Elektromagnetische compatibiliteit in besturingspanelen - direct vanaf het begin

Een groot aantal verstoringen van machines en installaties kan worden teruggeleid op elektromagnetische invloeden. Dit is eenvoudig op te lossen door het volgen van de EMC-richtlijnen vanaf het ontwerpstadium.

Referentie handleiding voor EMC in de praktijk

Download referentie handleiding [NL]

control panel design

Alle informatie over normen en engineering van industriële besturingspanelen op één plek

Bent u op zoek naar waardevolle en deskundige know-how voor uw besturingspaneel?

Lees meer in onze White Papers, technische handleidingen, brochures en flyers, bekijk de webinars of maak gebruik van ons gratis aanbod aan softwaretools voor de elektrotechniek. 

Hoge relevantie

Elektromagnetische compatibiliteit in de praktijk

EMC gerelateerde verschijnselen veroorzaken herhaaldelijk verstoringen in machines en installaties, variërend van sporadische storingen tot uitval of het zelfs defect gaan van apparaten en componenten. Correct ontwerp en montage kunnen dit soort verstoringen voorkomen voordat het gaat plaatsvinden.

EMC geschikte montage van een besturingspaneel in de praktijk

Op basis van het voorbeeld van een SINAMICS G120 regelaar laat de instructievideo zien hoe een besturingspaneel volgens de EMC-richtlijnen op basis van zones kan worden gebouwd. Naast een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke stappen, ontvangt u ook waardevolle praktische tips over de montage om montagefouten te voorkomen

 

Meer informatie over de SINAMICS G120 regelaar

Fundamentele beginselen van EMC

De EMC-richtlijn regelt de correcte werking van apparatuur. De term apparatuur verwijst hier naar een enkel apparaat of naar vaste installaties.

 • Definitie van "apparatuur" volgens de EMC-richtlijn:
  "Apparaat": elk toestel of een combinatie daarvan dat als een enkele functionele eenheid op de markt is aangeboden en bestemd is voor de eindgebruiker en dat elektromagnetische storingen kan veroorzaken of waarvan de werking door dergelijke storingen kan worden aangetast;
 • Definitie van "vaste installatie" volgens de EMC-richtlijn:
  "Vaste installatie": een bepaalde combinatie van verschillende soorten apparaten en, indien van toepassing, andere apparaten, die worden geassembleerd, geïnstalleerd en bestemd om permanent op een vooraf bepaalde locatie te worden gebruikt;

De EMC-richtlijn omvat niet:

Veiligheid en gevaren van apparatuur, b.v. voor personen, apparatuur en de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld voor personen, radiosystemen en telecommunicatieapparatuur (valt onder de R & TTE / RED-richtlijn 2014/53/EU)

Waar moeten paneelbouwers rekening mee houden?

De correcte werking van de apparatuur wordt gewaarborgd door een adequaat niveau van elektromagnetische compatibiliteit vast te stellen. Daarom moet elektrisch materiaal zodanig worden ontworpen en vervaardigd dat het voldoet aan de eisen van deze richtlijn:

 

 • De gegenereerde elektromagnetische storing niet groter is dan het niveau waarboven radio- en telecommunicatieapparatuur of andere uitrusting niet naar behoren kan functioneren
 • Het heeft een niveau van immuniteit voor de te verwachten elektromagnetische storing bij het beoogde gebruik, waardoor het kan functioneren zonder een onaanvaardbare verslechtering van het beoogde gebruik. 

 

Bijlage 1 van de EMC-richtlijn definieert de volgende eisen:

 

Eisen op het gebied van bescherming:

 

 • Beperking van de storingsemissie - Adequate mate van immuniteit
 • Ontworpen en vervaardigd volgens de laatste stand van de techniek

 

 

Specifieke eisen voor vaste installaties:

 

 • Geïnstalleerd volgens een goed ontwerp conform de EMC-richtlijnen 
 • Het respecteren van de informatie over het beoogde gebruik van de componenten 
 • De persoon die verantwoordelijk is houdt de documenten voor inspecties en inzage

Handleiding voor risicoanalyse

In het kader van de nieuwe EMC-richtlijn moeten fabrikanten ook de elektromagnetische compatibiliteit van een apparaat beoordelen op basis van elektromagnetische verschijnselen en nagaan of aan de eisen van de richtlijn is voldaan. Bewijs van de elektromagnetische compatibiliteit gebaseerd op test resultaten van EMC testen of beoordeld door een expert is niet langer voldoende. 


Om de risicoanalyse binnen het toepassingsgebied van de richtlijn uit te voeren, biedt het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (CENELEC) de CENELEC gids 32 als hulpmiddel voor het bedienen van apparatuur met een laag voltage.

Wanneer er geen eis voor het labelen is

Apparatuur hoeft geen conformiteitsbeoordeling te ondergaan als het alleen voor integratie in een specifieke vaste installatie in de handel wordt gebracht. Omdat besturingspanelen over het algemeen worden beschouwd als componenten van vaste installaties, is voor dergelijke apparatuur geen afzonderlijke EU-conformiteitsverklaring en CE-markering vereist.


Belangrijk: deze moeten desalniettemin voldoen aan de beschermingseisen van de richtlijn omdat de markttoezichtautoriteiten een bewijs van conformiteit kunnen eisen, met name als er tekenen zijn van non-conformiteit of in geval van klachten.

Wettelijk relevante veranderingen

De nieuwe EMC-richtlijn 2014/30/EC bevat geen technische wijzigingen ten opzichte van de vorige EMC-richtlijn 2004/108/EC, die op 20 april 2016 is verstreken. Zoals bij alle NWK-richtlijnen verwijzen de essentiële wijzigingen naar een duidelijke definitie van de marktdeelnemers, markering van uitrusting en documentatie.


Veiligheid en gevaren van apparatuur, b.v. voor personen, apparatuur en de gevolgen daarvan, b.v. voor personen, radiosystemen en telecommunicatie-eindapparatuur (valt onder de R & TTE / RED-richtlijn 2014/53/EU).

Voor alle zekerheid, vanaf de start

Geef de best mogelijke aandacht aan de elektromagnetische compatibiliteit vanaf de start. Gebruik onze tips om te zorgen voor een EMC-conforme paneelconstructie volgens de nieuwste normen en richtlijnen.

Referentiehandboek over EMC in de praktijk

Download referentie handleiding [NL]