Batterifabrikken

Høykompetent arbeidskraft, smart bruk av banebrytende teknologi og unike norske forutsetninger. Dette skal gjøre norskproduserte batterier konkurransedyktige i et verdensmarked med nesten umettelig etterspørsel.

Imponerende produksjonskapasitet

Denne gigant-fabrikken i Mo i Rana vil få en årlig produksjonskapasitet på 32 gigawattimer, som tilsvarer en årlig produksjon av battericeller til rundt 600.000 elbiler.

Selskapet FREYR fikk mye oppmerksomhet da de for noen år siden presenterte sine svært ambisiøse planer om å bygge et gigantisk anlegg for batteriproduksjon i Mo i Rana.

 

– Mange trakk på smilebåndet for et par år siden, men nå banker de samme på vår dør. Vi jobber nå knallhardt for å starte bygging allerede om noen måneder, sier Tom Einar Jensen, CEO i FREYR AS.

Første byggetrinn er en «fast track»-fabrikk i Mo Industripark. Målet er at produksjon i mindre skala skal være i gang allerede om et par år.

 

Samtidig som de første batteriene rulles ut fra «fast track»-fabrikken, starter byggingen av en gigantisk batterifabrikk utenfor sentrum av Mo i Rana.

 

Når hele produksjonen er i full gang vil anlegget ha en samlet kapasitet på 32 gigawattimer, som tilsvarer produksjon av battericeller til rundt 600.000 elbiler årlig.

– Det er ingen grunn til at vi ikke skal klare å produsere de beste, billigste og grønneste battericellene i verden
Tom Einar Jensen, CEO i FREYR AS.

Battericellene er de minste byggeklossene i batteripakkene som inngår i for eksempel elbiler. De kan også brukes innen blant annet skipsfart, i kortbane-fly eller til stasjonær lagring av kraft fra fornybare kilder som vind- og solenergi.

 

Det er anslått at FREYR ved full produksjon vil ha skapt flere tusen nye arbeidsplasser.

Basert på tall fra Global Battery Alliance og World Economic Forum anslår konsulentselskapet McKinsey at behovet for batterier på verdensbasis vil være 17 ganger høyere i 2030 enn i 2019. Det er særlig behovet for batterier til elektriske kjøretøy som driver veksten, men også behovet for å kunne lagre strøm fra fornybare kilder fører til et betydelig løft.

 

McKinsey anslår at den bratte etterspørselsveksten frem mot 2030 vil føre til behov for 120 nye batterifabrikker som kan produsere batterier i stor skala.

Bratt vekst med grønt skifte

Kampen mot klimaendringer og et nødvendig grønt skifte er ventet å skape en kraftig vekst i etterspørselen etter batterier det neste tiåret.

 

Skal man lykkes med å bremse global oppvarming i stor nok grad til å unngå at temperaturen på verdensbasis stiger mer enn to grader, må de globale CO2-utslippene ifølge FNs klimapanel reduseres med mellom 40 og 60 prosent allerede i løpet av de neste ti årene. Å bytte ut fossile brennstoff med fornybare kilder kan bidra med inntil 90 prosent av denne reduksjonen, viser beregninger fra IRENA, Det internasjonale byrået for fornybar energi.

 

I så fall vil en allerede sterkt økende etterspørselsvekst for batterier kunne øke ytterligere.

 

NHO anslår i rapporten "Grønne elektriske verdikjeder" fra 2020 at norsk battericelleproduksjon har et omsetningspotensial på rundt 100 milliarder kroner i 2030 og at omsetning kan mer enn dobles i løpet av de påfølgende 20 årene.

 

«Det fordrer imidlertid en betydelig satsning nå», heter det i rapporten.

Hvordan lykkes man med produksjon av batterier i stor skala i Norge? For å klare det må FREYR finne en måte å bli ledende på to helt konkrete områder.

 

To områder er spesielt viktige for at norskproduserte batterier skal kunne bli konkurransedyktige produkter på verdensbasis: Lavest mulig pris og lavest mulig klimaavtrykk.

 

FREYR tar mål av seg å være ledende på begge områder!

Hvor langt ned prisen på hver enkelt battericelle kan presses avhenger naturlig nok av en rekke forhold. Blant annet de samlede investeringene i produksjonsfasiliteter og kostnadene knyttet til innsatsfaktorer som innkjøp av råvarer, arbeidskraft og energi. Dessuten er det helt avgjørende at produksjonsfasiliteter og innsatsfaktorer utnyttes mest mulig effektivt. Storskalaproduksjon er viktig for å redusere kostnader.

 

Samtidig handler hele grunnlaget for den raskt stigende etterspørselen etter mer batterikapasitet om å bremse global oppvarming gjennom å redusere de samlede CO2-utslippene. Den helt nødvendige overgangen fra fossile til fornybare energikilder vil først virkelig monne dersom produksjonen og bruken av batterier baserer seg på hundre prosent fornybar energi. Battericeller som ikke produseres på en klimavennlig måte eller som ikke kan resirkuleres vil fort miste livets rett.

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert på kommende webinarer, arrangementer og produkter tilpasset dine interesser? 

Unike fortrinn

Hvordan FREYR skal klare å redusere både priser og klimaavtrykk for å utvikle en ledende batteriproduksjon her til lands er ikke opplagt. Løsningen ligger i Mo i Rana.

 

En rekke forhold skaper et unikt utgangspunkt for at FREYR kan etablere en verdikjede som oppfyller kravene om grønn batteriproduksjon.

  • Den geografiske plasseringen gir umiddelbar nærhet til alle nødvendige råvarer gjennom nordiske leverandører
  • Både i Norge og i Norden forøvrig er det lange tradisjoner og tung kompetanse innen utvinning og foredling av råmaterialer og metaller
  • Norge har blant verdens laveste energikostnader basert på hundre prosent utslippsfrie, fornybare energikilder
  • Fysiske faktorer som kjølig lufttemperatur, lav luftfuktighet og tilgang til rent kjølevann og god infrastruktur er viktige fortrinn i energikrevende produksjon
  • Muligheten for å bygge fabrikken i svært stor skala gir stordriftsfordeler og rom for at produksjonsprosessen kan forbedres og akselereres underveis
  • Tilgang til høykompetent arbeidskraft og forskningsmiljøer som har lange tradisjoner innen kraftkrevende industri
  • Kort vei til markedet for produksjon av elbiler i Europa
  • Høy kompetanse innen resirkulering av materialer

 

 

Kampen mot svinnet

Geografisk plassering, naturgitte forhold og stolte industritradisjoner er likevel ikke nok. Det er nemlig en helt sentral utfordring som FREYR også må løse.

 

Et helt bærende element i planene om norskproduserte battericeller er at produksjonsfasiliteter og innsatsfaktorer kan utnyttes i høyest mulig grad.

 

Det er slik FREYR skal nå ambisjonen om å bli kostnadsledende.

 

Rundt 25 prosent av kostnadene i produksjonen av en battericelle kan knyttes til investeringer i produksjonsfasiliteter og kostnader til innsatsfaktorer som arbeidskraft og energi. De resterende 75 prosentene handler om utnyttelsen av materialene og effektiv logistikk.

– Ingenting annet er viktigere enn dette. Her vinnes kampen.
Jarle Nilsen, Siemens Digital Industry

Siemens samarbeider tett med FREYR om å utvikle produksjonsmiljøet for bærekraftige battericeller i stor skala. Teknologiselskapet har bred erfaring med nettopp optimalisering og effektivisering av batteriproduksjon gjennom smart automasjon og digitalisering.

 

I produksjonen av battericeller er det særlig viktig å finne en løsning på hvordan man reduserer materialsvinn. I batteriindustrien ligger dette svinnet i dag på opp mot 35 prosent.

 

– Selve kjernen i samspillet mellom FREYR og Siemens er å bruke verktøykassen vår til å sette opp en «grønn» produksjon som reduserer råvare- og energiforbruk – og samtidig sikrer optimal oppetid for produksjonen, sier Nilsen.

 

 

Banebrytende teknologi

For å klare dette tar Siemens og FREYR blant annet i bruk banebrytende teknologi som er i stand til å lære av sine egne feil.

 

Siemens og FREYR har allerede startet utviklingen av en digital tvilling.

 

En digital tvilling er en virtuell fremstilling av produksjonen. Den gjør det mulig å simulere alle sider ved den faktiske produksjonen før man starter å produsere en eneste battericelle.

– Nesten alle mulige feilkilder kan utelukkes med simulering. Den fysiske fabrikken kan startes opp på inntil halvparten av tiden og til omtrent 30 prosent mindre oppstartskostnader. Allerede her begynner den digitale investeringen å gå i pluss.
Jarle Nilsen, Siemens Digital Industry

Den digitale tvillingen brukes også til å optimalisere produksjonsprosesser, til å trene personell og til å forutse og redusere nødvendig vedlikehold.

 

Etter hvert vil den digitale tvillingen kunne bygges ut til å bli selvlærende gjennom en evig optimaliseringsprosess, på fagspråket kalt «closed loop manufacturing».

I tillegg vil Siemens hjelpe FREYR med standardisering av produkter slik at vedlikeholdskostnader blir markert redusert og håndteringen mer forutsigbar. Siemens bidrar også med verktøy og løsninger som hjelper FREYR med å utvikle nye battericelleprodukter.

 

– Det kritiske med en digital tvilling er å få systemer for IT og operasjonsteknologi til å spille på lag og fungere som én datamodell og ett system. Det handler mer om dataflyt enn flotte virtuelle bilder. Her har Siemens god kompetanse fra blant annet tilsvarende industrier som bilindustrien, sier Nilsen.

 

FREYR tar i utgangspunktet sikte på å levere battericeller til bruk i batteripakker i elektriske biler i Europa, men har også som mål å utvikle produkter for andre markeder som marin transport, lagring av strøm og i fly- og offshoreindustriene.

– Det er ingen grunn til at vi ikke skal klare å produsere de beste, billigste og grønneste battericellene i verden,
Einar Jensen, CEO i FREYR