Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Osallistumalla ja vaikuttamalla toimintaympäristönsä kilpailukykyyn, hyvinvointiin ja kestävään kasvuun yritys menestyy itsekin. Siemens on arvioinut suomalaisen yhteiskunnan menestystekijöitä ja omaa vaikutustaan niihin. Ensimmäinen Siemens Osakeyhtiön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvokartta kertoo, miten Siemens on luonut arvoa Suomelle ja vaikuttaa kansallisen kestävän kehityksen strategiaan. 

Siemensin panos kestävään tulevaisuuteen

Siemens haluaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa suomalaisten sidosryhmiemme ja erityisesti Suomelle tärkeiden sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien tavoitteiden näkökulmasta. Käytämme Siemensin räätälöityä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden menetelmää (Business to Society) arvioidaksemme ja määrittääksemme tietyn projektin tai muun toimintamme vaikutuksia Suomessa. 

 

Siemensin lähestymistapa on kehitetty mittaamaan ja osoittamaan yhtiön panosta maan kestävään kehitykseen ja eri sidosryhmillemme: asiakkaillemme, hallitukselle, toimittajille, nykyisille ja mahdollisille tuleville työntekijöille sekä suurelle yleisölle. Siemens käyttää samaa menetelmää jo yli 30 maassa. 

Sidosryhmien näkemys Siemensin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi Siemens myös teetti vuonna 2021 sidosryhmilleen haastattelututkimuksen. Tutkimuksessa sidosryhmät arvioivat, miten Siemens edistää sekä yhteiskunnan että asiakkaidensa hiilineutraalisuustavoitteiden ja positiivisen päästökehityksen toteutumista sekä Suomen teollisuuden kilpailukyvyn kehittymistä.

 

Sidosryhmien näkemyksen mukaan Siemens on uskottava, välittävä ja varma kumppani, joka tuottaa tiedon rikastamisella asiakkaidensa liiketoimintaan nopeutta, ketteryyttä ja kustannussäästöjä. Vastaajien mukaan Siemensin energiatehokkuusratkaisuilla tuotetaan merkittäviä elinkaaren aikaisia kustannus- ja päästösäästöjä. Siemensin nähdään olevan digitalisaation edelläkävijä, mikä mahdollistaa Siemensin sidosryhmien kilpailukyvyn kasvattamisen ja markkinoilla erottautumisen. Sidosryhmien näkemyksen mukaan Siemensin skaalattavat ratkaisut tuottavat merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta.

Mikä on Business to Society -menetelmä?

Business to Society -menetelmän tavoitteena on mitata ja arvioida Siemens Osakeyhtiön vaikuttavuutta Suomen kansalliseen kestävän kehityksen strategiaan. Business to Society ottaa huomioon sosiaaliset, taloudelliset sekä ympäristönäkökulmat ja antaa hyvän kokonaiskuvan siitä, miten Siemens Osakeyhtiö omalla toiminnallaan sekä tuotteidensa ja palvelujensa kautta edistää Suomen kestävää kehitystä. Menetelmä koostuu analyyseistä, joista ensimmäisessä tarkastellaan yrityksen toimintaa ja vaikutuksia ulkoa sisäänpäin ja toisessa sisältä ulospäin.

Analyysi yhteiskunnan näkökulmasta

 

Business to Societyn ulkoa sisäänpäin kohdistuvan analyysin tavoitteena on ymmärtää, mikä Suomessa on kestävän kehityksen kannalta tärkeää. Analyysin pohjana ovat: 

  • globaalit tavoitteet: Pariisin ilmastosopimus ja kestävän kehityksen tavoitteet ja
  • kansalliset tavoitteet: Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ja hallitusohjelma. 

Lopputuloksena muodostetaan näkemys siitä, millaista kestävää yhteiskuntaa Suomessa tavoitellaan.

Analyysi yrityksen näkökulmasta 

 

Business to Societyn sisältä ulospäin kohdistuvan analyysin tavoitteena puolestaan on ymmärtää, miten Siemens vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan tavoitteiden saavuttamiseen. Tarkastelun kohteena ovat:

  • sisäinen vaikuttavuus, kuten rekrytointi, henkilöstön hyvinvointi, turvallisuus ja liiketapaperiaatteet ja 
  • ulkopuolinen vaikuttavuus, kuten asiakasprojektit, palvelut, hankinnat ja työllistäminen. 

Lopputuloksena muodostetaan näkemys siitä, millaista vaikuttavuutta Siemens tuottaa ja miten vaikuttavuus korreloi suomalaisen yhteiskunnan tavoitteiden kanssa.

Millaisia vaikutuksia Siemensin toiminnalla on?

Business to Society -menetelmän avulla on luotu linkki Suomen kestävän kehityksen strategian ja Siemens Osakeyhtiön toiminnan välille ja Siemensin yhteiskunnallinen vaikuttavuus on kategorisoitu kuuteen eri osa-alueeseen.

Siemens Osakeyhtiön arvokartta näyttää panoksemme kuudessa osa-alueessa: talouden vahvistaminen, osaamisen kehittäminen, innovaatioiden edistäminen, ympäristöstä huolehtiminen, elämänlaadun parantaminen ja yhteiskunnallisen muutoksen tukeminen. 


Mitattavien indikaattorien avulla Siemens pystyy tulevaisuudessa strategisesti parantamaan vaikuttavuuttaan ja edistämään Suomelle keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Tähän olemme sitoutuneet.

Nostoja Siemensin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvokartasta

Asiakastarinat ja projektit

Tutustu esimerkkeihin projekteista, jotka hyödyttävät sekä asiakkaitamme että yhteiskuntaa laajemmin.