Όροι Χρήσης

1.1. Η χρήση αυτών των σελίδων του Διαδικτύου που παρέχονται από την ΣΗΜΕΝΣ Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτροτεχνικών `Εργων και Προϊόντων (ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.), οι "Ιστοσελίδες της Siemens", επιτρέπεται μόνο βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να μεταβληθούν, να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλους όρους και προϋποθέσεις, π.χ. για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Με την είσοδο (log-in) ή, όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την έναρξη της χρήσης των Ιστοσελίδων της Siemens, οι παρόντες Όροι Χρήσης γίνονται αποδεκτοί στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοσή τους. 

 

1.2 Σε περίπτωση διαδικτυακών προσφορών που απευθύνονται σε εταιρείες ή δημόσιους φορείς, αυτές οι εταιρείες ή φορείς εκπροσωπούνται από το χρήστη και θεωρείται ότι ο αυτός έχει την κατάλληλη γνώση και πράττει αναλόγως. 

 

1.3. Εάν ο Χρήστης, ενόσω χρησιμοποιεί αυτόν τον Ιστότοπο της Siemens, ενεργεί ως επαγγελματίας πελάτης , δηλ. δεν ενεργεί για σκοπούς ξένους προς την εμπορική, επιχειρησιακή ή επαγγελματική του δραστηριότητα ή ενεργεί ως πελάτης για διοικητικού περιεχομένου πληροφορίες, δεν τυγχάνει εφαρμογής το Άρθρο 10 παρ.1 του Προεδρικού Διατάγματος 131/2003.

2.1 Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.προσφέρει στις Ιστοσελίδες της εξειδικευμένες πληροφορίες και λογισμικό, καθώς και - αναλόγως με την περίπτωση - συναφή τεκμηρίωση για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες της (downloading). 

2.2 Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δύναται να σταματά οποτεδήποτε τη λειτουργία των Ιστοσελίδων της ολικώς ή εν μέρει. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν μπορεί να αποδεχθεί οιαδήποτε ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα των Ιστοσελίδων της.

3.1 Ορισμένες σελίδες των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. μπορεί να προστατεύονται με συνθηματικό κωδικό (password). Για την προστασία της ασφάλειας και της βεβαιότητας των επιχειρηματικών συναλλαγών, μόνο εγγεγραμμένοι Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ως άνω σελίδες. Η Siemens επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την εγγραφή σε οποιονδήποτε Χρήστη. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ειδικότερα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καθορίζει ότι για ορισμένες σελίδες, στις οποίες υπήρχε στο παρελθόν ελεύθερη πρόσβαση, θα απαιτείται εγγραφή. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς υποχρέωση αιτιολογήσεως να αρνηθεί στον Χρήστη το δικαίωμα προσβάσεως στην περιοχή που προστατεύεται με συνθηματικό κωδικό, μπλοκάροντας τα Δεδομένα του Χρήστη (ως ορίζονται κατωτέρω), ιδίως εάν ο Χρήστης

 • χρησιμοποιήσει αναληθή ταυτότητα για την εγγραφή,
 • παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσεως ή αμελήσει το καθήκον επιμέλειάς του αναφορικά με τα Δεδομένα Χρήστη
 • παραβιάσει τυχόν ισχύοντες νόμους κατά την πρόσβαση ή κατά τη χρήση των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ή
 • δεν χρησιμοποιήσει τις Ιστοσελίδες της Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3.2 Για την εγγραφή ο Χρήστης πρέπει να δίνει ακριβή στοιχεία και, όποτε αλλάζουν τα εν λόγω στοιχεία με την πάροδο του χρόνου, να ενημερώνει επ' αυτού την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. (στο μέτρο του δυνατού: online) χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η ηλεκτρονική του διεύθυνση, ως παρέχεται στην ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., είναι η τρέχουσα και η διεύθυνση, στην οποία θα μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με τον Χρήστη.

3.3 Με την εγγραφή θα χορηγείται στον Χρήστη κωδικός πρόσβασης, αποτελούμενος από ταυτότητα Χρήστη και συνθηματικό κωδικό ("Δεδομένα Χρήστη"). Κατά την πρώτη πρόσβαση ο Χρήστης θα αλλάξει τον συνθηματικό κωδικό που έλαβε από την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. σε συνθηματικό κωδικό γνωστό μόνο στον Χρήστη. Τα Δεδομένα Χρήστη επιτρέπουν στον Χρήστη να βλέπει ή να αλλάζει τα δεδομένα του ή, ενδεχομένως, να αίρει τη συναίνεσή του για επεξεργασία δεδομένων.

3.4 Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι στα Δεδομένα Χρήστη δεν θα υπάρχει πρόσβαση τρίτων και ευθύνεται για κάθε συναλλαγή και άλλη δραστηριότητα που θα πραγματοποιείται με τα δικά του Δεδομένα Χρήστη. Στο τέλος κάθε συνδιάλεξης online, ο Χρήστης θα εξέρχεται (log-off) από τις ιστοσελίδες που προστατεύονται με συνθηματικό κωδικό. Εάν και στο μέτρο που ο Χρήστης αντιληφθεί ότι τρίτοι χρησιμοποιούν καταχρηστικώς τα δικά του Δεδομένα Χρήστη, πρέπει να ενημερώσει επ' αυτού την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. χωρίς υπαίτια καθυστέρηση εγγράφως ή, ενδεχομένως, με ηλεκτρονική επιστολή.

3.5 Αφού λάβει την ειδοποίηση κατά την παράγραφο 3.4, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα αρνείται την πρόσβαση στην προστατευόμενη με συνθηματικό κωδικό περιοχή υπό τα εν λόγω Δεδομένα Χρήστη. Η πρόσβαση θα είναι και πάλι δυνατή μόνο μετά από αίτηση του Χρήστη προς την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ή με νέα εγγραφή.

3.6 Ο Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει γραπτώς τη διαγραφή της εγγραφής του, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή δεν παραβιάζει την καλή λειτουργία συμβατικών σχέσεων. Στην περίπτωση αυτή η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα διαγράψει όλα τα Δεδομένα Χρήστη και λοιπά αποθηκευμένα, προσωπικώς αναγνωρίσιμα δεδομένα του Χρήστη, μόλις τα δεδομένα αυτά δεν χρειάζονται πλέον.

4.1 Η χρήση οιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης που παρέχονται στις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή, σε περίπτωση ενημέρωσης των πληροφοριών, του λογισμικού ή της τεκμηρίωσης, υπόκειται στους ισχύοντες όρους άδειας που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως με την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.. Όροι άδειας που έχουν συμφωνηθεί ξεχωριστά, όπως για παράδειγμα για τη μεταφορά από τις Ιστοσελίδες λογισμικού («software downloads»), υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης.

4.2 Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. χορηγεί στον Χρήστη μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, το λογισμικό και την τεκμηρίωση που διατίθενται στο Χρήστη από τις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. στην έκταση που συμφωνείται ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, στην έκταση του σκοπού που επιδιώκει η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. με την διάθεση αυτών.

4.3 Το λογισμικό θα διατίθεται χωρίς δαπάνη αντικειμενικού κώδικα. Δεν θα υπάρχει δικαίωμα διάθεσης του πηγαίου κώδικα. Αυτό δεν ισχύει για πηγαίο κώδικα σχετικό με λογισμικό ανοιχτής πηγής, στο οποίο οι προϋποθέσεις της άδειας υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης σε περίπτωση μεταβίβασης λογισμικού ανοιχτής πηγής και οι προϋποθέσεις αυτές απαιτούν τη διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα. Στην περίπτωση αυτή η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα διαθέτει τον πηγαίο κώδικα με αντάλλαγμα την πληρωμή των εξόδων.

4.4 Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η διακίνηση, εκμίσθωση ή κατ' άλλον τρόπο διάθεση πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης από τον Χρήστη προς οιονδήποτε τρίτο. Εκτός από την περίπτωση που επιτρέπεται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ο Χρήστης απαγορεύεται να τροποποιήσει το λογισμικό ή την τεκμηρίωση, καθώς και να αποσυναρμολογήσει, να σχεδιάσει αντίστροφα ή να απομεταγλωττίσει το λογισμικό ή να διαχωρίσει οιοδήποτε τμήμα αυτού. Ο Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα εφεδρικό αντίγραφο του λογισμικού, όπου απαιτείται για τη διασφάλιση περαιτέρω χρήσης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

4.5 Οι πληροφορίες, το λογισμικό και η τεκμηρίωση προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και από διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους και συμβάσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Ο Χρήστης πρέπει να τηρεί τους ως άνω νόμους και ιδίως δεν πρέπει να τροποποιεί, να συγκαλύπτει ή να αφαιρεί οιονδήποτε αλφαριθμικό κώδικα, σημεία ή ειδοποιήσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε από τις πληροφορίες ούτε από το λογισμικό ή την τεκμηρίωση ή από τυχόν αντίγραφά τους.

 

4.6. Το Άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2121/1993 δεν επηρεάζεται με τους παρόντες όρους.

5.1 Με την επιφύλαξη των επιμέρους διατάξεων της παραγράφου 4 των παρόντων όρων, οι πληροφορίες, οι ονομασίες μάρκας και άλλα περιεχόμενα των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν μπορούν να μεταβληθούν, να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να πωληθούν, να εκμισθωθούν, να χρησιμοποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να χρησιμοποιηθούν άλλως καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.

5.2 Με την εξαίρεση των δικαιωμάτων χρήσης και άλλων δικαιωμάτων που παρέχονται ρητώς με τους παρόντες, δεν παρέχονται άλλα δικαιώματα στον Χρήστη ούτε προκύπτει υποχρέωση παροχής επιπρόσθετων δικαιωμάτων . Όλα τα δικαιώματα σχετικά με ευρεσιτεχνίες και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ρητώς εξαιρούνται.   

 

5.3 Η ΣΗΜΕΝΣ  Α.Ε. μπορεί, χωρίς χρέωση, να χρησιμοποιήσει κάθε ιδέα ή πρόταση καταχωρισθείσα από τον Χρήστη στις Ιστοσελίδες της Siemens για την ανάπτυξη, βελτίωση και πώληση των προϊόντων της.

6.1 Κατά τη χρήση των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.ο Χρήστης απαγορεύεται

 • να παραβιάσει τα χρηστά ήθη με τον τρόπο χρήσης του,
 • να παραβιάσει οιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κάθε άλλο περιουσιακό δικαίωμα,
 • να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες οιαδήποτε περιεχόμενα που εμπεριέχουν ιό, τον καλούμενο Δούρειο Ίππο, ή οιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που θα μπορούσε να προξενήσει ζημία σε δεδομένα,
 • να μεταβιβάσει, να αποθηκεύσει ή να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες ζεύξεις υπερκειμένου ή περιεχόμενα, για τα οποία ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι ζεύξεις υπερκειμένου ή τα περιεχόμενα αντιβαίνουν σε υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου ή είναι παράνομα, ή
 • να διακινεί διαφημίσεις ή αυτόκλητες ηλεκτρονικές επιστολές (το λεγόμενο "spam") ή αναληθείς προειδοποιήσεις για ιούς, ελαττώματα ή παρόμοιο υλικό και ο Χρήστης δεν θα παρακαλεί ούτε θα ζητεί την συμμετοχή σε οιαδήποτε λοταρία, σύστημα χιονοστιβάδας, αλυσίδα επιστολών, παίγνιο πυραμίδας ή παρόμοια δράση.

6.2. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στο web site της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. οποιαδήποτε στιγμή, ιδιαίτερα εάν ο Χρήστης παραβιάσει οποιαδήποτε υποχρέωση που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

Οι Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. μπορεί να περιέχουν hyperlinks προς τις ιστοσελίδες τρίτων. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη αποδέχεται για τα περιεχόμενα τέτοιων ιστοσελίδων και δεν παριστά ούτε εγκρίνει τέτοιες ιστοσελίδες ή τα περιεχόμενά τους ως δικά της, καθ' όσον η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν ελέγχει τις πληροφορίες στις εν λόγω ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα και τις πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτές. Η χρήση τέτοιων ιστοσελίδων θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του Χρήστη.

8.1 Εφόσον οιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή τεκμηρίωση διατίθενται δωρεάν, αποκλείεται κάθε ευθύνη για ελαττώματα ως προς την ποιότητα ή τον τίτλο των πληροφοριών, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης ειδικά σε σχέση με την ορθότητα ή την απουσία ελαττωμάτων ή την απουσία απαιτήσεων ή δικαιωμάτων τρίτων ή σε σχέση με την πληρότητα και/ ή την καταλληλότητα ως προς τον σκοπό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ενέχουν δόλο ή απάτη. 

8.2 Οι πληροφορίες στις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. μπορεί να περιέχουν γενικές περιγραφές σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες επιμέρους προϊόντων, οι οποίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. λόγω αλλαγών σε προϊόντα). Η απαιτούμενη απόδοση του προϊόντος, επομένως, θα συμφωνείται αμοιβαία σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο της αγοράς.

9.1. Η ευθύνη της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για ελαττώματα σε σχέση με την ποιότητα και τον τίτλο καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 των παρόντων Όρων Χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. αποκλείεται εκτός εάν απαιτείται από το ελληνικό δίκαιο, π.χ. σύμφωνα με τις διατάξεις για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων ή σε περίπτωση εκούσιας παράβασης, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ή θανάτου, μη τήρησης εγγυημένων χαρακτηριστικών, δόλιας απόκρυψης ελαττώματος ή σε περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Η αποζημίωση σε περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται στην τυπική, προβλέψιμη ζημία της σύμβασης, εάν δεν υπάρξει δόλος ή βαριά αμέλεια.

 

9.2. Παρόλο που η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει την ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. χωρίς ιούς, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απαλλαγμένες από ιούς. Ο Χρήστης, για δική του προστασία, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και χρησιμοποιεί ένα σαρωτή ιών πριν από τη λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας, λογισμικού ή τεκμηρίωσης.

 

9.3. Οι παράγραφοι 9.1 και 9.2 δεν σκοπεύουν ούτε υπονοούν αλλαγές στην κατανομή του βάρους αποδείξεως εις βάρος του Χρήστη.

10.1. Εάν ο Χρήστης μεταφέρει πληροφορίες, λογισμικό και τεκμηρίωση από τη ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. σε τρίτο μέρος, ο Χρήστης πρέπει να συμμορφωθεί με όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ελέγχου (επανεξαγωγής) ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς, ο Χρήστης συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ελέγχου (επαν) εξαγωγών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 

 10.2. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά σε τρίτο μέρος, ο Χρήστης ελέγχει ειδικότερα και εγγυάται με τα κατάλληλα μέτρα ότι:

 

 • Δεν θα υπάρξει παραβίαση ενός εμπάργκο που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή / και από τα Ηνωμένα Έθνη με τέτοιου είδους μεταφορά ή με την παροχή άλλων οικονομικών πόρων σε σχέση με πληροφορίες, λογισμικό και τεκμηρίωση που παρέχει η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., επίσης λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της εγχώριας επιχείρησης και τις απαγορεύσεις της παράκαμψης αυτών των εμπάργκο ·
 • Αυτές οι πληροφορίες, το λογισμικό και η τεκμηρίωση που παρέχονται από τη ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν προορίζονται για χρήση σε σχέση με εξοπλισμό, πυρηνική τεχνολογία ή όπλα, εφόσον και στο βαθμό που η χρήση αυτή υπόκειται σε απαγόρευση ή εξουσιοδότηση, εκτός και εάν παρέχεται η απαιτούμενη εξουσιοδότηση,
 • Εξετάζονται οι κανονισμοί όλων των εφαρμοστέων καταλόγων των κυρωθέντων μερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τη διαπραγμάτευση με οντότητες, πρόσωπα και οργανισμούς που απαριθμούνται σε αυτήν.

10.3. Εάν απαιτείται από τις αρχές ή τη ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. να διεξάγει ελέγχους εξαγωγής, ο Χρήστης, κατόπιν αιτήματος της Siemens, θα παράσχει αμέσως στην Siemens όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον συγκεκριμένο τελικό χρήστη, τον συγκεκριμένο προορισμό και τη συγκεκριμένη χρήση πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης από τη ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., καθώς και τους υφιστάμενους περιορισμούς ελέγχου των εξαγωγών.

 

10.4. Ο Χρήστης αποζημιώνει και απαλλάσσει τη ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. από και εναντίον οποιασδήποτε αξίωσης, διαδικασίας, αγωγής, προστίμου, απώλειας, κόστους και ζημιών που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τυχόν μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών από τον Χρήστη και ο Χρήστης αποζημιώνει τη ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για όλες τις απώλειες και τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτήν, εκτός αν η μη συμμόρφωση δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Χρήστη. Η διάταξη αυτή δεν συνεπάγεται μεταβολή του βάρους της απόδειξης.

 

10.5. Η υποχρέωση της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. να εκπληρώνει συμφωνία υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εκπλήρωση αυτή δεν εμποδίζεται από τυχόν εμπόδια που απορρέουν από τις εθνικές και διεθνείς εξωτερικές εμπορικές και τελωνειακές απαιτήσεις ή από τυχόν εμπάργκο ή άλλες κυρώσεις.

Για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Χρήστη του Δικτυακού Τόπου της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων και την Κοινοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας της Siemens, η οποία είναι διαθέσιμη ανά υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. και / ή στη διεύθυνση  www.siemens.com.

 

12.1 Για οιαδήποτε συμπληρωματική συμφωνία απαιτείται η τήρηση εγγράφου τύπου.

12.2 Κατά τόπον αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, στην Ελλάδα, εάν ο Χρήστης είναι έμπορος κατά την έννοια του ελληνικού Εμπορικού Κώδικα.


12.3 Οι Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. λειτουργούν και διοικούνται από την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. και/η συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες. Οι Ιστοσελίδες συμφωνούν με το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας, όπου η υπεύθυνη εταιρεία έχει την έδρα της. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν παριστά ότι οι πληροφορίες, το λογισμικό και/ ή η τεκμηρίωση στις Ιστοσελίδες της είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες σε τοποθεσίες εκτός της χώρας. Εάν οι Χρήστες αποκτήσουν πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. από τόπο εκτός της χώρας, είναι αποκλειστικώς υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς νόμους. Απαγορεύεται η πρόσβαση στις πληροφορίες, το λογισμικό και/ ή την τεκμηρίωση των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. από χώρες, στις οποίες το περιεχόμενο αυτό είναι παράνομο. Σ’ αυτήν την περίπτωση και όπου ο Χρήστης επιχειρεί να συναλλαχθεί με τις εταιρείες του Ομίλου ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., πρέπει να έρχεται σε επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Siemens για τη συγκεκριμένη χώρα για τις εκεί ειδικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 

12.4 Οι Παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά συναφής ή σχετιζόμενη με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ουσία τους θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με την εξαίρεση των ελληνικών κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις Διεθνούς Πωλήσεως Εμπορευμάτων της 11ης Απριλίου 1980 αποκλείεται.