Last van storingen en uitval van apparaten en/of hoog energieverbruik?

Vraag een Quick Scan aan.

De energietransitie, daar willen we graag aan bijdragen. Concreet betekent dat; energie besparen! Naast het vervangen van TL lampen door LED Lampen zijn er natuurlijk legio andere mogelijkheden om het elektriciteitsverbruik te reduceren. Met de Quick Scan kunnen we duidelijk maken waar deze besparing te halen zou kunnen zijn. Het begint allemaal met meten. Door te meten op specifieke punten in het (productie)proces en deze data te vergelijken met productiegetallen kunnen we kijken waar het energieverbruik omlaag kan. Tevens kijken we naar de effecten van (duurzame) opwek en verbruik op de spanningskwaliteit. Zo kunnen we helpen onverwachte storingen te voorkomen. 

Storing en uitval

Uitval van apparatuur kan verschillende oorzaken hebben. Dit heeft niet altijd een direct aan te wijzen oorzaak. Oorzaken kunnen gezocht worden op verschillende vlakken zoals in; menselijk handelen, omgeving, in de installatie en in de aansturingsmethode. Zo kan bijvoorbeeld de nieuw aangeschafte ledverlichting storing veroorzaken aan gevoelige elektronica in je fabriek. Tevens kunnen fase-onbalans en hoge aanloopstromen zorgen voor storingen die niet direct te duiden zijn. 

 

Deze oorzaken zijn met behulp van meetdata vaak goed op te sporen. In de Quick Scan zoomen we dieper in op deze data en gebruiken we deze om verborgen oorzaken inzichtelijk te maken. 

Hoog energieverbruik

In de Quick Scan gaan we op zoek naar vermoedelijke elektriciteitsslurpers door het (productie) proces en de daaraan gekoppelde elektrische installatie te analyseren. Een hoge elektriciteitsrekening kan veroorzaakt worden door het gebruik van verouderde apparatuur, verkeerde instellingen of een niet passende aansturing. Vaak blijft het lastig om te achterhalen waar de grootste verspilling vandaan komt, omdat er bijvoorbeeld alleen bij de kW/h meter van de netbeheerder gemeten wordt.Door fijnmaziger te meten met behulp van bestaande meters kan een beter beeld worden gevormd van het elektriciteitsverbruik. Wanneer mogelijk, gebruiken we beschikbare meetdata van bestaande meters. Wanneer deze meetdata nog niet beschikbaar is kunnen we optioneel tijdelijke metingen verrichten.

 

In de Quick Scan gaan we op zoek naar vermoedelijke elektriciteitsslurpers door het (productie)proces en de daaraan gekoppelde elektrische installatie te analyseren.

Advies op maat in 5 stappen

 

Stap 1:

In de intake wordt er gekeken waar mogelijke besparingen gerealiseerd zouden kunnen worden. Om dit te kunnen bepalen zal een deelproces geselecteerd moeten worden om te analyseren.

 

Stap 2:

In stap 2 wordt het in stap 1 geselecteerde proces verder geanalyseerd, het liefst op locatie. Zo wordt de benodigde data verzameld en wordt er gekeken naar welke extra data er eventueel nodig zou zijn.  

 

Stap 3:

In stap 3 wordt het definitieve meetplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke data al aanwezig is, in welk formaat deze wordt aangeleverd en welke meetperiode gewenst is. 

 

Stap 4:

Aan het begin van deze stap worden de metingen gestart. Na de meetperiode worden de gegevens verzameld en worden deze op een overzichtelijke manier gerapporteerd. Deze rapportage zal tevens een advies bevatten waar mogelijke besparingen of optimalisaties mogelijk zijn. Dit rapport wordt ter voorbereiding op stap ter beschikking gesteld. 

 

Stap 5:

In de laatste stap van de Quick Scan bespreken we de resultaten. Samen met u bekijken we welke opvallende waarden we hebben waargenomen gedurende de metingen. Proceskennis is onmisbaar voor een goede analyse. Daarom stellen we in stap 4 het rapport reeds beschikbaar zodat samen met mensen met proceskennis gekeken kan worden naar opvallende gebeurtenissen in de meetperiode.

Na deze stap gaan we gezamenlijk kijken wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn om de besparingen daadwerkelijk te kunnen realiseren en valideren.

Quick Scan aanmelden

Neem contact met mij op

Om een Quick Scan aan te vragen vult u onderstaand formulier in. Wij proberen u binnen 1 werkdag te bellen om een afspraak te maken. De kosten van een Quick Scan bedragen €4.990,- exclusief eventueel bij te plaatsen meters.