Aktivnosti kompanije Siemens u Crnoj Gori

Siemens AG je tehnološka kompanija sa osnovnim djelatnostima na polju elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije, aktivna u skoro svim zemljama svijeta. Zaključno sa 30. septembrom 2019.godine, Siemens je imao oko 385.000 zaposlenih širom svijeta.

 

Siemens je vodeći isporučilac u oblasti proizvodnje, prenosa električne energije i infrastrukturnih rješenja, kao i u oblasti automatizacije, pogona i softverskih rješenja za industriju, te medicinskih dijagnostičkih rješenja.   

U fiskalnoj 2019. godini, koja je završena 30. septembra 2019. godine, prihodi iz redovnog poslovanja na globalnom nivou iznosili su ukupno 86,9 milijardi €, a neto dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi €.

 

Siemens je jedina od velikih tehnoloških kompanija koja je prisutna u Crnoj Gori i to kontinuirano već više od 19 godina. Prvo predstavništvo je otvoreno 2000. godine, a od 2005. godine, predstavništvo je transformisano u privredno društvo sa ograničenom odgovornošću - Siemens doo Podgorica, koje trenutno ima 3 zaposlena. Siemens je u Crnoj Gori prisutan u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća, sprovodeći misiju kompanije - primjenu najsavremenijih i cjelovitih tehnoloških rješenja, koja će omogućiti podizanje opšteg standarda na viši nivo.


U energetici, Siemens je u toku posljednjih godina uspješno realizovao više projekata, kao što su izgradnja i rekonstrukcija ključnih transformatorskih stanica u prenosnoj mreži (Podgorica 5, Ribarevine, Kotor). Najveći projekat u prenosnoj mreži je izgradnja transformatorske stanice 400/110 kV Lastva, koja je završena 2018. godine. Trafostanica Lastva je dio projekta podmorskog kabla između Italije i Crne Gore, a vrijednost radova iznosi oko 23 miliona €.

 

U 2019. godini potpisani su ugovori i započeli radovi na velikim projektima: Trans Balkan Electricity Corridor (I) Grid Section in Montenegro (Grant), koji obuhvata rekonstrukciju 16 trafostanica u elektroprenosnoj mreži, kao i izgradnja sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (trafostanice Mrke i Mateševo, kao i distributivne trafostanice).

 

U toku 2018. godine je završena i izgradnja elektrovučne podstanice Trebješica, vrijednosti preko 3 miliona € za Željezničku Infrastrukturu Crne Gore AD. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije iz fonda za regionalni razvoj IPA.

 

U toku 2017. godine su završeni radovi na projektu priključenja vjetroelektrane Krnovo na prenosnu mrežu, vrijednosti oko 13 miliona €, što je obuhvatilo izgradnju dvije transformatorske stanice 110/35 kV i dva dalekovoda 110 kV. Sličan projekat, odnosno priključenje buduće vjetorelektrane Možura na prenosnu mrežu, završen je 2018. godine.

Kada je riječ o razvoju elektrodistributivne mreže Crne Gore, Siemens je prisutan sa svojim inovativnim i savremenim rješenjima u kontinutitetu već duži niz godina. Trenutno sa Siemens-ovom opremom funckioniše više od polovine novih transformatorskih stanica u distributivnoj mreži. 


Siemens, između ostalog, nudi cjelovita rješenja za hotele visoke klase, kao i poslovne objekte i to od napajanja do najmodernijih sigurnosnih i komunikacionih sistema. Sa impresivnim referencama širom svijeta, uz već sproveden kompleksan projekat, kao što je hotel Splendid, koji je integrisao sve sisteme kao kompletno rješenje, Siemens je izvršio opremanje i poslovnog centra Capital Plaza.

 

U Siemens-u se vjeruje da su kompanije dužne da trajnim vrijednostima i ulaganjem pruže svoj doprinos razvoju sredine u kojoj djeluju. Tako je u okviru globalnog projekta Business to Society nastala Studija: “Smart City Podgorica - Razvoj energetski efikasne infrastrukture i servisa“, koju je za Siemens pripremio tim sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u maju 2018. godine.

 

U oblasti medicine, Siemens je prethodnih godina imao odličnu saradnju, kako sa javnim, tako i sa privatnim sektorom, realizujući brojne projekte sa Kliničkim centrom Crne Gore, PZU Hipokrat i drugim javnim i privatnim ustanovama u Crnoj Gori.

 

U maju 2019. godine, Siemens AG Njemačka donio je odluku o izdvajanju dijela poslovanja pod imenom Siemens Gas & Power u zaseban entitet. Ovo poslovanje obuhvata one segmente koji su na tržištu i u okviru interne organizacije Grupe poznati kao Siemens Oil & Gas, Siemens Power Generation, Siemens Transmission i Siemens Service Businesses. Osnovni cilj ovog reorganizovanja je uspostavljanje posebnog entiteta koji bi na brži i kvalitetniji način mogao da odgovori zahtjevima kupaca i korisnika na tržištu, a kroz smanjenje kompleksnosti organizacione strukture u okviru koje se navedeno poslovanje do sada sprovodilo. Realizacija reorganizacije će se odvijati u toku 2020. godine.

 

Imajući u vidu i stručne potencijale u Crnoj Gori, Siemens nastoji da u što većoj mjeri angažuje domaće resurse, potvrđujući svoju orijentaciju da crnogorske kompanije steknu neophodno znanje i stručnost, čime će naša misija dobiti puni smisao.