Zrównoważona strategia pomaga naszej planecie

O dokonaniach Siemensa w Polsce oraz na temat zrównoważonej strategii i znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiamy z Maciejem Kaysiewiczem, Sustainability Officerem w Siemensie.

W jaki sposób na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia zmieniły się oczekiwania względem technologii, którą głównie zajmuje się Siemens, czyli względem automatyki?

W ostatnim czasie wzrosły wymagania odnośnie technologii. Zależność gospodarki od paliw kopalnych zwiększa stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, co z kolei wpływa negatywnie na globalny klimat. Zmiany klimatyczne wywierają wpływ na warunki pogodowe, nasze życie i gospodarkę nie tylko w Europie, ale we wszystkich zakątkach naszej planety,. Dlatego tak ważne jest zapobieganie tym negatywnym zjawiskom. W odpowiedzi na pilną potrzebę ochrony klimatu, przemysł oraz dostawcy, tacy jak Siemens, stawiają przed sobą jeszcze bardziej ambitne cele. Stawką jest już nie tylko poprawa funkcjonalności produktów i obniżenie kosztów, ale także zmniejszenie śladu węglowego. Opracowana w Siemensie nowa, zrównoważona strategia, pomoże nam kontynuować misję odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Realizujemy ten plan nie dlatego, że jesteśmy zmuszeni przez regulacje Unii Europejskiej, czy też przepisy poszczególnych krajów, ale dlatego, że uważamy te działania za słuszne i skuteczne w walce z globalnym ociepleniem. Nowa, zrównoważona strategia Siemensa zakłada realizowanie wyłącznie takich inicjatyw, które pozytywnie wpływają na człowieka, biznes oraz środowisko. Nie jesteśmy w tym myśleniu osamotnieni. Wysiłki takie podejmowane są w całej Unii Europejskiej i mają na celu zmniejszenie śladu węglowego w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Zmierzają one do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki i neutralności klimatycznej do 2050r.

Jak Siemens zamierza realizować cel neutralności klimatycznej, czyli obniżenia wydzielanego do atmosfery dwutlenku węgla?

Zmianę postanowiliśmy zacząć od siebie. Do 2030 r. spodziewamy się uzyskać zeroemisyjność własnej działalności (zgodnie z założeniami inicjatywy Science Based Targets), zaś do roku 2050 planowana jest redukcja do zera emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw.  Mierząc efekty naszych działań, uwzględniamy kryterium śladu węglowego (carbon footprint) i TCO (Total Cost of Ownership). Wszystkie działania podporządkowaliśmy idei zrównoważonego rozwoju. Kładziemy również szczególny nacisk na budowanie odpowiedzialnego łańcucha wartości. Chcemy współpracować przede wszystkim z partnerami i dostawcami, którzy przestrzegają światowych norm środowiskowych, by wspólnie z nimi kreować nowe rozwiązania korzystne dla klimatu. W efekcie, coraz częściej także nasi klienci i partnerzy inicjują procedury proekologiczne, w czym ich aktywnie wspieramy dzieląc się wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami, czego przykładem jest narzędzie do oceny śladu węglowego dostawców. 

Jakie działania dla naszej planety planowane są przez Siemensa w najbliższym czasie?

Każdy obszar działalności Siemensa wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju, określone w nowej strategii . Dzięki projektom realizowanym wewnątrz firmy kreujemy postawy zgodne z filozofią zrównoważonego biznesu. Do najważniejszych inicjatyw, które prowadzimy należy zwiększanie efektywności energetycznej użytkowanych przez nas nieruchomości. Nowy biurowiec Siemensa w Warszawie został zaprojektowany i wybudowany z zachowaniem najwyższych standardów środowiskowych. Dodatkowo, co warte podkreślenia, już dziś w 100 procentach zasilany jest zieloną energią. W naszych biurach wprowadziliśmy także politykę less-waste, polegającą na jak najmniejszej produkcji odpadów i ograniczeniu zużycia surowców w stosowanych przez pracowników produktach konsumpcyjnych. Dbamy o bioróżnorodność, przy warszawskim biurze znajduje się pasieka i założone są łąki kwietne. Na tyle, na ile jest to możliwe bedziemy promować i realizować koncepcję pracy redukującej ilość podróży służbowych. Jednocześnie wdrażamy program sukcesywnej dekarbonizacji floty pojazdów. Zrównoważony rozwój to jednak nie tylko troska o środowisko, jego ważnym elementem są również kwestie społeczne. W strukturze organizacyjnej stworzyliśmy zespół ds. różnorodności (Diversity & Inclusion), bo właśnie w różnorodności i włączaniu wielu osób we wszystkie przedsięwzięcia upatrujemy dużych szans rozwojowych. 

W jaki sposób Siemens wspiera modernizację polskiej gospodarki?

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla konkretnych sektorów i przedsiębiorstw. W przemyśle coraz większą rolę odgrywa digitalizacja i automatyzacja, pozwalając zwiększać efektywność i elastyczność przedsiębiorstw, a przez to i konkurencyjność polskiego przemysłu. Rozwiązania z obszaru Industry 4.0 i cyfryzacji zapewniają bezpieczeństwo i komfort pracy, a także odporność na kryzysy, umożliwiając utrzymanie ciągłości operacyjnej w przypadku wystąpienia zakłóceń. Siemens postawił na współpracę w tym obszarze ze swoimi partnerami i klientami, pomagając im we wdrożeniu najnowocześniejszych technologii, m.in. sztucznej inteligencji i robotyki, chmury oraz cyfrowego bliźniaka.

Czy  nasze przedsiębiorstwa przygotowane są na te zmiany?

Rzeczywiście, istotną kwestią jest dopasowane cyfrowych produktów i usług do potrzeb i możliwości przedsiębiorstw i  zakładów. Dlatego też, na potrzeby procesów cyfryzacji Siemens Polska opracował autorskie narzędzie – Audyt Dojrzałości Technologicznej. Umożliwia ono tworzenie indywidualnego planu rozwoju przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0. Istotnym elementem służącym do oceny przygotowania organizacji do transformacji cyfrowej jest wskaźnik Digi Index, określający poziom zaawansowania technologicznego przedsiębiorstwa.  Przy dopasowaniu do specyfiki przedsiębiorstw Siemens kieruje się praktycznymi możliwościami nowoczesnych technologii i przy ich pomocy optymalizuje pracę linii produkcyjnych: redukuje przestoje i zapobiega awariom, skraca łańcuchy dostaw, ogranicza zużycie zasobów, redukuje kosztochłonną produkcję do magazynu, wprowadzając zamiast nich metody produkcji on-demand oraz direct to market.

Jak zachęcić przedsiębiorstwa do korzystania z zielonej energii?

Naszym zdaniem najczystszą energią jest ta zaoszczędzona. Dlatego opracowujemy rozwiązania optymalizujące efektywność energetyczną i przyczyniające się do niskoemisyjności. Siemens dąży do tego, by jego klienci wyprzedzili konkurencję dzięki ograniczeniu kosztów produkcyjnych i  efektywniejszemu zarządzaniu energią oraz infrastrukturą. Pokazujemy, że wyższą konkurencyjność można osiągać przy jednoczesnej redukcji śladu węglowego.

W jaki sposób Siemens realizuje koncepcję oszczędności energetycznych w zakresie technologii przeznaczonej dla budynków?

Budynki odpowiadają za około 40% globalnego zużycia energii. Dostarczane przez Siemensa systemy automatyki i sterowania budynkiem sprawiają, że zużywają one mniej energii i generują niższą emisję CO2. Przykładem obiektów realizowanych przez Siemensa jest kompleks biurowy Varso Place w centrum Warszawy, najwyższy budynek w Polsce, wyposażony w najnowsze, innowacyjne rozwiązania Siemensa z zakresu automatyki budynkowej. Z myślą o oszczędnościach energetycznych w przestrzeni zurbanizowanej Siemens opracował koncepcję Miejskiego Centrum Zarządzania Energią. Ma ono na celu zapewnienie efektywności, komfortu i bezpieczeństwa energetycznego. Zadania te możliwe są do wykonania dzięki pozyskiwanym i analizowanym danym, pobieranym z budynków i systemów infrastruktury miejskiej. Pozwala to efektywnie sterować dostarczaniem ciepła, wentylacją, chłodzeniem, oświetleniem oraz energią elektryczną.

Niedawno minęło 30 lat obecności Siemensa w Polsce. Jak możemy podsumować te lata?

Siemens rozpoczął działalność w Polsce w 1991 r. i od początku wspierał procesy automatyzacji przemysłu. Od lat jesteśmy partnerem polskich przedsiębiorstw zajmujących się modernizacją zakładów produkcyjnych, udostępniamy naszą wiedzę i doświadczenie oraz promujemy wdrażanie najnowszych rozwiązań z obszaru digitalizacji. Jednocześnie, wspólnie z polskimi uczelniami rozwijamy także projekty związane z edukacją kadr.

Które z inwestycji, w których brał udział Siemens w ostatnich kilku latach można uznać za najważniejsze?

Jedną z najistotniejszych inwestycji, w których wzięliśmy udział jest wdrożenie systemu transportu i zarządzania automatycznym magazynem fabryki Daimler AG w Jaworze. Siemens dostarczył tam kompletny, w pełni zautomatyzowany system transportowy do produkcji silników. Największa część tej instalacji to final assembly, czyli montaż końcowy. Oddana przez nas do użytku linia produkcyjna ma aż 4 km długości, działa bezawaryjnie, przy zastosowaniu urządzeń o wysokiej sprawności, dzięki czemu znacznie ograniczona jest emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki Siemensowi fabryka wykorzystuje elementy Przemysłu 4.0, zarządzając w czasie rzeczywistym halą produkcyjną. W ostatnim czasie dostarczyliśmy także technologię do fabryki Volkswagen Crafter we Wrześni, produkującej rocznie ok. 100 tys. samochodów. W zakładzie tym Siemens zrealizował system transportu komponentów i gotowych pojazdów. Dostarczona przez Siemensa, skomplikowana linia transportowa, składa się z wózków oraz taśm opartych na przenośnikach łańcuchowych. 64 wózki transportowe SKID odpowiadają za pracę linii montażowej o długości 1600 metrów.