Kestävä kehitys

Siemens sitoutui vuoden 2015 syyskuussa ensimmäisenä kansainvälisenä teollisuusyrityksenä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Siemens kantaa vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä myös kehittämällä älykkäitä, kestävää kehitystä edistäviä teknologiaratkaisuja.
Janne Öhman, Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja

Ilmastokriisin ratkaiseminen vaatii teknologioita

Nyt on aika nähdä uhkien ja vaikeuksien sijaan mahdollisuudet. Teknologiat ympäristönsuojeluun ovat olemassa. Digitalisaatio mahdollistaa resurssitehokkuuden, teollisten sivuvirtojen hyödyntämisen sekä lopulta kiertotalouden, jossa saadaan arvoa ilman jätettä. Ympäristöinvestoinnit kasvattavat tehokkuutta ja tuottavat säästöjä.

Johdanto

Asiakkaidemme kilpailuaseman parantaminen

Virtuaalivoimalaitos, digitaalinen teollisuus, energiatehokkaat kiinteistöt ja älykäs sähköverkko pienentävät ympäristövaikutuksia ja tukevat kannattavaa liiketoimintaa. Siemensin paikallinen osaaminen ja kansainväliset huippuinnovaatiot luovat edellytykset kestävälle tulevaisuudelle. Vähähiilisiin teknologioihin sijoittaminen parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä ja auttaa suojelemaan ympäristöä. Energiaa ja resursseja säästävien teknologioiden kehitys on jo pitkään ollut Siemensin painopistealueita. Näin edistetään niin ympäristön kuin ihmistenkin hyvinvointia. Asiakkaamme hyötyvät kustannusten pienenemisestä ja kilpailukyvyn paranemisesta.

Kestävien kaupunkien aika on nyt

Tulevaisuudessa 70 % kaikista päästöistä tulee kaupungeista. Jos haluamme voittaa ilmastonmuutoksen, meidän on ensin voitettava taistelu kaupungeissa.
Roland Busch, Siemens AG:n johtokunnan jäsen
Video: Kohti hiilidioksiditonta tulevaisuutta

Katso Roland Buschin puhe

Työskentelemme laajasti eri toimialojen kanssa Suomen kilpailukyvyn ja resurssitehokkuuden kehittämiseksi. Hyödyntämällä huipputeknologiaa pystymme luomaan uusia työpaikkoja ja vähentämään yhteiskunnan ympäristövaikutuksia. Käytännön esimerkkejä näkemyksellisyydestämme ovat teollisuuden digitaaliset kaksoset, virtuaalivoimalaitos, sähköautojen latausjärjestelmät sekä tulostalouspohjainen liiketoimintamalli.
Lars Maura, Siemens Osakeyhtiön kehitysjohtaja
Tavoite

Hiilineutraali toiminta vuoteen 2030 mennessä

Siemens on yksi ensimmäisiä suuria teollisuusyrityksiä, joiden tavoitteena on saavuttaa hiilijalanjäljen nollataso globaalisti vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön tuotantolaitosten ja kiinteistöjen energiatehokkuushankkeisiin investoidaan noin 100 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä.

Siemens hiilineutraaliksi

0 %

of the electricity consumption of our sites globally is covered by renewables 

0 %

of CO2 emissions reduced since the launch of Siemens’ CO2 neutral program

> 20 mil.

Euros expected annual savings in operating costs starting 2020 due to investments in energy-efficiency projects

Siemens toimii suunnannäyttäjänä. Olemme jo ryhtyneet toimiin saavuttaaksemme hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Keskitymme erityisesti energiatehokkuuteen, hajautettuihin energiajärjestelmiin, älykkäisiin sähköisen liikkuvuuden ratkaisuihin ja vihreän sähkön hankintaan.

Miten varmistetaan tehokas energian saanti ja tuetaan samalla sosiaalista kehitystä?

Test

 

 

Vastaus haasteisiin

Siemensin ympäristöportfolio vähentää hiilidioksidipäästöjä

Ympäristöportfoliollaan Siemens vastaa merkittäviin haasteisiin, joita ilmastonmuutos, ympäristön saastuminen ja resurssien niukkuus aiheuttavat. Ympäristöportfolio sisältää energiatehokkaita tai uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä tuotteita, järjestelmiä, ratkaisuja ja palveluita. Ympäristöportfolion tuotteet auttavat pienentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia.

Ympäristöportfolio numeroina

Millaisia ympäristöportfolion tuotteet ovat?

Ympäristöportfolioon kuuluu uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä järjestelmiä ja komponentteja sekä energiatehokkuutta lisääviä tuotteita ja järjestelmiä. Energiatehokkuuden perusteella portfolioon sisältyvät ratkaisut lisäävät vastaaviin ratkaisuihin verrattuna asiakkaiden käytönaikaista energiatehokkuutta vähintään 20 %  tai pienentävät kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 100 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia raportointivuonna.

Kestävää suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa

SPARCs - Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS

SPARCs:n tavoitteena on ottaa käyttöön innovatiivisia ratkaisuja älykkäiden ja integroitujen energiajärjestelmien suunnitteluun ja käyttöönottoon. Ratkaisuilla muutetaan kaupungit kestäviksi, hiilineutraaleiksi ekosysteemeiksi, jolloin ne pystyvät tarjoamaan korkean elämänlaadun kaikille kaupunkilaisille. Siemens on mukana SPARCs-hankkeessa edistämässä kestävää tulevaisuutta virtuaalivoimalaitospalvelun kautta.

Ajatusjohtajuus

Siemensin analyysi Saksan vuoden 2050 energiakäännesuunnitelmasta

Siemens tukee asiakkaita ja yhteiskuntaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Yhtiössä on syvällinen ymmärrys siitä, mikä on teknologisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, jotta vähähiiliseen energiajärjestelmään voidaan siirtyä lähitulevaisuudessa. Arvioimme, millaisia teknologisia muutoksia tarvitaan seuraavan 30 vuoden aikana, milloin toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä ja mitkä ovat kustannukset.
Joe Kaeser, Siemens AG:n toimitusjohtaja

Digitalisaatio torjuu ilmastonmuutosta

Hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttaminen edellyttää infrastruktuurin sähköistämistä koko maailmassa. Toimenpiteet tämän tavoitteen edistämiseksi on käynnistettävä.

Siemens ja hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu

Hiilen hinnoitteluhankkeet

Hiilidioksipäästöjen hinnoittelua muutettiin maailmanlaajuisesti aikaisempaa kunnianhimoisemmaksi vuosina 2018 ja 2019. Kansainvälisen päästökaupan hintamekanismien käyttöönottoa on joudutettava ja konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi käynnistettävä, jotta saavutamme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Päästökauppa on tähän mennessä tuottanut eri valtioille noin 44 miljardia dollaria. Nämä varat käytetään vähähiilisen infrastruktuurin tai teknologioiden kehittämiseen. Kansainvälisen, kansallisen ja alueellisen tason hankkeita on käynnistetty tai suunniteltu jo 57 vuoden 2019 huhtikuusta alkaen. 

 

Yritykset ovat vastanneet tähän kehitykseen sisällyttämällä yhä enemmän ilmastotoimenpiteitä liiketoimintastrategioihinsa. Ottamalla käyttöön päästöjen sisäisen hinnoittelun yrityksissä on saatu käynnistymään uusia hankkeita päästöjen ja päästökaupan riskien vähentämiseksi. Maailmanpankkiryhmän ja CDP-hankkeen (Carbon Disclosure Project) mukaan noin 1 300 yritystä käyttää sisäistä hiilen hinnoittelua tällä hetkellä tai suunnittelee sen hyödyntämistä kahden seuraavan vuoden aikana. Siemens on käynnistänyt kaksi hanketta sisäisestä päästöhinnoittelusta, toisen Isossa-Britanniassa ja toisen Brasiliassa. Ne edistävät osaltaan hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. 

Ison-Britannian hiilisijoitusrahasto

Isossa-Britanniassa Siemens on perustanut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävän sijoitusrahaston, joka osaltaan tukee yhtiön tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tilikaudella 2019 luotiin 240 000 punnan arvoinen rahasto veloittamalla paikallisilta liiketoiminnoilta 13 puntaa kaasun ja sähkön hiilidioksiditonnia kohti sisäisenä hiilen hintana. Tämä kerrytti rahoituksen 5–10 pilottihankkeelle. Siemensin työntekijät lähettivät kuuden viikon aikana yli 60 innovatiivista ideaa hiilidioksidipäästöjen nopeaksi vähentämiseksi. Innovatiivisten ratkaisujen joukossa oli esimerkiksi kaasuturbiinin digitaalinen kaksonen ja energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä, kuten uusien ilmaverhojen hankkiminen tehtaisiin. Kuusi parasta ideaa palkittiin tilikaudella 2019 kerätyillä varoilla. 

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä Siemens on käynnistänyt Isossa-Britanniassa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävän ohjelman, jonka tavoitteena on vähentää kiinteistöjemme ja infrastruktuurimme hiilidioksidipäästöjä voimakkaasti.
Juergen Maier, Siemens UK:n toimitusjohtaja

Hiilen hinnoittelu Brasiliassa 

Ison-Britannian mallia seuraten Siemensin paikallisyhtiö Brasiliassa otti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävään sijoitusrahaston käyttöön osana pilottihanketta vuoden 2019 lokakuussa. Hiilen sisäiseksi hinnaksi asetettiin High-Level Commission on Carbon Pricing -komission suositustason mukainen 40 dollaria hiilidioksiditonnia kohti. Tässä hinnassa näkyy maan kunnianhimoinen tavoite pienentää hiilijalanjälkeä ja korjata suuntaa kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Rahastoon kerätyistä varoista 80 % käytetään hiilidioksidipäästöjen vähentämistä edistäviin hankkeisiin, jotka ovat Siemensin asiantuntijoiden valitsemia. Loput 20 % kohdistetaan Siemensin muiden työntekijöiden ehdottamiin hankkeisiin. Vuosittain rahastosta tuetaan erilaisia hiilidioksidipäästöjen vähentämistä edistäviä projekteja. 

Sisäinen hiilen hintamekanismi ohjaa toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja vähentää riskejä päätöksistä, joissa ylimääräisiä päästökustannuksia ei ole huomioitu. Myös Brasiliassa toimivat asiakkaamme osallistuvat hiilen hinnoitteluhankkeisiin ja neuvottelevat niistä.
André Clark, Siemens Brasilian toimitusjohtaja
Trendit ja aiheet

Menestystä innovaatioilla

Uraauurtavat ideat, uudet ratkaisut ja vakuuttavat liiketoimintamallit ovat tukeneet menestystämme yli 170 vuotta. Innovaatiomme ulottuvat ideoita pidemmälle ja kehittyvät vakuuttaviksi tuotteiksi, jotka valloittavat markkinoita ja toimivat alansa esimerkkeinä. Innovaatioiden kautta yhtiö on kasvanut ja menestynyt. Uudet keksinnöt luovat perustan myös tulevaisuuden menestykselle.