Tulostalousmalli luo arvoa suomalaiselle kastiketehtaalle 

Siemens Osakeyhtiö digitalisoi Nestlé Puljonki -kastiketehtaan Juuassa tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämän kokoluokan tehdas digitalisoidaan kokonaan tulostalouden liiketoimintamallin mukaisesti.  
Haluatko tietää lisää?

Mediakontaktit

Siemens Osakeyhtiö on solminut viisivuotisen yhteistyösopimuksen digitalisaation hyödyntämisestä Nestlé Puljonki -kastiketehtaalla Juuassa. Ensimmäistä kertaa tämän kokoluokan tehdas digitalisoidaan kokonaan tulostalouden liiketoimintamallin mukaisesti. Osapuolet jakavat saavutetun hyödyn, jonka arvioiminen perustuu sovittuihin mittareihin. Yhteisen kehittämisen tavoitteena on kasvattaa tehtaan tuotantokapasiteettia. Lisäksi voidaan saavuttaa muita mitattavia hyötyjä niin tehtaalle kuin ympäristöllekin. Teollisuusmaailmassa ei ole aikaisemmin toteutettu vastaavankokoista digitalisaatioprojektia, jonka liiketoimintamalli perustuu tuloksen jakamiseen.

 

"Haluamme hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden parantamiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi. Pääsimme nopeasti alkuun, koska tulostalouteen pohjautuvassa liiketoimintamallissa asiakkaan alkuinvestointi on huomattavasti pienempi kuin perinteisessä investointimallissa", sanoo tehtaanjohtaja Tomi Strand Nestléltä.

 

Uusi tulostalouden mukainen liiketoimintamalli tarkoittaa sitä, että osapuolet jakavat tuotot ja myös riskit. Yhteiseksi mittariksi on sovittu tuotannon tehokkuus. Osapuolilla on tavoitteena parantaa yhteisesti sovittua, mitattavaa tavoitetta merkittävästi sopimuskauden aikana.

 

"Tämä malli poikkeaa huomattavasti perinteisestä teknologiatoimituksesta. Meillä on erittäin suuri kannustin auttaa asiakasta kehittämään tuotantoaan seuraavat viisi vuotta. Kun asiakas hyötyy, mekin hyödymme", sanoo toimitusjohtaja Janne Öhman Siemens Osakeyhtiöstä.

 

Pääsimme nopeasti alkuun, koska tulostalouteen pohjautuvassa liiketoimintamallissa asiakkaan alkuinvestointi on huomattavasti pienempi kuin perinteisessä investointimallissa.
Tomi Strand, Nestlé Puljongin tehtaanjohtaja

Dataa kaikista arvontuotantoketjun vaiheista

Nyt solmittu yhteistyösopimus on viimeinen vaihe noin kaksi vuotta sitten käynnistyneessä hankkeessa, jossa Siemensin tehtävänä on ollut digitaalisen murroksen hallittu toteuttaminen yhdessä Nestlén kanssa sen kastiketehtaassa. Digitalisaatioratkaisu toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista kaksi ensimmäistä ovat jo valmistuneet. Ne loivat perustan tulostalousmallille.

 

Ensimmäisessä vaiheessa osapuolet laativat yhdessä vision tulevaisuuden digitaaliselle tehtaalle. Siemens arvioi vision vaatimat toimenpiteet tutustumalla perusteellisesti tuotantolaitokseen, sen toimintaan ja teknologiaratkaisuihin. Samalla toteutettiin myös koko tuotantoprosessin simulointimalli eli digitaalinen kaksonen. 

 

"Digitalisaatio on todella ajankohtainen asia useimmissa yrityksissä. Useimpien asiakkaiden haasteena on kuitenkin päästä alkuun. Olemme kehittäneet Value Hacker -nimisen konseptin, jossa yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan juuri kyseiselle asiakkaalle oikea kehityspolku digitaalisessa murroksessa. Tästä lähdimme liikkeelle myös Nestlén kanssa. Oleellista on ymmärtää asiakkaan strategia ja tavoitteet", sanoo Öhman.

 

Toisessa vaiheessa Siemens modernisoi Nestlén kastiketehtaan automaatioratkaisun vastaamaan digitalisaation vaatimuksia. Uudistettu automaation kokonaisratkaisu sekä IoT-alusta varmistavat, että data kerätään kaikista arvontuotantoketjun vaiheista. Se on perusta tehokkaalle, tietoon perustuvalle johtamiselle, operoinnille ja kehittämiselle. Tehtaan todellinen data siirtyy tuotannosta digitaaliseen kaksoseen, jossa tuotantoa ja sen muutoksia voidaan simuloida ja optimoida helposti. Tehtaan uusi automaatioratkaisu testattiin ja muutostarpeet toteutettiin digitaalisessa kaksosessa, mikä nopeutti ja helpotti merkittävästi käyttöönottoa todellisessa ympäristössä. 

 

Nestlén Juuan tehtaalle toteutettu ratkaisu varmistaa tehokkaan ja kilpailukykyisen tuotannon sekä auttaa vähentämään ympäristövaikutuksia myös tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä. Nykyaikaisen ratkaisun kautta tehtaalla on valmiudet ottaa käyttöön uusia digitaalisia palveluja ja teknologioita, kommunikoida muiden toimijoiden kanssa sekä toimia osana ekosysteemiä lisähyötyjen saavuttamiseksi.

Oleellista on ymmärtää asiakkaan strategia ja tavoitteet.
Janne Öhman, Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja

Digitalisaatiosta kilpailukykyä teollisuuteen

Digitalisaatio on teollisuusyrityksille haaste ja iso mahdollisuus. Datan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan kasvattaa tehokkuutta, parantaa laatua sekä lisätä joustavuutta ja nopeutta. Menestyvä teollisuus on hyvinvoinnin ja talouskasvun edellytys – erityisesti pienissä vientiin nojautuvissa kansantalouksissa. 

 

Digitaalinen transformaatio ja datan tehokas hyödyntäminen mahdollistavat tulostalouden, jossa asiakkaat ostavat mitattavaa arvoa tuotteiden tai teknologioiden sijaan. Se muuttaa liiketoimintamalleja. Asiakasarvo tuotetaan nopeatempoisessa maailmassa yhä enemmän verkostoissa, ekosysteemeissä. Innovaatiosyklien lyhentyessä ja muutosvauhdin kiihtyessä kaikkea ei voi eikä kannata tehdä tai kehittää itse. 

 

Digitalisaatio on paljon muutakin kuin teknologiaa, mutta tekniset ratkaisut ovat kuitenkin tärkeä osa uusien ratkaisujen ja liiketoimintamallien toteuttamisessa. IoT-alustan lisäksi eri tuotteiden ja järjestelmien yhteensopivuus on välttämätöntä datan sujuvalle hyödyntämiselle.

 

Liiketoiminta muuttuu myös siksi, että asiakkaiden yksilölliset tavoitteet ja tarpeet korostuvat digitaalisessa tulostaloudessa. Sama tuote tai ratkaisu ei enää palvele kaikkia asiakkaita. Siksi ratkaisuja kehitetään yhä enemmän tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yhteiskehittely tulee yhä vahvemmin myös teollisuuteen.

Oikea kehityspolku Value Hacker -konseptin avulla 

Digitalisaatio on ajankohtainen asia useimmissa teollisuusyrityksissä. Useimpien asiakkaiden haasteena on kuitenkin päästä alkuun. Siemens on kehittänyt Value Hacker -nimisen konseptin, jossa yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan juuri kyseiselle asiakkaalle oikea kehityspolku digitaalisessa transformaatiossa.

 

Juuan tehtaan kehityshankkeessa Siemens Osakeyhtiön tehtävänä on ollut digitaalisen murroksen hallittu toteuttaminen yhdessä Nestlén kanssa. Ensimmäiseksi laadittiin yhdessä visio tulevaisuuden digitaalisesta tehtaasta. Oleellista oli ymmärtää asiakkaan strategia ja tavoitteet, mikä on koko Value Hacker -lähestymistavan perusta.

 

Siemensin tehtävänä oli arvioida vision vaatimat toimenpiteet tutustumalla perusteellisesti tuotantolaitokseen, sen toimintaan ja teknologiaratkaisuihin. Samalla toteutettiin myös koko tuotantoprosessin simulointimalli eli digitaalinen kaksonen. Sitä hyödyntämällä tehtiin kehitysehdotuksia.

 

Visio, kehitysehdotukset sekä automaatioratkaisun modernisointi loivat perustan teollisuusmaailmassa ainutlaatuiselle tulostalousmallille.

 

Seuraavat viisi vuotta Nestlé ja Siemens tekevät tiivistä yhteistyötä tuotannon kehittämiseksi.  

Digital Enterprise varmistaa integroitavuuden

Teollisuuden digitaalinen transformaatio edellyttää teknologiaratkaisuilta tuotteiden ja järjestelmien saumatonta integraatiota. Datan on liikuttava koko arvontuotantoketjussa sujuvasti ja virheettömästi. Integraatio on tärkeää myös silloin, kun ratkaisua skaalataan suuremmaksi tai kun tuotteista ja järjestelmistä tulee uusia versioita. Jos integraatiota ei ole varmistettu, se voi estää ratkaisun edelleen kehittämisen.

 

Siemensin teollisuuteen tarkoitettu Digital Enterprise -konsepti varmistaa, että kaikki teollisuudessa käytettävät tuotteet, järjestelmät ja ohjelmistot ovat lähtökohtaisesti integroitavissa keskenään. Se varmistaa myös kehityspolun tulevaisuuteen. Digital Enterprise on Siemensin ratkaisu teollisuus 4.0. -vision toteuttamiseksi.

 

Digital Enterprise -ratkaisu sisältää kaikki tarvittavat teknologiat ja työkalut digitaaliseen tehtaaseen: suunnitteluohjelmistot, PLM-ohjelmistot, automaatioratkaisun sekä palvelut. Koko Siemensin teollisuusportfolio on integroitavissa keskenään asiakkaiden tarpeen mukaisesti. Koska koko konsepti on yhteensopiva, toteutus onnistuu helposti ja riskittömästi.

 

Nestlé Juuka -hanke on esimerkki ison kokoluokan teollisuus 4.0 -vision käytännön toteutuksesta, joka alkoi tehtaan automaatioratkaisun modernisoinnilla. Se oli edellytys konkreettisen, mitattavan arvon tuottamiselle digitalisaation keinoin.  Uudistettu automaation kokonaisratkaisu sekä IoT-alusta varmistavat, että data kerätään kaikista arvontuotantoketjun vaiheista. Se on perusta tehokkaalle, tietoon perustuvalle johtamiselle, operoinnille ja kehittämiselle. 

 

Nestlén Juuan tehtaalle toteutettu ratkaisu vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin. Tietoon perustuva johtaminen varmistaa tehokkaan tuotannon sekä auttaa vähentämään ympäristövaikutuksia myös tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

 

Data siirtyy todellisesta tuotannosta digitaaliseen kaksoseen 

Datan tehokas hyödyntäminen teollisuusyrityksessä edellyttää, että tuotantodataa voidaan hyödyntää tuotannon suunnittelussa ja kehittämisessä. Digitaalinen kaksonen ja simulaatio ovat merkittäviä digitaalisen transformaation tarjoamia mahdollisuuksia.  Digitaalisessa ympäristössä on helppoa ja kustannustehokasta suunnittella ja testata tuotteita, prosesseja ja laitoksia. 

 

Virtuaalimalleissa uutta on se, että digitaalinen kaksonen kehittyy ja muuttuu tosiaikaiseen dataan perustuen. Digitaalisen kaksosen ja todellisen laitteen välillä on linkki, jonka kautta data siirtyy todellisesta tuotannosta digitaaliseen kaksoseen.

 

Digitaalisesti voidaan testata kymmeniä erilaisia vaihtoehtoja ja sitä kautta löytää optimaalinen ratkaisu. Digitaalisen kaksosen tuottamaa tietoa voidaan myös hyödyntää päätöksenteon tukena. Uuden tuotantolinjan toimivuutta tai sopivuutta prosessin osaksi voidaan simuloida reilusti etukäteen. Simulaatiossa havaitut puutteet voidaan korjata jo ennen kuin rakentamista on edes aloitettu. Kun digitaalinen kaksonen on otettu käyttöön ja yhdistetty todelliseen tuotantolinjaan, mahdolliset muutokset voidaan testata ensin digitaalisesti ja sitten vasta viedä ne varsinaiseen prosessiin.

Tuotannon simuloinnin mahdollistamat hyödyt: 

 •           Läpimenojan lyhentäminen
 •           Tuotantoerän optimointi
 •           Varaston pienentäminen
 •           Keskeneräisen tuotannon vähentäminen
 •           Joustava vastaaminen asiakkaiden vaatimuksiin
 •           Tietoon perustuvat päätökset
 •           Eri skenaarioiden arviointi
 •           Ylimitoituksen välttäminen
 •           Investointisäästöt
 •           Pullonkaulojen tunnistaminen
 •           Ohjausstrategioiden optimointi
 •           Keskinäisten riippuvuussuhteiden tunnistaminen

 

 

Nestlén Juuan tehtaan kehittämishankkeen ensimmäisessä vaiheessa luotiin koko tuotantolaitoksesta digitaalinen kaksonen. Tehtaan todellinen data siirtyy tuotannosta digitaaliseen kaksoseen, jossa tuotantoa ja sen muutoksia voidaan simuloida ja optimoida helposti. Data siirtyy takaisin tuotantoon. Digitaalinen kaksonen muuttuu ja kehittyy todellisen datan perusteella koko tehtaan elinkaaren ajan.

 

Jos tuotantoa Nestlén Juuan tehtaalla halutaan tavoitteiden mukaisesti kasvattaa, voidaan esimerkiksi arvioida erilaisten investointien tuomia hyötyjä. 

 

Virtuaalinen käyttöönotto vauhdittaa käyttöönottoa

Virtuaalinen käyttöönotto kasvattaa suosiotaan teollisuudessa, koska se nopeuttaa tuotantolaitoksen tai -linjan valmistumista. Muutokset saadaan nopeasti tuotantoon, koska käyttöönoton takia tuotanto on pysähdyksissä huomattavasti aikaisempaa lyhyemmän ajan. Kaikki on testattu valmiiksi digitaalisessa kaksosessa ja mahdolliset tekniset virheet on saatu korjattua jo ennen varsinaista käyttöönottoa. 

 

Nestlé Juuan tuotantolaitoksen modernisoinnissa hyödynnettiin virtuaalista käyttöönottoa.