Zorg voor gedegen kennis van internationale normen en richtlijnen

Met

0
 • nationale comités is de International Electrotechnical Commission (IEC) de leidende normenorganisatie op het gebied van elektrotechniek. Veel landen over de hele wereld hebben hun eigen nationale versies van de IEC-normen.

Praktische handleiding:: Uitvoering van industriële besturingspanelen in overeenstemming met IEC en EU richtlijnen

Download referentie handleiding

In Europa en over de hele wereld

Altijd up to date met Siemens

Net als technologie altijd wordt verfijnd, zijn er voor de relevante normen en richtlijnen betreffende besturingspanelen ook regelmatige updates: een herziene versie van IEC 60204-1 (elektrische apparatuur van Machines) werd gepubliceerd in eind 2016. Nieuwe EU-richtlijnen zijn omgezet in nationale wetgeving voor het einde van 2016. Wij adviseren u altijd over belangrijke nieuwe ontwikkelingen en hun impact op uw dagelijkse activiteiten.
Richtlijnen in één oogopslag

IEC normen beschrijven de stand van de techniek

IEC normen worden wereledwijd in ongeveer tweederde van de landen toegepast. Ontwerpers en bouwers van besturingspanelen die de relevante IEC-normen toepassen kunnen vertrouwen dat zij aan eisen van de markt in de meeste landen voldoen.

Belangrijke IEC normen

Afbakening van de IEC 60204-1 en IEC 61439-1/2

Vanwege de groeiende onzekerheid op de markt welke standaard moet worden beschouwd als belangrijkste voor een besturingspaneel  heeft de Duits Commissie voor elektrische, elektronische en informatie technologieën van DIN en VDE (DKE) hierover een verklaring gepubliceerd.

Verschillende normen moeten in acht worden genomen voor de bouw van besturingspanelen voor machines. IEC 60204-1 is de relevante norm, maar het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om de best mogelijke elektrische veiligheid voor het besturingspaneel te garanderen.

Dit is de reden waarom wij aanraden om een risicoanalyse te maken. Voor de Europese markt is dit zelfs vastgelegd in de desbetreffende richtlijnen. Als verdere risico's geïdentificeerd zijn tijdens deze risicoanalyse, die in de opinie van de fabrikant niet onder IEC 60204-1 vallen dan kunnen vervolgens IEC 61439-1/-2 en indien nodig, andere normen ook geraadpleegd worden. De DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik/Duitse Commissie voor elektrische, elektronische & Informatie Technologieën) heeft in dit verband ook een aanbeveling gepubliceerd.

Meer informatie

IEC 60204-1

Basisnorm voor de veiligheid IEC 60204-1, "elektrische apparatuur van machines – deel 1:  Algemene vereisten voor de elektrische uitrusting van machines" vormt een belangrijke richtlijn voor besturingspanelen als onderdeel van een machine.

Toepassingsgebied van IEC 60204-1

 • Geldt voor het gebruik van elektronische apparatuur en systemen voor machines
 • Begint op het punt van verbinding met de elektrische uitrusting van de machine
 • Heeft betrekking op besturingspanelen met een nominale spanning van maximaal 1000 V AC of 1500 V DC


Outlook: Herziening van IEC 60204-1

In de afgelopen jaren is door de internationale elektrotechnische Commissie gewerkt aan een nieuwe versie van IEC 60204 die  gepubliceerd werd in eind 2016. Verwacht wordt dat de nationale normen hiervan afgeleid zullen worden vanaf eind 2017. De nieuwe richtlijn is nog niet in het Publicatieblad van de Europese Unie opgenomen.

De nieuwe versie is vooral een herziening of de introductie van de volgende onderwerpen:

 • Applicaties met aandrijfsystemen
 • EMC, overspanningbeveiliging, kortsluit waarde bepalen en  beveiliging van de bekabeling)
 • Stuurstroom circuits en aansturing
 • Symbolen voor actuatoren en besturing componenten
 • Eisen voor technische documentatie
 • Nationale voorschriften, normatieve voorwaarden en verwijzingen naar de literatuur

IEC 61439-1/2

IEC 61439 is de norm voor schakel- en verdeelinrichtingen welke na een overgangsperiode, geldig is sinds 2014. Delen 1 en 2 bevatten veiligheidseisen voorschakel- en verdeelinrichtingen die van belang kunnen zijn voor de machine besturingspanelen

Voorschriften in de Europese Economische Ruimte

EU-richtlijnen beschrijven de producteisen die in heel Europa van toepassing zijn. Producten die verkocht worden in de Europese economische ruimte moeten voldoen aan de doelstellingen van de bescherming volgens de relevante richtlijn of richtlijnen.

De essentiële richtlijnen inzake besturingspanelen voor machines zijn de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de EMC richtlijn 2014/30/EU. De richtlijnen verwijzen beurtelings naar geharmoniseerde EN-normen, die in de meeste gevallen zijn geleend van de IEC-normen.

Geen verkoop zonder een CE-keurmerk

De CE-markering is een wettelijk voorgeschreven label voor alle producten die voldoen aan de EU-richtlijnen en is dus in wezen een "technische paspoort" voor producten binnen de Europese economische ruimte. De EU-verklaring van overeenstemming vormt de basis voor het CE labelen van een product: het is de opgave van de fabrikant dat het product voldoet aan de fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen van alle relevante Europese richtlijnen, dat wil zeggen dat er overeenstemming met hen is.

De CE-markering moet rechtstreeks in het product worden aangebracht. Als dit niet mogelijk is om technische redenen, kan de verpakking en/of begeleidende documentatie (instructies voor gebruik, certificaat van garantie) ook worden gebruikt voor de CE-markering.

20 april, 2016: Acht nieuwe EU-richtlijnen werden van kracht

Vanaf 2008 zijn EU-richtlijnen gestandaardiseerd als onderdeel van de nieuwe wetgevende kader (NLF). Op 20 April, 2016 zijn de nieuwe versies van een totaal van acht EU-richtlijnen omgezet in nationale wetgeving van de EU-lidstaten, waaronder de Laagspannings-, EMC en ATEX richtlijnen.

 • Documentatie moet beschikbaar zijn in een taal die wordt begrepen door lokale overheden en gebruikers
 • Documentatie dient een risicoanalyse en -beoordeling te bevatten
 • Een postadres moet vermeld staan op het product zelf of indien dit niet mogelijk is op de verpakking of de bijgevoegde documentatie.
 • Een duidelijke omschrijving van de economische aanbieders en hun verplichtingen: fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs, distributeursA clear definition of the following activities:
  - Een product beschikbaar maken voor de markt
  - Marketing
  - De conformiteitsbeoordelingen
  - Terugtrekking uit verkoop
  - Terugroepactie

De laagspanningsrichtlijn vraagt om de volgende veiligheidsdoelstellingen:

Algemene voorwaarden

 • De essentiële kenmerken voor een veilig gebruik moeten worden opgegeven
 • Elektrische apparatuur dient op zodanige wijze vervaardigd te zijn dat het veilig en goed gemonteerd en aangesloten kan worden
 • Elektrische apparatuur dient zodanig ontworpen en vervaardigd te zijn dat bescherming tegen de vermelde gevaren gewaarborgd is. Definitie van een bepaling voor onderhoud van de apparatuur is toegestaan
 • Bescherming tegen de gevaren van de elektrische uitrusting
 • Personen en huisdieren zijn voldoende beschermd zijn tegen het gevaar van lichamelijk letsel of andere schade die kan worden veroorzaakt door direct of indirect contact
 • Temperaturen, vlambogen of straling die leiden tot een gevaar zou niet mogen worden geproduceerd
 • Personen, huisdieren en goederen zijn voldoende beschermd tegen niet-elektrische gevaren veroorzaakt door het elektrische materiaal dat  door ervaring is verkregen
 • De isolatie is geschikt voor voorzienbare omstandigheden

Bescherming tegen gevaren die veroorzaakt kunnen worden door externe invloeden op de elektrische apparatuur

 • Voldoet aan de verwachte mechanische eisen op een zodanige wijze dat de personen, huisdieren en goederen niet worden bedreigd
 • Is resistent tegen niet-mechanische invloeden in de verwachte omgevingscondities op zodanige wijze dat de personen, huisdieren en goederen niet worden bedreigd
 • Geen gevaar oplevert voor personen, huisdieren en goederen in te voorziene omstandigheden van overbelasting.
 • Het toepassingsgebied werd uitgebreid met huisdieren en objecten. Het bestrijkt ook andere gevaren (mechanische, chemische, lawaai, enz.)

      

Essentiële EU-richtlijnen voor besturingspanelen en machines

Het is essentieel om in iedere situatie de juiste richtlijn te identificeren omdat dit invloed zal hebben op de richtlijn die moet worden  toegepast en de kosten en inspanning die nodig zijn voor de verklaring van overeenstemming en documentatie.

De volgende EU-richtlijnen kunnen van belang zijn voor de controlepanelen en machines:

Tijdsbesparende ontwerptools

Bespaar tijd bij het selecteren, indelen en dimensionering van onze wereldwijd gecertificeerde producten. Gebruik onze ontwerptools om de technische kenmerken van producten en systemen te ordenen, eenvoudig en intuïtief om aan de vereisten van uw toepassing te voldoen.

Meer informatie

Ontwerp besturingspanelen volgens de norm

Het veilig, efficiënt en gemakkelijk onderzoek van warmte met inachtneming van de normen is een grote uitdaging in het plannen en bouwen van een besturingspaneel. Met de juridische en normatieve voorschriften moet niet alleen rekening worden gehouden, maar moet ook worden toegevoegd aan de documentatie voor een industrieel besturingspaneel als onderdeel van de risicobeoordeling. Hetzelfde geldt voor elektromagnetische compatibiliteit.

Omgaan met kortsluiting

Behandeling van kortsluitingsvermogen is van fundamenteel belang voor het opbouwen van een veilige controlepaneel. Dat is waarom de verwachte minimum en maximum kortsluitstroom op de machinetoevoer (RMS waarde in kA) moeten worden overeengekomen tussen de klant en de machinefabrikant.

SIMARIS design ontwerptool

Met de SIMARIS design software stelt u een rasterberekening op met inbegrip van een berekening van de kortsluitstroom gebaseerd op de toegepaste producten met een minimum aantal ingangen – door het berekenen van de gemiddelde spanning tot het stopcontact. Naast rasterberekening berekent de software ook kortsluitstroom, nominale belasting, voltage dips en energiebalans.

De norm voor elektrische uitrusting van machines omvat geen bewijs van kortsluiting.

Alles wat er staat is dat:

 • Het nominale uitschakel vermogen voor kortsluitingen met "surge" beveiliging componenten moet groter zijn of gelijk aan de kortsluitstroom welke verwacht wordt op die plek van de installatie
 • De bedrading moet zo aangelegd dat er rekening is gehouden met de kortsluitstroom

Bereken de doorlaat stroom snel en gemakkelijk met behulp van de SIMARIS curves ontwerptool

Bewijs van de verwachte kortsluitingstromen volgens IEC 61439-1 kan als volgt worden voorzien:

Vergelijking met een referentieontwerp (Checklist of berekening)

Testen

Er is geen noodzaak om het kortsluitvermogen van elektrische schakelingen aan te tonen in de volgende gevallen:

 • Schakel- en verdeelinrichtingen met een rated short-time withstand current Icw or rated conditional short-time current Icc van niet meer dan 10 kA RMS;
 • Voor ondersteunende circuits: UN ≥ 110 V, PN ≤ 10 kVA en uk ≥ 4%, UN < 110 V, PN ≤ 1,6 kVA en uk ≥ 4%
 • Schakel- en verdeelinrichtingen beschermd door stroombegrenzingscomponenten met een doorlaatstroom van maximaal 17 kA op de maximaal toegestane  kortsluitstroom op de invoer van de schakelinrichtingen

Lees meer over de SIMARIS Curves ontwerp tool

Praktijk gebaseerde documentatie

Zowel de internationale normen en de Europese richtlijnen bevatten regels inzake documentatie. Wij bieden een algemeen overzicht van de vereisten en onze tools zorgen voor een eenvoudige, tijdbesparende uitvoering.

De informatie die nodig is voor de ingebruikname, gebruik en onderhoud van de elektrische uitrusting binnen een machine moet worden geleverd in passende versies volgens IEC 60204. De informatie moet worden verstrekt in een overeengekomen taal

De documentatie van de klant moet de volgende elementen bevatten:

Een uitgebreide beschrijving van de apparatuur
Gebruiksaanwijzing, onderhoudsmanual
Onderdelenlijst

 • Toelichting op de montage / installatie / verbinding van de voeding
 • Indien van toepassing informatie over de fysieke omgeving, schematische schakeldiagram, programmering, inspectie intervallen enz.
 • Schakelschema
 • Beschrijving van beschermende apparatuur (vergrendelde functies voor machines die in coördinatie samenwerken.)
 • Technische beschermingsmaatregelen
 • Informatie over de behandeling, vervoer en opslag

Volgens IEC 61439-1 moet de technische documentatie alle identificatiefuncties van de schakel- en verdeelinrichtingen bevatten.

Deze omvatten het volgende:

 • Nominale waarden voor spanningen bijvoorbeeld nominale spanning van de schakel- en verdeelinrichtingen en isolatiespanningen
 • Nominale stroom waarden (InA, Inc, Ipk Icw, Icc)
 • Nominaal diversity factor RDF (ook voor groepen van schakelingen)
 • Nominale frequentie fn
 • Interferentie niveau, beschermingsklasse (IP code)
 • Type aardverbinding (netwerktype)
 • Uitsplitsing naar EMC (omgeving A of B)
 • Soort kortsluitbeschermende apparaten
 • Elektrische schokbescherming
 • Totale afmetingen, massa, enz.

De documentatie van de klant moet volgens IEC 61439-1/2 ook het volgende bevatten

 • Toelichting op de transport, behandeling, installatie, werking en onderhoud
 • Onderdeel & circuit identificatie (onderdelenlijst, een layouttekening, elektrisch schema, aansluitdiagram)

Technische documentatie moet geschreven zijn in een taal die gemakkelijk te begrijpen is in het land. Het moet tien jaar nadat de elektrische uitrusting voor het laatst op de markt is gebracht, beschikbaar worden gehouden voor de autoriteiten.

De technische documenten moeten ten minste de volgende elementen bevatten:

 • Algemene beschrijving
 • Conceptueel ontwerp, fabricagetekeningen en schema's, schakelschema's, enz.
 • Beschrijvingen en verklaringen voor gebruik van de elektrische apparatuur
 • Lijst van de toegepaste normen of beschrijving van de getroffen maatregelen om aan de veiligheidseisen te voldoen
 • Resultaten van ontwerpberekeningen, uitgevoerde onderzoeken en testverslagen (van de fabrikant of van derden)
 • Kopie van de conformiteitsverklaring
 • Geschikte risicoanalyse en -beoordeling

      

Risicoanalyse en-beoordeling

Een geschikte risicoanalyse en evaluatie is een onderdeel van de beoordelingsprocedure. Dit geldt zo nodig in aanvulling op een risicoanalyse en beoordeling die kan worden uitgevoerd, indien van toepassing, binnen het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn. "Redelijkerwijs voorziene" operationele fouten moet ook worden meegenomen tijdens de procedure voor de beoordeling.

Voor het uitvoeren van de risicoanalyse binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn, het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC) biedt de CENELEC Guide 32 als leidraad voor veiligheid verband houdende risico evaluatie en risico vermindering voor laagspanningsapparatuur.

Krachtige tools voor het efficiënt opstellen van documentatie

Vele kleine stapjes zijn er nodig voor het opstellen van documentatie. Op zoek naar documenten, ze vinden en compileren is vaak een tijdrovende en complexe taak. Onze tools maken het mogelijk om het opstellen van documentatie parallel te laten lopen met het engineeringproces.

Documentatie – onze praktische ontwerptools

Onze ontwerptools helpen niet alleen met norm compliant productselectie, dimensionering en lay-out van uw besturingspaneel: veel  ervan kan ook gebruikt worden als ondersteunend materiaal voor uw documentatie. U kunt bijvoorbeeld het volgende gebruiken:

 • SIMARIS therm om temperatuur limieten aan te tonen
 • SIMARIS curves om kortsluitingen aan te tonen

Veel van de gegevens die nodig zijn voor de documentatie in overeenstemming met de normen en richtlijnen kan worden gedownload met behulp van de CAx Download Manager. Geef de artikelnummers voor de Siemens producten uit uw onderdelenlijst en kunt u alle beschikbare productinformatie in één pakket downloaden:

 • Certificaten (bijvoorbeeld EG-verklaring van overeenstemming)
 • Data sheets
 • Karakteristieken
 • Instructies en handleidingen

Meer informatie

Praktische tip met whitepaper "Verificatie van de kortsluitwaarde volgens de IEC 61439-1"

Download whitepaper

whitepaper risico analyse

Risicoanalyse en -beoordeling voor industriële besturingspanelen

De risicoanalyse en -beoordeling voor industriële besturingspanelen is verplicht volgens de Europese laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU. We houden u up-to-date met de veranderingen in deze Europese laagspannigsrichtlijn en welke impact deze hebben. Ook bieden we in deze whitepaper practische tips hoe de risicoanalyse en -beoordeling voor besturingspanelen juist en snel uit te voeren

White paper: Risicoanalyse en -beoordeling voor industriële besturingspanelen

Download whitepaper