Novi pametni termostat Siemens

Nagrada nazvana po osnivaču korporacije i inovatoru Werneru von Siemensu, ustanovljuje se radi poticanja rada na istraživačko-razvojnim projektima i inovativnosti studenata, te komuniciranja i kritičkog promišljanja rezultata. Nagrađuje se originalni rad studenata ili studentskih timova (do 3 člana) s primjenom u područjima digitalizacije, elektrifikacije i automatizacije (informacije o djelatnostima Siemensa nalaze se na www.siemens.hr).

 

Rok za predaju radova na natječaj je 28. rujna 2018. godine u 12 sati.

 

Pravila natječaja za nagradu Werner von Siemens:

 

Na natječaj se mogu prijaviti studenti Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva koji su samostalno ili timski (do tri člana) izradili rad iz područja natječaja.

 

Studenti trebaju imati status studenta na FER-u u akademskoj godini 2017./2018.

 

Svaki predloženi rad mora imati mentora.

 

Za natječaj se mogu prijaviti samo originalni radovi koji nisu prethodno publicirani, nisu prijavljeni na druge natječaje niti su u postupku objavljivanja. Također, za natječaj se ne mogu prijaviti diplomski radovi, ali za izradu prijavljenog rada studenti mogu djelomično koristiti dobivena saznanja i principe korištene tijekom izrade diplomskog rada.

 

Radove će ocjenjivati povjerenstvo sastavljeno od nastavnika Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva i stručnjaka Siemensa d.d.

 

Kriteriji za ocjenjivanje radova su: tematska usklađenost s područjem natječaja, originalnost, inovativnost, primjenjivost, te tehnička oprema rada.

 

Na natječaju se dodjeljuje jedna nagrada u obliku povelje i novčanog iznosa od 15.000 HRK. Student dobitnik nagrade dobiva povelju, dok se novčani iznos dijeli na jednake dijelove za radove s dva ili tri autora.

 

U prijavi na natječaj treba priložiti: pisanu prijavu studen(a)ta (sadrži: ime i prezime, kontakt podatke, studij, modul/profil, godina studija, naslov rada, ime mentora); uvezani cjeloviti rad i sažetak rada na hrvatskom i engleskom jeziku (do 300 riječi); CD s elektroničkom verzijom rada i sažetaka (označen nazivom natječaja, godinom i imenom autora); recenziju mentora.

 

Radovi se predaju putem urudžbenog zapisnika FER-a (soba B-1-08) s naznakom „Natječaj za nagradu Werner von Siemens“.

 

 

21. svibnja 2018.

Sonja Nušinović  Popovac

sonja.nusinovic@siemens.com