Adres
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
tel. 22 870 90 00
www.siemens.pl
e-mail: siemens.pl@siemens.com

Zarząd Siemens Sp. z o.o.  

Dominika Bettman - Prezeska Zarządu
Daniela Armano-Wallner - CFO

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa

Nr KRS 0000031854

Wysokość kapitału spółki: 96 831 415,00,- ZŁ PLN
NIP 526-03-02-870
REGON 10501639
Certyfikat BS EN ISO 9001:2008
BDO 000008961

Informacja o ochronie danych firmy Siemens

Firma Siemens (dalsze dane firmy zawarte są w sekcji „Informacje o firmie”) przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy, ujawniamy i przekazujemy (łącznie dalej "przetwarzamy") Państwa dane osobowe. Dane osobowe, które gromadzimy na Państwa temat, zależą od kontekstu interakcji z nami, produktów, usług i funkcji, z których Państwo korzystają, Państwa lokalizacji i obowiązujących przepisów prawa.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych i cel przetwarzania 

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub korzystania przez Państwa z naszych aplikacji lub usług online ("Oferta online"), przetwarzamy informacje, które Państwo aktywnie i dobrowolnie podali lub które zostały wygenerowane przez nas w związku z korzystaniem z Oferty online i obejmują one następujące kategorie danych osobowych:

 • Państwa dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • Dalsze dane osobowe, które podają Państwo wypełniając formularze w naszych Ofertach online;
 • Informacje przedłożone nam w ramach prośby o wsparcie, ankiety lub komentarza lub postu na forum; oraz
 • Informacje dotyczące interakcji Państwa z naszą Ofertą online, w tym identyfikator urządzenia i użytkownika, informacje o systemie operacyjnym, witrynach i usługach wykorzystywanych podczas wizyty, data i godzina każdego zapytania odwiedzającego.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Świadczenie usług i funkcji w ramach Oferty online, które obejmują tworzenie i administrowanie kontem internetowym, aktualizowanie, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów, udzielanie wsparcia, a także ulepszanie i rozwijanie naszej Oferty online;
 •  Aby wystawić rachunek za korzystanie z Oferty online;
 • Aby zweryfikować Państwa tożsamość;
 • Aby odpowiedzieć na pytania  i spełnić Państwa prośby lub wykonać Państwa instrukcje;
 • W celu realizacji Państwa zamówienia lub zapewnienia Państwu dostępu do konkretnych informacji lub ofert;
 • Aby skontaktować się z Państwem w sprawie informacji i ofert dotyczących naszych produktów i usług, przesłać Państwu dalsze informacje marketingowe lub skontaktować się z Państwem w kontekście badań satysfakcji klienta, jak wyjaśniono dalej w sekcji 3; oraz
 • Na ile jest to konieczne i uzasadnione, w celu wdrożenia warunków Oferty online, ustalenia, utrzymania lub obrony roszczenia prawnego, zapobiegania oszustwom lub innym bezprawnym działaniom, w tym atakom na systemy informatyczne firmy Siemens.

Oferta online dostarczana Państwu za pośrednictwem Państwa organizacji

 

Nasza Oferta online może być Państwu dostarczona przez organizację do której Państwo należą, taką jak nasi klienci korporacyjni. Jeśli Państwa organizacja umożliwiła Państwu dostęp do naszej Oferty online za swoim pośrednictwem, przetwarzanie przez nas Państwa danych aktywnie do nas dostarczonych lub zebranych od Państwa lub Państwa organizacji w związku z treścią Oferty online odbywa się na polecenie Państwa organizacji i jest przedmiotem umowy o powierzenie danych do przetwarzania pomiędzy Państwa organizacją i nami. W takim przypadku, Państwa organizacja jest odpowiedzialna za wszystkie dane osobowe podlegające przetwarzaniu w związku treścią Oferty online. W związku z powyższym wszelkie pytania dotyczące sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych w związku z dostarczoną Państwu treścią Oferty online powinni Państwo kierować do swojej organizacji.

 

 

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych ma zastosowanie wyłącznie do Ofert online, które zawierają odnośniki do niniejszej informacji o ochronie danych osobowych, a nie do innych stron internetowych lub aplikacji naszych spółek powiązanych, które mają własne polityki prywatności lub są obsługiwane przez strony trzecie. Niniejsza informacja nie ma również zastosowania w sytuacjach, gdy przetwarzamy informacje wyłącznie w imieniu naszych partnerów biznesowych, np. gdy działamy jako dostawca usług hostingowych lub usług w chmurze. Możemy udostępniać linki do innych stron internetowych i aplikacji, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony danych osobowych stosowane na udostępnionych przez nas innych witrynach internetowych lub aplikacjach.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych i cel ich przetwarzania 

W ramach relacji biznesowych z nami, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych klientów i osób kontaktowych u (potencjalnych) klientów, dostawców, sprzedawców i partnerów (dalej "Partner biznesowy"):

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres miejsca pracy, numer stacjonarnego telefonu służbowego, numer służbowego telefonu komórkowego, numer faksu służbowego i służbowego adresu e-mail;
 • Dane dotyczące płatności, takie jak dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych/debetowych, numery kodów bezpieczeństwa i inne powiązane informacje rozliczeniowe;
 • Dalsze informacje, które muszą być przetwarzane w ramach projektu lub stosunku umownego z nami lub dobrowolnie przekazane przez partnera biznesowego, takie jak dane osobowe dotyczące złożonych zamówień, dokonanych płatności, zapytań i etapów projektu;
 • Dane osobowe zebrane z publicznie dostępnych zasobów, baz danych dotyczących wiarygodności i agencji ratingu kredytowego; oraz
 • W przypadku, gdy jest to prawnie wymagane do sprawdzenia Partnera Biznesowego pod kątem przestrzegania prawa: data urodzenia, numery identyfikacyjne, dokumenty tożsamości oraz informacje o istotnych sprawach sądowych lub innych postępowaniach prawnych przeciwko Partnerom Biznesowym.

Możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
 

 • Komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi w sprawie naszych produktów, usług i projektów, np. poprzez odpowiadanie na zapytania lub prośby lub dostarczanie Państwu informacji o zakupionych produktach;
 • Planowanie, wykonywanie i zarządzanie relacjami (kontraktowymi) z Partnerami Biznesowymi; np. poprzez realizację transakcji i zamówień produktów lub usług, przetwarzanie płatności, prowadzenie księgowości, audyt, rozliczanie i windykacja, organizowanie wysyłek i dostaw, umożliwianie dokonania napraw i świadczenie usług wsparcia;
 • Administrowanie i przeprowadzanie analiz rynku, loterii, konkursów lub innych działań i imprez dla klientów;
 • Kontaktowanie się z Państwem w celu przekazania informacji i ofert dotyczących naszych produktów i usług, przesłania dalszych informacji marketingowych i przeprowadzenia badań satysfakcji klientów, jak wyjaśniono w sekcji 3;
 • Utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa naszych produktów, usług i stron internetowych, zapobieganie i wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych;
 • Zapewnienie przestrzegania obowiązków prawnych (jak np. obowiązek prowadzenia ewidencji), kontroli eksportowej, przepisów celnych, obowiązków w zakresie sprawdzania Partnerów Biznesowych pod kątem przestrzegania prawa (w celu zapobiegania przestępstwom urzędniczym i praniu pieniędzy), oraz naszej polityki i norm branżowych; oraz
 • Rozstrzyganie sporów, egzekwowanie naszych umów oraz ustanawianie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych.

Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, możemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe w celach marketingu bezpośredniego (np. zaproszenia na targi, biuletyny) oraz przeprowadzać badania satysfakcji klientów. Powyższe działania mogą być realizowane również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mogą Państwo, w dowolnym momencie, sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych kontaktowych w ww. celu, pisząc na adres contact@siemens.com lub korzystając z mechanizmu rezygnacji podanego w otrzymanej korespondencji.

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe:

 • innym spółkom powiązanym lub osobom trzecim - np. partnerom handlowym lub dostawcom - w związku z korzystaniem przez Państwa z Ofert Online lub naszą współpracą handlową z Państwem;
 • osobom trzecim, które świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne i które przetwarzają takie dane wyłącznie w celu świadczenia takich usług (np. usługi hostingowe lub usługi konserwacji i wsparcia informatycznego); oraz
 •  osobom trzecim w związku z wypełnianiem zobowiązań prawnych lub ustanawianiem, wykonywaniem lub obroną praw lub roszczeń (np. w przypadku postępowania sądowego i arbitrażowego, organom ścigania i organom regulacyjnym, adwokatom i konsultantom).

Dane osobowe publikowane przez użytkownika w Ofertach online (takie jak czaty lub fora) mogą być globalnie dostępne dla innych zarejestrowanych użytkowników danej Oferty online. 

O ile przy uzyskiwaniu danych osobowych od Państwa nie wskazano inaczej (np. w wypełnionym przez Państwa formularzu), usuwamy Państwa dane osobowe, jeżeli ich przechowywanie nie jest już konieczne (i) do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób, lub (ii) w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych (takich jak zobowiązania dotyczące dalszego przechowywania danych wynikające z prawa podatkowego lub handlowego).

Właściwe dla Państwa przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą dawać Państwu określone prawa w zakresie Państwa danych osobowych.

W szczególności i z zastrzeżeniem wymogów prawnych, mogą Państwo być uprawnieni do:

 • Żądania uzyskania od nas potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to do zapewnienia dostępu do nich;
 • Żądania dokonania korekty niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa;
 • Żądania usunięcia przez nas Państwa danych osobowych;
 • Żądania wprowadzenia przez nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Przenoszenia danych osobowych, które Państwo aktywnie udostępnili; oraz;
 • Zgłoszenia sprzeciwu, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, wykorzystaniem lub zmianą oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, stosujemy odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Nasz Pion ochrony danych osobowych zapewnia wsparcie w zakresie wszelkich pytań, uwag, obaw lub skarg związanych z ochroną danych lub w przypadku, gdyby chcieli Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych. Z pionem ochrony danych Siemensa można skontaktować się pod adresem: dataprotection@siemens.com.

 

Pion ochrony danych będzie zawsze dokładać wszelkich starań w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłaszanych przez Państwa żądań lub skarg. Poza skontaktowaniem się z pionem ochrony danych Siemensa mają Państwo zawsze prawo zwrócenia się ze swoim wnioskiem lub skargą do właściwego organu ochrony danych.

Ta sekcja ma zastosowanie i dostarcza dalszych informacji, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane przez jedną z naszych firm zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator danych
 

Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z przetwarzaniem opisanym w niniejszej Polityce Prywatności, jest podmiot wskazany jako operator tej strony (zakładka Informacje Firmowe).
 

W trakcie trwania naszych relacji biznesowych z Państwem, możemy dzielić się danymi kontaktowymi Państwa jako naszych Partnerów Biznesowych z innymi spółkami powiązanymi Siemens. Zarówno my jak i wspomniane spółki jesteśmy łącznie odpowiedzialni za odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych (art. 26 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 

Aby umożliwić Państwu efektywną realizację Państwa praw jako podmiotów danych w kontekście wspomnianego współadministrowania, zawarliśmy z powiązanymi spółkami Siemens odpowiednią umowę która umożliwia Państwu realizacje Waszych praw, jak opisano w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności, poprzez wystąpienie wobec Siemens Aktiengesellschaft, Niemcy.
 

W celu wykonania swoich praw mogą Państwo pisać na adres: dataprotection@siemens.com.

Podstawa prawna przetwarzania
 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga od nas dostarczenia Państwu informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych dotyczących Państwa jest fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne dla celów:

 • Korzystania z naszych praw i wykonywania naszych obowiązków wynikających z każdej umowy zawartej z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – „RODO”) ("Wykonanie umowy");
 • Realizacja wymogów obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) ("Wypełnienie obowiązku prawnego"); i/lub
 • Uzasadnione interesy, do których dążymy (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ("Uzasadniony interes"). Zasadniczo, uzasadnionym interesem realizowanym przez nas w związku z wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych jest skuteczne wykonywanie lub zarządzanie (i) korzystaniem przez Państwa z Ofert online i/lub (ii) naszymi relacjami biznesowymi z Państwem.

Jeśli poniższa tabela stwierdza, że opieramy się na naszym uzasadnionym interesie dla danego celu, jesteśmy zdania, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny w stosunku do Państwa interesów, praw lub wolności, biorąc pod uwagę (i) regularne przeglądy i związaną z nimi dokumentację działań związanych z przetwarzaniem opisanym w niniejszym dokumencie, (ii) ochronę Państwa danych osobowych przez nasze procesy ochrony prywatności danych, w tym nasze Wiążące Reguły Korporacyjne („WRK“) dotyczące Ochrony Danych Osobowych, (iii) przejrzystość, jaką zapewniamy w odniesieniu do działań związanych z przetwarzaniem oraz (iv) prawa, jakie mają Państwo w odniesieniu do działań związanych z przetwarzaniem. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat tego podejścia do powyższych kwestii, prosimy o kontakt z naszą organizacją ds. ochrony danych osobowych pod adresem: dataprotection@siemens.com.
 

W niektórych przypadkach mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na odpowiednie wykorzystanie Państwa danych osobowych. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych może być (dodatkowo lub alternatywnie) Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ("Zgoda").

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście Oferty Online - Cel i podstawa prawna

Cel:

Świadczenie usług i dostarczanie funkcjonalności w ramach Oferty online, które obejmują tworzenie i administrowanie kontem internetowym, aktualizowanie, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów, udzielanie wsparcia, a także ulepszanie i rozwijanie naszej Oferty online.

Podstawa Prawna:

 • Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Cel:

Aby wystawić rachunek za korzystanie z Oferty online

Podstawa prawna:

 • Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Aby zweryfikować Państwa  tożsamość

Podstawa prawna

 •  Wykonanie umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Aby udzielić odpowiedzi i spełnić Państwa prośby lub instrukcje

Podstawa prawna:

 • Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Aby zrealizować zamówienie lub zapewnić dostęp do konkretnych informacji lub ofert

Podstawa Prawna:

 • Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • ·Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Aby przesłać Państwu informacje marketingowe lub skontaktować się z Państwem w kontekście badań satysfakcji klientów, jak wyjaśniono w punkcie 3.

Podstawa prawna:

 • Zgoda, jeżeli została udzielona dobrowolnie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

W uzasadnionym i niezbędnym zakresie do wyegzekwowania warunków Oferty online, ustalenia lub zachowania roszczenia prawnego lub obrony, zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom, w tym atakom na nasze systemy informatyczne.

Podstawa prawna:

 • Wypełnienie obowiązku prawnego  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Przetwarzanie danych osobowych związanych z Państwa relacjami biznesowymi z nami - Cel i podstawa prawna

Cel:

Komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi na temat naszych produktów, usług i projektów, np. poprzez odpowiadanie na zapytania lub prośby lub dostarczanie Państwu informacji technicznych o zakupionych produktach

Podstawa prawna:

 • Wykonanie umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Planowanie, wykonywanie i zarządzanie relacjami (kontraktowymi) z Partnerami Biznesowymi, np. poprzez wykonywanie transakcji i zamówień produktów lub usług, przetwarzanie płatności, prowadzenie księgowości, audyt, rozliczanie i windykacja, organizowanie wysyłek i dostaw, umożliwienie realizacji napraw i świadczenie usług wsparcia;

Podstawa prawna:

 • Wykonanie umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 

Cel:

Administrowanie i przeprowadzanie analiz rynku, loterii, konkursów lub innych działań i imprez dla klientów;

Podstawa prawna:

 • Zgoda, jeżeli została udzielona dobrowolnie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Prowadzenie badań satysfakcji klientów i działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jak wyjaśniono w sekcji 3;

Podstawa prawna:

 • Zgoda, jeżeli została udzielona dobrowolnie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Cel:

Utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa naszych produktów, usług i stron internetowych, zapobieganie i wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych;

 

Podstawa prawna:

 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Zapewnienie przestrzegania obowiązków prawnych (jak np. obowiązek prowadzenia ewidencji), kontroli eksportowej, przepisów celnych, obowiązków w zakresie sprawdzania Partnerów Biznesowych pod kątem przestrzegania prawa (w celu zapobiegania przestępstwom urzędniczym i praniu pieniędzy), oraz naszej polityki i norm branżowych;

Podstawa prawna:

 • Wypełnienie obowiązku prawnego  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Rozwiązywanie sporów, egzekwowanie naszych porozumień umownych oraz ustalanie, egzekwowanie i obrona roszczeń prawnych.

 

Podstawa prawna:

 • Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Międzynarodowe transfery danych

W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, zapewniamy ochronę danych w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.  W związku z tym i jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, podejmujemy następujące działania:

Państwa właściwy organ ochrony danych

W przypadku wątpliwości i próśb związanych z ochroną danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z naszą naszym Pionem ochrony danych osobowych pod adresem dataprotection@siemens.com. Poza kontaktem z pionem ochrony danych, mają Państwo zawsze prawo zwrócić się do właściwego organu ochrony danych osobowych z prośbą lub skargą.
 

Lista i dane kontaktowe lokalnych organów ochrony danych są dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Jeśli są Państwo rezydentami Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), to proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 

Nie śledzić
 

W tym momencie nasze Oferty online nie rozpoznają ani nie reagują na sygnały przeglądarki "Nie śledź". Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji "Nie śledź", proszę odwiedzić stronę pomocy technicznej Państwa przeglądarki.
 

Korzystanie przez dzieci
 

Niniejsza Oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej trzynastego roku życia. Nie będziemy świadomie zbierać danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody rodziców, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Będziemy wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe dotyczące dziecka wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami lub w celu ochrony dziecka.
 

Prawa stanowe
 

W zależności od stanu USA, w którym Państwo przebywają, mogą Państwu przysługiwać szczególne prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Informacje na temat tych praw, są dostępne na stronie: https://new.siemens.com/us/en/general/legal/us-internet-privacy-notice-state-rights.html.

„Cookies” - informacje automatycznie zachowywane na Państwa komputerze

Gdy oglądają Państwo jedną z naszych witryn, możemy umieszczać na Państwa komputerze pewne dane w postaci tzw. cookies - plików, które pozwalają nam automatycznie rozpoznać Państwa komputer przy następnej wizycie. Pliki te pozwalają np. dostosować wygląd witryny do Państwa zainteresowań albo zachować hasło, by nie musieli go Państwo wpisywać od nowa za każdym razem. Za pomocą plików cookies nie zbieramy Państwa danych osobowych, chyba że wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem. Poniżej znajdą Państwo informację, jak to zrobić.

Proszę mieć na uwadze, że bez plików cookies pewne funkcje naszych stron mogą nie działać prawidłowo.

Rodzaje stosowanych plików cookies

Pliki cookies w zależności od swojej funkcji mogą należeć do 4 kategorii: niezbędne do funkcjonowania strony, analityczne, funkcjonalne oraz marketingowe.

Absolutnie niezbędne pliki cookies są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania witryny Siemensa, np. przypisują anonimowe ID sesji, aby łączyć większą liczbę powiązanych zapytań wysyłanych do serwera.

Analityczne pliki cookies zbierają informacje na temat korzystania za stron, np. rodzaj przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego użytkownika, nazwę domeny poprzednio odwiedzanej strony, liczbę wizyt, średni czas trwania wizyty na stronie i strony, na które przeszedł użytkownik. Te pliki cookies nie zachowują informacji, które umożliwiałyby osobową identyfikacji użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki są zagregowane, a tym samym pozostają anonimowe. Dzięki takim informacjom możemy pracować nad tym, by nasze strony były bardziej przyjazne użytkownikom. Użytkownik może zablokować takie pliki, tworząc tzw. exclusion cookie (patrz sekcja Zarządzanie plikami cookies)

Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają zachowanie informacji podanych wcześniej przez użytkownika (takich jak ID użytkownika, wybór języka, lokalizacja) w celu zapewnienia użytkownikowi jak najlepszych, spersonalizowanych funkcji. Funkcjonalne pliki cookies są również potrzebne do udostępnienia pewnych funkcji, takich jak np. odtworzenie filmu, oraz do zachowanie decyzji użytkownika o stałym zablokowaniu wybranych funkcji (np. analizy stron) poprzez tzw. opt-out cookies.

Marketingowe pliki cookies wykorzystujemy w celu dopasowania naszych treści do potrzeb użytkowników w oparciu o ich zainteresowania. Są one również wykorzystywane do ograniczania częstotliwości wyświetlania reklam i do mierzenia efektywności kampanii reklamowych. Rejestrują one, czy użytkownicy odwiedzili stronę i jakie treści ich interesowały. Te informacje mogą być również udostępniane stronom trzecim, takim jak np. reklamodawcy. Takie pliki cookies są często połączone z funkcjonalnościami serwisów należących do strony trzeciej.  Użytkownicy mogą zablokować takie ciasteczka tworząc tzw. opt-out cookie.

​Zarządzanie plikami cookies

Uwaga: Nie wszystkie z wymienionych poniżej plików cookies będą wykorzystywane, gdy odwiedzają Państwo nasze strony poprzez urządzenia mobilne.

Analityczne pliki cookies – Adobe Analytics

Korzystamy z Adobe Analytics aby stale ulepszać nasze strony oraz wykrywać ewentualne błędy. W tym celu Adobe Analytics przechowuje i analizuje różnego rodzaju anonimowe dane, w tym meta dane odwiedzonej strony, strony linkujące do Siemensa, czas wizyty i rodzaj wykorzystywanej przeglądarki.

W celu zablokowania możliwości zbierania i analizy danych dotyczących Państwa wizyty na stronie przez Adobe Analytics, proszę kliknąć tutaj. W ten sposób stworzą Państwo w przeglądarce tzw. exclusion cookie, czyli plik cookie zapobiegający zapamiętywaniu tych danych. Nie zawiera on danych osobowych, lecz technicznie umożliwia Adobe/Siemesowi stałe rozpoznawanie Państwa preferencji.

Jeśli skasują Państwo taki plik cookie, lub jeśli zmienią Państwo komputer albo przeglądarkę, konieczne będzie ponowne utworzenie exclusion cookie.

Marketingowe pliki cookies:

Adobe Target

Wykorzystujemy Adobe Target, by dostarczać naszym użytkownikom treści dostosowane do ich zainteresowań. W tym celu Adobe Target analizuje anonimowe informacje o poprzednich wizytach użytkownika na naszej stronie.

W celu zablokowania możliwości agregacji i analizy danych dotyczących Państwa wizyty na stronie przez Adobe Target, proszę kliknąć tutaj. W ten sposób stworzą Państwo w przeglądarce tzw. exclusion cookie, czyli plik cookie zapobiegający zapamiętywaniu tych danych. Nie zawiera on danych osobowych, lecz technicznie umożliwia Adobe/Siemesowi stałe rozpoznawanie Państwa preferencji.

Adobe Media Optimizer

Czasem prowadzimy kampanie reklamowe, w ramach których reklamy wyświetlają się w przeglądarce użytkownika na bazie jego zainteresowań. Możemy poznawać zainteresowania użytkownika na podstawie korzystania przez niego z naszych stron lub aplikacji oraz informacji z innych firm lub stron, z którymi współpracujemy, by lepiej poznać zainteresowania użytkownika. Tego typu reklamy często nazywane są „reklamą behawioralną”. Wykorzystujemy Adobe Media Optimizer (AMO) do wyświetlania naszych reklam w Intenecie. W tym celu w przeglądarce użytkownika zostanie utworzonych kilka ciasteczek zezwalających AMO oraz tzw. narzędziom ad exchange rozpoznawanie urządzenia końcowego użytkownika na podstawie anonimowych identyfikatorów, a tym samym pokazywanie użytkownikowi reklam dopasowanych do jego zainteresowań. Proszę kliknąć tutaj, aby zablokować zbieranie i analizowanie przez AMO danych zebranych podczas Państwa wizyty na stronie i dostarczanie Państwu dostosowanych reklam na innych stronach internetowych w oparciu o Państwa aktywność na naszych stronach i w usługach internetowych. Jeśli zablokują Państwo tę możliwość nadal mogą Państwo widzieć nasze reklamy wyświetlane na stronach innych firm, lecz nie będą one dostosowywane do Państwa zainteresowań ustalonych na bazie Państwa aktywności na naszych stronach i w usługach internetowych.

W przypadku części lub wszystkich firm uczestniczących w Digital Advertising Alliance mogą Państwo również zablokować gromadzenie danych na temat oglądanych stron w celu wyświetlania reklam w oparciu o zainteresowania na stronie Digital Advertasing Alliance Consumer Choice.

Xaxis

Zezwalamy firmie Xaxis (Spólka GroupM Competence Center GmbH, Derendorfer Alee 10, 40476 Düsseldorf) na umieszczanie na naszych stronach plików cookie, które zbierają informacje dotyczące reklamy internetowej opartej na użytkowaniu. Takie działanie określa się pojęciem „targetowanie”.

W tym cel Xaxis zbiera i przechowuje anonimowe informacje na naszej stronie. Plik cookie przechowywany na Państwa komputerze zbiera informacje o aktywnościach na odwiedzanych stronach (np. zachowaniach w sieci, odwiedzonych podstronach, kliknięciach w bannery reklamowe itp.). Na podstawie tych daych Xaxis tworzy profile, które nie pozwalają na osobową identyfikację użytkownika; w szczególności nie jest przechowywany adres IP użytkownika.

Komputer Państwa jest wówczas identyfikowany w celu dostarczania reklam przeznaczonych dla danej grupy docelowej. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań na innych stronach.

Dodatkowe informacje dotyczące tych technologii używanych na naszych stronach i polityki prywatności znajdą Państwo pod linkiem: http://www.xaxis.com/page/privacy-policy
Zawsze mają Państwo możliwość zablokowania zbierania i przechowywania danych poprzez stworzenie tzw. exclusion cookie.

Facebook

Nasze strony mogą wykorzystywać również piksel trakujący Facebooka w celu dopasowywania reklam do odbiorcy. Oznacza to, że strony trzecie, w tym Facebook, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Mogą Państwo zrezygnować z gromadzenia i używania takich danych na temat oglądanych stron w celu obsługi targetowania reklam na stronie http://www.aboutads.info/choices

 

Google Ads
Google Ads to reklamy internetowe umożliwiające promowanie produktów i usług w wyszukiwarce Google, w serwisie YouTube i na innych stronach. Google Ads wyświetla reklamy, w momencie wyszukiwania w internecie danych produktów czy usług, dzięki czemu możemy dotrzeć do potencjalnych klientów i zainteresować ich naszą ofertą . Google wykorzystuje pliki cookie, aby m.in. wyświetlać reklamy i bezpłatne informacje o produkcie, monitorować postępy użytkownika lub dodać użytkowników do list remarketingowych. Pliki Cookies przesłane w Google Ads lub interfejsie Google Ads API zostaną usunięte maksymalnie po upływie 180 dni. Więcej informacji: https://support.google.com/google-ads/answer/9028179?hl=pl&ref_topic=3119071

 

Jak dezaktywować pliki cookies?

Instrukcję  zarządzania plikami cookies znajdą Państwo na stronach producentów przeglądarek internetowych:

IE
Opera   
Safari   
Chrome   
Firefox

W razie wątpliwości dotyczących naszej polityki cookies prosimy o przesłanie pytań i sugestii na adres: siemens.pl@siemens.com

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy Siemens Sp. z o.o. ("Siemens") i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niniejszej Strony i/lub pobierając z niej materiały informacyjne, wyrażacie Państwo zgodę na związanie warunkami korzystania zawartymi w niniejszym dokumencie ("Dokument Umowy"). Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na związanie poniższymi warunkami korzystania ze Strony, prosimy z niej nie korzystać i nie pobierać z niej żadnych materiałów.

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Siemens udziela użytkownikowi Strony niewyłącznego, niezbywalnego prawa dostępu, używania i wyświetlania Strony i materiałów informacyjnych na niej zawartych ("Materiały"). Zobowiązujecie się Państwo do niezakłócania ani do niepodejmowania żadnych prób zakłócania działania Strony.

Siemens upoważnia Państwa do wyświetlania strony i pobierania z niej Materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że Siemens udzieli Państwu szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z Materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do Materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:

 • Zobowiązani są Państwo przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na Stronie. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.
 • nie wolno Państwu w żaden sposób zmieniać Materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych;
 • nie wolno Państwu przekazywać Materiałów żadnej innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszego Dokumentu Umowy i wyrażenia przez tą osobę zgody, na związanie się warunkami niniejszego Dokumentu.

Zobowiązani są Państwo przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na Stronie. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona krajowymi przepisami z zakresu ochrony praw autorskich i postanowieniami umów międzynarodowych. Przy korzystaniu ze Strony zobowiązują się Państwo przestrzegać krajowych przepisów z zakresu ochrony praw autorskich i zapobiegać bezprawnemu kopiowaniu Materiałów. Poza prawami wyraźnie przyznanymi w niniejszym Dokumencie Umowy, Siemens nie udziela Państwu żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa do patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej i innych praw własności intelektualnej.

Materiały mogą zawierać nieścisłości, błędy i przeoczenia. Siemens nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów, jak również rzetelności porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych na Stronie lub dystrybuowanych poprzez Stronę ("porada"). Potwierdzają Państwo świadomość faktu, że jakiekolwiek wykorzystanie takiej porady odbywa się wyłącznie na Państwa własne ryzyko. Siemens zastrzega sobie prawo, według swojego uznania, do dokonywania poprawek na tej Stronie, w zakresie, jaki uzna za stosowne. Siemens może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian na stronie, w materiałach, informacjach, produktach, programach, usługach lub cenach opisanych na Stronie.

Niniejsza strona, porady i materiały na niej zawarte, jak również dostępne na niej oprogramowanie udostępniane są w takiej formie, w jakiej się znajdują - bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, włączając w szczególności gwarancje wartości handlowej, nienaruszania praw osób trzecich, właściwości dla jakiegokolwiek szczególnego celu, własności, zwyczajów lub praktyk handlowych.

Strony internetowe firmy Siemens mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych nie powiązanych z firmą Siemens.

Siemens nie kontroluje zawartości takich stron (jak również odnośników na nich się znajdujących) i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość. Jeśli Państwo decydujecie się odwiedzić taką stronę, czynicie to wyłącznie na własne ryzyko i w Państwa gestii leży przedsięwzięcie niezbędnych środków, aby uchronić się przed wirusami lub innymi zagrożeniami. Siemens nie gwarantuje i nie odpowiada za zawartość żadnej takiej strony i informacji na temat produktów bądź usług na niej opisanych. Zamieszczone na naszej stronie odnośniki nie oznaczają, że:

 • Siemens sponsoruje, popiera, jest stowarzyszony bądź zrzeszony z właścicielem strony lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na Stronie, bądź dostępnych poprzez odnośniki, lub
 • jakakolwiek firma lub instytucja, do stron której prowadzą odnośniki, jest upoważniona do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich firmy Siemens lub firm z nią powiązanych lub zależnych.

Wyrażacie Państwo zgodę, aby wszelkie informacje i materiały dostarczone przez Państwa, jak również przez osoby reprezentujące Państwa, na potrzeby niniejszej Strony nie były traktowane jako poufne ani zastrzeżone, za wyjątkiem danych i materiałów uznanych za poufne w ustawie o ochronie danych osobowych.

Siemens wykorzystuje dane osobowe Państwa w celu oferowania Państwu usług oraz lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i pomocy technicznej, informowanie o nowych usługach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych i niektórych witryn Siemens. Siemens może czasem wykorzystywać Państwa dane do kontaktowania się z Państwem w celu badania rynku produktów i usług. Dane te nie są wykorzystywane przez Siemensa do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług.

Siemens nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych Państwa stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków zwrócenia się przez Państwa o oferty produktów i usług. Prośba o udzielenie zgody przez Państwa pojawi się przy udostępnianiu przez Państwa danych.

Dostawcy usług dla Siemensa muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu firmy Siemens i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla Siemensa.

Firma Siemens dołoży wszelkich starań, aby zachować poprawność Państwa danych osobowych. Siemens umożliwi Państwu dostęp do Państwa danych oraz możliwość zmiany takich informacji za pośrednictwem Internetu.

Dostarczając firmie Siemens takie informacje lub materiały, udzielają Państwo Siemensowi nieograniczonej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na ich wykorzystywanie, powielanie, przedstawianie, publiczne prezentowanie, przesyłanie i dystrybuowanie - z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażacie Państwo również zgodę, aby Siemens wykorzystywał wszelkie idee, pomysły i know-how, które zostały przez Państwa dostarczone na potrzeby niniejszej Strony.

Ponadto Państwo:

 • oświadczają i gwarantują, że informacje lub materiały dostarczane przez Państwa na potrzeby niniejszej Strony nie zawierają treści nieprzyzwoitych, zniesławiających, molestujących, gróźb oraz innych treści zabronionych prawem, jak również nie zawierają materiałów prawnie zastrzeżonych osób trzecich, i
 • potwierdzają świadomość faktu, że firma Siemens zabrania dostarczania jej takich informacji i materiałów na potrzeby niniejszej Strony.

Firma Siemens zastrzega sobie prawo (ale nie jest do tego zobowiązana) do monitorowania lub przeglądania także tych elementów Strony, na których użytkownicy swobodnie komunikują się ze sobą (chat rooms, grupy dyskusyjne lub inne fora) oraz do śledzenia treści takiej komunikacji. Jednakże ani firma Siemens, ani żadna z firm z nią powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za treść takiej komunikacji.

Z wyjątkiem umyślnego zachowania, Siemens ani żadna z firm z nim powiązanych, nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do żadnej osoby trzeciej za pośrednie lub bezpośrednie, specjalne, ani żadne inne straty (włączając bez ograniczeń utracone korzyści lub zyski, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę informacji lub oprogramowania lub wszelkich innych danych w systemie użytkownika), które związane są z wykorzystywaniem bądź niemożliwością wykorzystania zawartości Strony, materiałów i elementów Strony oraz wszelkich innych stron, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej Stronie, również wówczas, gdy Siemens został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich strat.

Siemens zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia dowolnych fragmentów Strony lub niniejszego Dokumentu Umowy, w całości lub w części, w dowolnym czasie. Zmiany niniejszego Dokumentu Umowy obowiązują od momentu, gdy informacja o takich zmianach zostaje zamieszczona na Stronie. Dalsze użytkowanie Strony, po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany do niniejszego Dokumentu Umowy, traktowane jest jako akceptacja wprowadzonych zmian.

Siemens może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać dowolną część Strony, a także wszystkie jej funkcjonalności. Siemens może również bez uprzedzenia nałożyć ograniczenia na pewne funkcjonalności Strony lub związane z nią usługi bez ponoszenia odpowiedzialności za takie zmiany. Siemens może także cofnąć pozwolenia, prawa i licencje udzielone powyżej. W takim przypadku zobowiązani są Państwo zniszczyć niezwłocznie wszelkie Materiały.

Niniejsza Strona jest kontrolowana przez Siemensa z lokalizacji znajdujących się na terenie Polski. Siemens nie gwarantuje, że Materiały zawarte na Stronie są właściwe lub dostępne do wykorzystania poza obszarem Polski. Dostęp do Materiałów zawartych na niniejszej Stronie jest zabroniony z państw, w których zawartość Materiałów jest nielegalna. Jeżeli odwiedzacie Państwo niniejszą Stronę spoza obszaru Polski, jesteście Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnego prawa. Nie wolno Państwu używać Strony lub eksportować Materiałów z naruszeniem praw i regulacji dotyczących eksportu obowiązujących w Polsce. Jakiekolwiek roszczenia odnośnie do niniejszego Dokumentu Umowy lub jego przedmiotu podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem zasad dotyczących konfliktu systemów prawnych.

Polityka ochrony prywatności Siemens zawarta jest w dokumencie "Polityka ochrony prywatności".

Informacje o firmie Siemens znajdują się na stronie internetowej www.siemens.pl w sekcji O firmie.

Wszystkie oznaczenia produktów oraz nazwy firm są zastrzeżonymi znakami handlowymi. W przypadku używania ich przez firmy trzecie na ich własny użytek naruszone mogą zostać prawa ich właścicieli.