Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

Nízkonapěťové elektromotory osových výšek 63 - 200 mm.
ENGLISH BELOW

O společnosti

Závod Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice je digitálním závodem s dlouhou tradicí. Jsme největším evropským výrobcem nízkonapěťových asynchronních elektromotorů a zároveň jedničkou na trhu katalogových a zákaznických variant motorů pro nejnáročnější aplikace.

Při vývoji a výrobě elektromotorů propojujeme nejmodernější technologie a poctivou lidskou práci. Našemu špičkovému týmu umožňujeme řídit inovace a poskytovat zákazníkům nejlepší zkušenosti v oblasti digitalizace. 

 

Denně vyrobíme na tisíc elektromotorů, které jsou určeny především k pohonu průmyslových zařízení, jako jsou ventilátory, čerpadla, kompresory, obráběcí stroje či hydraulické komponenty. Našim zákazníkům nabízíme téměř 90 000 variant elektromotorů a poskytujeme 24hodinový servis prakticky kdekoliv na světě. 

 

Také našim bezmála dvěma tisícům zaměstnanců věnujeme maximální péči. Bezpečnost a zdraví zaměstnanců jsou u nás na prvním místě, což potvrzují ocenění Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví. Jsme také držiteli ceny Mosty za zaměstnávání zdravotně postižených.

 

Samozřejmostí je pro nás spolupráce s technickými vysokými i středními školami. Učňům a studentům technických oborů poskytujeme stipendia, řadě vzdělávacích institucí jsme pomohli vybavit učebny.

 

Díky Siemens Fondu pomoci máme dále možnost dvakrát do roka přispět na fungování neziskových organizací z našeho regionu. Podporujeme zdravotně postižené, děti a seniory, kteří se ocitli ve složité životní situaci. 

 

Také ochrana životního prostředí je pro nás téma, které nebereme na lehkou váhu. Zaměřujeme se na realizaci projektů směřujících k úsporám energie a emisí. Jsme držiteli řady systémových certifikátů. Rozsah systému managementu životního prostředí je vývoj, výroba a prodej produktů pro automatizaci a technologie pohonů, stejně jako systémů a řešení pro jeřábové systémy a dále výroba, testování a servis standardních motorů, komponent a zákaznických provedení.

 

Rozsah environmentálního systému    

 

Management životního prostředí zahrnuje vývoj, výrobu, zkoušky, prodej a servis standardních motorů a motorů s převodovkou, komponent a zákaznicky specifických provedení. Rozsah systému v odštěpném závodu Elektromotory Mohelnice zahrnuje organizační jednotky business unit DI MC dle členění útvarů a středisek. Zároveň do systému managementu životního prostředí vstupují i interní poskytovatelé služeb, kteří se tak stávají součástí jeho rozsahu.

 

About us

Siemens, s. r. o., Branch Elektromotory Mohelnice is a digital enterprise with a long tradition. We are the largest European manufacturer of low-voltage induction electric motors as well as the market leader for catalogue and customer-specific variants of motors for the most demanding applications.

Development and manufacture of electric motors in our plant connects state-of-the-art technologies with honest human labour. Our excellent team drives innovations and provides customers with the best experience in digitalisation.

Each day, we manufacture about a thousand electric motors, primarily intended for industrial installations like fans, pumps, compressors, machine tools, and hydraulic units. We offer 90 thousand variants of electric motors and provide 24-hour service almost anywhere in the world.

 

We also take the best possible care of almost two thousand employees working in our plant. Safety and health have always been our top priority, a fact confirmed by the Safe Enterprise and Health Promoting Enterprise awards. We also received the Bridges Award for employing disabled workers.

 

It has long been natural to us to cooperate with technical universities and secondary schools. We provide scholarships to the apprentices and students, and helped a number of educational establishments equip their classrooms.

 

Thanks to Siemens Aid Fund, we are able to support, twice a year, non-profit organizations in our region. We support people with disabilities, children and elderly people who have found themselves in an unfortunate life situation.

 

Also, environmental protection is a theme to which we attach a lot of importance. We focus on the implementation of projects towards energy savings and reduction of emissions. We hold a number of system certificates. The environmental management system covers the development, manufacture and sale of products for automation and drive technologies, as well as the systems and solutions for crane systems, and the manufacture, testing and servicing of standard motors, components and customer-specific versions.

 

Extent of the environmental system

Environmental management applies to the development, manufacture, testing, sale and servicing of standard motors and gear motors, components and customer-specific versions. The system extent in Branch Elektromotory Mohelnice involves DI MC business units according to the structure of divisions and departments. The environmental management system also involves internal service providers who become part of its extent.

Kontakty / Contact