Suunnittelu ja konsultointi

Siemensin kemian alan asiantuntijat

Siemens Engineering & Consulting on tunnettu, kokenut kemian- ja lääketeollisuuden laitos- ja prosessisuunnitteluratkaisuiden toimittaja. Tarjoamme palveluja tuotantolaitosten ja laboratorioiden elinkaaren alkutaipaleelle. Pitkäaikaisen kokemuksemme tuoma kokonaisvaltainen näkemys, osaaminen ja erinomainen ammattitaito ovat käytettävissäsi. Palvelumme kattavat koko maailman −  missä tahansa meitä tarvitsetkin.

Ota yhteyttä

Ilmari Veijola

Palveluvalikoimamme

Elinkaaripalvelut – Konseptisuunnittelu 

Uuden laitoksen rakentaminen tai olemassa olevan modernisointi kemian- tai lääketeollisuudessa vaatii aina perusteellisen pohjatyön menestyksekkään ja kustannustehokkaan toteutuksen varmistamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa keskitymme luomaan teknisesti toimivan ja kustannustehokkaan konseptin. Tämä toimii investointipäätösten ja seuraavan vaiheen - perussuunnittelun - lähtökohtana. Ensimmäinen vaihe sisältää alustavien massa-, energia- ja materiaalitaseiden laskennan lisäksi kustannusarvion, jonka tarkkuus on -20% … + 50 %.


• Toteutettavuusselvitys

• Skaalaus

Elinkaaripalvelut – Prosessisuunnittelu

Prosessi-insinöörimme ja kemistimme auttavat kehittämään ja valitsemaan oikeanlaiset tuotantoprosessit ja löytämään optimaaliset ratkaisut niidet eri vaiheisiin. Simuloinnin, prosessinohjauksen ja laitesuunnittelun asiantuntemuksemme sekä suorittamamme kokeelliset tutkimukset takaavat optimaalisen prosessin tuotantoosi.

• Koelaitokset

• Prosessisimulointi

• Prosessisuunnittelupaketti

Elinkaaripalvelut – Perussuunnittelu

Perussuunnitteluvaiheessa luodaan perusta projektin onnistumiselle siirtämällä konseptisuunnittelun tulokset todelliseen projektisuunnitelmaan.

Saat suunnitelman, joka antaa syvällisen näkemyksen teknisestä ratkaisusta, projektin toteutusaikataulun ja kustannusarvion -15% … + 30% tarkkuudella. Se toimii myös perustana detaljisuunnitteluvaiheelle.
 

• Perussuunnittelu

• Projektinjohto

• COMOS – P&ID – EI&C

Elinkaaripalvelut – Detaljisuunnittelu

Laitoksen suunnittelu ja hyväksyntämenettelyistä saatu tieto tuodaan mukaan detaljisuunnitteluun perussuunnitteluvaiheen jälkeen. Tarjoamme kattavan suunnittelupalvelun, joka varmistaa laitoksesi onnistuneen käynnistyksen.

• Projektinjohto

• Integroitu suunnittelu / Comos

Elinkaaripalvelut – Rakennusvaihe ja käynnistys

Monipuolinen osaamisemme ja tukemme mahdollistaa ongelmattoman siirtymän suunnitteluvaiheesta rakennusvaiheeseen. Tuemme kaikissa vaiheissa aikataulun seuraamisesta laitoksen käyttöönottoon saakka.

• Projektin hallinta

Elinkaaripalvelut - Seuranta ja kehittäminen

Prosessit muuttuvat - kapasiteettia lisätään, uusia säännöksiä tulee voimaan, raaka-aineiden ja energian hinta sekä jätemaksut muuttuvat, laitteet eivät enää toimi odotetusti.

Meillä on vuosien kokemus tuotannon pullonkaulojen poistamisesta ja ongelmanratkaisusta sekä syvällinen osaaminen prosesseistasi, joten pystymme löytämään tuotantosi heikot kohdat ja kehittämään niihin tehokkaat ratkaisut.

Prosessiturvallisuus

Konsultointipalvelumme auttaa konseptisuunnitteluvaiheessa ja esiin nousevissa turvallisuuskysymyksissä

Turvallisuuskonsultointi

 • toimimme yhdessä laitosten turvallisen toiminnan puolesta

 

Uudet tai modifioitavat laitokset:

 

Poikkitieteellinen tiimimme koostuu kokeneista kemisteistä ja insinööreistä, jotka etsivät yhdessä turvallisen ratkaisun prosessiisi.

 

Sertifioidut asiantuntijamme auttavat arvioimaan prosessisi turvallisuuskonseptia

 

Neuvontapalvelumme sisältää:

 • Turvallisuusselvitys, HAZOP- ja PAAG-analyysit, SIL-luokitus
 • Konseptit EX-suojaukseen

Toiminnallinen turvallisuus

Standardoidut prosessimme nopeuttavat projektien toteutusta ja käyttöönottoa ja tekevät niistä turvallisemmat. Standardiohjeet suunnittelua varten ja varmistusmallipohjat auttavat välttämään virheitä alusta lähtien. Sisältäen:

 

 • Toiminnallisen turvallisuuden hallinta ja arviointi ja auditointi
 • Turvallisuuden elinkaarisuunnitelman (Safety Life Cycle Plan) laatiminen ja kehittäminen
 • Riski- ja turvallisuusarviointi
 • Turvatoimintojen määrittely suojaustasojen mukaisesti
 • Turvallisuusvaatimusten erittely (SRS)
 • Todennus ja validointi (esim. SIL-luokitus, HW / SW auditointi)
 • Testauksen suunnittelu
 • Koulutus
 • Toiminnallinen turvallisuusselvitys

Turvallisuuslaskenta

Suunnittelemme turvalaitteet prosessin ja siinä käytettävien aineiden turvallisuustekijöiden perusteella. Turvallisuusnäkökohtien perusteella luodaan onnettomuusskenaariot ja suunnitelmat, joissa huomioidaan myös tapahtumien todennäköisyydet.

 

Käytämme useita eri menetelmiä, yksinkertaisesta laskennasta dynaamiseen monifaasilaskentaan (esim. DIERS-menetelmä) löytääksemme parhaan ratkaisun laitoksesi säännösten mukaiseen ja turvalliseen operointiin.

 • Mekaaniset turvalaitteet
 • Häiriötilanteiden seurausten arvointi
 • Leviämisen laskenta
 • Päästöskenaariot
 • Virtauslaskenta
 • Dynaaminen simulointi
 • Laitos- ja putkistojärjestelmät

Kansainvälinen tuki ja ohjelmistot

Siemens tarjoaa käyttöösi turvallisuussuunnittelun asiantuntijoista koostuvan kansainvälisen verkoston.

Olemme kehittäneet myös aiheeseen liittyviä erikoissovelluksia:

 • PS Pressure Protection Manager PSPPM
 • PS Asset Integrity Manager PSAIM
 • PS Change Manager PSCM
 • Oil & Gas Manager
 • Ultra Pipe
 • ...jne

Katso lisätietoja linkistä tai ota yhteyttä.

 

https://new.siemens.com/us/en/products/process-safety-consulting.html

Turvallisuus laboratorioissa

Lämpöstabiilisuus

Aineen tai seoksen lämpöstabiilisuuden tunteminen on erittäin tärkeää. Jos sitä ei ole testattu, aineen laatu voi heiketä tai aine voi aiheuttaa ennakoimattoman vaaratilanteen lämpötilan kohotessa tuotantoprosessin, varastoinnin tai kuljetuksen aikana. Tämän välttämiseksi aineelle voidaan suorittaa lyhytaikaisia tutkimuksia pienillä näytemäärillä mutta laajempi testaus antaa tarkempaa tietoa näytteen käyttäytymisestä eri lämpötiloissa. Meiltä saat soveltuvan testauksen ja arvioinnin sekä uusien että nykyisten aineiden kaikkiin käsittelyvaiheisiin.

Toivotut ja ei-toivotut reaktiot

Prosessin turvallisuusarvioinnissa on huomioitava sekä toivotut reaktiot sekä poikkeusolosuhteiden vaikutus reaktioihin.

Poikkeamia voivat olla esim. väärä annostelu tai lämpötila. Tarvittavien tietojen (esim. adiabaattinen lämpötilan nousu tai paineen muutosnopeus) määritykseen voidaan käyttää kalorimetrisiä menetelmiä, jotka voidaan suorittaa tilanteesta riippuen joko isotermisesti tai adiabaattisesti.

Syttyvät nesteet ja kaasut

Käsiteltäessä syttyviä nesteitä ja kaasuja räjähdyssuojaus on erittäin tärkeää. Usein on huomioitava monia muuttujia. Ensimmäinen kysymys on, onko räjähdysvaarallinen tila mahdollinen ja missä olosuhteissa. Mikäli räjähdysvaara on olemassa, seuraavaksi on mietittävä syttymislähteiden välttämistä. Tarjoamme kattavat mittausmenetelmät sekä tilan että eri prosessiolosuhteiden (esim. suljettu tai paineistettu järjestelmä, muuttuva happipitoisuus) arviointiin. Saadun tiedon perusteella voimme kehittää soveltuvan konseptin räjähdyssuojaukseen.

Pölypilvet ja -keräytymät

Pölypilvet kattavat suuren pinta-alan ja sekoittuvat ilman kanssa, joten ne voivat räjähtää syttymislähteelle altistuessaan. Pölypilviä voi esiintyä useissa prosessivaiheissa, esim. täytön tai hienonnuksen aikana. 

Testilaboratoriossamme voimme varmistaa, onko prosessissasi pölyräjähdyksen vaara. Voimme määrittää myös pölyräjähdyksen tarkemmat tiedot lisämittauksilla. Nämä ovat tarpeen suunniteltaessa suojatoimenpiteitä ja -laitteita. 

Kiinteät aineet voivat aiheuttaa riskin paitsi pilvinä myös keräytyminä. Pöly voi syttyä tai kuumentua itsestään. Tämä riippuu mm. keräytymän koosta. Testausta varten käytössämme on sekä isoperiboliset että adiabaatiset testimenetelmät.

Fysikaalis-kemialliset tiedot

Fysikaalis-kemiallisia tietoja, esimerkiksi leimahduspiste, lämpöstabiilisuus (katso osiot “Syttyvät nesteet ja kaasut” ja “Lämpöstabiilisuus”), sulamispiste, tiheys, viskositeetti, vesiliukoisuus jne. käytetään hyväksi prosessin suunnittelussa ja sen turvallisuuden arvioinnissa sekä prosessien säädössä.

Tarjoamme monipuoliset fysikaalis-kemialliset määritykset ja autamme mielellämme näiden tietojen hyödyntämisessä.

Säädökset

Erilaisten säädösten täyttäminen vaatii laajasti tietoa. Tarvittavat tiedot riippuvat paitsi liittyvistä säännöksistä, myös kyseessä olevan tuotteen ominaisuuksista (esim. molekyylimuodosta tai vuosittaisesta tuotantomäärästä). Toisin kuin esim. myrkyllisyys, suurinta osaa tuotteen fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista ei voida päätellä sen komponenttien perusteella. Siksi nämä ominaisuudet on määritettävä kokeellisesti. Tarjoamme mm. näiden säännösten vaatimat määritykset:

 

 • YK:n suosituksiin perustuva vaarallisten aineiden luokittelu kuljetuksia varten (tie-, rautatie-, sisävesistö-, meri- ja ilmakuljetukset)
 • Kansainvälinen kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä (GHS)
 • EU:n asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP)
 • REACH-asetus kemikaalien rekisteröinnistä EU:ssa
 • Biosidiasetus

Prosessitekninen laboratorio