Świadoma, cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa wsparta rozwiązaniami Siemens

Siemens dla Przemysłu, nr 12

Wyzwania współczesnego przemysłu, z jakimi mierzą się firmy produkcyjne, są powtarzalne niezależnie od branży oraz regionu w jakim działa przedsiębiorstwo, a stają się tym regularniejsze, im producent wchodzi na szersze, międzynarodowe rynki. 

 

Można je sprowadzić do wspólnego mianownika, jakim jest:

 • Umiejętność szybkiego wprowadzenia nowego produktu na rynek, co staje się elementem strategii przedsiębiorcy budującego swoje przewagi konkurencyjne,
 • Zapewnienie maksymalnej elastyczności w stosunku do wymagań klienta, oraz w ramach realizowanych wewnętrznie procesów biznesowych,
 • Możliwość świadomej kontroli kosztów jakości, oraz wymagań w zamkniętej pętli,
 • Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa, 
 • Wzmocnienie, stworzenie systemów bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, które są ze sobą połączone informatycznie, stają się coraz częściej celem ataków hackerskich.

Wyzwania te zostały opisane i usystematyzowane w ramach różnych narodowych inicjatyw – najbardziej znaną w Polsce jest niemiecka Industrie 4.0 – nazywana 4. Rewolucją Przemysłową. Rewolucja ta jest obecnie postrzegana, jako najważniejszy mechanizm umożliwiający poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa lub osiągnięcie doskonałości operacyjnej. Ważne jest zrozumienie źródła wymienionych wcześniej wyzwań. Często przywołuje się globalizację i presję cenową. Nie mniej ważne jednak są oczekiwania konsumentów, takie jak personalizacja produktu, przy jednoczesnym oczekiwaniu wprowadzania częściej nowych wersji. Ponadto wydaje się kluczowe, iż konsumenci (zarówno B2B jak i B2C) coraz częściej pragną mieć dostęp do produktów, ale niekoniecznie pragną je posiadać. Wyzwania te wymuszają na producentach nie tylko ulepszanie produktu, zmianę procesów wewnętrznych ale również zmianę swojego modelu biznesowego, sposobu oferowania produktu klientom.

 

Niestety, przez większość przedsiębiorców 4-ta Rewolucja Przemysłowa postrzegana jest jako zastrzyk nowych technologii – chcą wdrażać Rewolucję Przemysłową w staromodnym stylu, identycznie jak wdrażali automatyzację w produkcji, gdzie zastępowano pracowników zautomatyzowanymi maszynami i liniami produkcyjnymi – często jest utożsamiana z produktem, który można kupić i uruchomić. Rzeczywistość jednak nie jest tak łaskawa, nie ma jednego przepisu na wdrożenie Rewolucji Przemysłowej, nie ma jasno określonego punktu początkowego i końcowego. Często w literaturze 4-ta Rewolucja Przemysłowa jest określana Cyfrową Transformacją. Transformacja ta jest realizowana poprzez zmianę organizacyjną na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa kierowaną przez nowy, kolejny model biznesowy, wspierany przez nowoczesne technologie. Transformacja Cyfrowa musi posiadać wyraźny plan, którego kolejne etapy muszą posiadać uzasadnienie biznesowe. Najczęściej celem wdrażania Cyfrowej Transformacji jest stworzenie przestrzeni dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa, tworzenia dodatkowych korzyści dla biznesu. Z drugiej strony, Cyfrowa Transformacja stawia przez managerami przedsiębiorstw dodatkowe wyzwania związane z zarządzaniem procesami, ludźmi oraz produktem.

 

Tym, co odróżnia Cyfrową Transformację od automatyzacji, jest koncepcja biznesowa: Cyfrowa Transformacja nie jest celem, lecz drogą do zbudowania nowego modelu biznesowego, dlatego musi być wdrażana w sposób planowany i pragmatyczny.

 

Cyfrowa Transformacja kładzie główny nacisk na usprawnienie procesów komunikacji oraz wymiany informacji w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. W praktyce transformacja najszybciej następuje w obszarze zarządzania produkcją, ze względu na to, iż efekty jej wdrażania są łatwo mierzalne oraz widoczne dla całej organizacji. Ponadto dostępność innowacyjnych technologii w obszarze produkcji staje się coraz powszechniejsza (np. wsparcie procesu projektowania części dedykowanych do druku 3D). W tej sytuacji wybór innowacyjnych, często niezweryfikowanych w rzeczywistych warunkach technologii, staje się wyzwaniem dla producentów.

 

U naszych klientów często spotykamy się z bardzo dobrym wertykalnym rozwiązaniem, które w obszarze jednego podprocesu biznesowego bardzo dobrze integruje ze sobą wszystkie warstwy realizacji procesu. Zdarza się, iż takich rozwiązań jest kilka. Jednakże gdy spojrzymy na takie wertykalne rozwiązania w kontekście ludzi, którzy realizują procesy oraz technologii, które wspierają realizację tych procesów, to rozwiązania wertykalne zazwyczaj nie komunikują się i nie współpracują ze sobą w sposób systemowy. Z tego powodu bezpośrednie korzyści z ich wdrożeń, nie mówiąc już o efekcie synergii, nie są widoczne. W skrajnych przypadkach widzimy spadek efektywności operacyjnej. Przyczyną nieefektywności są błędy wdrożeniowe. Najczęściej zauważamy brak mapowania celów biznesowych przedsiębiorstwa z celami projektu (zauważamy, iż w przypadku takich rozwiązań organizacje mapują jedynie cele biznesowe i wymagania pojedynczych departamentów). Głównym czynnikiem sukcesu przy wdrażaniu rozwiązań domenowych powinno być odgórne założenie, iż wszelkie wdrażane rozwiązania komunikują się dwukierunkowo z istniejącymi rozwiązaniami oraz, iż będą tworzyły spójne rozwiązanie w kontekście trzech głównych filarów organizacji: ludzi, procesów oraz technologii ich wspierających.

 

 

Strategią Siemens w zakresie wdrażania Cyfrowej Transformacji jest wizja Cyfrowego Przedsiębiorstwa, które oparte jest na wzajemnie komunikujących się procesach zarówno horyzontalnie, jak i wertykalnie. Systematyką, na jakiej opiera się Siemens jest wprowadzenie Cyfrowych Bliźniaków, które bazują na łączeniu ze sobą świata rzeczywistego ze swoją cyfrową reprezentacją. Wprowadzenie Bliźniaków umożliwia efektywne połączenie ze sobą celów biznesowych przedsiębiorstwa z innowacyjną technologią oraz analizę ich wpływu na organizację. Systematyka Siemensa przewiduje następujące Bliźniaki:

 • Cyfrowy Bliźniak Produktu – oferuje zestaw narzędzi umożliwiający definicję, budowę oraz weryfikację produktu biorąc pod uwagę wszystkie dyscypliny inżynierii i kładąc nacisk na rosnący udział rozwiązań mechatronicznych
 • Cyfrowy Bliźniak Produkcji – oferuje zastaw narzędzi umożliwiający zaprojektowanie, symulację i wirtualne uruchomienie procesu technologicznego, w kontekście Cyfrowego Bliźniaka Produktu. Integrowane są ze sobą wszystkie poziomy wytwarzania: sieć kooperacji, zakłady wytwórcze, zautomatyzowane i ręczne linie produkcyjne, gniazda oraz pojedyncze maszyny i narzędzia zapewniając systemowe zarządzanie zasobami produkcyjnymi zarówno na etapie planowania, jak i realizacji produkcji
 • Cyfrowy Bliźniak Eksploatacji – umożliwiający wdrażanie mechanizmów predykcji oraz adaptacji, w trybie rzeczywistym, w stosunku do produktu oraz zasobów produkcyjnych

Za każdym z tych bliźniaków stoi zaawansowana technologia – rozwiązania sprzętowe oraz oprogramowanie – umożliwiająca wzajemną komunikację oraz wymienność danych poprzez zastosowanie wspólnego modelu danych. Które rozwiązanie wybrać, od czego zacząć, jakie nadać priorytety, jak głęboko integrować ze sobą poszczególne rozwiązania oraz jakie rozwiązania, przyniosą określone korzyści organizacji – to pytania, na które każdy zainteresowany poszukuje odpowiedzi. Siemens odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe zaobserwował, iż klienci poruszają się w obrębie dwóch powtarzających się schematów:

 • Potrzeba szybkiego wdrożenia specjalizowanego rozwiązania, które realizuje i usprawnia konkretne, powtarzalne kroki procesu biznesowego – Moduły Digitalizacyjne, 
 • Potrzeba wdrożenia usprawnień w całym łańcuchu wartości, co najczęściej jest wymuszone chęcią wdrożenia nowego modelu biznesowego – Doradztwo Digitalizacyjne mające na celu określenie efektywnej metody wdrożenia Cyfrowej Transformacji.

 

 

 

Moduły Digitalizacyjne są pakietami narzędzi łączących, w skali jednego przypadku użycia, bądź podprocesu, świat wirtualnego prototypowania ze światem rzeczywistym. Przykładem może być zestaw narzędzi służący do cyfrowej symulacji i walidacji (Virtual Commissioning) narzędzia skrawającego przed budową fizycznego gniazda obróbczego. Pakiet umożliwia uruchomienie programów CNC, emulację w wirtualnym świecie rzeczywistej maszyny z linii produkcyjnej oraz zachowania się automatyki.

 

Doradztwo Digitalizacyjne jest określone czterema warstwami kompetencyjnymi umożliwiającymi zdefiniowanie i zbudowanie rozwiązania zintegrowanego szeroko horyzontalnie oraz głęboko wertykalnie.

 

Przedstawiona powyżej piramida przedstawia podejście „Z góry do dołu”, w którym punktem wyjścia jest specjalizowane Doradztwo Biznesowe. Definiuje ono długofalowy rozwój biznesu oraz jego KPI. Doradztwo to buduje specyfikację biznesową dla kolejnego kroku – Doradztwa Digitalizacyjnego, które ma wspierać docelowy model biznesowy, wskazując właściwą technologię zgodnie z następującymi krokami:

 1. Określenie DLACZEGO – nazwanie wizji, strategii oraz powiązanych z nim spodziewanych korzyści biznesowych w oparciu o wnioski z Doradztwa Biznesowego
 2. Określenie CO – przypisane właściwych technologii wspierających usprawniane procesy biznesowe 
 3. Określenie KIEDY – zdefiniowanie wysokopoziomowej mapy drogowej wdrażania rozwiązania podzielonego na kolejne inicjatywy digitalizacyjne
 4. Określenie JAK – określenie portfela projektów digitalizacyjnych oraz ich ciągły monitoring pod względem postępu oraz wpływu na zmienianą organizację

Jednym z najważniejszych kroków w procesie definiowania Cyfrowej Transformacji jest priorytetyzacja inicjatyw digitalizacyjnych.

 

Dla decydentów priorytetyzacja staje się mechanizmem umożliwiającym efektywną weryfikację wartości oraz jakości proponowanego rozwiązania. Dzięki niej podejmują decyzję, w której uwzględniany jest punkt widzenia wszystkich interesariuszy odnośnie DLACZEGO i CO oraz złożoności projektu i ryzyk związanych z ich wdrożeniem. Przede wszystkim jednak umożliwia kategoryzację wg. następującej klasyfikacji:

 • Szybkie wygrane 
 • Strategiczne 
 • Miło mieć

Właściwie ustawienie priorytetów i zaklasyfikowane inicjatyw digitalizacyjnych jest podstawą do zbudowania Mapy Drogowej.

 

 

Korzyści jakie płyną z wdrażania Transformacji Cyfrowej zgodnie z metodyką Siemens:

 • Uzgodniony zestaw scenariuszy procesowych (przypadków użycia) stanowiących podstawę oceny rozwiązania 
 • Analizę rozbieżności (ang. Gap Analysis) w rozwiązaniu docelowym wraz z planem zarządzania ryzykiem 
 • Wieloetapową, technologicznie otwartą Architekturę Rozwiązania wraz z Mapą Drogową priorytetyzowaną przez wartość biznesową rozwiązania 
 • Ocenę dojrzałości rozwiązania z naciskiem na integrację z komponentami rozwiązania oraz innymi procesami biznesowymi 
 • Utworzenie spójnej Mapy Drogowej uwzględniającej najlepsze praktyki związane z zarządzaniem procesami oraz technologią 
 • Metodykę weryfikacji rozwiązania umożliwiającą dekompozycję oraz weryfikację krytycznych, niezweryfikowanych technologicznie obszarów architektury całościowej

Reasumując, najważniejsze kroki, jakie należy podjąć aby z sukcesem wdrożyć zmianę organizacyjną sterowaną przez zaawansowane technologie – Transformację Cyfrową – to:

 • Nazwanie wizji – w oparciu o trendy
 • Ocena rozwiązania – ewaluacja rozwiązania w oparciu o analizę porównawczą stanu „jak jest“ w porównaniu do docelowej wizji rozwiązania 
 • Zaplanowanie rozwiązania – etapy projektu nazwane na harmonogramie projektu razem z niezbędnymi prerekwizytami oraz zasobami do ich realizacji rynkowe oraz technologiczne

Zaprezentowana perspektywa jest wizją Siemensa w stosunku do globalnego zapotrzebowania na wsparcie klientów w ramach wdrażania 4-tej Rewolucji Przemysłowej. W kolejnych artykułach przedstawimy w jaki sposób nasi klienci w regionie wdrażają i rozumieją 4-tą Rewolucję Przemysłową i jakimi narzędziami posługujemy się w celu efektywnego zarządzania ryzykiem w czasie Cyfrowej Transformacji.

Autor: Tomasz Marak

Pobierz "Siemens dla przemysłu"

Przeczytaj 12 wydanie magazynu w całości