ESCO

Mange bygningsejere har gennem tiden hørt om ESCO, men mangler svar på spørgsmålet ”Hvad er ESCO?”. På denne side deler vi vores praktiske erfaringer fra mere end 10 års arbejde med ESCO og andre modeller for offentlig-privat samarbejde.

Hvad er ESCO?

ESCO er en forkortelse for Energy Service Company. En betegnelse, der i Danmark bruges til at beskrive en samarbejds- og finansieringsmodel, hvor energibesparelser betaler for optimering og fornyelse af eksempelvis bygninger. Det vil sige et samarbejde mellem en bygningsejer og en virksomhed, der har så stor viden om bygningers energiforbrug, at den kan garantere en given energibesparelse over en årrække.

Denne samarbejdsmodel, der blev introduceret i Danmark i 2008, bruges også globalt. Udenfor Danmark kaldes modellen for EPC – Energy Performance Contracting.

Hvor udbredt er ESCO i Danmark?

I Danmark er ESCO blevet anvendt siden 2008 i mere end 20 kommuner, tre regioner og på to universiteter. Herudover har en lang række private virksomheder gennemført ESCO-projekter for at forbedre deres bygninger, samt leve op til deres bæredygtighedsmål.

Kan ESCO bruges andre steder end i bygninger?

I Danmark har en række kommuner også brugt ESCO til finansiering af ny vejbelysning. Ved at udskifte forældede lyskilder og armaturer med LED, er det muligt at opnå store energibesparelser. Disse besparelser bruges til at betale for etablering og service af den nye vejbelysning. Udover ny og bedre vejbelysning får kommunerne også en betydelig reduktion i deres CO2-udledning.

Hvorfor ESCO?

I private virksomheder, såvel som offentlige organisationer, er der fokus på at skabe størst mulig værdi for de ressourcer, man har tilgængelige. Derfor er det attraktivt, at du kan flytte penge fra din nuværende energiregningen til en aktiv forbedring af bygninger. En forbedring, der ikke alene forøger bygningernes værdi, men samtidig forbedrer indeklimaet, hvilket har en positiv effekt på trivsel, sygefravær, produktivitet og indlæring på skoler, institutioner eller arbejdspladsen. Derudover betyder det reducerede energiforbrug også en reduktion i bygningernes CO2-udledning. I danske ESCO-projekter er denne CO2-reduktion ofte mellem 20 og 40 %.

De fleste bygningsejere er samtidig begrænsede af økonomi og deres tekniske organisation, der typisk har så travlt, at det kan være vanskeligt at påtage sig yderligere opgaver. I den situation er det særligt relevant at bruge ESCO-modellen, da  ESCO-virksomheden i kortere eller længere perioder kan tilføre medarbejderressourcer til bygningsejerens organisation. Ressourcer, der finansieres gennem energibesparelser.

ESCO er således interessant for virksomheder og organisationer, der har fokus på bæredygtighed og optimal anvendelse af deres ressourcer, og derfor får samarbejdsmodellen også enorm opbakning fra blandt andet Klimarådet, flere af regeringens klimapartnerskaber, den grønne tænketank CONCITO, Dansk Industri m.fl.

Se hvordan kommuner selvfinansieret kan opnå en 20-30 % CO2-reduktion på få år

En samarbejdsmodel

ESCO er en samarbejdsmodel. Når bygningsejer og ESCO-virksomhed beslutter sig for at samarbejde har man typisk kun viden om et muligt potentiale for at reducere energiforbruget i de udvalgte bygninger, samt en fælles målsætning om at konvertere dette potentiale til forbedringer af bygningerne. På dette fundament udvikler bygningsejeren og virksomheden projektet i et tæt samarbejde, der tager afsæt i bygningsejerens situation, behov og ønsker.

Ved at kombinere viden og erfaring fra bygningsejer og ESCO-virksomhed, opnås de bedste resultater.

Hvis nogle ESCO-projekter har mødt modstand, er det ofte fordi de er blevet gennemført som en traditionel byggeentreprise. Det vil sige, at ESCO-virksomheden har indtaget rollen som en entreprenør, der driver projektet igennem uden større involvering af bygningsejeren.

Finansiering af et ESCO-projekt

For offentlige bygningsejere er rammen for et ESCO-projekt oftest en simpel tilbagebetalingstid. I mange offentlige bygninger er de ”lavt hængende frugter” ofte plukket, dvs. energibesparende tiltag med kortere tilbagebetalingstider. Derfor har offentlige ESCO-projekter i dag ofte en tilbagebetalingstid mellem 15 og 25 år.

I Danmark er alle offentlige ESCO-projekter finansieret gennem lån eller leasing i KommuneKredit. Fælles for lån og leasing er, at den finansielle ydelse betales af energibesparelsen. Projektets likviditetspåvirkning er derfor minimal.

Garanti for de lovede besparelser

Unikt ved ESCO-modellen er muligheden for, at ESCO-virksomheden kan give garanti for at, de lovede energibesparelser realiseres. Hvis ikke besparelserne opnås, betaler ESCO-virksomheden i så fald differencen til bygningsejeren. Garantien  reducerer yderligere bygningsejerens potentielle risiko ved projektet.

Hvis bygningsejeren ønsker garanti for energibesparelsen, kan den vare fra et år til at omfatte hele projektets tilbagebetalingstid – alt efter bygningsejerens ønsker.

Som alternativ til garanti vælger nogle bygningsejere at anvende en tredjeparts verifikation. Det vil sige, at de får en rådgiver til at verificere, at projektet leverer den lovede energibesparelse.

ESCO-modellens faser

ESCO er en gennemprøvet samarbejdsmodel, der består af følgende fem faser:

  1. Udbudsfasen – hvor bygningsejer vælger samarbejdspartner
  2. Analysefasen – hvor de udvalgte bygninger gennemgås for at finde de størst mulige energibesparelser
  3. Projekteringsfasen – hvor bygningsejer og ESCO-virksomhed sammen udvikler det optimale projekt
  4. Implementeringsfasen – hvor de aftalte energibesparende tiltag implementeres
  5. Opfølgningsfasen – hvor ESCO-virksomheden sikrer, at projektet leverer de lovede besparelser

ESCO-projekter har den fordel, at der efter hver fase er mulighed for at afbryde samarbejdet, hvis det ikke lever op til bygningsejerens forventninger. Denne fleksibilitet er med til at reducere bygningsejerens risiko ved projektet. 

Unik energirenovering i Guldborgsund

Guldborgsund kommune har foretaget en energioptimering af skoler, administrationsbygninger og institutioner. Dette sparer kommunnen for 4-5 millioner skattekroner og mindsker CO2-udledning samt 1.000 ton CO2 og 4-5 mio. kr. årligt. Endnu en gevinst ved energirenoveringen er bedre indeklima på skoler og plejehjem.

Gode råd til ESCO-udbud for offentlige bygningsejere

Samarbejdsmodel og markedsdialog

Typisk har ESCO-projekter en størrelse, hvor de overskrider tærskelværdien for offentlige udbud. Da ESCO er en samarbejdsmodel, er der nogle områder i udbuddet, der adskiller sig fra traditionelle entrepriseudbud. For eksempel er det sjældent, at der i traditionelle entreprise projekter stilles garanti for, at entreprisen leverer de lovede resultater. Det kan der i et ESCO-projekt, fx i forhold til energiforbrug. 

Det kan anbefales, at bygningsejeren udnytter muligheden for markedsdialog med potentielle samarbejdspartnere, inden udbuddet sættes i gang. Relevant viden fra markedsdialogen indarbejdes i udbudsmaterialet.

Erfaring og kapacitet

Netop fordi ESCO er en samarbejdsmodel er det vigtigt, at den samarbejdspartner som bygningsejeren vælger, har relevant erfaring med at udvikle ESCO-projekter i tæt dialog med bygningsejeren. Derfor kan det være fordelagtigt for bygningsejeren at arbejde med begrænset udbud. På den måde sikres det, at de bydende virksomheder har relevant erfaring, kapacitet og økonomi til at gennemføre et projekt, der imødekommer bygningsejerens ønsker og krav. 

Ligeledes giver det mening at bruge udbud med forhandling, fordi der i processen er mulighed for, at bygningsejeren får større viden om de enkelte tilbudsgiveres viden, erfaring, organisation etc. Konkurrencepræget dialog er også en mulighed, men typisk er denne udbudsform for omfattende i forhold til et ESCO-projekt.

Foranalyse

Da energibesparelser er det bærende element i et ESCO-projekt, er det vigtigt at tilbudsgiverne analyserer et mindre antal bygninger, som de baserer deres tilbud på. Tilbudsgiverne får på den måde mulighed for at vise deres erfaring og kreativitet, og bygningsejeren undgår at stå med en samarbejdspartner, der lover guld og grønne skove, men ikke kan levere.

For at sikre det bedst mulige projekt bør bedømmelseskriterier såsom konkret erfaring, referencer og organisation vægtes særlig højt.

Rådgiver i udbuddet

Ofte vil det være en fordel for bygningsejeren at samarbejde med en rådgiver om udarbejdelsen og gennemførelsen af udbuddet. For at skabe det bedste grundlag for udbuddet og det efterfølgende projekt er det vigtigt, at rådgiveren har konkret erfaring fra andre ESCO-projekter. Det vil sige udarbejdelse af udbudsmateriale, støtte af bygningsejerne i udvælgelsesfasen m.m.

Referencer

Læs mere og find inspiration hos andre af vores samarbejdsprojekter.