Όροι Χρήσης

1.1. Η χρήση αυτών των σελίδων του Διαδικτύου που παρέχονται από την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., οι "Ιστοσελίδες της Siemens", επιτρέπεται μόνο βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να μεταβληθούν, να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλους όρους και προϋποθέσεις, π.χ. για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Με την είσοδο (log-in) ή, όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την έναρξη της χρήσης των Ιστοσελίδων της Siemens, οι παρόντες Όροι Χρήσης γίνονται αποδεκτοί στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοσή τους. 

 

1.2. Εάν ο Χρήστης, ενόσω χρησιμοποιεί τις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., ενεργεί ως επαγγελματίας πελάτης, δηλ. δεν ενεργεί για σκοπούς ξένους προς το επιτήδευμα, την επιχείρηση ή το επάγγελμά του, ή ενεργεί ως πελάτης για διοικητικού περιεχομένου πληροφορίες, δεν τυγχάνοθν εν προκειμένω εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας, 2000/31/ΕΚ για ορισμένς νομικές πτυχές των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορικής, ιδίως του ηλεκτρονικού Εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.

 

1.3. Εάν ο Χρήστης χρησιμοποιεί αυτόν τον Ιστότοπο της Siemens ως πελάτη επιχείρησης, δηλ. Ότι δεν ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επαγγελματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα ή ως πελάτης διοίκησης, § 312i παρ. 1 φράση 1 όχι. 1 - 3 του γερμανικού αστικού κώδικα δεν ισχύει.

2.1 Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.προσφέρει στις Ιστοσελίδες της εξειδικευμένες πληροφορίες και λογισμικό, καθώς και - αναλόγως με την περίπτωση - συναφή τεκμηρίωση για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες της (downloading). 

2.2 Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δύναται να σταματά οποτεδήποτε τη λειτουργία των Ιστοσελίδων της ολικώς ή εν μέρει. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν μπορεί να αποδεχθεί οιαδήποτε ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα των Ιστοσελίδων της.

3.1 Ορισμένες σελίδες των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.μπορεί να προστατεύονται με συνθηματικό κωδικό (password). Για την προστασία της ασφάλειας και της βεβαιότητας των επιχειρηματικών συναλλαγών, μόνο εγγεγραμμένοι Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ως άνω σελίδες. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την εγγραφή σε οποιονδήποτε Χρήστη. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ειδικότερα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καθορίζει ότι για ορισμένες σελίδες, στις οποίες υπήρχε στο παρελθόν ελεύθερη πρόσβαση, θα απαιτείται εγγραφή. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς υποχρέωση αιτιολογήσεως να αρνηθεί στον Χρήστη το δικαίωμα προσβάσεως στην περιοχή που προστατεύεται με συνθηματικό κωδικό, μπλοκάροντας τα Δεδομένα του Χρήστη (ως ορίζονται κατωτέρω), ιδίως εάν ο Χρήστης

  • χρησιμοποιήσει αναληθή ταυτότητα προς το σκοπό της παραπλανήσεως τρίτων

  • παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσεως ή αμελήσει το καθήκον επιμέλειάς του αναφορικά με τα Δεδομένα Χρήστη ή

  • δεν χρησιμοποιήσει τις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3.2 Για την εγγραφή ο Χρήστης πρέπει να δίνει ακριβή στοιχεία και, όποτε αλλάζουν τα εν λόγω στοιχεία με την πάροδο του χρόνου, να ενημερώνει επ' αυτού την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. (στο μέτρο του δυνατού: online) χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η ηλεκτρονική του διεύθυνση, ως παρέχεται στην ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., είναι η τρέχουσα και η διεύθυνση, στην οποία θα μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με τον Χρήστη.

3.3 Με την εγγραφή θα χορηγείται στον Χρήστη κωδικός πρόσβασης, αποτελούμενος από ταυτότητα Χρήστη και συνθηματικό κωδικό ("Δεδομένα Χρήστη"). Κατά την πρώτη πρόσβαση ο Χρήστης θα αλλάξει τον συνθηματικό κωδικό που έλαβε από την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. σε συνθηματικό κωδικό γνωστό μόνο στον Χρήστη. Τα Δεδομένα Χρήστη επιτρέπουν στον Χρήστη να βλέπει ή να αλλάζει τα δεδομένα του ή, ενδεχομένως, να αίρει τη συναίνεσή του για επεξεργασία δεδομένων.

3.4 Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι στα Δεδομένα Χρήστη δεν θα υπάρχει πρόσβαση τρίτων και ευθύνεται για κάθε συναλλαγή και άλλη δραστηριότητα που θα πραγματοποιείται με τα δικά του Δεδομένα Χρήστη. Στο τέλος κάθε συνδιάλεξης online, ο Χρήστης θα εξέρχεται (log-off) από τις ιστοσελίδες που προστατεύονται με συνθηματικό κωδικό. Εάν και στο μέτρο που ο Χρήστης αντιληφθεί ότι τρίτοι χρησιμοποιούν καταχρηστικώς τα δικά του Δεδομένα Χρήστη, πρέπει να ενημερώσει επ' αυτού την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. χωρίς υπαίτια καθυστέρηση εγγράφως ή, ενδεχομένως, με ηλεκτρονική επιστολή.

3.5 Αφού λάβει την ειδοποίηση κατά την παράγραφο 3.4, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα αρνείται την πρόσβαση στην προστατευόμενη με συνθηματικό κωδικό περιοχή υπό τα εν λόγω Δεδομένα Χρήστη. Η πρόσβαση θα είναι και πάλι δυνατή μόνο μετά από αίτηση του Χρήστη προς την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ή με νέα εγγραφή.

3.6 Ο Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει γραπτώς τη διαγραφή της εγγραφής του, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή δεν παραβιάζει την καλή λειτουργία συμβατικών σχέσεων. Στην περίπτωση αυτή η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα διαγράψει όλα τα Δεδομένα Χρήστη και λοιπά αποθηκευμένα, προσωπικώς αναγνωρίσιμα δεδομένα του Χρήστη, μόλις τα δεδομένα αυτά δεν χρειάζονται πλέον.

4.1 Η χρήση οιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης που παρέχονται στις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή, σε περίπτωση ενημέρωσης των πληροφοριών, του λογισμικού ή της τεκμηρίωσης, υπόκειται στους ισχύοντες όρους άδειας που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως με την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.. Όροι άδειας που έχουν συμφωνηθεί ξεχωριστά, υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης.

4.2 Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. χορηγεί στον Χρήστη μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, το λογισμικό και την τεκμηρίωση που διατίθενται στο Χρήστη από τις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. στην έκταση που συμφωνείται ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, στην έκταση του σκοπού που επιδιώκει η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. με την διάθεση αυτών.

4.3 Το λογισμικό θα διατίθεται χωρίς δαπάνη αντικειμενικού κώδικα. Δεν θα υπάρχει δικαίωμα διάθεσης του πηγαίου κώδικα. Αυτό δεν ισχύει για πηγαίο κώδικα σχετικό με λογισμικό ανοιχτής πηγής, στο οποίο οι προϋποθέσεις της άδειας υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης σε περίπτωση μεταβίβασης λογισμικού ανοιχτής πηγής και οι προϋποθέσεις αυτές απαιτούν τη διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα. Στην περίπτωση αυτή η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα διαθέτει τον πηγαίο κώδικα με αντάλλαγμα την πληρωμή των εξόδων.

4.4 Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η διακίνηση, εκμίσθωση ή κατ' άλλον τρόπο διάθεση πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης από τον Χρήστη προς οιονδήποτε τρίτο. Εκτός από την περίπτωση που επιτρέπεται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ο Χρήστης απαγορεύεται να τροποποιήσει το λογισμικό ή την τεκμηρίωση, καθώς και να αποσυναρμολογήσει, να σχεδιάσει αντίστροφα ή να απομεταγλωττίσει το λογισμικό ή να διαχωρίσει οιοδήποτε τμήμα αυτού. Ο Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα εφεδρικό αντίγραφο του λογισμικού, όπου απαιτείται για τη διασφάλιση περαιτέρω χρήσης.

4.5 Οι πληροφορίες, το λογισμικό και η τεκμηρίωση προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και από διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους και συμβάσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Ο Χρήστης πρέπει να τηρεί τους ως άνω νόμους και ιδίως δεν πρέπει να αφαιρεί οιονδήποτε αλφαριθμικό κώδικα, σημεία ή ειδοποιήσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε από τις πληροφορίες ούτε από το λογισμικό ή την τεκμηρίωση.

5.1 Με την επιφύλαξη των επιμέρους διατάξεων της παραγράφου 4 των παρόντων όρων, οι πληροφορίες, οι ονομασίες μάρκας και άλλα περιεχόμενα των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν μπορούν να μεταβληθούν, να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να πωληθούν, να εκμισθωθούν, να χρησιμοποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να χρησιμοποιηθούν άλλως καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.

5.2 Με την εξαίρεση των δικαιωμάτων χρήσης και άλλων δικαιωμάτων που παρέχονται ρητώς με τους παρόντες, δεν παρέχονται άλλα δικαιώματα στον Χρήστη ούτε προκύπτει υποχρέωση παροχής δικαιωμάτων επί, αναφερομένων απλώς ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, της εταιρικής επωνυμίας ή επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνίες, μάρκες ή υποδείγματα χρησιμότητας.

6.1 Κατά τη χρήση των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.ο Χρήστης απαγορεύεται

  • να βλάψει άλλα πρόσωπα, ιδίως ανηλίκους, ή να παραβιάσει τα ατομικά τους δικαιώματα,

  • να παραβιάσει τα χρηστά ήθη με τον τρόπο χρήσης του,

  • να παραβιάσει οιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κάθε άλλο περιουσιακό δικαίωμα,

  • να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες οιαδήποτε περιεχόμενα που εμπεριέχουν ιό, τον καλούμενο Δούρειο Ίππο, ή οιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που θα μπορούσε να προξενήσει ζημία σε δεδομένα,

  • να μεταβιβάσει, να αποθηκεύσει ή να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες ζεύξεις υπερκειμένου ή περιεχόμενα, για τα οποία ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι ζεύξεις υπερκειμένου ή τα περιεχόμενα αντιβαίνουν σε υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου ή είναι παράνομα, ή

  • να διακινεί διαφημίσεις ή αυτόκλητες ηλεκτρονικές επιστολές (το λεγόμενο "spam") ή αναληθείς προειδοποιήσεις για ιούς, ελαττώματα ή παρόμοιο υλικό και ο Χρήστης δεν θα παρακαλεί ούτε θα ζητεί την συμμετοχή σε οιαδήποτε λοταρία, σύστημα χιονοστιβάδας, αλυσίδα επιστολών, παίγνιο πυραμίδας ή παρόμοια δράση.

Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της οποτεδήποτε, ιδίως εάν ο Χρήστης παραβιάζει οιαδήποτε υποχρέωση απορρέουσα από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

6.2. Η Siemens μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στο web site της Siemens οποιαδήποτε στιγμή, ιδιαίτερα εάν ο Χρήστης παραβιάσει οποιαδήποτε υποχρέωση που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.μπορεί να περιέχουν hyperlinks προς τις ιστοσελίδες τρίτων. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.ουδεμία ευθύνη αποδέχεται για τα περιεχόμενα τέτοιων ιστοσελίδων και δεν παριστά ούτε εγκρίνει τέτοιες ιστοσελίδες ή τα περιεχόμενά τους ως δικά της, καθ' όσον η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν ελέγχει τις πληροφορίες στις εν λόγω ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα και τις πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτές. Η χρήση τέτοιων ιστοσελίδων θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του Χρήστη.

8.1 Εφόσον οιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή τεκμηρίωση διατίθενται δωρεάν, αποκλείεται κάθε ευθύνη για ελαττώματα ως προς την ποιότητα ή τον τίτλο των πληροφοριών, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης ειδικά σε σχέση με την ορθότητα ή την απουσία ελαττωμάτων ή την απουσία απαιτήσεων ή δικαιωμάτων τρίτων ή σε σχέση με την πληρότητα και/ ή την καταλληλότητα ως προς τον σκοπό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ενέχουν δόλο ή απάτη καθώς και σωματική βλάβη ή θάνατο. 

8.2 Οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν γενικές περιγραφές σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες επιμέρους προϊόντων, οι οποίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. λόγω αλλαγών σε προϊόντα). Η απαιτούμενη απόδοση του προϊόντος, επομένως, θα συμφωνείται αμοιβαία σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο της αγοράς.

9.1. Η ευθύνη της Siemens για ελαττώματα σε σχέση με την ποιότητα και τον τίτλο καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 των παρόντων Όρων Χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη της Siemens αποκλείεται εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, π.χ. σύμφωνα με τον νόμο για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων ή σε περίπτωση εκούσιας παράβασης, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ή θανάτου, μη τήρησης εγγυημένων χαρακτηριστικών, δόλιας απόκρυψης ελαττώματος ή σε περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Η αποζημίωση σε περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται στην τυπική, προβλέψιμη ζημία της σύμβασης, εάν δεν υπάρξει δόλος ή βαριά αμέλεια.

 

9.2. Παρόλο που η Siemens καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει την ιστοσελίδα της Siemens χωρίς ιούς, η Siemens δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απαλλαγμένη από ιούς. Ο Χρήστης, για δική του προστασία, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και χρησιμοποιεί ένα σαρωτή ιών πριν από τη λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας, λογισμικού ή τεκμηρίωσης.

 

9.3. Οι παράγραφοι 9.1 and 9.2 δεν σκοπεύουν ούτε υπονοούν αλλαγές στην κατανομή του βάρους αποδείξεως εις βάρος του Χρήστη.

10.1. Εάν ο Χρήστης μεταφέρει πληροφορίες, λογισμικό και τεκμηρίωση από τη Siemens σε τρίτο μέρος, ο Χρήστης πρέπει να συμμορφωθεί με όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ελέγχου (επανεξαγωγής) ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς, ο Χρήστης συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ελέγχου (επαν) εξαγωγών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 

 10.2. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά σε τρίτο μέρος, ο Χρήστης ελέγχει ειδικότερα και εγγυάται με τα κατάλληλα μέτρα:

 

Δεν θα υπάρξει παραβίαση ενός εμπάργκο που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή / και από τα Ηνωμένα Έθνη με τέτοιου είδους μεταφορά ή με την παροχή άλλων οικονομικών πόρων σε σχέση με πληροφορίες, λογισμικό και τεκμηρίωση που παρέχει η Siemens, επίσης λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της εγχώριας επιχείρησης και τις απαγορεύσεις της παράκαμψης αυτών των εμπάργκο ·

Αυτές οι πληροφορίες, το λογισμικό και η τεκμηρίωση που παρέχονται από τη Siemens δεν προορίζονται για χρήση σε σχέση με εξοπλισμό, πυρηνική τεχνολογία ή όπλα, εφόσον και στο βαθμό που η χρήση αυτή υπόκειται σε απαγόρευση ή εξουσιοδότηση,

Εξετάζονται οι κανονισμοί όλων των εφαρμοστέων κατάλογων των κυρωθέντων μερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τη διαπραγμάτευση με οντότητες, πρόσωπα και οργανισμούς που απαριθμούνται σε αυτήν.

   

10.3. Εάν απαιτείται από τις αρχές ή τη Siemens να διεξάγει ελέγχους εξαγωγής, ο Χρήστης, κατόπιν αιτήματος της Siemens, θα παράσχει αμέσως στην Siemens όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον συγκεκριμένο τελικό χρήστη, τον συγκεκριμένο προορισμό και τη συγκεκριμένη χρήση πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης από τη Siemens, καθώς και τους υφιστάμενους περιορισμούς ελέγχου των εξαγωγών.

 

10.4. Ο Χρήστης αποζημιώνει και απαλλάσσει τη Siemens από και εναντίον οποιασδήποτε αξίωσης, διαδικασίας, αγωγής, προστίμου, απώλειας, κόστους και ζημιών που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τυχόν μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών από τον Χρήστη και ο Χρήστης αποζημιώνει τη Siemens για όλες τις απώλειες και τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτήν, εκτός αν η μη συμμόρφωση δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Χρήστη. Η διάταξη αυτή δεν συνεπάγεται μεταβολή του βάρους της απόδειξης.

 

 

 

10.5. Η υποχρέωση της Siemens να εκπληρώνει συμφωνία υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εκπλήρωση αυτή δεν εμποδίζεται από τυχόν εμπόδια που απορρέουν από τις εθνικές και διεθνείς εξωτερικές εμπορικές και τελωνειακές απαιτήσεις ή από τυχόν εμπάργκο ή άλλες κυρώσεις.

Για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Χρήστη του Δικτυακού Τόπου της Siemens, η Siemens συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων και την Κοινοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας της Siemens, η οποία είναι διαθέσιμη ανά υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Siemens και / ή στη διεύθυνση  www.siemens.com.

 

12.1 Για οιαδήποτε συμπληρωματική συμφωνία απαιτείται η τήρηση εγγράφου τύπου.

12.2 Κατά τόπον αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εάν ο Χρήστης είναι έμπορος κατά την έννοια του ελληνικού Εμπορικού Κώδικα.

12.3 Οι Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. λειτουργούν και διοικούνται από εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.δεν παριστά ότι οι πληροφορίες, το λογισμικό και/ ή η τεκμηρίωση στις Ιστοσελίδες της είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες σε τοποθεσίες εκτός Ελλάδος. Εάν οι Χρήστες αποκτήσουν πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. από τόπο εκτός Ελλάδος, είναι αποκλειστικώς υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς νόμους. Απαγορεύεται η πρόσβαση στις πληροφορίες, το λογισμικό και/ ή την τεκμηρίωση των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.από χώρες, στις οποίες το περιεχόμενο αυτό είναι παράνομο. Οι Παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά συναφής ή σχετιζόμενη με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ουσία τους θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με την εξαίρεση των ελληνικών κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.