Informacja o ochronie danych firmy Siemens

Polityka Prywatności

Firma Siemens (dalsze dane firmy zawarte są w sekcji „Informacje o firmie”) przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy, ujawniamy i przekazujemy (łącznie dalej "przetwarzamy") Państwa dane osobowe. Dane osobowe, które gromadzimy na Państwa temat, zależą od kontekstu interakcji z nami, produktów, usług i funkcji, z których Państwo korzystają, Państwa lokalizacji i obowiązujących przepisów prawa.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych i cel przetwarzania 

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub korzystania przez Państwa z naszych aplikacji lub usług online ("Oferta online"), przetwarzamy informacje, które Państwo aktywnie i dobrowolnie podali lub które zostały wygenerowane przez nas w związku z korzystaniem z Oferty online i obejmują one następujące kategorie danych osobowych:

 • Państwa dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • Dalsze dane osobowe, które podają Państwo wypełniając formularze w naszych Ofertach online;
 • Informacje przedłożone nam w ramach prośby o wsparcie, ankiety lub komentarza lub postu na forum; oraz
 • Informacje dotyczące interakcji Państwa z naszą Ofertą online, w tym identyfikator urządzenia i użytkownika, informacje o systemie operacyjnym, witrynach i usługach wykorzystywanych podczas wizyty, data i godzina każdego zapytania odwiedzającego.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Świadczenie usług i funkcji w ramach Oferty online, które obejmują tworzenie i administrowanie kontem internetowym, aktualizowanie, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów, udzielanie wsparcia, a także ulepszanie i rozwijanie naszej Oferty online;
 •  Aby wystawić rachunek za korzystanie z Oferty online;
 • Aby zweryfikować Państwa tożsamość;
 • Aby odpowiedzieć na pytania  i spełnić Państwa prośby lub wykonać Państwa instrukcje;
 • W celu realizacji Państwa zamówienia lub zapewnienia Państwu dostępu do konkretnych informacji lub ofert;
 • Aby skontaktować się z Państwem w sprawie informacji i ofert dotyczących naszych produktów i usług, przesłać Państwu dalsze informacje marketingowe lub skontaktować się z Państwem w kontekście badań satysfakcji klienta, jak wyjaśniono dalej w sekcji 3; oraz
 • Na ile jest to konieczne i uzasadnione, w celu wdrożenia warunków Oferty online, ustalenia, utrzymania lub obrony roszczenia prawnego, zapobiegania oszustwom lub innym bezprawnym działaniom, w tym atakom na systemy informatyczne firmy Siemens.

Oferta online dostarczana Państwu za pośrednictwem Państwa organizacji

 

Nasza Oferta online może być Państwu dostarczona przez organizację do której Państwo należą, taką jak nasi klienci korporacyjni. Jeśli Państwa organizacja umożliwiła Państwu dostęp do naszej Oferty online za swoim pośrednictwem, przetwarzanie przez nas Państwa danych aktywnie do nas dostarczonych lub zebranych od Państwa lub Państwa organizacji w związku z treścią Oferty online odbywa się na polecenie Państwa organizacji i jest przedmiotem umowy o powierzenie danych do przetwarzania pomiędzy Państwa organizacją i nami. W takim przypadku, Państwa organizacja jest odpowiedzialna za wszystkie dane osobowe podlegające przetwarzaniu w związku treścią Oferty online. W związku z powyższym wszelkie pytania dotyczące sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych w związku z dostarczoną Państwu treścią Oferty online powinni Państwo kierować do swojej organizacji.

 

 

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych ma zastosowanie wyłącznie do Ofert online, które zawierają odnośniki do niniejszej informacji o ochronie danych osobowych, a nie do innych stron internetowych lub aplikacji naszych spółek powiązanych, które mają własne polityki prywatności lub są obsługiwane przez strony trzecie. Niniejsza informacja nie ma również zastosowania w sytuacjach, gdy przetwarzamy informacje wyłącznie w imieniu naszych partnerów biznesowych, np. gdy działamy jako dostawca usług hostingowych lub usług w chmurze. Możemy udostępniać linki do innych stron internetowych i aplikacji, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony danych osobowych stosowane na udostępnionych przez nas innych witrynach internetowych lub aplikacjach.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych i cel ich przetwarzania 

W ramach relacji biznesowych z nami, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych klientów i osób kontaktowych u (potencjalnych) klientów, dostawców, sprzedawców i partnerów (dalej "Partner biznesowy"):

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres miejsca pracy, numer stacjonarnego telefonu służbowego, numer służbowego telefonu komórkowego, numer faksu służbowego i służbowego adresu e-mail;
 • Dane dotyczące płatności, takie jak dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych/debetowych, numery kodów bezpieczeństwa i inne powiązane informacje rozliczeniowe;
 • Dalsze informacje, które muszą być przetwarzane w ramach projektu lub stosunku umownego z nami lub dobrowolnie przekazane przez partnera biznesowego, takie jak dane osobowe dotyczące złożonych zamówień, dokonanych płatności, zapytań i etapów projektu;
 • Dane osobowe zebrane z publicznie dostępnych zasobów, baz danych dotyczących wiarygodności i agencji ratingu kredytowego; oraz
 • W przypadku, gdy jest to prawnie wymagane do sprawdzenia Partnera Biznesowego pod kątem przestrzegania prawa: data urodzenia, numery identyfikacyjne, dokumenty tożsamości oraz informacje o istotnych sprawach sądowych lub innych postępowaniach prawnych przeciwko Partnerom Biznesowym.

Możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
 

 • Komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi w sprawie naszych produktów, usług i projektów, np. poprzez odpowiadanie na zapytania lub prośby lub dostarczanie Państwu informacji o zakupionych produktach;
 • Planowanie, wykonywanie i zarządzanie relacjami (kontraktowymi) z Partnerami Biznesowymi; np. poprzez realizację transakcji i zamówień produktów lub usług, przetwarzanie płatności, prowadzenie księgowości, audyt, rozliczanie i windykacja, organizowanie wysyłek i dostaw, umożliwianie dokonania napraw i świadczenie usług wsparcia;
 • Administrowanie i przeprowadzanie analiz rynku, loterii, konkursów lub innych działań i imprez dla klientów;
 • Kontaktowanie się z Państwem w celu przekazania informacji i ofert dotyczących naszych produktów i usług, przesłania dalszych informacji marketingowych i przeprowadzenia badań satysfakcji klientów, jak wyjaśniono w sekcji 3;
 • Utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa naszych produktów, usług i stron internetowych, zapobieganie i wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych;
 • Zapewnienie przestrzegania obowiązków prawnych (jak np. obowiązek prowadzenia ewidencji), kontroli eksportowej, przepisów celnych, obowiązków w zakresie sprawdzania Partnerów Biznesowych pod kątem przestrzegania prawa (w celu zapobiegania przestępstwom urzędniczym i praniu pieniędzy), oraz naszej polityki i norm branżowych; oraz
 • Rozstrzyganie sporów, egzekwowanie naszych umów oraz ustanawianie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych.

Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, możemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe w celach marketingu bezpośredniego (np. zaproszenia na targi, biuletyny) oraz przeprowadzać badania satysfakcji klientów. Powyższe działania mogą być realizowane również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mogą Państwo, w dowolnym momencie, sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych kontaktowych w ww. celu, pisząc na adres contact@siemens.com lub korzystając z mechanizmu rezygnacji podanego w otrzymanej korespondencji.

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe:

 • innym spółkom powiązanym lub osobom trzecim - np. partnerom handlowym lub dostawcom - w związku z korzystaniem przez Państwa z Ofert Online lub naszą współpracą handlową z Państwem;
 • osobom trzecim, które świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne i które przetwarzają takie dane wyłącznie w celu świadczenia takich usług (np. usługi hostingowe lub usługi konserwacji i wsparcia informatycznego); oraz
 •  osobom trzecim w związku z wypełnianiem zobowiązań prawnych lub ustanawianiem, wykonywaniem lub obroną praw lub roszczeń (np. w przypadku postępowania sądowego i arbitrażowego, organom ścigania i organom regulacyjnym, adwokatom i konsultantom).

Dane osobowe publikowane przez użytkownika w Ofertach online (takie jak czaty lub fora) mogą być globalnie dostępne dla innych zarejestrowanych użytkowników danej Oferty online. 

O ile przy uzyskiwaniu danych osobowych od Państwa nie wskazano inaczej (np. w wypełnionym przez Państwa formularzu), usuwamy Państwa dane osobowe, jeżeli ich przechowywanie nie jest już konieczne (i) do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób, lub (ii) w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych (takich jak zobowiązania dotyczące dalszego przechowywania danych wynikające z prawa podatkowego lub handlowego).

Właściwe dla Państwa przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą dawać Państwu określone prawa w zakresie Państwa danych osobowych.

W szczególności i z zastrzeżeniem wymogów prawnych, mogą Państwo być uprawnieni do:

 • Żądania uzyskania od nas potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to do zapewnienia dostępu do nich;
 • Żądania dokonania korekty niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa;
 • Żądania usunięcia przez nas Państwa danych osobowych;
 • Żądania wprowadzenia przez nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Przenoszenia danych osobowych, które Państwo aktywnie udostępnili; oraz;
 • Zgłoszenia sprzeciwu, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, wykorzystaniem lub zmianą oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, stosujemy odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Nasz Pion ochrony danych osobowych zapewnia wsparcie w zakresie wszelkich pytań, uwag, obaw lub skarg związanych z ochroną danych lub w przypadku, gdyby chcieli Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych. Z pionem ochrony danych Siemensa można skontaktować się pod adresem: dataprotection@siemens.com.

 

Pion ochrony danych będzie zawsze dokładać wszelkich starań w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłaszanych przez Państwa żądań lub skarg. Poza skontaktowaniem się z pionem ochrony danych Siemensa mają Państwo zawsze prawo zwrócenia się ze swoim wnioskiem lub skargą do właściwego organu ochrony danych.

Ta sekcja ma zastosowanie i dostarcza dalszych informacji, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane przez jedną z naszych firm zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator danych
 

Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z przetwarzaniem opisanym w niniejszej Polityce Prywatności, jest podmiot wskazany jako operator tej strony (zakładka Informacje Firmowe).
 

W trakcie trwania naszych relacji biznesowych z Państwem, możemy dzielić się danymi kontaktowymi Państwa jako naszych Partnerów Biznesowych z innymi spółkami powiązanymi Siemens. Zarówno my jak i wspomniane spółki jesteśmy łącznie odpowiedzialni za odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych (art. 26 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 

Aby umożliwić Państwu efektywną realizację Państwa praw jako podmiotów danych w kontekście wspomnianego współadministrowania, zawarliśmy z powiązanymi spółkami Siemens odpowiednią umowę która umożliwia Państwu realizacje Waszych praw, jak opisano w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności, poprzez wystąpienie wobec Siemens Aktiengesellschaft, Niemcy.
 

W celu wykonania swoich praw mogą Państwo pisać na adres: dataprotection@siemens.com.

Podstawa prawna przetwarzania
 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga od nas dostarczenia Państwu informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych dotyczących Państwa jest fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne dla celów:

 • Korzystania z naszych praw i wykonywania naszych obowiązków wynikających z każdej umowy zawartej z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – „RODO”) ("Wykonanie umowy");
 • Realizacja wymogów obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) ("Wypełnienie obowiązku prawnego"); i/lub
 • Uzasadnione interesy, do których dążymy (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ("Uzasadniony interes"). Zasadniczo, uzasadnionym interesem realizowanym przez nas w związku z wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych jest skuteczne wykonywanie lub zarządzanie (i) korzystaniem przez Państwa z Ofert online i/lub (ii) naszymi relacjami biznesowymi z Państwem.

Jeśli poniższa tabela stwierdza, że opieramy się na naszym uzasadnionym interesie dla danego celu, jesteśmy zdania, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny w stosunku do Państwa interesów, praw lub wolności, biorąc pod uwagę (i) regularne przeglądy i związaną z nimi dokumentację działań związanych z przetwarzaniem opisanym w niniejszym dokumencie, (ii) ochronę Państwa danych osobowych przez nasze procesy ochrony prywatności danych, w tym nasze Wiążące Reguły Korporacyjne („WRK“) dotyczące Ochrony Danych Osobowych, (iii) przejrzystość, jaką zapewniamy w odniesieniu do działań związanych z przetwarzaniem oraz (iv) prawa, jakie mają Państwo w odniesieniu do działań związanych z przetwarzaniem. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat tego podejścia do powyższych kwestii, prosimy o kontakt z naszą organizacją ds. ochrony danych osobowych pod adresem: dataprotection@siemens.com.
 

W niektórych przypadkach mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na odpowiednie wykorzystanie Państwa danych osobowych. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych może być (dodatkowo lub alternatywnie) Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ("Zgoda").

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście Oferty Online - Cel i podstawa prawna

Cel:

Świadczenie usług i dostarczanie funkcjonalności w ramach Oferty online, które obejmują tworzenie i administrowanie kontem internetowym, aktualizowanie, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów, udzielanie wsparcia, a także ulepszanie i rozwijanie naszej Oferty online.

Podstawa Prawna:

 • Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Cel:

Aby wystawić rachunek za korzystanie z Oferty online

Podstawa prawna:

 • Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Aby zweryfikować Państwa  tożsamość

Podstawa prawna

 •  Wykonanie umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Aby udzielić odpowiedzi i spełnić Państwa prośby lub instrukcje

Podstawa prawna:

 • Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Aby zrealizować zamówienie lub zapewnić dostęp do konkretnych informacji lub ofert

Podstawa Prawna:

 • Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • ·Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Aby przesłać Państwu informacje marketingowe lub skontaktować się z Państwem w kontekście badań satysfakcji klientów, jak wyjaśniono w punkcie 3.

Podstawa prawna:

 • Zgoda, jeżeli została udzielona dobrowolnie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

W uzasadnionym i niezbędnym zakresie do wyegzekwowania warunków Oferty online, ustalenia lub zachowania roszczenia prawnego lub obrony, zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom, w tym atakom na nasze systemy informatyczne.

Podstawa prawna:

 • Wypełnienie obowiązku prawnego  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Przetwarzanie danych osobowych związanych z Państwa relacjami biznesowymi z nami - Cel i podstawa prawna

Cel:

Komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi na temat naszych produktów, usług i projektów, np. poprzez odpowiadanie na zapytania lub prośby lub dostarczanie Państwu informacji technicznych o zakupionych produktach

Podstawa prawna:

 • Wykonanie umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Planowanie, wykonywanie i zarządzanie relacjami (kontraktowymi) z Partnerami Biznesowymi, np. poprzez wykonywanie transakcji i zamówień produktów lub usług, przetwarzanie płatności, prowadzenie księgowości, audyt, rozliczanie i windykacja, organizowanie wysyłek i dostaw, umożliwienie realizacji napraw i świadczenie usług wsparcia;

Podstawa prawna:

 • Wykonanie umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 

Cel:

Administrowanie i przeprowadzanie analiz rynku, loterii, konkursów lub innych działań i imprez dla klientów;

Podstawa prawna:

 • Zgoda, jeżeli została udzielona dobrowolnie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Prowadzenie badań satysfakcji klientów i działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jak wyjaśniono w sekcji 3;

Podstawa prawna:

 • Zgoda, jeżeli została udzielona dobrowolnie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Cel:

Utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa naszych produktów, usług i stron internetowych, zapobieganie i wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych;

 

Podstawa prawna:

 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Zapewnienie przestrzegania obowiązków prawnych (jak np. obowiązek prowadzenia ewidencji), kontroli eksportowej, przepisów celnych, obowiązków w zakresie sprawdzania Partnerów Biznesowych pod kątem przestrzegania prawa (w celu zapobiegania przestępstwom urzędniczym i praniu pieniędzy), oraz naszej polityki i norm branżowych;

Podstawa prawna:

 • Wypełnienie obowiązku prawnego  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Cel:

Rozwiązywanie sporów, egzekwowanie naszych porozumień umownych oraz ustalanie, egzekwowanie i obrona roszczeń prawnych.

 

Podstawa prawna:

 • Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Międzynarodowe transfery danych

W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, zapewniamy ochronę danych w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.  W związku z tym i jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, podejmujemy następujące działania:

Państwa właściwy organ ochrony danych

W przypadku wątpliwości i próśb związanych z ochroną danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z naszą naszym Pionem ochrony danych osobowych pod adresem dataprotection@siemens.com. Poza kontaktem z pionem ochrony danych, mają Państwo zawsze prawo zwrócić się do właściwego organu ochrony danych osobowych z prośbą lub skargą.
 

Lista i dane kontaktowe lokalnych organów ochrony danych są dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Jeśli są Państwo rezydentami Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), to proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 

Nie śledzić
 

W tym momencie nasze Oferty online nie rozpoznają ani nie reagują na sygnały przeglądarki "Nie śledź". Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji "Nie śledź", proszę odwiedzić stronę pomocy technicznej Państwa przeglądarki.
 

Korzystanie przez dzieci
 

Niniejsza Oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej trzynastego roku życia. Nie będziemy świadomie zbierać danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody rodziców, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Będziemy wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe dotyczące dziecka wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami lub w celu ochrony dziecka.
 

Prawa stanowe
 

W zależności od stanu USA, w którym Państwo przebywają, mogą Państwu przysługiwać szczególne prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Informacje na temat tych praw, są dostępne na stronie: https://new.siemens.com/us/en/general/legal/us-internet-privacy-notice-state-rights.html.

Zapisy niniejszego punktu mają zastosowanie i dostarczają dodatkowych informacji, jeśli przetwarzanie danych przez jedną z naszych spółek (i) ma miejsce na terytorium Brazylii, (ii) dotyczy danych osób zlokalizowanych na terytorium Brazylii, (iii) obejmuje dane osobowe zebrane terytorium Brazylii, lub (iv) jego celem jest oferowanie lub dostarczanie towarów lub usług osobom zlokalizowanym na terytorium Brazylii. W tych przypadkach brazylijska ogólna ustawa o ochronie danych (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) ma zastosowanie do przetwarzania twoich danych osobowych z następującymi dodatkami i/lub odstępstwami mającymi zastosowanie do punktów 2, 5, 6, 9 niniejszej informacji o ochronie danych:

Okresy przechowywania

Zgodnie z art. 16 LGPD możemy przechowywać twoje dane osobowe w celu zapewniania zgodności ze zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi (takimi jak zobowiązanie do przechowywania danych wynikające z przepisów podatkowych lub komercyjnych), przez ustawowy termin przedawnienia lub przy dociekaniu praw w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym.

Twoje prawa

Dodatkowo do praw wspomnianych w niniejszej informacji o ochronie danych, w oparciu o LGPD posiadasz następujące uprawnienia:

 • Jeśli uznasz, że twoje dane nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych lub są przetwarzane w sposób nadmierny, możesz zwrócić się do nas o anonimizację, zablokowanie lub usunięcie niepotrzebnych lub nadmiernych danych osobowych, lub;
 • Możesz zwrócić się o informacje dotyczące podmiotów publicznych i/lub prywatnych, którym udostępniliśmy twoje dane osobowe;
 • Masz prawo uzyskać informację o możliwości nieudzielenia zgody na przetwarzanie twoich danych oraz o konsekwencjach nieudzielenia takiej zgody w przypadku, gdy zwrócimy się o zgodę na przetwarzanie twoich danych;
 • Możesz w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, jeśli zwrócimy się o zgodę na takie przetwarzanie.

Podstawa prawna przetwarzania

Brazylijska ogólna ustawa o ochronie danych wymaga od nas przekazania informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania twoich danych osobowych.
Podstawy prawne przetwarzania przez nas danych są następujące:
• Artykuł 7 V LGPD („Wykonanie umowy”);
• Artykuł 7 II LGPD („Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi”);
• Artykuł 10 I i II LGPD („Uzasadniony interes”).
• Artykuł 7 I LGPD („Zgoda”).

Przekazywanie danych między krajami

Zgodnie z wymogami LGPD określonymi w art. 33 brazylijskiej ogólnej ustawy o ochronie danych w przypadku przekazywania twoich danych osobowych poza terytorium Brazylii, zapewniamy ich ochronę w sposób zgodny z brazylijską ogólną ustawą o ochronie danych i będziemy przestrzegać odpowiednich przepisów i decyzji wydawanych przez właściwy organ.

Osoba do kontaktu w sprawie ochrony danych

W przypadku stosowania postanowień tego punktu możesz również skontaktować się z naszą brazylijską jednostką ds. ochrony danych pod adresem dataprivacy.br@siemens.com.

Do partnerów biznesowych i użytkowników w RPA zastosowanie ma co następuje:

Zgodnie z warunkami punktu 1 ustawy o ochronie danych osobowych z 2013 roku („POPI”), „dane osobowe” lub „informacje osobowe” obejmują „informacje odnoszące się do możliwej do zidentyfikowania, żyjącej osoby fizycznej oraz w stosownych przypadkach do możliwej do zidentyfikowania, istniejącej osoby prawnej”.

Odpowiednie podstawy prawne oraz warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w RPA są zawarte w punktach od 8 do 25 POPI i odnoszą się do kwestii takich jak „odpowiedzialność”, „ograniczenie przetwarzania”, „określenie celu”, „dalsze ograniczenie przetwarzania”, „jakość informacji”, „otwartość”, „zabezpieczenia” oraz „udział podmiotu danych”.

Zgodnie z warunkami punktu 69 POPI przetwarzanie danych osobowych podmiotu danych do celów marketingu bezpośredniego za pomocą jakiejkolwiek formy komunikacji elektronicznej, w tym automatów dzwoniących, faksów, smsów i e-maili jest zabronione, chyba że podmiot danych wyrazi zgodę na takie przetwarzanie lub jest, z zastrzeżeniem dalszych warunków, istniejącym klientem odpowiedzialnej strony.

Dane kontaktowe Regulatora ds. informacji w RPA do celów egzekwowania przez podmiot danych jego prawa do dalszych zapytań oraz praw związanych z dostępem, wyrażaniem sprzeciwu oraz składaniem skarg w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, są następujące:

JD House, 27 Stiemens Street
Braamfontein
Johannesburg
2001

PO Box 31533
Braamfontein
Johannesburg
2017

Skargi: complaints.IR@justice.gov.za
Zapytania ogólne: inforeg@justice.gov.za