Grøn omstilling af offentlige bygninger

Omfanget og hastigheden af den grønne omstilling skal øges. 

Beregn din kommunes potentiale for CO2-reduktion

Beregn CO2-potentiale

Hvis den globale temperaturstigning skal begrænses til 1,5-2⁰C, skal CO2-udledningen ikke alene reduceres markant, men også meget hurtigt. Sådan lyder det klare budskab fra FN’s klimapanel (IPCC). Med Paris-aftalen fra 2015 har Danmark sammen med de øvrige 195 FN-medlemslande forpligtet sig til at begrænse den globale temperaturstigning. En sådan begrænsning kan kun opnås gennem en målrettet indsats på tværs af samfundets sektorer, virksomheder og politiske lag. Mens Danmark over årtier har opbygget en global styrkeposition på energiområdet, så er der fortsat et enormt uforløst potentiale, når det kommer til energieffektivitet. 

Kommuner i klimakampen

Kommuner i klimakampens førersæde

Som lokal myndighed i tæt kontakt med borgere og virksomheder, sidder kommunen med nøglen til realisering af den grønne omstilling og borgernes forventning til klimahandling.

Danske kommune råder i dag over cirka 30 millioner kvadratmeter. Kommunens bygninger udgør rammen om borgernes indlæring, trivsel og fritid. Men bygningerne er også den største kilde til kommunens CO2-udledning. Typisk står bygninger for langt over halvdelen af den samlede udledning.

Siemens erfaring fra mere end 15 offentlige partnerskaber i Danmark viser entydigt, at alle kommuner i løbet af to år kan demonstrere en CO2-reduktion i bygningerne på yderligere 20-30 % ved at gøre dem tidssvarende. 

Da nybyggeri kun udgør ca. 3 % af den samlede bygningsmasse, ligger det store potentiale altså i energieffektivisering af eksisterende bygninger. En analyse fra Dansk Byggeri (2019) viser, at 70 % af kommunernes energimærkede bygninger har et dårligt energimærke (D til G). Blandt de mest berørte er eleverne og lærerne i folkeskolen, som har deres daglige gang i bygningerne.

Klima+ partnerskab

Klima+ partnerskab – Grøn omstilling af bygninger

Hvordan kan kommunen øge hastigheden og omfanget af sin klimaindsats? Gennem et offentligt-privat samarbejde med Siemens kan alle kommuner i løbet af to år demonstrere en CO2-reduktion i bygningerne på 20-30 % – udover kommunens egne energieffektiviseringer. Siemens erfaring fra mere end 15 offentlige partnerskaber viser entydigt, at en samlet indsats giver kommunen så store energibesparelser, at de kan finansiere alle forbedringerne i bygningerne uden yderligere omkostninger. Det er mest klima for pengene.

Hvad er et Klima+ partnerskab? 

Siemens har udviklet Klima+ som en fleksibel ramme for kommuner og andre offentlige bygningsejere til at realisere store CO2-besparelser på kort tid. 

Kernen i et Klima+ partnerskab er, at energibesparelserne finansierer opgraderingen af bygningerne. Projektet er med andre ord selvfinansierende. Dermed går kommunen fra en ”passiv” betaling af energiregningen til en aktiv investering i forbedringer i bygningerne. Fordelene ved Klima+ rækker langt udover klimaansvaret, bl.a. med forbedring af indeklima og involvering af lokale virksomheder. 

Modellen er baseret på Siemens erfaringer fra mere end 15 offentlige partnerskaber i Danmark, heraf i 8 kommuner. 

Et Klima+ partnerskab består typisk af 6 trin:

  1. Proces-design workshop: Workshoppen har til formål at beskrive den ideelle projekt- og samarbejdsmodel for kommunen. Den tager afsæt i kommunens konkrete situation, samt ønsker og behov.
  2. Analyse: Siemens gennemfører en detaljeret analyse af de bygninger, som kommunen ønsker at forbedre. Analysen beskriver bygningernes potentiale for energibesparelse, forbedring af indeklima, reduktion af vedligeholdelsesefterslæb etc.
  3. Co-creation workshop: Siemens og kommunen udarbejder i tæt dialog omfanget og indholdet af det samlede projekt.
  4. Projektering: Projektlederen fra kommunen og Siemens udarbejder i tæt samarbejde en detaljeret plan for forbedring af de enkelte bygninger.
  5. Implementering: De to projektledere fra henholdsvis kommunen og Siemens arbejder sammen om implementering af tiltagene. Typisk udføres ca. 80 % af arbejdet af lokale håndværkere. Implementeringen afsluttes med omfattende tests, der sikrer, at de enkelte tiltag leverer de beregnede energibesparelser.
  6. Opfølgning: Gennem en periode følger Siemens op på de udvalgte bygninger for at sikre, at de fungerer som de skal, og at de leverer de beregnede besparelser. Hvis kommunen ønsker det, kan Siemens garantere energibesparelser. Det betyder, at hvis besparelserne ikke nås, betaler Siemens differencen til kommunen. På den måde er projektet uden risiko for kommunen.

Klima+ partnerskab - Grøn omstilling af bygninger

Danmarks offentlige bygninger bør stå forrest i klimaindsatsen. CO2-udledningen herfra kan i løbet af få år reduceres med 20-30 %. Klimagevinsten er massiv og løsningen er selvfinansierende, da pengene flyttes fra energiregningen til forbedringer på bygningerne. Det er grøn logik og mest klima for pengene.

Økonomien i Klima+

Pengene til den grønne omstilling findes allerede

Ofte er kommunernes budgetter begrænsede til for alvor at gøre noget ved det aktuelle behov i forhold til efterslæb og energirenovering. Ligeledes kan kommunerne opleve begrænsninger med anlægsloftet.

I et Klima+ partnerskab med Siemens kan kommunen komme uden om disse begrænsninger. Her er det pengene, der spares på energiregningen, som betaler for forbedringer i bygningerne. Dvs. kommunen bruger allerede pengene – blot på energiregningen. For det samme budget kan alle tekniske installationer opgraderes til de nyeste løsninger på markedet, samtidig med at kommunens tekniske medarbejdere uddannes i enklere og mere energieffektiv drift.

Projektet finansieres af KommuneKredit, som til dato har været involveret i alle kommunale energirenoveringer, enten via lånoptagelse eller leasing. Som projektet gennemføres, sker betalingen via lånet. Da energibesparelsen modsvarer ydelsen på lånet, er der ingen påvirkning af kommunens likviditet. Fordelen ved at anvende leasing er, at kommunen undgår at belaste anlægsrammen.

Uanset finansieringsmetode, så er et Klima+ projekt selvfinansierende. Energibesparelserne betaler for de forbedrende tiltag. Det er mest klima for pengene.

Koncentration og trivsel

Meget mere end klimahandling

Vi bruger i gennemsnit 90 % af vores tid indenfor. Rammen om vores indendørs liv er derfor langt fra ligegyldig for vores trivsel, koncentrationsevne og humør. I denne ligning har kommunen et stort ansvar at leve op til, da kommunens bygninger danner rammen om borgernes hverdag – fra indlæring i skolen til sundhed, pleje og fritid.

Der er flere fordele ved at iværksætte en målrettet Klima+ indsats fremfor løbende effektiviseringer over mange år. Udover klimagevinsten og den positive økonomi vil andre gevinster opnås med det samme.

Vigtigst er et bedre indeklima, der skaber bedre indlæring i skoler og institutioner, større tilfredshed og mindre fravær blandt kommunens medarbejdere. Samtidig vil en målrettet indsats reducere vedligeholdelsesefterslæb på kommunens bygninger, ligesom at lokale håndværkere vil blive inddraget i projektet til gavn for beskæftigelsen i kommunen. 

 

 

Flere ressourcer til ejendomscenteret

Et Klima+ partnerskab vil i en periode tilføre ekstra ressourcer, som gør det muligt for ejendomscenteret at gennemføre en mere omfattende renovering og energieffektivisering af kommunens bygninger – og dermed stå i spidsen for kommunens grønne omstilling. 

Se hvordan ejendomscentret styrkes af et Klima+ partnerskab herunder.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor iværksætte en større samlet energieffektivisering? Koster det ekstra at få garanti for energibesparelsen? Hvor mange ressourcer skal vi selv stille med? Find svaret på disse og mange flere spørgsmål.

Fordi energieffektivisering af bygninger giver mest klima for pengene. De fleste kommuner arbejder med reduktionsmål på 2 % per år. Klima+ partnerskaber gennemføres ofte inden for to år, og reducerer kommunens CO2-udledning fra bygninger med yderligere 20-30 %. Med de eksisterende mål vil de fleste kommuner være 10-15 år om at levere den samme CO2 reduktion. Udover denne betydelige klimagevinst reduceres efterslæb på vedligeholdelse, og indeklimaet forbedres til glæde for brugerne af bygningerne.

Fordi Siemens garanterer resultatet, stiller med erfaring, viden og uddannelse og tager ansvar for det samlede projekt fra start til slut. Kommunens tekniske organisation bruger typisk mere end 60 % af deres tid på løsning af akutte opgaver og daglig drift. Ligeledes bruger de fleste kommuner eksterne rådgivere til beregning og projektering af større opgaver, da de nødvendige ressourcer ikke findes i kommunen.

 

I modsætning til typiske eksterne rådgivere – tager Siemens det fulde ansvar fra den indledende potentialeanalyse, hele vejen gennem et projektforløb og ind i driftsfasen. Og så stiller Siemens selvfølgelig garanti for de resultater, der loves. Samtidig uddanner Siemens det tekniske personale, så forbedringerne kan fastholdes og udbygges.

Det er pengene, der spares på energiregningen, som betaler for forbedringer i bygningerne. Dvs. kommunen bruger allerede pengene – blot på energiregningen. I Danmark er alle større energieffektiviseringsprojekter finansieret af KommuneKredit. Enten via lånoptagelse eller leasing. Ved at anvende leasing, undgår kommunen at belaste anlægsrammen. 

Nej, kommunen bliver ikke låst. Derfor kan individuelle bygninger godt tages ud af projektet. I de fleste kommuner omfatter et projekt ca. 50 % af alle kommunens bygninger. De bygninger, som ikke medtages i projektet, er typisk nye eller skal frasælges. For de bygninger, der indgår i Klima+ projektet, opgøres energibesparelsen per bygning, hvilket gør det enkelt at tage bygninger ud af projektet, hvis kommunen skulle ønske det.

Siemens arbejder proaktivt for, at lokale håndværkere byder på projektet. Derfor udføres ca. 80 % af et projekt af lokale virksomheder. Siemens erfaring fra mere end 15 offentlige projekter er, at de bedste løsninger skabes i tæt samarbejde med lokale virksomheder, som ofte allerede har et grundigt kendskab til kommunens bygninger fra langvarige samarbejder.

Referencer

Læs mere og find inspiration hos andre af vores kunder.

Har du spørgsmål til energieffektivisering af kommunale bygninger?

Vil du vide mere om grøn omstilling af kommunale bygninger, Klima+ partnerskaber eller have en grundigere beregning af potentialet for CO2-reduktion? Skriv eller ring til Kurt Othendal Nielsen (+45 2183 4775), som kan hjælpe dig og din kommune videre i jeres overvejelser.