Elektromagnetische compatibiliteit in besturingspanelen

Een groot aantal verstoringen van machines en installaties kan worden teruggeleid op elektromagnetische invloeden.   Dit is eenvoudig op te lossen - door de regels EMC conform te volgen vanaf het ontwerpstadium.

Referentie handleiding voor EMC in de praktijk

Download referentie handleiding [NL]

Hoge relevantie

Electromagnetische compatibiliteit in de praktijk

EMC gerelateerde verschijnselen veroorzaken herhaaldelijk verstoringen in machines en installaties, variërend van sporadische storingen tot uitval of zelfs kapot gaan van apparaten en componenten. Correct ontwerp en montage kunnen dit soort verstoringen voorkomen voordat het gaat plaatsvinden.

EMC geschikte montage van een besturingspaneel in de praktijk

Op basis van het voorbeeld van een SINAMICS G120 regelaar laat de instructievideo zien hoe een besturingspaneel volgens EMC vereisten op basis van zones kan worden gebouwd. Naast een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke stappen, ontvangt u ook waardevolle praktische tips over de montage om montagefouten te voorkomen

Meer informatie over de SINAMICS G120 regelaar

Fundamentele beginselen van EMC

De richtlijn regelt de correcte werking van apparatuur. De term apparatuur verwijst hier naar een enkel apparaat of naar vaste installaties.

 • Definitie van "apparatuur" volgens de EMC-richtlijn:
  "Apparaat": elk toestel of combinatie daarvan dat als een enkele functionele eenheid op de markt is aangeboden en bestemd is voor de eindgebruiker en dat elektromagnetische storingen kan veroorzaken of waarvan de werking door dergelijke storingen kan worden aangetast;
 • Definitie van "vaste installatie" volgens de EMC-richtlijn:
  "Vaste installatie": een bepaalde combinatie van verschillende soorten apparaten en, indien van toepassing, andere apparaten, die worden geassembleerd, geïnstalleerd en bestemd om permanent op een vooraf bepaalde locatie te worden gebruikt;

De EMC richtlijn omvat niet:

Veiligheid en gevaren van apparatuur, b.v. voor personen, apparatuur en de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld voor personen, radiosystemen en telecommunicatieapparatuur (valt onder de R & TTE / RED-richtlijn 2014/53 / EU)

More information

Waar moeten paneelbouwers rekening mee houden?

De goed werking van de uitrusting moet zeker worden gesteld door het vastleggen van een acceptabel niveau met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit. Dienovereenkomstig moet een elektrische uitrusting zodanig worden ontworpen en vervaardigd worden, dat wordt gegarandeerd dat:

 • de opgewekte elektromagnetische storingen het niveau niet overschrijden waarboven radio- en telecommunicatieapparatuur en andere uitrusting niet meer overeenkomstig hun bestemming kunnen functioneren;
 • zij een zodanig niveau van ongevoeligheid voor de bij normaal gebruik te verwachten elektromagnetische storingen bezit dat zij zonder onaanvaardbare verslechtering van het begoogd gebruik kan functioneren.

Annex 1 of the EMC Directive defines the following requirements:

Beschermingsvereisten

 • Beperking van interferentieemissie - Adequaat niveau van immuniteit
 • Ontworpen en vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek

Specifieke eisen voor vaste installaties

 • Installatie en beoogd gebruik van componenten
 • De verantwoordelijke persoon is in het bezit van de documentatie ten behoeve van een inspectie
 • Een vaste installatie moet worden geïnstalleerd volgens goede technologische praktijken en overeenkomstig de informatie over het beoogde gebruik van de componenten, teneinde aan de essentiële eisen van punt 1 te voldoen.

More information

Handleiding voor risicoanalyse

In het kader van de nieuwe EMC-richtlijn moeten fabrikanten ook de elektromagnetische compatibiliteit van een apparaat beoordelen op basis van elektromagnetische verschijnselen en nagaan of aan de eisen van de richtlijn is voldaan. Bewijs van elektromagnetische compatibiliteit op basis van testrapporten op basis van EMC testen of evaluatie door deskundigen is niet langer voldoende.

Om de risicoanalyse binnen het toepassingsgebied van de richtlijn uit te voeren, biedt het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (CENELEC) de CENELEC gids 32 als hulpmiddel voor het bedienen van apparatuur met een laag voltage.

Meer informatie

Wat als er geen labelvereiste is

Apparatuur hoeft geen conformiteitsbeoordeling te ondergaan als het alleen voor integratie in een specifieke vaste installatie in de handel wordt gebracht. Omdat besturingspanelen over het algemeen worden beschouwd als componenten van vaste installaties, is voor dergelijke apparatuur geen afzonderlijke EU-conformiteitsverklaring en CE-markering vereist.


Belangrijk: zij moeten niettemin voldoen aan de beschermingsvereisten van de richtlijn omdat de markttoezichtautoriteiten een bewijs van conformiteit kunnen eisen, met name als er tekenen zijn van non-conformiteit of in geval van klachten.

Meer informatie

Wettelijk relevante veranderingen

De nieuwe EMC-richtlijn 2014/30 / EG bevat geen technische wijzigingen ten opzichte van de vorige EMC-richtlijn 2004/108 / EG, die op 20 april 2016 is verstreken. Zoals bij alle NWK-richtlijnen verwijzen de essentiële wijzigingen naar een duidelijke definitie van de marktdeelnemers, markering van uitrusting en documentatie.


Veiligheid en gevaren van apparatuur, b.v. voor personen, apparatuur en de gevolgen daarvan, b.v. voor personen, radiosystemen en telecommunicatie-eindapparatuur (valt onder de R & TTE / RED-richtlijn 2014/53 / EU).

Meer informatie

EMC – Electromagnetische compatibiliteit voor SINAMICS regelaars

Download technisch overzicht

Ontwerp veilig:

Aan de veilige kant vanaf het begin

Besteed de grootst mogelijke aandacht aan elektromagnetische compatibiliteit vanaf het begin. Gebruik onze hints en tips om te zorgen voor een EMC conforme apparaat in overeenstemming met de nieuwste normen en richtlijnen.

Referentie handleiding voor EMC in de praktijk

Download referentie handleiding [NL]