NXAIR C – Optymalne rozwiązanie dla przemysłu i energetyki

Rozdzielnica średniego napięcia w izolacji powietrznej, w obudowie metalowej, z metalowymi przegrodami

Charakterystyka rozdzielnicy NXAIR C

Typ rozdzielnicy
 

Opisywana rozdzielnica jest rozdzielnicą średniego napięcia w izolacji powietrznej, o obudowie i przegrodach metalowych, posiada próby typu i jest przeznaczona do zabudowy wnętrzowej. Rozdzielnica spełnia normę IEC 62271-200 i następujące klasyfikacje:

 • Klasa przegród PM (przegroda/przesłona metalowa)
 • Klasa odporności na łuk wewnętrzny: IAC A FLR
 • Klasa ciągłości pracy: LSC 2A (przegrody metalowe, tzn. odrębne przedziały szyn zbiorczych, łącznika wysokonapięciowego oraz przyłączeniowy).
 • Sopień ochrony: IP4X (obudowy), IP2X (przegród)

  Rozdzielnica w izolacji powietrznej zapewnia powodzenie eksploatacji przez dekady. Powietrze jako medium izolacyjne jest zawsze dostępne i wszystkie komponenty rozdzielnicy są zawsze dostępne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.

Budowa rozdzielnicy

Pole NXAIR C składa się z następujących przedziałów:

 • przedziału szyn zbiorczych,
 • połączonego przedziału łącznika i przedziału kablowego/przekładnikoego,
 • przedziału niskonapięciowego (nn).

  Poszczególne przedziały z blach stalowych są skręcane ze sobą, tworząc w ten sposób pojedyncze pole rozdzielcze. Ściany działowe przylegających pól są zawsze podwójne. Drzwi oraz ściany boczne i tylnie rozdzielnicy są malowane proszkowo z powłoką żywicy epoksydowej, a wszystkie inne ściany są ocynkowane.

  Obudowa, przegrody pomiędzy poszczególnymi przedziałami i osłony podłóg są metalowe i uziemione. To gwarantuje bezpieczeństwo obsługi z klasą przegród PM, spełniając normę IEC 62271-200. Ponadto oferuje korzyści takie jak bezpieczeństwo obsługi, komfort użytkowania i wzrost wydajności.

  Klasa ciągłości pracy LSC 2A dopuszcza dostęp do przedziałów w czasie pracy innych, sąsiednich przedziałów rozdzielnicy. Na przykład, możliwa jest praca przedziału szyn zbiorczych jednego pola i wszystkich pozostałych przedziałów szyn zbiorczych pól rozdzielnicy, podczas gdy przedział łącznika i przedział kablowy danego pola są otwarte. W ten sposób zapewnia ciągłość eksploatacji rozdzielnicy. Ta cecha oferuje klientowi korzyść w postaci wzrostu wydajności. 

Szyny zbiorcze w rozdzielnicy NXAIR C

Przedział szyn zbiorczych składa się z trójfazowych szyn zbiorczych wykonanych ze standardowych profili miedzianych o zaokrąglonych krawędziach oraz szyn i izolatorów przepustowych pola ze stykami stałymi. W celu kontroli wzrokowej styków stałych można indywidualnie otwierać lub zamykać przesłony ruchome w przedziale łącznika. Szyny zbiorcze są skręcane pole do pola. Dostęp do szyn zbiorczych jest możliwy po demontażu osłon przedziału szyn zbiorczych. W związku z tym dostęp do przedziału szyn zbiorczych uzyskuje się przy użyciu narzędzi wg IEC 62271-200.

Klasyfikacja zwarcia z udziałem łuku wewnętrznego IAC A FLR

W przypadku zwarcia łukowego, ciśnienie gazów jest z definicji uwalniane do góry we wszystkich przedziałach pola. Rozdzielnica NXAIR C została przebadana na odporność na łuk wewnętrzny wg IEC 62271-200 i spełnia wszystkie kryteria klasy odporności na łuk wewnętrzny IAC A FLR wg IEC 62271-200. Dlatego jest odpowiednia dla uniwersalnych zastosowań z dostępem ze wszystkich stron. NXAIR C oferuje w ten sposób kolejną korzyść dla klienta w postaci bezpiecznej eksploatacji.

NXAIR C spełnia IAC A FLR do 25 kA, 1 s

IAC = Internal Arc Classification
A = 300 mm odstęp wskaźników z tkanin bawełnianych  150 g/m²
F = wskaźniki rozmieszczone: z przodu
L = z boku
R = z tyłu
Isc = do 25 kA
t  = 1 s
 

Instalowana bez żadnych ograniczeń, dostęp ze wszystkich stron (ustawienie rozdzielnicy zarówno wolnostojące jak i przyścienne).

Wyłączniki próżniowe w rozdzielnicy NXAIR C

Zastosowanie bezobsługowych, próżniowych wyłączników redukuje czas zabiegów eksploatacyjnych i włączeń. W porównaniu z innymi technologiami łączeniowymi zwiększa to dostępność rozdzielnicy i obniża koszty utrzymania. Dzięki wykorzystaniu technologii próżniowej jako medium gaszącego  łuk gaszony w wyłączniku  nie tworzy żadnych wysokotoksycznych produktów rozkładu.

 

Rozdzielnica NXAIR C w połączeniu z wyłącznikami próżniowymi typu SION oferuje klientom następujące korzyści:
 

 • Komfort użytkowania
 • Bezpieczeństwo personelu
 • Wzrost wydajności
 • Niższe koszty eksploatacji
 • Ochronę środowiska

Połączony przedział łącznika i przedział kablowy/przekładnikowy rozdzielnicy

Wspólny przedział łącznika i przedział kablowy, może być wyposażony w następujące urządzenia:

 • wyłącznik próżniowy na członie wysuwnym,
 • odłącznik na członie wysuwnym,
 • moduł pomiarowy na członie wysuwnym,
 • rozłącznik z i bez wkładek,
 • przyłącza kablowe lub odpowiednio przyłącza szynowe,
 • przekładniki prądowe,
 • przekładniki napięciowe,
 • uziemnik szybki,
 • ograniczniki przepięć,
 • uziemnik szyn zbiorczych,
 • przekładniki Ferrantiego (montowane poza polem).

  Mechaniczne wskaźniki położenia i elementy sterowania odpowiednimi urządzeniami łączeniowymi są wizualnie powiązane na schemacie synoptycznym znajdującym się na drzwiach przedziału łącznika. W połączeniu z systemem logicznych blokad mechanicznych zapobiega to błędnym operacjom łączeniowym i gwarantują komfort użytkowania rozdzielnicy NXAIR C.

  Podczas ruchu z pozycji PRACA do pozycji PRÓBA lub odwrotnie człon wysuwny otwiera lub zamyka metalowe przesłony zasłaniające styki stałe do przedziałów kablowego i szyn zbiorczych. Aby zagwarantować bezpieczeństwo personelu obsługi rozdzielnicy, przesłony przedziału szyn są wyposażone w blokadę kłódkową.

  Połączenie okablowania niskich napięć pomiędzy członem wysuwnym a częścią stałą pola jest wykonane poprzez 64-pinowe złącze.

  Z reguły okablowanie nn jest ułożone w metalowych kanałach ze zdejmowalnymi pokrywami.

  Dostęp do przedziału łącznika jest powiązany z ryglowaniem drzwi w oparciu o blokady wg IEC 62271-200.

Blokady dostępu i systemy detekcji zwarcia

W rozdzielnicy NXAIR C zastosowane są następujące blokady dostępu, określone wg IEC 62271-200:

 • Drzwiczki przedziału wysokiego napięcia można otworzyć tylko przy załączonym uziemniku.
 • Człon ruchomy łącznika może być wysunięty jedynie wtedy, gdy łącznik oraz uziemnik odpływu są w pozycjach OTWARTY.
 • Wyłącznik może pracować tylko w zaryglowanej pozycji PRACA lub PRÓBA.
 • Drzwiczki przedziału wysokiego napięcia można zamknąć tylko wtedy, gdy podłączony jest wtyk złącza niskiego napięcia.
 • Poruszanie członem wysuwnym możliwe jest tylko przy zamkniętych drzwiach przedziału wysokiego napięcia.
 • Mechaniczne kodowanie modułów łącznika zapobiega wstawieniu modułu o niższym prądzie znamionowym do pola o wyższym prądzie znamionowym.
 • Opcjonalne dostępne są blokady elektromagnetyczne, systemy mechanicznych blokad kluczykowych lub kłódkowych.

Bezpieczeństwo personelu obsługi rozdzielnicy jest gwarantowane przez ww. blokady i czynności łączeniowe oraz dodatkowo przez systemy szybkiego wykrywania zwarcia.

Systemy ciśnieniowe I światłowodowe szybkiego wykrywania zwarcia

Światłowodowy z czujnikami błysku oraz ciśnieniowy z czujnikami i wyłącznikami ciśnieniowymi wyłączające zwarcie łukowe w czasie do 10 ms, sprawdzone w rozdzielnicach NXAIR C i rekomendowane przez Siemensa.

W rozdzielnicach typu NXAIR istnieje również możliwość zastosowania ultraszybkich systemów gaszących łuk elektryczny typu SIQuench. System jest w stanie wygasić zwarcie łukowe w czasie poniżej 5 ms dużo wcześniej od pojawienia się ciśnienia szczytowego, zanim łuk jest w stanie spowodować jakiekolwiek istotne szkodzenia.

 

SIQuench to aktywny system redukcji skutków łuku elektrycznego firmy Siemens, który wygasza łuk wewnętrzny w czasie krótszym od jednego cyklu.   System ten drastycznie redukuje ciśnienie i eliminuje zjawiska termiczne, zanieczyszczenie oraz toksyczność, które powodują uszkodzenie urządzeń oraz pobliskich obiektów. W przypadku wystąpienia zwarcia łukowego system redukuje czas trwania przestojów, co w sposób istotny ogranicza straty finansowe.
 

System współpracuje z przekaźnikiem zabezpieczającym przed łukiem elektrycznym w celu szybkiej i niezawodnej detekcji zapłonu łuku wewnętrznego, poprzez ciągłe monitorowanie wystąpienia błysków świetlnych i przetężenia elektrycznego - standardowych objawów wystąpienia łuku elektrycznego. W momencie detekcji łuku wewnętrznego przekaźnik zabezpieczający wysyła równocześnie sygnał wyzwalający do wyłącznika głównego oraz sygnał wyzwalający do sterownika systemu SIQuench.
 

SIQuench jest systemem wielokrotnego użytku w granicach dopuszczalnej ilości czynności łączeniowych:

 • Możliwość wykonania 5 wyłączeń przy maksymalnym znamionowym wytrzymywanym natężeniu krótkotrwałym (przy szczytowym natężeniu wytrzymywanym)
 • Możliwość wykonania 30 operacji bez obciążenia na potrzeby prowadzenia prób / uruchomienia

System SIQuench nie wymaga żadnej obsługi serwisowej przez 20 lat, a w przypadku przeprowadzenia konserwacji po upływie wskazanego okresu bezobsługowego może być eksploatowany przez 30 lat.

Te cechy systemu SIQuench oferują klientom bezpieczeństwo obsługi.

Zalety użytkowania rozdzielnicy typu NXAIR C

Korzyści użytkowania

 • Powietrze to medium izolacyjne zawsze dostępne,  niepotrzebne monitorowanie ciśnienia medium izolacyjnego, komponenty rozdzielnicy zawsze dostępne
 • Rozdzielnica fabrycznie zmontowana, poddana badaniom typu wg IEC 62271-200
 • Elastyczność wyposażenie niskiego napięcia (zróżnicowane rozmiary przedziału nn, oprzewodowanie obwodów wtórnych zrealizowane poprzez złącze wtykowe, demontowany przedział niskiego napięcia)
 • Gazy połukowe wyprowadzane są przez kanały redukcji ciśnienia i absorbery lub przez kanały dekompresyjne z wyprowadzeniem na  zewnątrz pomieszczenia.
 • Wykorzystanie niewymagających serwisowania wyłączników próżniowych
 • Użycie znormalizowanych wsporczych przekładników prądowych lub odpowiednio przekładników przepustowych.
 • Ponad 450 000 pól rozdzielczych w izolacji powietrznej produkcji Siemens pracujących na całym świecie
 • Pola z wyłącznikami próżniowymi i uziemnikami szybkimi posiadającymi badania typu.
 • Wykorzystanie standardowych komponentów osiągalnych na całym świecie
 • Zapewnienie jakości wg DIN EN ISO 900

Redukcja kosztów utrzymania
 

 • Bezobsługowy wyłącznik próżniowy, przeglądy rozdzielnicy > 10 lat
 • Kompaktowa budowa rozdzielnicy, wysokość pomieszczenia rozdzielni dopuszczona próbą typu już od 2200 mm
 • Ograniczenie przerw w pracy rozdzielnicy do minimum, poprzez logiczny system blokad mechanicznych
 • Elastyczne opcje połączeń kablowych umożliwiają zastosowanie małych wymiarów budynku

Bezpieczeństwo personelu

 • Kategoria utraty ciągłości pracy LSC 2A (przedział szyn zbiorczych oddzielony od pozostałych przedziałów pierwotnych)
 • Klasa przegród PM (przegroda metalowa) w konstrukcji odpornej ciśnieniowo
 • Automatyczne przesłony ruchome szyn zbiorczych lub opcjonalnie zamykane na kłódkę
 • Rozdzielnica o klasie odporności na łuk wewnętrzny zgodnej z IAC A FLR (dostęp od przodu, z boku i z tyłu), przy czasie trwania łuku wynoszącym 1 s
 • Obudowa metalowa, uziemione przesłony ruchome i przegrody
 • Wszystkie operacje wykonywane są przy zamkniętych drzwiach przedziałów wysokiego napięcia
 • Badania kabli bez izolowania szyny zbiorczej
 • Wsporcze przekładniki prądowe i napięciowe; ustandaryzowane wykonanie
 • Umiejscowienie elementów sterowania i sygnalizacji na drzwiach wysokiego napięcia
 • Blokady drzwi wysokiego napięcia
 • Logiczny system blokowania mechanicznego
 • Wykorzystanie niewymagających serwisowania wyłączników próżniowych
 • Standardowy stopień ochrony IP4

Ochrona środowiska
 

 • Powietrze to medium izolacyjne zawsze dostępne
 • Okres eksploatacji rozdzielnicy >30 lat, dodatkowo optymalizuje równowagę energetyczną
 • Użyte materiały są w pełni utylizowane, bez specjalistycznej wiedzy w tym zakresie

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Kontakt

Grzegorz Jezior

Siemens Sp. z o.o.

Wyślij e-mail