Wijzigingen in NEN 2654-1:2018

Onderhoud volgens het boekje

Als erkend onderhoudsbedrijf is Siemens verplicht om onderhoud conform het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) - Certificatieschema Onderhoud BMI versie 5.0 uit te voeren. Op 1 april 2019 is de nieuwe wettelijk verplichte norm voor beheer en onderhoud van brandmeldinstallaties, de NEN 2654-1+C1:2018 nl (norm) én de CCV regeling versie 5.0 die hierop is gebaseerd, van kracht geworden. 

Een belangrijk verschil ten opzichte van het verleden is dat voor iedere brandmeldinstallatie een Onderhoudsplan dient te worden opgesteld. Een Onderhoudsplan beschrijft de wijze waarop het onderhoud in uw specifieke situatie wordt uitgevoerd. Wanneer er bijzonderheden zijn met betrekking tot uw installatie dienen deze ook in het Onderhoudsplan genoemd te worden. Het Onderhoudsplan dient door de gebruiker van de brandmeldinstallatie en Siemens ondertekend te worden. Maar er zijn meer veranderingen:

 

  • In de nieuwe norm is de staat van de Projectie opgenomen in de nominale staat.
  • Afwijkingen in de nominale staat worden gerapporteerd als A afwijkingen (Materiaal) en B afwijkingen (projectie); als gevolg daarvan zullen wij onze ABC brieven anders classificeren.
  • Het verplichte Onderhoudsplan is per installatie (niet per centrale).
  • Binnen de nieuwe norm bestaat de mogelijkheid om een aanpassing te doen in de onderhoudsfrequentie m.b.t. het testen van melders, wanneer er een OnderhoudsRisicoInventerisatie&Evaluatie plaats heeft gevonden. Siemens heeft ervaringscijfers van typen ruimtes, waardoor het in specifieke gevallen mogelijk is eens per 24 maanden te testen.
  • Meldfunctie per groep (het eens in de 4 maanden testen van iedere groep) is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een schakelfunctie per brandmeldcentrale gekomen (per centrale1 groep uit- en aanschakelen).
  • De beheerder is verantwoordelijk voor de werking van de aangestuurde sturingen (Bijv: gaat lift naar juiste verdieping, sluiten de branddeuren goed etc.).
  • De beheerder is verantwoordelijk voor controle of de meldingen goed binnenkomen op een eventueel aangesloten management systeem.
  • De nieuwe norm geeft de mogelijkheid om anders te testen dan het standaard in alarm brengen van de melder. Dit dient vastgelegd te worden in het Onderhoudsplan.
  • In de norm is een bijlage (E) opgenomen over beheer op afstand, met daarin richtlijnen voor remote beheer.
  • In de norm is een richtlijn opgenomen hoe om te gaan met uitgeschakelde meldergroepen bij vereiste installaties.