Adatvédelmi nyilatkozat - 2020. július

Mi (vagyis az ezen az oldalon a webhely üzemeltetőjeként azonosított konkrét társaság) úgy véljük, hogy fontos az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban elmagyarázzuk, hogyan gyűjtjük, tároljuk, használjuk fel, közöljük, illetve továbbítjuk (a továbbiakban: „kezeljük”) személyes adatait. Az, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, függ a velünk folytatott interakciók kontextusától, az Ön által használt termékektől, szolgáltatásoktól és funkcióktól, a tartózkodási helyétől és az alkalmazandó jogtól. 

A kezelt személyes adatok kategóriái és az adatkezelés célja 

 

Amikor ellátogat webhelyeinkre, illetve alkalmazásainkat vagy online szolgáltatásainkat használja (a továbbiakban mindegyik egy-egy „Online ajánlat”), olyan információkat kezelünk, amelyeket aktív és önkéntes módon adott meg önmagáról vagy amelyeket mi hoztunk létre az Online ajánlatoknak az Ön általihasználatával kapcsolatban. Ezek a személyes adatok következő kategóriáit foglalják magukban:

 

 • Az Ön kapcsolattartási adatai, köztük a neve, e-mail-címe, telefonszáma;
 • További személyes adatok, amelyeket az Online ajánlataink keretében kitöltött űrlapokon ad meg; 
 • Támogatási kérelem, felmérés, illetve hozzászólás vagy fórumbejegyzés keretében megadott információk; és
 • Az Online ajánlattal való interakcióhoz kapcsolódó információk, ideértve az eszköz- és felhasználói azonosítót, az operációs rendszerre vonatkozó információkat, a látogatás során elért webhelyeket és szolgáltatásokat, valamint az egyes látogatói kérelmek dátumát és időpontját.

Személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 

 • Online ajánlatainkba tartozó szolgáltatások és funkciók biztosítása érdekében, amibe beletartozik az Ön online fiókjának létrehozása és kezelése, a frissítés, védelem és hibaelhárítás, támogatás nyújtása, valamint Online ajánlataink javítása és fejlesztése;
 • Az Online ajánlatok használatának kiszámlázása érdekében;
 • Az Ön személyazonosságának igazolása érdekében;
 • Az Ön kéréseinek vagy utasításainak megválaszolása, illetve teljesítése érdekében; 
 • Az Ön rendelésének feldolgozása érdekében, illetve hogy hozzáférést biztosítsunk bizonyos információkhoz vagy ajánlatokhoz;
 • Annak érdekében, hogy kapcsolatba tudjunk Önnel lépni termékeinket és szolgáltatásainkat érintő információkkal és ajánlatokkal, hogy további marketinginformációkat küldhessünk Önnek, illetve hogy a 3. pontban részletezett ügyfélelégedettségi felmérések kapcsán kapcsolatba léphessünk Önnel; és
 • Amennyiben ez észszerűen szükséges az adott Online ajánlat feltételeinek betartatásához, valamely jogi igény vagy védelem előterjesztéséhez vagy fenntartásához, illetve csalás vagy egyéb jogellenes tevékenység megakadályozásához, ideértve az információtechnológiai rendszereinket ért támadásokat is.

Az Ön cége által nyújtott Online ajánlatok

Online ajánlatainkat az Ön igénybevétele céljából kínálhatjuk azon szervezeten keresztül is, amelyhez Ön tartozik, például vállalati ügyfeleinken keresztül. Amennyiben az Ön cége hozzáférést biztosít Önnek valamely online ajánlathoz, akkor az Ön vagy az Ön cége által megadott, illetve az Öntől vagy az Ön cégétől gyűjtött személyes adatoknak az online ajánlat tartalmával kapcsolatosan általunk végrehajtott kezelése az Ön cégének irányítása alatt történik, és arra az Ön cége és a köztünk fennálló adatkezelési megállapodás vonatkozik. Ilyen esetben az Ön cége felelős az ilyen tartalmakban található személyes adatokért, és a tartalmakban szereplő személyes adatokkal kapcsolatos minden kérdését az Ön cégének kell feltenni.

 

Más webhelyekre mutató linkek

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat kizárólag azokra az Online ajánlatokra vonatkozik, amelyek a jelen Adatvédelmi nyilatkozatra mutatnak, és nem vonatkozik kapcsolt vállalkozásaink olyan egyéb webhelyeire vagy alkalmazásaira, amelyek saját Adatvédelmi nyilatkozattal rendelkeznek vagy amelyeket harmadik felek üzemeltetnek. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem alkalmazandó azokban a helyzetekben sem, amikor csak Üzleti partnereink nevében kezelünk adatokat, pl. ha tárhely- vagy felhőszolgáltatóként járunk el.  Előfordulhat, hogy olyan, egyéb webhelyekre és alkalmazásokra mutató linkeket adunk meg, amelyek szerintünk érdekelheti Önt. Az ilyen egyéb webhelyek és alkalmazások adatvédelmi gyakorlataiért nem vállalunk felelősséget.

A kezelt személyes adatok kategóriái és az adatkezelés célja 

 

A velünk fennálló üzleti kapcsolat kontextusában a fogyasztók, illetve (potenciális) ügyfelek, beszállítók, alvállalkozók és partnerek (külön-külön egy-egy „Üzleti partner”) kapcsolattartói személyes adatainak alábbi kategóriáit kezelhetjük:

 

 • Kapcsolattartási adatok, például teljes név, beosztás, munkahelyi cím, munkahelyi telefonszám, munkahelyi mobiltelefonszám, munkahelyi faxszám és munkahelyi e-mail-cím; 
 • Fizetési adatok, például a fizetések feldolgozásához és csalások megelőzéséhez szükséges adatok, ideértve a hitelkártya / bankkártya számát, a biztonsági kódot és egyéb kapcsolódó számlázási információkat; 
 • Egyéb információk, amelyeket szükségszerűen kezelnünk kell az adott projektalapú vagy szerződéses kapcsolat során, vagy amelyeket önkéntes alapon ad meg az Üzleti partner, például a leadott megrendelésekkel, a kifizetett összegekkel, kérelmekkel és a projektek mérföldköveivel kapcsolatos személyes adatok; 
 • Nyilvánosan elérhető forrásokból, integritási adatbázisokból és hitelminősítő intézetektől gyűjtött személyes adatok; és
 • Ha jogszabály írja elő az Üzleti partnernek a megfelelőségi átvilágítást: születési idő, igazolványszámok, személyazonosító igazolványok és a releváns és jelentős peres ügyekre vagy az Üzleti partnerekkel szemben folyó egyéb jogi eljárásokra vonatkozó információk.

A személyes adatokat a következő célokból kezelhetjük:

 

 • Kommunikáció az Üzleti partnerekkel termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és projektjeinkkel kapcsolatban, pl. megkeresések vagy kérések megválaszolásával vagy a megvásárolt termékekkel kapcsolatos információk átadásával;
 • Az Üzleti partnerekkel fennálló (szerződéses) viszony tervezése, teljesítése és kezelése; pl. termékek vagy szolgáltatások tranzakcióinak és megrendelésének végrehajtásával, fizetések feldolgozásával, számviteli, könyvvizsgálati, számlázási és behajtási tevékenységek végrehajtásával, szállítmányok és kiszállítások megszervezésével, javítások elősegítésével és támogatási szolgáltatások nyújtásával;
 • Piacelemzés, nyereményjátékok, versenyek és egyéb ügyféltevékenységek vagy -rendezvények adminisztrációja és lebonyolítása;
 • Kapcsolatfelvétel termékeinket és szolgáltatásainkat érintő információkkal és ajánlatokkal, további marketing jellegű üzenetek küldése, illetve a 3. pontban részletezett ügyfélelégedettségi felmérések végzése; 
 • Termékeink, szolgáltatásaink és webhelyeink biztonságának fenntartása és védelme, biztonsági fenyegetések, csalás vagy egyéb bűncselekmények, illetve rosszindulatú tevékenységek megelőzése és észlelése; 
 • A jogi kötelezettségeknek (pl. a nyilvántartás vezetésének kötelezettsége), az exportellenőrzési és vámkezelési szabályoknak, az Üzleti partner megfelelőségi átvilágításra vonatkozó kötelezettségének (a fehérgalléros és pénzmosási bűncselekmények megelőzése érdekében), továbbá szabályzatainknak és az iparági szabványoknak való megfelelőség biztosítása; és
 • Jogviták rendezése, szerződéses megállapodásaink betartatása, illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme.

Ha és amennyiben az alkalmazandó jog megengedi, kapcsolattartási adatait kezelhetjük közvetlen üzletszerzési célokra is (pl. meghívás szakvásárokra, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információkat és ajánlatokat tartalmazó hírlevelek), illetve ügyfélelégedettségi felmérések folytatásához, minden esetben szintén e-mailen keresztül. Kapcsolattartási adatainak a fenti célokból történő kezelése ellen bármikor tiltakozhat írásban a contact@siemens.com e-mail-címen, illetve az Ön által kapott konkrét üzenetben biztosított leiratkozási mechanizmus használatával.

Személyes adatait az alábbiaknak továbbíthatjuk:

 

 • egyéb kapcsolt vállalkozásainknak vagy harmadik feleknek – pl. értékesítési partnereknek vagy beszállítóknak – az Online ajánlatok Ön általi használatával vagy az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunkkal összefüggésben;
 • olyan harmadik feleknek, amelyek informatikai szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, és amelyek ezeket az adatokat kizárólag e szolgáltatások (pl. tárhely- vagy informatikai karbantartási és támogatási szolgáltatások) céljaira kezelik;
 • harmadik feleknek jogi kötelezettségnek való megfeleléssel, illetve jogok vagy igények előterjesztésével, érvényesítésével vagy védelmével kapcsolatban (pl. bírósági és választottbírósági eljárásokhoz, bűnüldöző hatóságok és szabályozó testületek, illetve ügyvédek és jogi tanácsadók részére).

 

Az Online ajánlatok keretében (például chatszobákban vagy fórumokon) Ön által közzétett személyes adatok az egész világon hozzáférhetők lehetnek az adott Online ajánlat többi regisztrált felhasználója számára.

Ha másként nem jelezzük a személyes adatai gyűjtésének idején (pl. az Ön által kitöltött űrlapon), akkor személyes adatait töröljük, ha a szóban forgó személyes adatok megőrzésére már nincs szükség (i) abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy (ii) a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez (például adójogi vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési kötelezettségek).

Az Ön tartózkodási helye szerinti adatvédelmi jogszabályok konkrét jogokat biztosíthatnak Önnek személyes adatai vonatkozásában. 

 

Így különösen, a jogi előírásokra figyelemmel, az alábbiakra lehet jogosult:

 • Visszajelzést kaphat arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult lehet arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon;
 • Kérheti tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését;
 • Kérheti tőlünk személyes adatai törlését;
 • Kérheti tőlünk az adatkezelés korlátozását személyes adatai vonatkozásában;
 • Jogosult lehet adathordozhatóságra az Ön által aktív hozzájárulással átadott személyes adatok vonatkozásában; és
 • Saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatainak további kezelése ellen.

Megfelelő fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megvédjük személyes adatait az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülésével, elvesztésével, felhasználásával vagy megváltoztatásával, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalával vagy az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáféréssel szemben.

Adatvédelmi szervezetünk támogatást nyújt bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel, megjegyzéssel, aggállyal vagy panasszal, illetve abban az esetben, ha érvényesíteni szeretné bármely adatvédelemmel kapcsolatos jogát. Az adatvédelmi szervezetünkkel a következő címen veheti fel a kapcsolatot: dataprotection@siemens.com.

 

Az adatvédelmi szervezet minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy megválaszolja és rendezze a kéréseket és panaszokat, amelyekre felhívja a figyelmét. Az adatvédelmi szervezet megkeresése mellett mindig joga van ahhoz, hogy kérésével vagy panaszával az illetékes adatvédelmi hatósághoz forduljon.

Ez a szakasz akkor vonatkozik Önre, és akkor nyújt további információkat Önnek, ha személyes adatait valamelyik Európai Gazdasági Térségen belül található vállalatunk kezeli.

 

Adatkezelő

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt adatkezelési tevékenységek vonatkozásában az ezen az oldalon a webhely üzemeltetőjeként azonosított konkrét társaság minősül az Általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelőnek.

Az Önnel fennálló üzleti kapcsolat során előfordulhat, hogy Üzleti partnereink kapcsolattartási adatait megosztjuk a Siemens kapcsolt vállalkozásaival. Mi ezekkel a Siemens-társaságokkal közösen vagyunk felelősek személyes adatainak megfelelő védelméért (Általános adatvédelmi rendelet, 26. cikk). Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük az Ön számára érintetti jogainak hatékony érvényesítését e közös adatkezelés kontextusában, megállapodást kötöttünk ezekkel a Siemens-társaságokkal, amelyben biztosítjuk Önnek a jogot, hogy központilag, a Siemens Aktiengesellschaft, Németországgal szemben érvényesíthesse a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 6. pontja szerinti érintetti jogait.

Jogai érvényesítéséhez az alábbi címen veheti fel velünk a kapcsolatot: dataprotection@siemens.com.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Általános adatvédelmi rendelet előírja számunkra, hogy tájékoztassuk Önt személyes adatai kezelésének jogalapjáról.

Az Önnel kapcsolatos adatok kezelésének jogalapja az, hogy az adatkezelésre az alábbi célokból van szükség:

 • az Önnel kötött bármely szerződés szerinti jogaink gyakorlása és kötelezettségeink teljesítése (Általános adatvédelmi rendelet, 6. cikk (1) bek. b) pont) („Szerződés teljesítése”);
 • Jogi kötelezettségeink teljesítése (Általános adatvédelmi rendelet, 6. cikk (1) bek. c) pont) („Jogi kötelezettségek teljesítése”); és/vagy
 • Jogos érdekeink érvényesítése (Általános adatvédelmi rendelet, 6. cikk (1) bek. f) pont) („Jogos érdek”). Általánosságban az általunk érvényesített jogos érdek az Ön személyes adatai felhasználásával kapcsolatban (i) az Online ajánlatok Ön általi használatának és/vagy (ii) az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunknak a hatékony teljesítését vagy kezelését jelenti. Ahol az alábbi táblázat szerint jogos érdekeinkre támaszkodunk az adott célnál, úgy véljük, hogy ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az Ön érdekei, illetve jogai és szabadságai, figyelembe véve (i) az adatkezelési tevékenységeknek jelen dokumentumban ismertetett rendszeres felülvizsgálatát és kapcsolódó dokumentációját, (ii) személyes adatainak saját adatvédelmi folyamatink által megvalósított védelmét, ideértve a személyes adatok védelméről szóló kötelező erejű vállalati szabályzatot is, (iii) az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban biztosított átláthatóságot, és (iv) az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos jogait. Ha további információt szeretne kapni erről a mérlegelési teszt alapú megközelítésről, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi szervezetünkkel a következő címen: dataprotection@siemens.com.

Néhány esetben megkérdezhetjük, hogy adott esetben hozzájárul-e személyes adatai felhasználásához. Ilyen esetekben az Önnel kapcsolatos adatok általunk történő kezelésének jogalapja (ezenfelül vagy ehelyett) az is lehet, hogy Ön a hozzájárulását adta adatainak kezeléséhez (Általános adatvédelmi rendelet, 6. cikk (1) bek. a) pont) („Hozzájárulás”).

 

 

Személyes adatok kezelése az Online ajánlatokkal összefüggésben - Cél és Jogalap

 

Az Online ajánlatainkba tartozó szolgáltatások és funkciók biztosítása, amibe beletartozik az Ön online fiókjának létrehozása és kezelése, a frissítés, védelem és hibaelhárítás, a támogatás nyújtása, valamint Online ajánlataink javítása és fejlesztése

 • Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
 • Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f))

Az Online ajánlatok használatának kiszámlázása

 • Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
 • Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f))

Az Ön személyazonosságának igazolása

 • Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b))
 • Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f))

Az Ön kéréseinek vagy utasításainak megválaszolása, illetve teljesítése

 • Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b))
 • Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f))

Az Ön rendelésének feldolgozása, illetve hogy hozzáférést biztosítsunk bizonyos információkhoz vagy ajánlatokhoz

 • Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b))
 • Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f))

Marketinginformációk küldése, illetve kapcsolatfelvétel a 3. pontban részletezett ügyfélelégedettségi felmérések kapcsán

 • Hozzájárulás, ha Önként adta meg (GDPR 6. cikk (1) f))
 • Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f))

Amennyiben ez észszerűen szükséges az adott Online ajánlat feltételeinek betartatásához, valamely jogi igény vagy védelem előterjesztéséhez vagy fenntartásához, illetve csalás vagy egyéb jogellenes tevékenység megakadályozásához, ideértve az információtechnológiai rendszereinket ért támadásokat is

 • Jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c))
 • Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f))

Az Ön és köztünk lévő üzleti kapcsolathoz kapcsolódó adatkezelés - Cél és Jogalap

 

Kommunikáció az Üzleti partnerekkel termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és projektjeinkkel kapcsolatban, pl. megkeresések vagy kérések megválaszolásával vagy a megvásárolt termékekkel kapcsolatos műszaki információk átadásával

 • Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b))
 • Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f))

Az Üzleti partnerekkel fennálló (szerződéses) viszony tervezése, teljesítése és kezelése; pl. termékek vagy szolgáltatások tranzakcióinak és megrendelésének végrehajtásával, fizetések feldolgozásával, számviteli, könyvvizsgálati, számlázási és behajtási tevékenységek végrehajtásával, szállítmányok és kiszállítások megszervezésével, javítások elősegítésével és támogatási szolgáltatások nyújtásával;

 • Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b))
 • Jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c))

Piacelemzés, nyereményjátékok, versenyek és egyéb ügyféltevékenységek vagy -rendezvények adminisztrációja és lebonyolítása;

 • Hozzájárulás, ha Önként adta meg (GDPR 6. cikk (1) f))
 • Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f))

A 3. pontban részletezett ügyfélelégedettségi felmérések és közvetlen üzletszerzési tevékenységek végzése;

 • Hozzájárulás, ha Önként adta meg (GDPR 6. cikk (1) f))
 • Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f))

Termékeink, szolgáltatásaink és webhelyeink biztonságának fenntartása és védelme, biztonsági fenyegetések, csalás vagy egyéb bűncselekmények, illetve rosszindulatú tevékenységek megelőzése és észlelése;

 • Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f))

A jogi kötelezettségeknek (pl. a nyilvántartás vezetésének kötelezettsége), az exportellenőrzési és vámkezelési szabályoknak, az Üzleti partner megfelelőségi átvilágításra vonatkozó kötelezettségének (a fehérgalléros és pénzmosási bűncselekmények megelőzése érdekében), továbbá szabályzatainknak és az iparági szabványoknak való megfelelőség biztosítása; és

 • Jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c))
 • Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f))

Jogviták rendezése, szerződéses megállapodásaink betartatása, illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme.

 • Jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c))
 • Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f))

 

Nemzetközi adattovábbítások

Abban az esetben, ha személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítjuk, gondoskodunk adatainak az Általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő védelméről.  Ezért – és ha az alkalmazandó jog ezt megköveteli – az alábbi intézkedéseket tesszük:

 • Személyes adatait csak akkor osztjuk meg az Európai Gazdasági Térségen kívüli kapcsolt vállalkozásainkkal, ha bevezették a személyes adatok védelmére vonatkozó kötelező erejű vállalati szabályainkat. A kötelező erejű vállalati szabályokról itt talál további információt.
 • Személyes adatokat csak akkor továbbítunk külső címzettek felé az Európai Gazdasági Térségen kívül, ha a címzett (i) aláírta velünk az EU általános szerződéses feltételeit, vagy (ii) bevezette szervezetében a kötelező erejű vállalati szabályokat. A konkrét adattovábbításokkal kapcsolatban megvalósított garanciákról további információkat a dataprotection@siemens.com címen kérhet.

Az Ön illetékes adatvédelmi hatósága

 

Adatvédelemmel kapcsolatos aggályok és kérelmek esetén arra bátorítjuk, hogy lépjen kapcsolatba adatvédelmi szervezetünkkel a dataprotection@siemens.com címen.  Az adatvédelmi szervezet megkeresése mellett mindig joga van ahhoz, hogy kérésével vagy panaszával az illetékes adatvédelmi hatósághoz forduljon.

A helyi adatvédelmi hatóságok listája és elérhetőségei itt találhatók.

Ha Ön egyesült államokbeli illetőségű, akkor felhívjuk a figyelmét az alábbiakra:

 

Követés letiltása

Online ajánlataink jelenleg nem ismerik fel a böngészők „Követés letiltása” jelzéseit, és nem is reagálnak ezekre.  További információt a „Követés letiltása” lehetőségről a böngészője súgóoldalán talál.

 

Gyermekek általi használat

A jelen Online ajánlat nem a tizenhárom év alatti gyermekeket célozza meg. Tizenhárom év alatti gyermekektől nem gyűjtünk tudatosan személyes adatokat anélkül, hogy ragaszkodnánk ahhoz, hogy kérjenek előzetes szülői hozzájárulást, ha az alkalmazandó jog ezt előírja. Gyermekekkel kapcsolatos személyes adatokat kizárólag a jogszabályok által megengedett mértékben, szülői hozzájárulás kéréséhez, a helyi jogszabályoknak megfelelően, illetve a gyermek védelme érdekében használunk fel és teszünk közzé.

 

Állami jogok

Az Egyesült Államok Ön illetősége szerinti államától függően különleges jogai is lehetnek személyes adatai tekintetében.  További információért e jogokkal kapcsolatban, kérjük, kattintson ide.