Veřejná finanční podpora

Společnost Siemens, s.r.o. úspěšně čerpá dotace především v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Operačního programu zaměstnanost (OPZ).

V rámci I. výzev OP PIK společnost předložila ke schválení 5 velkých investičních projektů. Všechny projekty byly úspěšně schváleny, realizovány popř. jsou ještě v realizaci nebo v době udržitelnosti.

Jedná se o následující projekty:

1) OP PIK, program: ICT a sdílené služby

Název projektu: Navýšení kapacity centra sdílených služeb v Ostravě

 

Doba realizace: 1.1.2016 – 30.6.2017

 

Hlavním cílem projektu bylo navýšení kapacity centra sdílených služeb společnosti Siemens, s.r.o. o 40 nových pracovních míst, což se podařilo. Zaměstnanci poskytovali především účetní a finanční služby, služby z oblasti operativního nákupu a lidských zdrojů. Rozšířením služeb si žadatel rovněž kladl za cíl navýšit počet pracovních míst v Moravskoslezském kraji a přispět tak k jeho rozvoji. V rámci projektu jsme obdrželi 25 % dotaci na mzdu (včetně povinných odvodů) a nájem nových pracovních míst.

2) OP PIK, program: Inovace

Název projektu: Inovace elektromotorů osových výšek 315 a 355 mm

 

Doba realizace: 1.11.2015 – 31.12.2018

 

Předmětem projektu bylo vytvoření podmínek pro výrobu inovovaných, konkurenceschopných produktů – elektromotorů osových výšek 315 a 355 mm (dále jen o. v. 315 a 355) v účinnostní třídě IE3, IE4 dle normy IEC60034-30-1 a požadavků zákazníků. Projekt byl tak postaven na inovaci produktové, která je však doprovázena i podmíněna inovací procesu. Paralelně s investicemi do oblasti zlepšení kvality produktu tak investice směřují rovněž do stability procesů, ochrany životního prostředí a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Inovace procesu rovněž zajistí, aby inovované elektromotory mohly být vyráběny v předpokládané kvalitě, kvantitě a čase, což je pro udržení konkurenceschopnosti zásadní. Maximální výše dotace pro tento projekt činila 25 % ze způsobilých výdajů na pořízení strojů a zařízení nutných pro zavedení výroby inovovaných produktů.

3) OP PIK, program: Úspory energie

 

Název projektu: Vytápění závodu lokálními zdroji tepla

 

Doba realizace: 21.8.2015 – 15.8.2018

 

Projekt řešil výstavbu a provozování lokálních zdrojů tepla v Siemens, s.r.o. odštěpném závodě Elektromotory Frenštát. Předmětem projektu byla instalace 10 moderních kaskádovitých plynových kotelen, které nahradily 2 stávající, již málo efektivní plynové parní kotle se systémem výměníkových stanic pára/voda. Nedílnou součástí projektu bylo i pořízení moderního řídicího systému měření a regulace propojujícího jednotlivé kotelny. Maximální dotace na tento projekt činila 30 % ze způsobilých výdajů na decentralizaci vytápění závodu (zejména na strojní zařízení).

4) OP PIK: program: Úspory energie

Název projektu: Instalace kogenerační jednotky a fotovoltaické výrobny

 

Doba realizace: 21.8.2015 – 30.9.2017

 

Projekt řešil instalaci kogenerační jednotky 70 kWe, 109 kWt a malé fotovoltaické elektrárny 30 kWp  v Siemens, s.r.o. v odštěpném závodě Elektromotory Frenštát. Nedílnou součástí projektu byla i instalace moderního řídicího systému měření a regulace. Instalovány tak byly nové typy výroben energií, které šetří nejen životní prostředí, ale také náklady na výrobu tepla a elektrické energie. Elektřina vyrobená fotovoltaickou výrobnou i kogenerační jednotkou se využije pro vlastní spotřebu, teplo z kogenerační jednotky k vytápění budov a přípravě teplé vody. Maximální dotace na tento projekt činila 30 % ze způsobilých výdajů, zejména strojního zařízení.

V rámci vyhlášení II. výzev společnost Siemens, s.r.o. podala žádost o dotaci na navazující projekt do programu ICT a sdílené služby, který byl schválen a nyní je v realizaci:

5) OP PIK, program ICT a sdílené služby

Název projektu: Zvýšení kapacity a konkurenceschopnosti centra sdílených služeb v Ostravě

 

Doba realizace: 1.7.2017 – 31.12.2019

 

Tento projekt navazuje na výše uvedený úspěšný projekt s názvem: Navýšení kapacity centra sdílených služeb v Ostravě. Jeho cílem je vytvořit 44 nových pracovních míst. Zaměstnanci budou poskytovat především účetní a finanční služby, služby z oblasti operativního nákupu a lidských zdrojů. Rozšířením služeb si žadatel rovněž klade za cíl navýšit počet pracovních míst v Moravskoslezském kraji a přispět tak k jeho rozvoji. V rámci projektu obdržíme max. 25 % dotaci na mzdy a nájem nových zaměstnanců.

6) OP PIK, program: Úspory energie

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy č. 91

 

Doba realizace: 1.10.2018 – 31.1.2019

 

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce a revitalizace výrobních prostor, haly č. 91 v areálu OZ Elektromotory Mohelnice, která značně neodpovídá požadovaným normám a standardům pro nově plánovanou výrobu a montáž motorů s převodovkou. Plánováno je zejména: zateplení obvodového pláště jižní a západní fasády, zateplení a odvodnění části střešního pláště včetně nových světlíků a hromosvodné soustavy, výměna výplní otvorů a vnitřního osvětlení. V neposlední řadě dojde k zavedení nového způsobu vytápění.  V rámci projektu obdržíme 30 % dotaci z uznatelných nákladů.

7) OP PIK, program: Úspory energie

Název projektu: Energetické úspory v závodech Siemens Mohelnice

 

Doba realizace: 29.4.2019 – 31.12.2019

 

Hlavním cílem projektu je snížit celkovou energetickou bilanci revitalizovaných budov

tj. haly č. 91 a haly č. 66 v areálu společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod

Mohelnice a odštěpný závod Busbar Trunking Systems. Projekt tak přispěje k

naplnění cíle programu Úspory energie, tj. snížení energetické náročnosti

podnikatelského sektoru, a zároveň podpoří opatření přispívající k úspoře konečné

spotřeby energie a snížení CO2.

8) OP PIK, program: Aplikace

Název projektu: Digitální dvojče produktu v rámci výrobních závodů Siemens

 

Doba realizace: 17.12.2018 – 31.12.2022

 

Cílem projektu je výzkum a vývoj digitálního dvojčete produktu ve společnosti

Siemens, s.r.o. Výzkum a vývoj digitálního dvojčete produktu, asynchronního

elektromotoru, bude probíhat v odštěpeném závodě Siemens, s.r.o. Elektromotory

Frenštát. Partnery projektu jsou VŠB - Technická univerzita Ostrava a SVS FEM

s.r.o. Výstupem projektu je funkční vzorek.

9) OP PIK, program: ICT a sdílené služby

Název projektu: Centrum sdílených služeb v Ostravě opět rozšiřuje svoje služby

 

Doba realizace: 1.7.2019 – 30.6.2022

 

Projekt navazuje na všechny výše podané a realizované projekty našeho centra sdílených služeb v Ostravě. Hlavním cílem tohoto konkrétního projektu není jen další expanze, ale jedná se o významné rozšíření jedné z business line: GS BPS BSS - obchodní sdílené služby, kde vznikne 80 nových pracovních míst. Tito kolegové budou našemu novému zákazníkovi, divizi Building Technologies v Německu nabízet zcela nové služby. Půjde o podporu a spolupráci v rámci přípravy smluv a jejich dodatků, zpracování požadavků ohledně záručního a pozáručního servisu, práci v SAP aj. Rozšířením služeb si žadatel rovněž klade za cíl navýšit počet pracovních míst v Moravskoslezském kraji a přispět tak k jeho rozvoji. V rámci projektu obdržíme max. 25 % z uznatelných nákladů projektu. 

10) OP PIK, program: Aplikace

Název projektu: KRIMP - Miniaturní automatizovaný hydraulický lis tvarovaných trubkohadic s vysokou přesností

 

Doba realizace: 1.8.2021 – 31.5.2023

 

Cílem projektu je výzkum a vývoj zařízení pro automatizovanou výrobu složitých tvarů kombinovaných trubkohadic při zachování / dosažení vysoké přesnosti výroby.

11) OP PIK, program: Úspory energie

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního areálu Siemens Mohelnice

 

Doba realizace: 30. 6. 2021 – 31. 12. 2022

 

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti areálu Siemens Mohelnice, zejména částečná rekonstrukce obálky objektu 92, rekonstrukce osvětlovací soustavy v objektu 2, rekonstrukce areálového osvětlení a využití odpadního tepla impregnační linky. Projekt bude realizován v areálu společnosti Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice.

12) OP PIK, program: Úspory energie

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního areálu Siemens Elektromotory Frenštát

 

Doba realizace: 30. 6. 2021 – 31. 12. 2022

 

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti areálu Siemens elektromotory, zejména částečná rekonstrukce obálky objektů 58 a 17, rekonstrukce osvětlovací soustavy ve vybraných objektech a Instalace fotovoltaické elektrárny.

13) OP VVV, Výzva č. 02_16_026 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Název projektu: Nová Mobilita – Vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování  populace 

 

Doba realizace: 1.7.2018 – 31.12.2022

partneři projektu bez finančního příspěvku: Siemens Mobility, s.r.o

 

Cílem projektu je zintenzivnit mezisektorovou a mezioborovou spolupráci v rámci výzkumu změn mobilního chování populace v kontextu rozvoje vysokorychlostních železnic v ČR. Žadatel projektu: Masarykova univerzita v Brně, partneři projektu s finanční spoluúčastí: České dráhy, a.s., Univerzita Karlova, OLTIS Group a.s., Železničná společnost Slovensko, a.s., partneři projektu bez finančního příspěvku: Siemens, s.r.o. a Statutární město Brno.

14) OP VVV, 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Název projektu: Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci 

 

Doba realizace: 1.10.2018 – 31.12.2022

 

Cílem projektu je posílit mezioborové partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou společně realizovaným výzkumem orientovaným na Průmysl 4.0 a robotiku. Součástí projektového záměru je i vytvoření sítě výzkumných pracovišť pro realizaci společného mezioborového a mezisektorového výzkumu. Žadatel projektu: Vvsoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, partner projektu s finančním příspěvkem: Frauhofer Institut für Werkzeugmachinen und Umformtechnik IWU, partneři bez finančního příspěvku: Brose CZ spol. s r.o., VOP CZ, s.p, Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., Siemens, s.r.o., HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

15) Technická agentura ČR (TAČR), Národní centra kompetence

Název projektu: Kybernetika a umělá inteligence

 

Doba realizace: 1.1.2019 – 31.12.2022

 

Hlavní příjemce: České vysoké učení Technické v Praze
 

Další účastníci: Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i, Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., UniControls a.s., ŠKODA AUTO a.s., PT SOLUTIONS WORLDWIDE spol. s r.o., LaserTherm spol. s r.o., PREFA KOMPOZITY, a.s., ,,TMV SS,, spol. s r.o., ELEKTROTECHNIKA, a.s., Continental Automative Czech Republic s.r.o., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., DFC Design, s.r.o., LTR s.r.o., TG Drives, s.r.o., CertiCon a.s., ZAT a.s. a DEL a.s.
 

Společnost Siemens, s.r.o. vystupuje v projektu jako partner bez nároku na finanční podporu a bude se účastnit dílčího projektu s názvem: Artifical Inetlligence and Machive Learning. Další účastníci tohoto dílčího projektu jsou: České vysoké učení technické v Praze a Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.n. Dílčí projekt se zaměřuje na výzkum a aplikaci metod umělé inteligence v různých oblastech automatizace průmyslu.

16) Technická agentura ČR (TAČR), Národní centra kompetence

Název projektu: Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov

Doba realizace: 1.1.2019 – 31.12.2022

Hlavní příjemce: České vysoké učení Technické v Praze

Další účastníci: Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, AERS s.r.o., AZS 98, s.r.o., cadconsulting, spol. s r.o., Dlubal Software s.r.o., Fenix Trading s.r.o., GEOtest, a.s., INFRAM a.s., Kloboucká lesní s.r.o., KNAUF Praha, spol. s r. o., KOMA MODULAR s.r.o., KORADO, a.s., město Třešť, Agrop Nova a.s., PREFA KOMPOZITY, a.s., RD Rýmařov, s.r.o., Regulus spol. s r.o., SEDUM TOP SOLUTION s.r.o., SUBTECH, s.r.o., WAFE s.r.o., Knauf Insulation, spol. s r.o., HOCHTIEF CZ a.s., di5 architekti inženýři s.r.o., Skanska a.s., KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. a Wienerberger s.r.o..

Společnost Siemens, s.r.o. vystupuje v projektu jako partner bez nároku na finanční podporu a bude se účastnit dílčího projektu s názvem: Využití umělé inteligence ve stavebnictví – CONAI.

Siemens, s.r.o, odštěpný závod Industrial Turbomachinery v Brně předložil v rámci vyhlášené I. výzvy programu TRIO (Podpora výzkumu a vývoje – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) žádost o podporu projektu „Nízkoteplotní opravy creepově odolných odlévaných turbínových komponent“. Tato žádost mu byla schválena.

 

Název projektu: Nízkoteplotní opravy creepově odolných odlévaných turbínových komponent (FV10510)

 

Doba realizace: 1.2.2016 – 31.12.2017

 

Cílem dvouletého projektu je vytvoření metodických postupů zaměřených na nízkoteplotní opravy turbinových částí. Jde především o vady způsobené odléváním, únavové vady, případně technologické výrobní vady. Účelem je proto nalézt takové postupy oprav, které zaručí provozuschopnost uvedených zařízení ve standardním režimu. Výstupem projektu je experimentální odzkoušení navržených postupů na reálných kusech, s následnou kvalifikací postupů certifikačními orgány, vytvořením WPQR a nastavení podmínek pro následné zavedení do výroby. Kvalifikované postupy oprav budou vytvořeny pro 4 zvolené materiály. Projekt je řešený ve spolupráci s dalšími partnery projektu – Technickou univerzitou v Liberci a společností MECAS ESI s.r.o. Míra podpory vynaložených nákladů na zajištění smluvně odsouhlasených aktivit průmyslového výzkumu (PV) a aplikovaného vývoje (AV) projektu je pro Siemens, s.r.o. celkově ve výši do 50 %.

Minulá léta

V minulém programovacím období jsme čerpali dotace především z následujících operačních programů:
  • Operační program Podnikání a inovace (řídící orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (řídící orgán – Ministerstvo práce a sociálních 
    věcí ČR)
  • Operační program Praha – Adaptabilita (řídící orgán – Magistrát hlavního města Prahy) aj.

Příprava, správa a metodické vedení projektů spadá do zodpovědností a kompetencí pracovníků oddělení Business Development, kontrétně EU Fund projektových manažerů, kteří Vám také v případě zájmu o konkrétní projekty poskytnou další informace.

Kontakty