Energia- ja jakeluverkkoyhtiöt: energiamurroksen vauhdittaminen digitaalisilla ratkaisuilla

Sähkön siirto ja jakelu: nainen aurinkopaneelien edessä

Energiajärjestelmä kehittyy jatkuvasti, mikä merkitsee uusia haasteita energia- ja jakeluverkkoyhtiöille. Samalla innovatiiviset digitaaliset teknologiat ja ratkaisut tarjoavat uusia mahdollisuuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä resurssien ja energiatehokkuuden lisäämiseen esimerkiksi sähköverkon rajapinnassa ja älykkäissä kiinteistöissä.

Energia- ja jakeluverkkoyhtiöiden (DSO) haasteet ja menestystekijät ekosysteemissä

Energiateollisuudelle ovat tyypillisiä muutokset, jotka edustavat samanaikaisesti haasteita ja mahdollisuuksia. Laajoja teemoja ovat hiilidioksidipäästöt, energiantuotannon hajauttaminen ja digitalisaatio, mutta myös monet yksittäiset tekijät on otettava huomioon.
Järjestelmien kunnosta ja toimintavarmuudesta huolehtiminen

Monien laitteiden ikääntyminen tarkoittaa, että energian tuotantolaitosten ja sähköverkkoyhtiöiden on pysyttävä valppaina. Integroidun kunnonvalvontajärjestelmän käyttöönottaminen ja kohdennettu investoiminen päivityksiin verkon kriittisissä kohdissa voi vähentää merkittävästi seisokkeja ja alentaa käyttökustannuksia pysyvästi.

Älykkäiden rakennusten integroiminen sähköverkkoon

Digitalisaation edistyminen tekee rakennuksista yhä aktiivisempia, energiaoptimoituja sähköverkon osapuolia. Jakeluverkonhaltijoille ja energiayhtiöille tämä merkitsee uusia mahdollisuuksia: rakennusten älykkäät sähkökuormat voivat edistää verkon vakauttamista. Lisäksi ne avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia jakeluverkon rajapinnassa.

Vikojen ehkäisy, paikantaminen ja pikainen korjaaminen

Viat aiheuttavat voimalaitoksille ja jakeluverkonhaltijoille merkittäviä kustannuksia. Siksi on tärkeää, että järjestelmän kunnon jatkuvan seurannan lisäksi tunnistetaan ongelmakohdat nopeasti ja optimoidaan tunnistamisprosessi. Verkonohjausratkaisut mahdollistavat jatkuvan kunnonvalvonnan, tarkan vian paikantamisen ja eristyksen sekä automaattisen hälytysten, henkilöstön ja seisokkien hallinnan.

Liiketoiminnan ja järjestelmien suojaaminen kyberhyökkäyksiltä

Digitalisaatio ja verkottuminen tekevät toimitusinfrastruktuurista yhä enemmän kyberhyökkäysten kohteen. Päästä päähän -suojausstrategia, joka sisältää laitteistot ja ohjelmistot sekä prosessit ja teknologian takana olevat ihmiset, mahdollistaa energiayhtiöiden ja jakeluverkonhaltijoiden tehokkaan suojautumisen tätä kasvavaa uhkaa vastaan.

Tehokkaan sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin rakentaminen

Liikenteen sähköistymisellä on ratkaiseva merkitys päästöjen vähentämiseen ja tulevien liikennestrategioiden muotoiluun erityisesti kaupunkialueilla. Energiayhtiöillä ja jakeluverkonhaltijoilla on tässä tärkeä rooli tehokkaan latausinfrastruktuurin ylläpitäjinä. Älykkäiden ohjausjärjestelmien käyttö, toissijaisten jakelutasojen optimointi ja ajoneuvojen kohdennettu integrointi liikkuviksi varastointijärjestelmiksi (vehicle2grid) auttavat vastaamaan tähän haasteeseen ja samalla avaavat uusia mahdollisuuksia arvon tuottamiseen.

Tuottajakuluttajien kasvavan määrän hallinnointi

Yhä useammat kotitaloudet, kiinteistöt ja teollisuuslaitokset syöttävät sähköä jakeluverkkoon. IT-avusteiset ratkaisut verkon rajapinnalla luovat tarvittavan läpinäkyvyyden kuormien hallintaan. Samalla ne mahdollistavat liiketoimintaa mittauspaikan ympäristössä. Lisäksi mikroverkko- ja virtuaalivoimalaitosratkaisut mahdollistavat mukautuvan verkon ja älykkään kuormituksen tasauksen sähköverkon vakauttamiseksi.

Sijoitetun pääoman tuoton kasvattaminen ja käyttökustannusten alentaminen

Jakeluverkko-operaattorit ja energiayhtiöt kohtaavat merkittäviä kustannuspaineita. Digitalisaation ja esineiden internetin (IoT) tarjoamien mahdollisuuksien laaja hyödyntäminen koko elinkaaren ajan suunnittelusta ylläpitoon voi vähentää tätä painetta pysyvästi. Järjestelmän toiminta tehostuu, prosessit saadaan sujuvammiksi ja voidaan luoda uusia arvovirtoja ja liiketoimintamalleja.

Laitteiden ja järjestelmien elinkaarten menestyksekäs hallinnointi

Hajautettujen tuotantojärjestelmien, energiamarkkinoiden toimijoiden ja sähköajoneuvojen määrä jatkaa kasvuaan. Kaikki tämä kehitys rasittaa sähköverkkoja. IT-avusteinen diagnostiikka sekä älykkäät prosessit ja laitteet esimerkiksi muuntaja-asemilla auttavat ylläpitämään verkon vakautta automatisoitujen mukautuvien prosessien ansiosta – huolimatta suurista vaihteluista tuotanto- ja kuormitusmäärissä.

Luotettavan ja vikasietoisen sähköntuotannon varmistaminen

Kriittinen infrastruktuuri, kuten sairaalat, liikennejärjestelmät, televiestintä ja rahoituslaitokset, ovat riippuvaisia ​​ehdottoman luotettavasta energianjakelusta. Tässä voidaan saavuttaa kriittinen turvallisuusparannus hyödyntämällä esineiden internetin (IoT) tarjoamia mahdollisuuksia vikojen havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa ja integroimalla akkujen säilytysjärjestelmät ja mikroverkot energiajärjestelmään.

Voimantuotannosta infrastruktuurin tarjoajaksi: energia- ja jakeluverkkoyhtiöiden muuttuva rooli

Energiayhtiöiden ja jakeluverkonhaltijoiden rooli energiajärjestelmän toimijoina on muuttumassa. Asiakkaiden vaatimukset ja järjestelmät ovat molemmat yhä monimutkaisempia. Älykkään teknologian ja digitaalisten ratkaisujen ansiosta voimme tukea tämän siirtymän onnistumista kustannustehokkaasti.

Sähköistyksen, automaation ja digitalisoinnin muovaama maailma asettaa energiayhtiöille uusia haasteita erityisesti hajautetuissa energiajärjestelmissä. Sähkön merkitys on koko ajan yhä tärkeämpi. Paikallisten siteidensä ja julkisen palvelun infrastruktuurin vuoksi kuntien ja jakeluverkkoyhtiöiden on jo lähtökohtaisesti tarpeellista ja luontevaa verkostoitua eri sektoreiden kanssa ja käyttää älykkäitä toimintoja niiden ohjaamiseen. Tämä tarkoittaa, että ne voivat tarjota uusia digitaalisia palveluja parantaakseen ihmisten elämänlaatua. Samalla tämä auttaa energiayhtiöitä ja jakeluverkkoyhtiöitä uusien markkinoiden avaamisessa ja avainroolin ottamisessa, kun niitä muokataan. 

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen kohdennetusti

Sähköllä on yhä tärkeämpi merkitys tehokkaana, puhtaana ja joustavana energialähteenä huippuluokan energiajärjestelmissä. Teollisia prosesseja sähköistetään yhä enemmän, sähköinen liikkuminen vahvistuu jatkuvasti, ja älykkäät rakennukset luottavat sähköön energialähteenä monista eri syistä. Samaan aikaan on yhä enemmän hajautettuja sähköntuotantolaitoksia, jotka käyttävät usein uusiutuvia energialähteitä, ja myös tuottajakuluttajia.

Tuotteet, järjestelmät ja ratkaisut energia- ja jakeluverkkoyhtiöille

Siemens on kokenut ja luotettava kumppani energiayhtiöille ja jakeluverkko-operaattoreille. Tarjoamme integroidun tuote-, järjestelmä-, ratkaisu- ja palveluvalikoiman koko projektin elinkaaren ajalle. Energia- ja jakeluverkkoyhtiöt voivat näin parantaa järjestelmiensä ja sähköverkkojen toiminnan läpinäkyvyyttä, taata verkon vakauden, sähkön laadun sekä kyber- ja järjestelmäturvallisuuden, integroida uusiutuvia energialähteitä sähköverkkoon ja optimoida kustannuksia.

Tarjontaamme kuuluvat muun muassa: 

  • konsultointi ja suunnittelu 
  • älykkäiden sähköverkkojen operointi 
  • sähköasemaratkaisut 
  • uusiutuvien energianlähteiden integrointi 
  • hajautetut energiaratkaisut 
  • energiavarastot 
  • sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri 
  • kyberturvallisuus 
  • vesihuollon ratkaisut