Klima og miljø i tal

Siemens CO2-aftryk i tal.

Siemens har som resten af verdens virksomheder et vigtigt ansvar i arbejdet med at reducere udledningen af drivhusgasser. Derfor har Siemens fastlagt ambitiøse klimamål, som vi i Danmark arbejder på at implementere.

Her på siden kan du få et konkret indblik i, hvilke mål vi har fastlagt for Siemens A/S, og hvordan vores klima- og miljøaftryk udvikler sig.

Siemens vision på miljøområdet er at være en grøn virksomhed, der arbejder målrettet på at beskytte miljøet, og som lader miljøhensyn indgå i beslutningerne. Siemens A/S er derfor certificeret i henhold til ISO 14001 og har som led i dette en generel målsætning om at reducere miljøbelastningen. Vigtige parametre i denne sammenhæng er blandt andet forbruget af elektricitet, varme og vand, udledning af CO₂ fra firmabiler samt mængden af affald, hvor der er fastlagt specifikke mål.

Efter flere års fald er vandforbruget steget med 6 %

Det er vores mål at reducere vandforbruget med 5 % om året. Ser man på vandforbruget de seneste år er det faldet med 16 % om året, hvilket skyldes en blanding af corona-nedlukninger og sparetiltag. Stigningen i 2021/22 hænger formentlig sammen med, at flere medarbejdere møder op efter perioden med corona-nedlukninger.

 

Tallene omfatter Siemens A/S' hovedkontor på Borupvang i Ballerup, hvor hovedparten af medarbejderne er tilknyttet.

Forbruget af strøm er steget, mens varmeforbruget er faldet

Vores forbrug af både varme og strøm er væsentligt lavere end de normtal, som LEED Gold Standard har sat som benchmark. Forbruget af strøm er afdækker med certifikater, som garanterer, at en mængde strøm svarende til Siemens strømforbrug er produceret af vindmølleparker.

 

Stigningen i forbruget af varme i 2020/21 skyldes, at vi har måttet stoppe genindvindingen af varme grundet risikoen for smitte med covid-19. I 2021/22 har anlægget kørt normalt, hvorfor reduktionen i varmeforbruget i høj grad skyldes den milde vinter. Stigningen i el-forbruget skyldes formentlig, at flere medarbejdere møder op efter perioden med corona-nedlukninger.

 

Tallene omfatter Siemens A/S' hovedkontor på Borupvang i Ballerup, hvor hovedparten af medarbejderne er tilknyttet.

CO2 udledningen fra vores flåde er faldet med godt 2 %

CO2-udledningen fra vores flåde af firmabiler er faldet med ca. 29 % siden 2018/2019 og ca. 2 % i 2021/22.

 

Målet er, at udledningen af CO2 skal reduceres til 0 i 2030. For at nå i mål har vi besluttet, at firma- og servicebiler (dog ekskl. varevogne større end 2,5 tons) indkøbt efter 1. januar 2022 skal være plug-in hybride eller rene elmodeller. Og fra den 1. januar 2026 vil det kun være muligt at købe rene elbiler. Med en leasingperiode på 4 år betyder det, at vores bilflåde er 100 % elektrisk i 2030.

 

Tallene omfatter Siemens A/S

Andelen af affald til genbrug stiger fortsat

I Siemens arbejder vi med at reducere andelen af affald, der ikke kan genanvendes.

 

Ud af en samlet affaldsmængde på 81 tons i 2021/2022 har vi det genbrugt hele 63 %. Det er en stigning på 2 procentpoint i forhold til året forinden.

 

Tallene for 2020/21 og 2021/22 omfatter kun Siemens A/S, hvorimod de tidligere år omfatter alle Siemens selskaber. Derfor kan de to perioder ikke umiddelbart sammenlignes.. 

Antallet af flyrejser er faldet dramatisk under coronapandemien

Coronapandemien har medvirket til at reducere CO2-udledningen fra arbejdsrelaterede flyrejser markant. Til gengæld er antallet af flyrejser efter ophævelsen af corona-restriktionerne stigende igen.

 

Det er Siemens mål at CO2-aftrykket fra flyrejser maksimalt må udgøre 111,5 tons, svarende til 50 % af niveauet i forretningsåret 2018/2019. Dette vil vi sikre ved at fastholde brugen af online møder samt ved nøje prioritering af, hvornår det er nødvendigt at rejse, samt ved valg af transportmiddel.

 

Tallene omfatter Siemens A/S.

På vej mod en bæredygtig fremtid

Bæredygtighed er en integreret del af vores forretning – det ligger i vores DNA. Vi gør det muligt for vores kunder at skabe bæredygtig vækst og transformere deres forretning. Med DEGREE-konceptet har vi fastlagt vores strategiske ambitioner til gavn for alle interessenter inden for de centrale områder: miljø, mennesker og samfund samt ansvarlig forretningspraksis.