Virtuaalivoimalaitos – kiinteistöt hyötymään sähkömarkkinoista

Virtuaalivoimalaitoksen hyödyntäminen on konkreettinen ympäristöteko, joka tuo liikekiinteistöille uusia tuottoja, tehokkuutta ja säästöjä.

Energiatehokkaat kiinteistöt ja tehokas kiinteistöjohtaminen – kestävä tulevaisuus tarvitsee edelläkävijöitä

Virtuaalivoimalaitos on kiinteistöille helppo ympäristöteko: Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelun kautta liike- ja teollisuuskiinteistöt voivat edistää Suomen hiilineutraalia tulevaisuutta ja hyötyä uudesta ansaintamallista. Samalla kiinteistöjen ulottuville tulee muitakin nykyaikaisia mahdollisuuksia: energiatehokkuuden kasvattaminen, tietoon perustuva kiinteistöjohtaminen, älykäs tehonhallinta, kiinteistöautomaatio, varautuminen sähköautojen lataamiseen ja verkottuminen osaksi älykästä yhteiskuntaa.

Tilaa uutiskirjeemme! Saat samalla Driving the Energy Revolution white paperin. 

Siemensin, Berliinin teknillisen yliopiston ja Oxfordin yliopiston selvitys: Suomessa on parhaat valmiudet energiamurrokseen

 • Sähköverkon ja sähkönkulutuksen rajapinta (grid edge) on ratkaiseva tekijä energiamurroksessa
 • Verkon valmius ja maiden tarve energiamurrokseen arvioitiin selvityksessä 36 maassa
 • Tulokset tarjoavat arvokasta tietoa yhteiskunnallisille päättäjille ja teollisuudelle

Tulevaisuudessa perinteisistä, passiivisista kuluttajista tulee energiamarkkinoiden aktiivisia toimijoita. Jotta tämä muutos on mahdollinen, sähköverkon ja kulutuksen rajapinta on tulossa yhä tärkeämmäksi. Tässä rajapinnassa olevat, ns. grid edge -teknologiat ovat energiamurroksen mahdollistajia. 

 

Yksi merkittävä sähköntuotannon ja -kulutuksen rajapinnassa oleva teknologiaratkaisu on Siemensin Suomessa kehittämä virtuaalivoimalaitospalvelu. Sen kautta erilaiset sähkönkuluttajat, kuten kiinteistöt ja teollisuus, voivat toimia aktiivisesti energiamarkkinoiden joustona. Ratkaisu vähentää hiilipohjaisen varavoiman tarvetta ja edistää siten Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Ratkaisun syntymistä ja yleistymistä ovat vauhdittaneet TEM, Fingrid, Teknologiateollisuus ja EK. Lue lisää aiheeseen liittyvästä tiedotteesta

Kulutusjousto: uusi ansaintamahdollisuus kiinteistöille energiamarkkinoilta

Energiamurros muuttaa kiinteistöalaa. Uusiutuvan energian lisääminen tarvitsee nykyistä enemmän joustoja kulutukseen, koska tuotanto vaihtelee sääolosuhteiden mukaan. Kiinteistöissä on paljon joustopotentiaalia. Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelun kautta kiinteistöt voivat helposti osallistua energiamarkkinoihin, mikä hyödyttää kiinteistön omistajia ja suomalaista yhteiskuntaa.

Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelun kautta älykäs kiinteistö kuluttaa sähköä enemmän tai vähemmän verkon tasapainottamiseksi. Kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa korvausta joustona toimisesta, mikä tuo kiinteistölle uuden ansaintamallin. 

 

Kiinteistöt ovat merkittäviä sähkökuluttajia, joten niissä on myös käyttämätöntä potentiaalia joustoksi. Palvelun kautta myös pienet sähkökuormat voidaan tuoda energiamarkkinoiden joustoksi. Pienet sähkökuormat yhdistetään, jotta saadaan riittävän iso kuorma tarjottavaksi energiamarkkinoille.

 

Kantaverkon toimintavarmuus edellyttää tuotannon ja kulutuksen tasapainoa. Koska uusiutuvan energian määrä vaihtelee sääolosuhteiden mukaan, myös sähkönkulutuksen on joustettava. Kulutusjousto on ympäristöystävällinen ja yhteiskunnalle edullinen tapa tasapainottaa sähköverkkoa.

 

Lataa esite: Älyn lisääminen mahdollistaa uudet digitaaliset palvelut

Vastuulliset ja energiatehokkaat kiinteistöt ovat tuottavia ja edistävät kestävää kehitystä

Kiinteistöillä on merkittävä rooli ilmastotalkoissa. Edelläkävijät ovat jo hyödyntämässä virtuaalivoimalaitospalvelua kannattavuutensa lisäämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Yhteistä niille on rohkea ja vastuullinen toiminta.

Energiakärkihanketuki toi kiinteistöt osaksi energiamarkkinoita

Työ- ja elinkeinoministeriön energiakärkihanketuki sai käyntiin virtuaalivoimalaitoshankkeen, jonka ympärille on rakentumassa kestävää tulevaisuutta edistävien yritysten ekosysteemi. Hankkeessa virtuaalivoimalaitospalveluun liitetään noin 250 kiinteistöä. Kysyntä on kasvussa, joten ekosysteemi laajenee edelleen. Mitä enemmän virtuaalivoimalaitoksessa on kiinteistöjä, sitä enemmän yhteiskuntakin hyötyy.

Joustomarkkinoille osallistuminen vaatii teknologiainvestointeja

Energiakärkihanketuen tarkoitus on saada yhteiskunnan kannalta suotuisat hankkeet käyntiin mahdollisimman nopeasti. Kolmevuotisessa virtuaalivoimalaitoshankkeessa osoitettiin, että ratkaisu on tekninesti mahdollinen ja että se tuottaa arvoa kiinteistöille.

 

Energiakärkihanketukea oli mahdollista käyttää virtuaalivoimalaitokseen liittyvien kiinteistöjen teknologiainvestointeihin. Myönnetystä kärkihanketuesta käytettiin vain osa. 

 

Kansainväliseen teknologiaan perustuva ratkaisu syntyi Suomessa, jossa on maailman edistyksellisimpiin kuuluvat sähkömarkkinat, teknologioiden mahdollisuuksista kiinnostuneita asiakkaita, vahvaa teknologiaosaamista, suotuisa innovaatiopolitiikka sekä tukimekanismit.

 

Ratkaisu kiinnostaa myös Suomen ulkopuolella. Ensimmäisiä hankkeita ollaan toteuttamassa Pohjoismaissa. Vierailijaryhmiä eri mantereilta on käynyt tutustumassa uuteen ratkaisuun, joka edistää uusiutuvan energian käyttöä ja siten kestävää tulevaisuutta.

 

Vain älykäs kiinteistö osaa joustaa

Kestävä energiajärjestelmä tarvitee kulutusjoustoa. Digitalisaatioon perustuva älykäs energianhallintajärjestelmä on virtuaalivoimalaitosratkaisun ydin. Se ennakoi muuttuvia tilanteita ja sopeuttaa nopeasti ja automaattisesti kulutusta sähköverkon tarpeisiin. Asiakas hyötyy säästöistä, lisätuotoista ja monista uusista datan mahdollisuuksista.

Virtuaalivoimalaitos on ohjelmistoalusta, joka hallinnoi ja ohjaa siihen liitettyjen kiinteistöjen sähkökuormia. Se on yhteydessä Fingrid Oyj:n kulutusjoustomarkkinoihin ja käy kauppaa sähkökuormilla. 

 

Kiinteistön sähkökulutukseen vaikuttavat monet laitteet ja järjestelmät, kuten ilmanvaihtopuhaltimet, pumput ja sähkölämmitysjärjestelmä. Asiakkaan kanssa sovitaan, mitkä laitteet osallistuvat joustoon. Myös teolliset prosessit soveltuvat hyödynnettäväksi ratkaisussa.

 

Virtuaalivoimalaitosratkaisuun voidaan liittää myös aurinkosähköjärjestelmä ja sähkövarasto. Silloin sähköä voidaan varastoida, ostaa, myydä tai kuluttaa silloin, kun se on edullista. Sähkövarasto antaa enemmän mahdollisuuksia joustamiseen. Myös sähkönkulutuspiikkejä voidaan hallinnoida älykkäästi, jolloin huipputehoja voidaan leikata. Kiinteistö voi saada merkittävästi aikaisempaa edullisemmat sähkösopimukset.

Sähköautot osaksi kiinteistöjärjestelmää

Älykkään energia-alustan kautta sähköautojen latausinfrastruktuuri on osa kiinteistöjärjestelmää. Sähkönkulutusta hallitaan yhtenä kokonaisuutena. Kiinteistön kokonaistehon optimoinnilla voidaan välttää sähköjärjestelmään kohdistuvia laajennusinvestointeja. Kun lataaminen on suurimmillaan, kiinteistön sähkönkulutusta leikataan hetkellisesti muualta. Kulutus pysyy etukäteen määritellyissä tavoiterajoissa, mikä säästää kustannuksia.

 

 

Virtuaalivoimalaitos on turvallinen investointi

Kysyntäjouston toteuttaminen toimintaa tai olosuhteita häiritsemättä edellyttää perusteellista osaamista kiinteistöistä ja sähköverkosta. Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelu on helppo kokonaisratkaisu, joka sisältää teknologiat, osaamisen, palvelut ja mahdollisesti rahoituksen. Lisäksi kiinteistö saa valmiudet hyödyntää dataa entistä tehokkaammin kiinteistöjohtamisessa.

Tuotot rahoittavat ratkaisua

Virtuaalivoimalaitokseen liittyminen on kiinteistölle helppoa. Siemens toimittaa älykkään energia-alustan ja muut tekniset ratkaisut osana palvelua. Siemens myös vastaa kulutuksen optimaalisesta ohjaamisesta. Asiakas maksaa kiinteää palvelukorvausta, ja toteutuneet tuotot tuloutetaan asiakkaalle.

 

Siemensin osaaminen talotekniikasta, IoT-ratkaisusta, data-analyyseista, mikroverkoista sekä kiinteistöille soveltuvista liiketoimintamalleista varmistaa onnistumisen. Yhtiö voi myös tarjota rahoitusratkaisut. Investointien sijaan älykäs energianhallinta voidaan toteuttaa palveluna. Pääomaa ei sitoudu teknologiaan, vaan se rahoitetaan kiinteillä, ennakoitavilla palvelumaksuilla sekä ratkaisun tuottamilla säästöillä ja lisätuotoilla. 

 

 

Tietoon perustuva johtaminen tuottaa arvoa

Siemensin älykäs energia-alusta mahdollistaa virtuaalivoimalaitospalvelun lisäksi tehokkaan, tietoon perustuvan kiinteistöjohtamisen. Dataa analysoimalla ennakoidaan tilanteita ja ohjataan kiinteistöä älykkäästi ympäristötavotteiden, optimaalisten olosuhteiden ja paremman kannattavuuden saavuttamiseksi.

 

Huolto- ja ylläpitotoiminnot voidaan toteuttaa suunnitellusti ja oikea-aikaisesti. Kiinteistön sähkönkäyttöprofiilista saadaan tarkat tiedot, jolloin voidaan neuvotella aikasempaa edullisemmat sähkösopimukset. 

 


Esimerkkejä hyödyistä:

 • Tuotot energiamarkkinoilta
 • Energiansäästö kulutusta optimoimalla 
 • Ylläpitokulujen pieneneminen 
 • Energiatehokkuuden seuranta ja kehitys 
 • Sähkön siirtohinnoittelun muutos 
 • Sähkötehon nosto 
 • CO2-päästöjen vähentäminen
 • Valmius toimia ekosysteemeissä ja verkottuneessa yhteiskunnassa.

 

 

VIBECO - virtuaalivoimalaitosyhtiö

Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelun tuottamisesta suomalainen alustatalouden yhtiö VIBECO - Virtual Buildings Ecosystem Oy. VIBECO vastaa toiminnasta energiamarkkinoilla. Se hyödyntää Siemensin monialaista osaamista luotettavien ja asiakkaille arvoa tuottavien palvelujen toimittamisessa.

Virtuaalivoimalaitosyhtiö huolehtii kaupankäynnistä sähkömarkkinoilla, kehittää uusia palveluja sekä varmistaa kiinteistöille edullisen virtuaalivoimalaitoskonseptin. 

VIBECO on Siemens 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Tavoitteena on omistuspohjan laajentaminen. Mahdollisia muita omistajia ovat esimerkiksi kiinteistösijoitusyhtiöt, joilla on paras näkemys kiinteistöille arvoa tuottavista palveluista. VIBECOn omistajana Siemensin teknologiaosaaminen on uuden yhtiön palveluiden perusta. Yhtiön palvelut tarjotaan asiakkaalle helppona kokonaisratkaisuna. Yhtiön ensimmäinen digitaalinen palvelu on kiinteistöjen virtuaalivoimalaitos.

Paneelikeskustelu: kilpailukykyä suomalaiseen teollisuuteen

Miten digitalisaatio, kumppanuudet ja puhtaan teknologian innovaatiot auttavat suomalaista teollisuutta menestymään kansainvälisessä kilpailussa?

Digivihreä kasvu – kilpailukykyä suomalaiseen teollisuuteen -tapahtumassa aiheesta keskustelevat Sinebrychoffin tuotanto- ja toimitusketjujohtaja Pasi Lehtinen ja Vibecon toimitusjohtaja Veikka Pirhonen. Haastattelijana on Alma Median tekniikka- ja ict-lehtien päätoimittaja Harri Junttila. Katso paneelikeskustelu!

 

Tapahtuman ohjelman ja koko tallenteen löydät Tulevaisuuden teollisuus -tapahtuman sivulta.

Vastuulliset kiinteistöt edistävät kestävää kehitystä

Suomen kunnianhimoinen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Se edellyttää mm. uusiutuvan energian merkittävää lisäämistä. Jotta uusiutuvaa energiaa voidaan hyödyntää nykyistä enemmän, tarvitaan ympäristöystävällisiä keinoja sähköverkon tasapainottamiseen. Virtuaalivoimalaitosratkaisu voi vähentää merkittävästi hiilipohjaisen varavoiman tarvetta ja siten myös päästöjä.

Sähköverkon häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi sähkön tuotannon ja kulutuksen on koko ajan oltava yhtä suurta.  Uusiutuvan energian määrä vaihtelee kuitenkin sääolosuhteiden mukaan. Perinteisesti sähköverkkoa on tasapainotettu hiilipohjaisella varavoimalla, joka on ympäristöä kuormittavaa ja kallista ylläpidettäväksi. 

 

Varavoiman vaihtoehto on kulutusjousto: sähkönkäyttäjät vähentävät tai lisäävät kulutustaan sähköverkon tarpeiden mukaisesti. Mitä suuremmaksi virtuaalivoimalaitosekosysteemi kasvaa, sitä enemmän yhteiskunta ja ympäristö hyötyvät.  Virtuaalivoimalaitos on helppo ympäristöteko, joka tuottaa arvoa myös kiinteistön omistajalle kasvavien tuottojen ja säästöjen kautta.

SPARCs - Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS

Viisivuotisen SPARCs-hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön innovatiivisia ratkaisuja älykkäiden ja integroitujen energiajärjestelmien suunnitteluun ja käyttöönottoon. Ratkaisuilla muutetaan kaupungit kestäviksi, hiilineutraaleiksi ekosysteemeiksi, jolloin ne pystyvät tarjoamaan korkean elämänlaadun kaikille kaupunkilaisille. Hankkeen päädemokaupunkeina toimivat Espoo ja Leipzig Saksassa. Siemens on mukana SPARCs-hankkeessa edistämässä kestävää tulevaisuutta virtuaalivoimalaitospalvelun kautta. Muut hankkeessa mukana olevat toimijat Suomesta ovat hankkeen päävastuullinen koordinaattori VTT, Espoon kaupunki, KONE, Adven, Citycon, Plugit ja Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL.

Uutiskirje

Rekisteröidy uutiskirjeen tilaajaksi ja saat viimeisimmät uutiset sähköpostiisi

Kyllä, haluan kuulla lisää virtuaalivoimalaitospalvelusta. Jätä yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta ja rekisteröidy ilmaiseksi. Saat ensimmäisten joukossa alan uusimmat uutiset sähköpostiisi sekä muun muassa linkin white paperiin.