služby (faktura / daňový doklad, popř. jiný řádný doklad o zaplacení) nebo doklad o pořízení materiálu či realizaci služby (např. dodací list, protokol o předání, doklad o uskutečnění - program, listina účastníků, …)
 • hodnotící informace, vč. fotodokumentace – tedy konkrétní sdělení, jaký užitek finanční pomoc neziskové organizaci přinesla (maximálně 1 normostrana textu).
 • Úspěšný žadatel je povinen v místě využití finančního daru umístit logo Siemens (dodá společnost Siemens), způsob a velikost loga budou konzultovány se zástupcem společnosti Siemens.
 • Společnost Siemens má právo využít projekt vybraného subjektu při své propagaci.
 • Společnost Siemens zajistí zaslání šeku.
 • Společnost Siemens převede do tří měsíců od předání šeku přidělený finanční dar na účet úspěšného žadatele.
 • Úspěšný žadatel umožní společnosti Siemens nebo jí určenému subjektu nahlédnout do účetnictví organizace k ověření využití daru. V případě, že by bylo prokázáno, že dar byl poskytnut na základě nepravdivých nebo zkreslených údajů, bude žadatel povinen poskytnutý dar vrátit.

Upozornění

 • Splnění povinnosti písemné zpětné vazby je nutnou podmínkou k udělení případného dalšího grantu z Fondu pomoci.
 • Pro budoucí žadatele - v případě, že nezisková organizace nedodá písemnou zpětnou vazbu, bude z dalších grantových řízení společnosti Siemens vyřazena.
 • Pro historické (úspěšné) žadatele - pokud se bude v grantovém řízení Fondu pomoci ucházet o dar organizace, která již v tomto řízení v minulosti uspěla, musí zpětně dodat písemnou zpětnou vazbu (či písemné zpětné vazby) o svém předchozím projektu.

Kontakty

fondpomoci.cz@siemens.com

 

Siemens, s.r.o.

Siemens Fond pomoci

Siemensova 1
155 00 Praha 13