Fyysisen ympäristön murros

Ihmisten tarpeet ja odotukset rakennuksille, toimitiloille, toimistoille, kodeille ja ympäröivälle infrastruktuurille muuttuvat. Millaisia ne ovat tulevaisuudessa?  
Kilpajuoksu aikaa vastaan

Lataa vaikuttajaselvitys

Nopeasti muuttuva infrastruktuuri

Vaatimukset infrastruktuurille muuttuvat usein paljon nopeammin kuin fyysiset rakenteet ja järjestelmät. Näin on aina ollut, mutta harvoin – jos koskaan – on nähty vaatimusten muuttuvan yhtä nopeasti kuin pandemian aikana. Kaikki ei kuitenkaan johdu vain pandemiasta – se on suurimmaksi osaksi vain nopeuttanut jo käynnissä ollutta kehitystä.

Yhdessä yössä vilkkaat työpaikat siirtyivät videopuheluihin, ruokalan tungos väistyi hiljaisten keittiöiden tieltä, ja ruuhka-ajan liikenteestä tuli muutama askel toiseen huoneeseen. Yhtäkkiä tarvittiin täysin erilaista infrastruktuuria.  

 

Kysymys kuuluu: miten vaatimukset muuttuvat tästä eteenpäin? Investoinnit rakennuksiin tai energia- ja liikenneinfrastruktuuriin tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin – ei vuosiksi tai kuukausiksi. Nyt tehtävissä päätöksissä on pystyttävä ennakoimaan tarpeita keskipitkän ja pitkän aikavälin päähän. On suunniteltava työpaikkoja ja kokonaisia kaupunkeja, jotka vastaavat ihmisten tuleviin toimintamalleihin nykyisen myllerryksen jälkeen.

Vaikuttajaselvitys: Mitä on kilpajuoksu aikaa vastaan?

Miten vaikuttajat ja päättäjät suhtautuvat rakennettuun ympäristöön ja energiajärjestelmään nyt ja tulevaisuudessa? Tutustu raporttiin, joka tarjoaa tuoreita näkökulmia siihen, miten pandemia, digitalisaatio sekä hiilineutraalius muokkaavat infrastruktuuria. Tavoitteena on herättää ajatuksia ja kannustaa pohtimaan, mitä megatrendit merkitsevät energiajärjestelmän ja rakennetun ympäristön tulevaisuudelle.

Ihmiset ovat muuttuneet

"Mielestäni on käynnissä perustavanlaatuinen muutos siinä, miten ihmiset ymmärtävät työn: missä he haluavat tehdä työtä, mitä on työ- ja yksityiselämän tasapaino ja mitä hyvä elämä tarkoittaa", sanoo Kerstin Sailer, joka toimii professorina (Sosiology of Architecture) Bartlett School of Architecture -oppilaitoksessa ja University College London -oppilaitoksessa ja joka on yksi Brainybirdz-yrityksen perustajista. Brainybirdz on erikoistunut tilasuunnittelun ja organisaatiokäyttäytymisen dynamiikkaan työympäristöissä. 

Asiakkailtamme saamamme palautteen mukaan toimisto säilyy jatkossakin työekosysteemin keskuksena.
Jeremy Kelly, tutkimusjohtaja, JLL

Vaikka toimisto voi pysyä keskiössä, toimitiloja ollaan supistamassa. Noin 59 % kiinteistöjen omistajista tai käyttäjistä sanoo toimitilatarpeidensa pienentyneen pandemian seurauksena. Hybridityömallien uskotaan olevan paras ratkaisu tulevaisuudessa. Vielä on epäselvää, miten nämä mallit toimivat ja miten tehokkaita ne voivat olla eri toimialoilla, yrityksissä ja kulttuureissa.

Tiukasti keskitetty, joustavasti hajautettu – vai jotain muuta?

Sailerin mielestä yritysten kannattaa kokeilla asian lähestymistä yrityksen ja erehdyksen kautta sen sijaan, että ne yrittäisivät saavuttaa optimaalisen mallin välittömästi. "Oikean mallin löytäminen kerralla on vaikeaa, koska meillä on hyvin vähän kokemusta", hän sanoo.

 

Työpaikoista on tultava joustavampia kuin ne olivat ennen vuotta 2020. Työpaikoilla on sopeuduttava yhteiskunnan mahdollisiin sulkutiloihin tai muihin toimintaa häiritseviin tekijöihin. Terveysturvallisuus on pystyttävä varmistamaan paremmin. Uudet vaatimukset koskevat niin perinteisiä, joustavia kuin hybridityömallejakin. 

 

Digitalisaatio on olennainen osa näiden tavoitteiden saavuttamista. "Kiinteistöt ovat tulevaisuudessa paljon digitaalisempia", sanoo Siemens Smart Infrastructure -divisioonan johtaja Matthias Rebellius. "Kiinteistöissä pystytään paitsi automatisoimaan ja etäohjaamaan enemmän toimintoja, myös hyödyntämään laajempaa ja parempien anturien verkostoa, joka mahdollistaa integroidut visualisoinnit ja monipuolisen datan. Tämä tukee tarkempaa seurantaa  ja näkemyksellisyyttä, joita tarvitaan joustavuuden ja palautumiskyvyn  varmistamisessa."

Rakennukset ovat tulevaisuudessa paljon digitaalisempia, (...) mikä tukee tarkempaa seurantaa ja näkemyksellisyyttä. Niitä tarvitaan joustavuuden ja palautumiskyvyn varmistamiseen.
Matthias Rebellius, johtaja, Siemens Smart Infrastructure

Uusi toimitilasuunnittelu kukoistaa – hyvinvointi ja tilojen muunneltavuus tärkeitä

Yritykset pilotoivat erilaisia läsnäolomalleja ja suunnittelevat samalla uusia työskentelytiloja, joissa hyödynnetään kaikki uusi teknologia videoneuvotteluista ohjelmistoalustoihin joustavan työskentelyn mahdollistamiseksi. 

 

Uudet mallit perustuvat osittain muuttuneisiin tarpeisiin, mutta kaikki ei kuitenkaan ole täysin uutta. Sekä Kelly että Sailer uskovat, että pandemia on suurimmaksi osaksi nopeuttanut jo käynnissä ollutta kehitystä. 

 

Liiketoiminnan näkökulmasta uusien tilojen ja mallien nopea optimointi tuo todennäköisesti merkittäviä etuja. Tutkimuksessa kävi ilmi, että toimitilojen suunnittelun ja johtamisen uskotaan vaikuttavan työvoiman profiiliin ja hyvinvointiin. Lähes kolme neljäsosaa vastaajista arvioi, että toimitilojen suunnittelulla ja johtamisella voi olla suuri tai kohtalainen vaikutus työntekijöiden tuottavuuteen ja hyvinvointiin, osaajien houkutteluun ja huipputekijöiden pitämiseen yrityksessä.

 

Hyvinvointi on suhteellisen uusi painopistealue. Siihen liittyy monenlaisia asioita: fyysiset, henkiset, emotionaaliset, hengelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tekijät. Se on laaja, aineeton ja eri tavoin määritelty alue. Siksi se on haaste perinteiselle suunnittelulle ja johtamiselle.

Tilojen muunneltavuus on todella avainasemassa tulevaisuudessa. 
Wayne Butcher, johtaja, Grant Thornton

Grimshawin osakkaan Ewan Jonesin mukaan hyvinvoinnin mittaaminen on edelleen lapsenkengissä verrattuna muihin asioihin. "Mutta tällä hetkellä se saa paljon enemmän huomiota kuin aikaisemmin, mikä liittyy siihen, että monet yritykset ovat tunnistaneet henkilöstönsä tärkeimmäksi menestystekijäkseen." 

 

Uuden rakennuksen tai laitoksen suunnittelussa kriittisin tekijä on joustavuus: esimerkiksi muunneltavuus uudenlaisiin tarpeisiin. Selvityksessä tätä pidettiin sekä tärkeimpänä että vaikeimpana asiana toteuttaa.

 

Joustavuuden merkitys ei ehkä ole yllättävää, kun otetaan huomioon kaikki tämän hetken epävarmuustekijät, mutta monet odottavat joustavuuden myös pysyvän keskeisenä tekijänä. "Tilojen muunneltavuus on todella avainasemassa tulevaisuudessa", sanoo johtaja Wayne Butcher Grant Thornton -yrityksestä, joka on erikoitunut globaaliin vero-, kirjanpito- ja konsultointiliiketoimintaan. 

 

"Etätyöskentelyyn sopeutuminen on jo lisännyt joustavuutta pandemian aikana", Butcher sanoo, "mutta muunneltavuus fyysisen ja virtuaalisen yhdistämisessä on nyt avainasemassa, mukaan lukien se, miten hyvin fyysiset ympäristöt mukautuvat erilaisiin tarpeisiin, jotka saattavat syntyä erittäin lyhyellä varoitusajalla."

Digitalisaatio mahdollistaa

Edellä käsitellyt teemat ovat yhteisiä monilla toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla, mutta on myös poikkeuksia. On arvioitu, että yli puolella maailman työvoimasta on vain vähän tai ei lainkaan mahdollisuuksia työskennellä etänä. 

 

Pandemia on ollut haastavampi toimialoille, joilla etätyö on mahdotonta tai vaikeasti toteutettavissa. Nämä alat joutuvat palaamaan takaisin vuotta 2020 edeltäneeseen tilanteeseen mahdollisimman pian. Vaikka läsnäolo on tärkeää, näilläkin aloilla digitalisaation ja automaation mahdollisuuksia toimitiloissa ja tehtaissa hyödynnetään silti enenevässä määrin.

 

On myös yksi alue, jossa kehityksen merkitys on lähes universaali: terveyteen liittyvien asioiden hallinta ja seuranta. Pandemia on osoittanut esimerkiksi automaattisen kehon lämpötilan seurannan ja kosketuksettomien kulunvalvontalaitteiden (kuten kasvojentunnistuksen) arvon. Nämä järjestelmät mahdollistetaan digitalisaatiolla ja datan hyödyntämisellä, kuten paljon muutakin tulevaisuuden infrastruktuurille tärkeää kehitystä. 

 

Data mahdollistaa todellisen murroksen. Toisinaan organisaatiot joutuvat tasapainoilemaan sen välillä, mikä on mahdollista ja mikä on juridisesti sallittua sekä eettisesti perusteltua. Rehellisyydellä ja herkkyydellä toimiminen näissä asioissa on olennaisen tärkeää luottamuksen säilyttämiseksi ja sellaisten ympäristön luomiseksi, jossa digitalisaatiolla, automatisaatiolla ja datan hyödyntämisellä voidaan saavuttaa hyötyjä kaikille. 

Kilpajuoksu aikaa vastaan -selvityksen osa-alueet

Ota meihin yhteyttä

Kun tarvitset asiantuntevaa apua fyysisen tai digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme!